Til Bertel fra Byrådet


Furesø Byråd drøftede på Byrådsmødet den 2. marts 2011 de aktuelle forhandlinger med regeringen om en ny Furesøaftale. Resultatet blev et brev til Bertel Haarder. Læs det her:

 

Furesø den 3. marts 2010

Kære Bertel Haarder

Tak for et godt møde i mandags.

Indledning

Som aftalt har har vi regnet videre på tilbuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at Furesø Kommunes gæld omlægges til et 30-årigt statslån (annuitetslån) med en fast årlig rente kombineret med et yderligere særligt statstilskud. Forslaget har endvidere været forelagt byrådet i Furesø Kommune på et møde den 2. marts 2011.

I den anledning skal vi på vegne af byrådet fremkomme med følgende bemærkninger:

Baggrund

I sammenlægningsaftalen er der afgivet følgende løfter til den nye Furesø Kommune:

Borgerne i den del af Furesø Kommune, der tidligere udgjorde Værløse Kommune, skal holdes skadesløse i forhold til de særlige økonomiske forpligtelser, der belastede Farum Kommune – dette gælder også efter udløbet af den differentierede skat (s. 3, sidste afsnit, 2. pkt.), Furesø Kommune skal kunne fungere i økonomisk balance i de kommende år (s. 1, 3., 2. pkt.), og Furesø Kommune skal kunne opretholde anlægsaktiviteter samt opbygge en likviditet svarende til kommuner af tilsvarende størrelse i hovedstadsområdet (s. 3, næstsidste afsnit, 1. pkt.).

Furesø Kommunes udfordringer

Furesø Kommune er født med gæld på ca. 3 mia. kr. De årlige udgifter til renter og afdrag er på ca. 220 mio. kr. Det er ca. 180 mio. kr. mere end i sammenlignelige kommuner. Samlet set udgør merudgifterne til renter og afdrag i Furesø Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner ca. 1,4 mia. kr., som ikke er kompenseret i Furesøaftalen.

Særskatten i Farum indbringer årligt 116 mio. kr. Når særskatten udløber med udgangen af 2014 opstår der således en akut likviditetsudfordring, der skal findes en løsning på. Tilsvarende skal der findes en løsning på de udfordringer, der opstår, når frigivelse af deponerede midler ophører i 2018 og det nuværende særtilskud udløber i 2021.

Løsning

Furesø Byråd accepterer at betale den store gæld tilbage – under forudsætning af, at kommunen får realistiske vilkår at gøre dette på. Byrådet er således indstillet på at indgå en aftale med staten, der indeholder følgende elementer:

  • Furesø Kommunes gæld omlægges til et 30-årigt lån (annuitetslån) med en lav fast rente kombineret med
  • en forhøjelse af særtilskuddet

For Byrådet er det afgørende, at omlægningen af gælden og det øgede særtilskud samlet giver en kompensation, der gør det muligt at overholde løfterne i sammenlægningsaftalen, så Værløseborgerne ikke skal undgælde for den store gæld fra Farum-tiden og kommunen kan få samme udviklingsbetingelser som tilsvarende kommuner i hovedstadsområdet.

Byrådet lægger samtidig afgørende vægt på, at aftalen i sin helhed skaber grundlag for, at Furesø Kommune kan agere som én kommune, så særskatten i Farum kan udfases hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Furesø Byråd