Visioner og mål for Furesø


Furesø har ved årsskiftet 2009/11 fået ny politisk ledelse. Hele 5 partier (S, C, SF, RV, DF) og 16 af Byrådets 21 medlemmer indgår i konstitueringen.

Bredt samarbejde i en samlet kommune

Vi ønsker et bredt politisk samarbejde om de store udfordringer, som Furesø sår over for. Vi skal have styr på økonomien, genforhandle Furesøaftalen og drive kommunen bedre og billigere. Vi skal på trods af en anstrengt økonomi og en stigende arbejdsløshed fastholde et godt serviceniveau.

Furesø er gået fra at være en kommune under sammenlægning til at være en kommune, der er sammenlangt. I indeværende valgperiode skal vi for alvor udnytte mulighederne i den samlede kommune. Furesø skal være en kommune, hvor skoler og børneinstitutioner er blandt de bedste i landet, hvor det er sjovt at være ung og trygt at blive gammel, hvor vi sætter miljø og kultur i højsædet, hvor vi tager hånd om de, der har hjælp behov, hvor erhvervslivet har gode vilkår, hvor byerne er rare at færdes i, og hvor lokalområderne lever.

Furesø er ikke bare en kommune med en tilsyneladende bundløs gæld. Furesø er også en kommune med rigtig mange muligheder. Vi skal gribe mulighederne og få Furesø på ret køl.

En effektiv ledet kommunen

Furesø står foran ekstraordinært store udfordringer i de kommende år. Derfor er det afgørende, at den politiske og administrative ledelse i kommunen fungerer så godt som overhovedet muligt. Et tillidsfuldt samarbejde i Byrådet, klare politiske mål, dygtige, engagerede medarbejdere, gennemsigtighed i beslutningsprocesserne og en god arbejdstilrettelæggelse er afgørende for, at vi kommer i mål med vores visioner for Furesø.

Borgerne skal på banen

Furesøs fremtid skabes af borgerne. Furesø Kommune består af borgere med stor viden og engagement. Det ser vi som en kæmpe ressource, der skal bringes i spil langt bedre end i dag. Vi skal spørge lokalområderne til råds, og vi skal arbejde for, at vore mange foreninger og aktive borgere får mulighed for at bidrage til kommunes udvikling.

Ansvarlig økonomi

Med en gæld på næsten tre milliarder kroner er Furesø den mest gældsplagede kommune i landet. Udgifter til renter og afdrag udgør mere end 200 millioner kroner om året. En genforhandling af Furesøaftalen er afgørende for at sikre økonomisk bæredygtighed. Samtidig skal kommunens drives stadig mere effektiv, så der bliver råd til det vigtigste: god service for kommunens borgere. Det bliver nødvendigt med servicetilpasninger i de kommende år. Dem vil vi gennemføre i åben dialog med borgerne.

Furesø som en attraktiv bosætningskommune

Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune. Gode skoler, børneinstitutioner, fritids- og ældretilbud er en nødvendig investering i fremtiden. God service betaler sig. Vi skal bygge nye boliger for børnefamilier og ældreegnede boliger, så vi både kan tiltrække nye borgere, og fastholde dem vi har.

Gode rammer for erhvervslivet

En bedre økonomi forudsætter, at det bliver lettere at drive virksomhed og skabe arbejdspladser. Der er brug for en sammenhængende, grøn erhvervspolitik, en kompetent erhvervsservice og en bedre dialog mellem virksomheder og kommune.

Social sikkerhed

Vi lever alle med en risiko for at blive ramt af ulykker, arbejdsløshed og sygdom. Nogle er mere udsatte end andre, men alle kan få brug for kommunens hjælp. Vi vil sikre, at hjælpen ydes forebyggende, hensynsfuldt og med respekt for den enkelte. Hjælp til selvhjælp med fokus borgernes kompetencer er afgørende.

Kultur og idræt giver sammenhængskraft

Et aktivt kultur- og fritidsliv skaber liv og sammenhæng i kommunen. Borgerne skal have mulighed for varierede kulturoplevelser, ligesom de skal kunne udfolde sig i skabende og kreative aktiviteter, alene eller i samvær med andre. Det gælder ikke mindst børn og unge, der som en naturlig del af deres opvækst skal have gode kulturelle oplevelser. Aktiviteter, der fremmer fællesskab, mellemfolkelig forståelse og accept af andre kulturer, skal have høj prioritet. Alle skal kunne deltage i idræt på et niveau, der passer til deres muligheder og evner.

Børn og unge

Børn er vores vigtigste råstof. Vi skal have råd til skoler, børne- og fritidsinstitutioner af høj kvalitet, både når det gælder den bygningsmæssige stand, og når det gælder pædagogik og indlæring. Sammenhængen mellem skole og fritidstilbudene skal styrkes. Den forebyggende indsats for børn og unge med særlige problemer vil blive et særligt indsatsområde i de kommende år. Furesø skal kunne tilbyde unge mennesker passende boliger, uddannelse og arbejde.

Sundhed og livsglæde – hele livet

På sundhedsområdet skal vi have fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme. Sunde vaner grundlægges i barndommen. Det skal være nemt at ændre livsstil og leve sundt. Ældres mulighed for fysisk aktivitet, kulturelle oplevelser og fællesskab skal fastholdes og udvikles. Antallet af ældreegnede boliger, plejehjem og genoptræningspladser skal øges i lyset af den demografiske udvikling de kommende år.

En grøn kommune

Mange af os er flyttet til Furesø, fordi vi vil bo tæt på naturen. Den skal vi værne om. Furesø Kommune er blevet klimakommune. Nu handler det om at sætte handling bag ordene; fra solceller på svømmehallen til flere lokale arbejdspladser inden for miljø- og klimaområdet. Vi ønsker levende byer med plads til miljø, mødesteder og bløde trafikanter.