Organisation og ledelse


Furesø kommunen har til opgave sikre velfærd for borgerne. Mere end 3000 medarbejdere går på job hver dag for at gøre hverdagen for Furesøborgeren lettere, mere indholdsrig, gladere. Den enkelte medarbejder skal have de bedst mulige rammer for at udføre dette arbejde. Derfor har Økonomiudvalget bedt Mercuri Urval om at komme med bud på kommunens fremtidige organisation og ledelse. Udgangspunktet er: Vi har en god kommune. Hvordan gør vi den endnu bedre? 

Furesø står foran en række udfordringer, som også kendes fra andre kommuner:
– færre ressourcer
– stigende udgiftspres
– krav om højt serviceniveau 
– krav om dokumentation af kvalitet og effekt
– budgetoverholdelse
– krav om sikker drift – men også om udvikling
– tværgående indsats
– politikernes nye rolle i større sammenlagte kommuner 

Mercuri Urval har på baggrund af samtaler med medarbejdere og foreslået, at vi arbejder videre med følgende 7 principper: 

1) Nærhed: Beslutninger træffes og opgaverne løses så tæt på borgerne som muligt.  

2) Enkel flad organisation med klare referencer, klart defineret ledelsesrum, udstrakt ledelsesret og -pligt på de tre niveauer: Institutionsledere, centerchefer, direktionen. 

3) Tværgående projekter forankres i direktionen.  

 4) Politisk ledelse fokuserer på ledelse af den kommunale organisation.  Dette kræver gode beslutningsoplæg til den politiske proces.  

5) Direktion med fokus på koncernledelse: Strategisk virkende direktion med hovedformål at give professionel og kompetent rådgivning og betjening af den politiske ledelse. 

6) Fagligt bæredygtige centre med en sammenhængende opgavepotefølge: 7 fagcentre, der understøtter institutionerne og varetager særlige myndighedsopgaver. 3 ressourcecentre, der varetager koncernfællesfunktioner. Forslag om professionelt sekretariat, der betjener byrådet, de politiske udvalg, borgmesteren og direktionen. 

7) Klare resultatkrav på alle ledelsesniveauer. Få, ambitiøse og målbare resultatkrav.  Aftalestyring og dialog bliver organisationens hovedpulsåre i et integreret ledelsessystem.  

Det videre forløb 

Direktionen vil i begyndelse af 2011 spille ud med en plan for, hvorledes kommunen arbejder videre med de nævnte principper. Fra politisk hold lægger vi vægt på en høj grad af inddragelse af medarbejderne i det videre forløb.