Læs den nye Furesøaftale


Den nye Furesøaftale blev  forhandlet på plads på et møde med  Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder den 8. marts 2011. Forhandlingsresultatet blev samme aften tiltrådt i fuld enighed på et ekstraordinært møde i Furesø Byråd. Alle medlemmer af Byrådet var fremmødt.  Du kan læse aftalen nedenfor:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Furesø Kommune

Dato: 8. marts 2011

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007 indgik regeringen samt Værløse og Farum Kommuner den 19. maj 2005 aftale om sammenlægning af de to kommuner på en række særlige økono- miske vilkår.

Det indgår i aftalen om sammenlægning af Værløse og Farum Kommuner, at der er mulighed for genforhandling af de økonomiske vilkår ved indgangen til valgperioden 2010-2013, hvis forudsætningerne for aftalen har ændret sig væsentligt. Fu- resø Kommune har på den baggrund stillet krav om en genforhandling af aftalen. Regeringen har også i oktober 2007 tilkendegivet, at det under alle omstændighe- der ville være hensigtsmæssigt at tage aftalen op til genforhandling i 2010.

Sammenlægningsaftalen

Sammenlægningsaftalen tager afsæt i den særlige gælds- og formuesituation, som er gældende for den nye Furesø Kommune

I forbindelse med aftalen blev der opgjort en forskel i de to kommuners egenkapital på 1,2 mia. kr., idet man forud for indgåelsen havde søgt at ensarte opgørelsesprincipperne i de to kommuner. Herefter blev der i grundlaget for aftalen foretaget visse korrektioner.

For det første blev Farum Kommunes leasinggæld opskrevet til markedsværdi. Overkursen i forhold til den nominelle værdi blev opgjort til 400 mio. kr.

For det andet blev Farum Kommunes aktiver nedskrevet med 400 mio. kr. ud fra en betragtning om, at visse bygninger var optaget i balancen til en værdi, som lå ud over, hvad borgernes nytte ved anlæggene kunne berettige.

Den samlede forskel i egenkapital blev således opgjort til 2 mia. kr. Heraf blev 1,9 mia. kr. kompenseret ved differentieret skattebetaling, særtilskud og ved låneomlægning under hensyn til generelle forskelle i egenkapital ved kommunesammenlægninger.

Aftalens økonomiske kompensation (mia. kr.)

Forskel i formuestilling: 2,0

Heraf kompenseret: 1,9

kompenseret ved

Differentieret skattebetaling fra 2007 til og med 2013: 0,7

Et særtilskud på 50 mio. kr. årligt fra 2007 til og med 2021.: 0,8

Besparelser som følge af låneomlægninger: 0,4

Ændringer i de økonomiske vilkår i forhold til den oprindelige aftale

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2010 og frem til starten af 2011 haft en række møder med Furesø Kommune med henblik på at vurdere kommunens økonomiske situation og grundlaget for kommunens krav.

Der er på grundlag heraf enighed om, at der behov for at øge den kompensation, som kommunen modtog ved sammenlægningen, samt i øvrigt regulere de økonomiske vilkår således at kommunens økonomiske situation på længere sigt forbed- res.

Det er navnlig bemærket, at det i aftalen af 19. maj 2005 er forudsat, at ”den nye kommune kan indhøste besparelser som følge af låneomlægninger til en nutidsværdi på ca. 400 mio. kr. i en afviklingsperiode svarende til de nuværende leasing- kontrakter”. Det har endvidere været forudsat, at en eventuel omlægning af (en del af) låneforpligtelserne til variabelt forrentede lån kunne indebære en forøget renterisiko og at denne under visse nærmere betingelser ville blive betragtet som en væsentlig ændring af de forudsætninger, som ville kunne medføre en genforhandling af det særlige tilskud.

Furesø Kommune har ikke kunnet realisere en rentebesparelse på 400 mio. kr., som det er forudsat i sammenlægningsaftalen.

Furesø Kommune havde ved udgangen af 2010 en samlet langfristet gæld på knap 2,7 mia. kr.

Markedsværdien af swap-aftalerne er af kommunen beregnet til en skønnet negativ værdi på ca. 300 mio. kr. ultimo februar 2011.

Kommunens økonomi belastes endvidere af visse driftsudgifter, der kan henføres til økonomiske dispositioner foretaget i den tidligere Farum Kommune.

Endelig er der, jf. også ovenfor, en række forudsætninger i det oprindelige aftalegrundlag, der har vist sig ikke at holde – herunder opgørelse af visse aktiver og passiver i de to tidligere kommuner.

Nedenstående supplerende økonomiske vilkår skal ses i dette lys.

Supplerende særlige økonomiske vilkår

Der er enighed om, at der på denne baggrund gives Furesø Kommune en yderligere kompensation udover den oprindeligt aftalte kompensation med henblik på at sikre en opfyldelse af målene i sammenlægningsaftalen af 19. maj 2005. Med den yderligere kompensation er der enighed om, at der ikke er behov for en yderligere genforhandling af aftalen i 2014. Nærværende aftale er således til fuld og endelig afløsning af den oprindelige sammenlægningsaftale af 19. maj 2005 og er umiddelbart gældende mellem parterne.

Furesø Kommune vil være stillet lige med andre kommuner i forhold til de årlige aftaler mellem staten og kommunerne vedr. skattefastsættelse, tilskud o.l.

1. Statslån

Kommunens gæld omlægges til et nyt direkte statslån med en fast ydelse årlig, der er lavere end den gennemsnitlige årlige ydelse på kommunens eksisterende lån. Statslånet ydes som et 30-årigt annuitetslån med en rente på 2,2 % p.a. Staten påtager sig den renterisiko, der er forbundet med eventuelle ændringer i det generelle renteniveau i perioden fra aftaleindgåelsen og frem mod den faktiske lånopta- gelse. Låneomlægningen forventes gennemført i maj måned 2011. I appendiks til aftalen er specificeret, hvilke lån og swap-aftaler, der er omfattet af låneomlægnin- gen. Den samlede endelige hovedstol på statslånet afspejler indfrielsen af Furesø Kommunes eksisterende gæld samt de tilhørende swaps, dvs. ca. 3 mia. kr. Hovedstolen på statslånet svarer således til markedsværdien af gælden og swaps på indfrielsestidspunktet.

Kommunens tilbagebetaling af lånet sker ved månedlige ydelser den første bank- dag i måneden i betalingssystemet OBS. Kommunen kan vælge at betale ekstra- ordinære afdrag på lånet, således at det tilbagebetales hurtigere end de aftalte 30 år. Hvis kommunen ikke lever op til sine forpligtelser, vil der ske modregning i kommunens bloktilskud.

Statslånet forudsættes anvendt til indfrielse af gæld samt de tilhørende swap- arrangementer.

Ved omlægningen af kommunens gæld opnås følgende:

•         For det første reducerer en forlængelse af løbetiden med 11 år kommunens løbende afdrag.

•         For det andet reducerer en lavere forrentning end på de nuværende lån ydel- serne.

•         For det tredje opnår kommunen sikkerhed for en fast årlig ydelse.

2. Forlængelse af særtilskud

En del af den nuværende kompensation til Furesø Kommune består i et særtilskud. Det udgør i perioden fra 2007 til og med 2021 50 mio. kr.(2007 prisniveau), og reguleres årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hoved- stadsområdet.

Perioden med særtilskud forlænges, således at der ydes et yderligere særtilskud på 250 mio. kr. i nutidsværdi (2011 prisniveau) i perioden fra 2022 til 2040. Tids- punktet for udbetaling af særtilskuddet kan, i tilfælde af førtidig indfrielse af lånet, tages op til drøftelse parterne i mellem.

3. Forskydning af gevinst ved låneomlægning

Furesø Kommune vil særligt stå overfor en økonomisk udfordring fra 2014, hvor den differentierede skat ophører. Der deponeres af gevinsten ved en låneomlægning i årene 2011-2013 af kommunen henholdsvis 25 mio.kr., 50 mio. kr. og 50 mio.kr. og de deponerede midler frigives i de følgende år efter aftale mellem par- terne.

Flyvestation Værløse

I den oprindelige aftale og det efterfølgende såkaldte ”forståelsespapir” af 26. maj 2005 indgik, at Flyvestation Værløse skulle overdrages til kommunen. Det har indtil nu ikke vist sig muligt at gennemføre denne overdragelse, idet der ikke har kunnet opnås enighed mellem Furesø Kommune og Forsvaret om betingelserne. Parterne vil fortsat – uden for denne aftale – drøfte Furesø Kommunes overtagelse af Flyvestation Værløse og mulighederne for, at området udvikles til gavn for borgerne i Furesø Kommune og regionen. Muligheden for at Flyvestation Værløse kan over- lades vederlagsfrit til Furesø Kommune er hermed ikke afvist og drøftelserne om vilkårene herfor kan fortsat foregå.

Det er parternes ønske, at der snarest og inden udgangen af 2011 findes en afkla- ring på rammerne for den fremtidige udvikling af flyvestationen, herunder stillingtagen til kommunens eventuelle overtagelse.

 • søren knap

  WOW !
  Tillykke !

  Tillykke til dig, og tillykke til os !
  – både i Farum og Værløse

  Det er rigtig flot arbejde, stor ros og stor tak !

  mvh Søren Knap