Åbent brev til Bertel


1. December 2010

Kære Bertel Haarder

I forlængelse af vores brev af 11. november 2010, fremsender vi hermed kommunens forslag til en aftale, der fastlægger de økonomiske vilkår for den endelige sammenlægning af Farum og Værløse Kommune. Samtidig aftales grundlaget for den fremtidige anvendelse af Flyvestation Værløse, som forventes at kunne spille en central rolle for den fremtidige kultur-, klima-, og erhvervsudvikling i Hovedstadsområdet.

Med sammenlægningsaftalen gav den daværende Indenrigs- og Sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, borgerne i de to kommuner løfte om, at Furesø Kommune skulle kunne fungere i økonomisk balance på lige fod med øvrige kommuner i området, samt at borgerne i den tidligere Værløse Kommune ikke skulle betale for de særlige økonomiske dispositioner, som var foretaget i den tidligere Farum Kommune. Det blev understreget i aftalen, at disse løfter også skulle være opfyldt efter perioden med differentieret skat, og efter udløbet af det særlige statstilskud, der blev givet i henhold til aftalen.

Som Furesø har dokumenteret gennem de sidste 8 måneders forhandlinger på embedsmandsplan, er aftalens forudsætninger bristet på væsentlige områder, således at kommunen i dag mangler 1,7 mia. kr., hvis løfterne til borgerne skal opfyldes indenfor den eksisterende finansielle struktur for kommunens lånearrangementer.

På baggrund af de omhyggelige analyser, som kommunen har gennemført og forelagt for Indenrigs- og Sundhedsministeriets embedsmænd, er det nu det samlede byråds opfattelse, at der bør ske en tilbundsgående gældssanering, for at løfterne til kommunens borgere kan overholdes. Dette er byrådets 1. prioritet som beskrevet i det vedlagte aftaleudkast. Vi finder også, at en gældssanering vil være den mest ”retfærdige” måde at løse problemet på, for realiteterne er jo, at de spektakulære finansarrangementer, som kommunen i dag trækkes med, kunne have været stoppet på et tidligere tidspunkt, hvis de statslige tilsynsmyndigheder havde grebet ind i rette tid. Hertil kommer, at en del af dispositionerne efterfølgende ved to retsinstanser er blevet dømt som værende kriminelle.

Såfremt en gældssanering ikke kan lade sig gøre i praksis, peger byrådet på et andet alternativ, som indebærer at det nuværende særtilskud forhøjes og forlænges til lånenes udløbstid i 2029.

Som tredje mulige alternativ peger byrådet på, at der kan gennemføres en gældssanering baseret på en forlængelse af løbetiden og en reduktion af renten til 2 %, eventuelt via et lån i Kommunekredit som finansieres af staten.

Der er nu foregået intense forhandlinger mellem kommunens og ministeriets embedsmænd siden begyndelse af dette år, og det er byrådets klare opfattelse, at samtlige analyser og dokumentationer, som ministeriet har udbedt sig, er leveret. Ministeriet har ikke til dato anfægtet en eneste af de fremlagte beregninger. På den baggrund finder byrådet, at der nu bør kunne findes en løsning som skitseret i et af de tre alternativer i nærværende forslag til en aftaletekst. Der er naturligvis tale om et udkast, som fremsendes med henblik på drøftelse.

Vi skal på denne baggrund anmode om et snarligt møde, på politisk niveau, med henblik på at nå frem til en endelig løsning. Vi forventer, at et sådant møde kan afholdes inden årets udgang.

Venlig hilsen

Ole Bondo Christensen – Borgmester

Susanne Mortensen – Viceborgmester

Se link til aftaleteksten