Nyt brev til Bertel


Susanne Mortensen (K) og jeg sendte i fredags et nyt brev til indenrigsministeren med Furesøs synspunkter i forhandlingerne om en ny Furesøaftale. Budskabet er enkelt: Furesø har en gæld på 3 mia. kr. og betaler hvert år 220 mio. kr. i renter og afdrag. Andre kommuner, vi sammenligner os med, har en udgift til rente og afdrag på ”bare” 40 mio. kr. Det er denne enorme merudgift, til renter og afdrag, vi skal have reduceret. Det kræver, at hele lånet bliver omlagt til en lav fast forretning, og at særtilskuddet forhøjes og forlænges. Læs hele brevet til Bertel Haarder nedenfor.

——————————–
Brev til Bertel Haarder af 9. febrauar 2011:

Kære Bertel Haarder

Baggrund
Der har gennem det seneste år været afholdt en række konstruktive møder mellem på den ene side Furesø Kommune og på den anden side Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet.

På embedsmandsmødet den 4. februar 2011 fremlagde Indenrigs- og Sundhedsministeriet et “første revideret råudkast til aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse kommuner”. Der er i Råudkastet ikke fastsat beløb på den i aftalen indeholdte kompensation.

Kompensationen
Formålet med forhandlingerne er at sikre en reel kompensation, der kan løse Furesø Kommunes gælds- og likviditetsproblemer.

Furesø kommune blev født med en gæld på 3 milliader kroner og betaler hvert år 220 mio. kroner i renter og afdrag, hvor de kommuner, som kommunen sammenligner sig med, betaler i gennemsnit ca. 40 mio. kroner. Det er denne enorme finansielle merudgift, der skal findes en løsning på nu.

Gælden pr. indbygger var ved kommunesammenlægningen mere end 19 gange større i Farum end i Værløse. Værløseborgerne blev i sammenlægningsaftalen lovet ikke at skulle undgælde for de økonomiske problemer og gælden fra Farum. Alle indbygger i Furesø blev lovet, at den nye kommune skulle have samme udviklingsmuligheder som andre kommuner.

Furesø Kommune ønsker ikke særbehandling, men må insistere på at løfterne i sammenlægningsaftalen overholdes. Det kræver en løsning på kommunens enorme gæld fra de spektakulære og ulovlige dispositioner fra Brixtofte-tiden.

Fra Furesø Kommunes side har vi gjort og vil fortsat gøre, hvad der er muligt, for at sikre besparelser og en effektiv drift. Furesø Kommune var en af de i alt 10 kommuner, der holdt budgettet i 2010. Vores serviceniveau er reduceret fra indeks 111 til indeks 106 i forhold til landsgennemsnittet. Skole og daginstitutioner er blevet lukket. Antallet af administrative medarbejdere på rådhuset er reduceret med næsten 25 pct. Det har været nødvendigt for at få enderne til at mødes.

Men det løser ikke problemerne med gældsfælden på længere sigt. I Farum-delen af kommunen betaler borgerne stadig en særskat på 2,3 % i forhold til borgere i Værløse-delen. Det svarer til en årlig merudgift pr. familie på godt 15.000 kr. og gør det umådeligt svært at få kommunen til at hænge sammen. Når særskatten ophører (senest ved udgangen af 2013), mister kommunen et provenu på ca. 116 mio. kroner årligt.

Furesø Kommune har allerede givet store indrømmelser og vist stor ansvarlighed ved at acceptere, at en låneomlægning kan være en del af løsningen. En lang række borgere i Furesø Kommune har gjort gældende at staten helt burde overtage komunes gæld, som de med rette føler er blevet dem pålagt uden egen skyld ved kommunesammenlægningen. Når Furesø Kommune alligevel accepterer at forhandle om en løsning, der indbærer, at Furesø beholder forpligtigelserne i forhold til den store gæld, må kommunen samtidig have vished for, at det er hele gælden på ca. 3 mia. kr., der lægges om til et lavt forrentet (stats)lån, og at dette – kombineret med en forhøjelse/forlængelse af særtilskuddet – kan give den kompensation, der er nødvendig for at kunne sikre en økonomisk bæredygtig kommune på lige vilkår med andre kommuner.

Furesø Kommunes krav til kompensationen er således

• en omlægning af hele kommunens gæld til lavt forrentede (stats)lån, og

• en forhøjelse af det særlige statstilskud kombineret med, at det udbetales i hele den periode, hvor Furesø Kommune skal tilbagebetale den gæld, der stammer fra Brixtofte-tiden på ca. 3 mia. kr.

Afslutning
Vi vil alle være tjent med, at der meget snart sættes et endegyldigt punktum i sagen. Dette kan gøres med indgåelse af en aftale til afløsning af Furesøaftalen, der løser Furesø Kommunes enorme gælds- og likviditetsproblemer.

Vi ser derfor frem til et konstruktivt møde den 28. februar 2011.

Med venlig hilsen

Ole Bondo Christensen Susanne Mortensen
Borgmester Viceborgmester