Krystalkugle for Furesø 2011


Et nyt år står for døren. Hvad siger krystalkuglen? Lad mig give nogle bud på de store udfordringer, der venter os.

Budgettet for 2011 er meget ambitiøst og meget stramt. Der skal ikke mange uforudsete udgifter til, før vi kommer i vanskeligheder. Derfor skal vi her i januar og februar gå budgetforudsætninger igennem inden for de områder, hvor vi har de største udfordringer. Jeg ved, at I har hørt det til hudløshed, men den generelle samfundsøkonomi betyder, at vi konstant og hele tiden skal have fokus på effektiviseringer. Vi kommer kun igennem med skinnet på næsen, hvis vi lever op til vores mantra om at gøre tingene enklere, bedre, billigere og smartere.

Samtidig skal vi have en lettelse i Furesøs enorme udgifter til renter og afdrag. Forhandlingerne med Indenrigsministeriet skal gerne være afsluttet i begyndelsen af 2011. Det er vores mål.

Vi skal i 2011 tage stilling til, hvor de 60 nye plejehjemspladser og ekstra kapacitet til genoptræning skal etableres, og vi skal i gang med den konkrete projektering.

Vi har som mål at hjemtage en række opgaver inden for voksenhandicap. Det forudsætter eget institutionsbyggeri og egne aktivitetstilbud. Når det drejer sig om vores psykisk syge førtidspensionister – hvoraf rigtig mange bor i Farum Midtpunkt – skal vi overveje, om vi kan gøre det bedre eksempelvis i form af opgangsfællesskaber. Det nye frivillighedscenter kan – evt. kombineret med et Fountain House – spille en vigtig rolle i forhold til opgaver på social- og sundhedsområdet. På sundhedsområdet har vi indledt et godt samarbejde med de praktiserende læger om at holde unødvendige hospitalsindlæggelser i ave. Det skal vi fortsætte med.

Vores folkeskoler skal være mere rummelige, så vi undgår yderligere udgiftsstigninger til specialundervisning. Det kræver de nødvendige kompetencer og de rigtige incitamenter i folkeskolerne. Vi har særlige udfordringer i forhold til de tosprogede elever. Deres eksamensresultater halter bagud. Vores øgede fokus på bedre læsefærdigheder er et vigtigt svar. FFOen skal indføres i et tæt samarbejde mellem skoler og fritidstilbud, og så skal vi se på skolestrukturen. Alle vores skoler skal være eftertragtede og med et balanceret elevoptag.

Børn og unge med særlige behov er et tungt og svært område og et område med rigtig mange forældrehenvendelser til borgmesteren. Vi har – og skal fortsat have – særligt fokus på organisation, ledelse og kvalitetssikring inden for dette område. Det forbyggende arbejde på tværs af forvaltnings- og udvalgsområder i forhold til familier og børn med særlige behov er sat i gang og skal fortsætte.

Kultur-, idræts- og fritidsområdet byder også i 2011 på nye muligheder for at brande Furesø gennem bl.a. WTA-turneringen og Kidsvolley. Vi har i Furesø helt unikke kulturinstitutioner – herunder Kulturhuset, Galaksen, Skovhuset og vores tre biblioteker, som i det kommende år skal samarbejde endnu mere med Borgerservice. I 2011 vil det nye emigrantmuseum blive den nye blomst i vores samlede kulturbuket. Vi bør få vores kulturinstitutioner til at spille bedre sammen. Lad os sætte os det som mål i 2011.

Det bør også være et mål, at vi i 2011 finder en afklaring på Farum Bytorv, Bybækskolen og Flyvestation Værløse. Ikke sådan at forstå, at vi har fuldt færdige løsninger på plads i 2011. Men vi skal lægge nogle spor, der gør, at vi – og udefra kommende investorer – kan handle i de kommende år. Samtidig skal det daglige byggesagsarbejde jo også passes. Her har vi lovet borgerne en reduktion i sagsbehandlingstiden i 2011. Det skal vi holde.

Den nye erhvervsstrategi skal omsættes til praksis. Første skridt er at se på på, hvordan vi kan tiltrække nye virksomheder til nogle af de mange erhvervsbygninger, der i dag står tomme. Nye regler og urimelig detailstyring på beskæftigelsesområdet gør ikke tilværelsen nem for vores jobcentermedarbejdere. Ikke desto mindre har vi mål om en højere aktiveringsgrad og mere rettidighed.

Endelig fortæller krystalkuglen, at vi i 2011 skal tage fat på en ny kommuneplanstrategi og på en ny grøn plan. Natur, miljø og klima er – og skal fortsat være – vigtige indsatsområder i Furesø. Forhåbentlig kan vi i 2011 bane vejen for miljørigtig affaldsvarme fra Vestforbrænding.

Hvis vi ser på kommunen som arbejdsplads, bliver 2011 også et år med nye udfordringer. Vi skal have en ny administrativ kaptajn på broen, da Michael Schrøder som bekendt drager mod Dragør pr. 1. februar. Arbejdet med at finde en ny kommunaldirektør er sat i gang.

Vi skal arbejde videre med anbefalingerne i Mercuri Urval-rapporten om kommunens organisation og ledelse. Klare mål og en entydig rolle- og ansvarsfordeling er afgørende for en effektivt ledet kommune og en god kommunal arbejdsplads. Arbejdet med anbefalingerne vil i høj grad ske gennem inddragelse af medarbejderne.

Endelig skal vi i 2011 forberede arbejdet med at samle den kommunale forvaltning på et rådhus.

2011 bliver et fantastisk spændende år. Rigtig mange udfordringer står foran os. Fra politisk hold vil vi udstikke rammerne og sætte målene, men det er jo i realiteten Jer, der gennem det daglige arbejde skal sikre, at vi kommer i mål med resultaterne.

Efter at have arbejdet sammen med Jer i nu et år er jeg fuld af fortrøstning: Vi skal nok nå i mål!

Og så må vi ikke glemme, at Furesø Kommune jo i det daglige er konkret hjælp til borgerne i hverdagen. Mere end 3.000 medarbejdere sørger hver dag for, at den gode kommunale service leveres på det rigtige sted, på den rigtige tid og på den rigtige måde – trods stramme budgetter og vejrets ugunst.

Jeg har i 2010 haft mulighed for at tale med mange af Jer. Det vil jeg gerne gøre også i 2011. Det er godt at komme rundt og fornemme, hvad udfordringerne er i de enkelte centre og på de enkelte institutioner. I må også meget gerne komme forbi borgmesterkontoret, hvis der er noget, der ligger jer på sinde. Min dør står altid åben. Ganske vist vogter Trine i forkontoret, men hun er både sød og fremkommelig – specielt efter dagens første pose lakrids.

Tusind tak til jer alle for indsatsen i 2010 og rigtig godt nytår.
(Uddrag af tale til medarbejderne i Furesø den 3. januar 2011)

  • Far

    Der meget spændende at følge lidt med i, hvad du laver i din kommune, såvi er glade for ,at disse meddedelser bliver sendt til oa.
    Kærloig hilsen Far