Vision for Furesø


To nøgleopgaver har slugt rigtig meget tid og mange kræfter for det nye Byråd i Furesø: At få styr på økonomien og forhandle en ny Furesøaftale på plads. Begge dele er lykkedes gennem et bredt samarbejde.

Nu er tiden kommet til at se fremad. Derfor skyder kommunen nu en visionsproces i gang med inddragelse af hele byrådet og kommunens borgere.

Startskuddet tages på et borgermøde i juni. Parallelt hermed er det planen at interviewe alle byrådsmedlemmer og på den baggrund skrive et første udkast til et visionspapir, der kan præsenteres for Byrådet efter sommerferien. Borgerne vil løbende blive inddraget bl.a. via en særlig side på kommunens hjemmeside.

Et bud på en helt overodnet vision kunne være: Furesø skal være en kommune, hvor det er godt at vokse op, sjovt at være ung og trygt at blive gammel, hvor vi tager ansvar for eget liv og hjælper de, der har hjælp behov, hvor vi værner om naturen og et rigt kultur- og foreningsliv, hvor byerne er rare at færdes i, hvor lokalområderne lever, og hvor vi driver kommunen effektivt og med en høj grad af borgerinddragelse.

En sådan helt overordnet vision kan de fleste nok enes om, men målet er at komme længere ind og drøfte, hvordan kommunen konkret skal udvikles inden for de økonomiske rammer, der nu engang findes.

Arbejdet med visionen skal tænkes sammen med den nye kommuneplanstrategi, som forventes vedtaget primo 2012. Forslaget til den kommende visionsproces vil blive behandlet på økonomiudvalgsmødet den 18. maj og på Byrådsmødet den 25. maj.

Vi kom ud af 2010 med et rigtig flot regnskabsresultat. Det har krævet et jætteindsats at nå så langt, men nu er der styr på økonomien. Vi holder budgetterne og vil også gøre det fremover. Samtidig betyder den nye Furesøaftale, at Furesø har fået samme udviklingsmuligheder som andre kommuner, og at særskatten i Farum kan forsvinde med udgangen af 2013. Tiden er inde til at se fremad og drøfte visioner og udviklingsmuligheder for Furesø.

 • Ulrick Moos

  “Furesø Kreativ Kommune”, jf. mit tidligere indlæg, ville nok være kommet før Odder Kommune med at uddele iPads til alle lærere og skoleelever – inklusive Brian og Muhammed!

  Læs om Odders banebrydende initiativ på: http://www.version2.dk/artikel/odder-kommune-koeber-ipads-knap-8-millioner-god-investering-mener-it-chefen-31400

  Nu kunne vi jo så vælge hurtigt følge efter, og bør nok overveje det. Men husk på: “Den der kun er li’så go’, er bestandig nummer to!” Lad os derfor overveje, hvor “Furesø Kreativ Kommune” på skoleområdet kunne bryde helt nye veje og stå som national reference.

 • Ulrick Moos

  Hvis en vision for Furesø Kommune skal blive andet og mere end en indholdstom kliché, må den positionere kommunen på en måde, der er særegen for netop vores kommune, d.v.s. på en måde der ikke er en selvfølge for alle andre kommuner.

  Skavanken ved det “bud”, der ovenfor er givet på en overordnet vision, er netop, at alle kommuner ville kunne skrive under herpå. Den udsiger intet specifikt om Furesø Kommune og bliver derfor en vitaminfattig kliché. Det ses også ved at underkaste teksten en såkaldt negationstest; kunne man da forestille sig en kommune med en vision om at det “ikke er godt at vokse op i kommunen, ikke sjovt at være ung og ikke trygt at blive gammel, hvor man ikke tager ansvar for eget liv og ikke hjælper de, der har hjælp behov, en kommune hvor man ikke værner om naturen”, o.s.v. Nej, vel? Selv ikke borgmestre af anarkistisk tilsnit ville finde på at fremlægge en sådan vision. At sige at det skal være “godt at vokse op i kommunen” er på niveau med at fremsætte en selvindlysende påstand, d.v.s. sige ingenting.

  Som eksempler på hvad der fortjener betegnelsen vision kan nævnes Peter Brixtoftes ønske om at gøre Farum Kommune til landets førende sportskommune. Man kan diskutere realismen heri og især de benyttede metoder, men det ændrer ikke ved at der var tale om en vision, et sigtepunkt som ikke var en selvfølge. Et andet eksempel er visionen om at placere Holstebro Kommune som nordvestjyllands kulturelle kraftcenter eller visionen om at transformere Esbjerg fra en fiskeriby til en uddannelsesby med erhvervstyngdepunkt på off shore aktiviteter.

  Når vi derfor skal vælge sigtepunkter for Furesø Kommune, må vi beskrive kommunens ønskede særegne profil i kredsen af storkøbenhavnske kommuner: “Furesø Kommune vil være kendt som….” ja, hvad? Det er det, vi skal i gang med at diskutere.

  • Anna Bodil Hald

   Jeg er enig med Ulrick Moos. Efter min mening har vi to ting, som især kendetegner Furesø Kommune – naturen og den lette adgang til naturen. Dertil nærhed til København med alle storbyens kulturtilbud. I al den tid jeg har boet i området er det netop det borgere har fremhævet. Det er årsagen til at jeg bor der: Naturen, adgangen til den per cykel og til fods samt S-tog til København. Derfor skal visionen satse på disse særkender. Vi skal udbygge og forbedre naturen samt sætte en streg for hvortil byggeriet må gå, så vi ikke begår en ‘Reviera-fejl’. Dertil supplere frem for at dubblere de kulturtilbud, der findes i København. Dvs. sikre tilbud i lokalområderne og i dagligdagen. Vi kunne også med flere stier i til og fra lokalområderne og fodstier til naturen blive en kommune med den sundeste befolkning med mest frisk luft i lungerne. For slet ikke at tale om alle de ressourcer, der er og som kan aktiveres til frivilligt arbejde til glæde for alle: Naturpleje, museumsaktivitet, naturstation Hjortøgård etc. Alt i alt kan vi også blive en aktiv fritidskommune. Ser frem til en vision med konkret mål.

   • Ole Bondo

    Kære Anna Bodil
    Gode idéer, hvoraf nogle også indgår i blogindlægget af d.d. om Fremtidens Furesø. (Se andet sted på siden). Visionen skal du ikke bare se frem til. Den skal du da bidrage yderligere med 🙂
    Ole

  • Ole Bondo

   Kære Ulrick
   Det er jeg meget enig i – og har ladet mig inspirere af. Men nemt er det ikke. Vi må give os lidt tid. Se blogindlæg af d.d.
   V.h.
   Ole

   • Ulrick Moos

    Kære Ole Bondo
    Sommerferien har givet rum for en uddybning af mit tidligere indlæg.

    FURESØ GRØN KOMMUNE – FURESØ KREATIV KOMMUNE

    TROVÆRDIGHED
    En vision for Furesø Kommune (FK) skal først og fremmest være troværdig, dvs. at kommunen skal have naturlige forudsætninger for at realisere visionen; i modsat fald bygger den jo på ønsketænkning. Et eksempel: En vision om at blive ”hovedstadsregionens førende erhvervskommune” savner således troværdighed – overlad det til fx Ballerup Kommune. Det samme ville derimod ikke gælde en vision om at blive anset som ”hovedstadsregionens mest attraktive bosætningskommune”; her er vi allerede i dag bedre med end de fleste.

    Det betyder ikke at FK er afskåret fra at have en ambitiøs erhvervspolitik på specifikke områder, hvilket jeg skal vende tilbage til.

    HØJST TRE VISIONER FOR KOMMUNEN SOM HELHED
    Visioner skal formuleres i hver enkelt forvaltningsgren – også gerne ned i de enkelte afdelinger. Det jeg her efterlyser, er imidlertid visionen for kommunen som helhed. – Hvad står FK for? Hvor ser det kommunale Danmark hen til FK som foregangskommune og inspirator? Hvad fortæller vi selv familien i Jylland, når talen falder på FK? Det siger næsten sig selv, at vi her må begrænse os til højst 2-3 pointer. Dels kan FK ikke være dansk mester i 20 kommunale discipliner; dels ville det kommunikationsmæssigt være en umulighed at trænge ud over rampen med så mange budskaber.

    Lad os derfor gerne i kommunens forvaltninger arbejde med mange visioner (som forudsat i visionsdebatten på kommunens hjemmeside), men for kommunen som helhed fokusere på 1, 2 eller højst 3 visioner. Her følger et par oplæg til visioner for FK, idet jeg allerede nu skal forudskikke at disse hovedspor for kommunens udvikling vil have klar indvirkning på mange underliggende visioner og prioriteringer i forvaltningen.

    FURESØ GRØN KOMMUNE
    En af de mest positive ting ved sammenlægningen af de tidligere Farum og Værløse kommuner er navnet på vores nye kommune: ”Furesø Kommune”. Næsten alle danskere kender Furesøen ved navn, et navn der oser af nationalromantik, guldalder, fuglefløjt og naturskønhed: Kongernes Nordsjælland! Navnet passer som hånd i handske til kommunens notorisk rige natur og er derfor en genialitet med henblik på ”branding” af kommunen. Meget få kommuner kan spille lige op med FK i henseende til natur, og ingen har som os et navn, der umiddelbart signalerer natur.

    Hvorfor skal vi egentlig ”brande” (markedsføre) FK udadtil? Var det ikke meget bedre at bevare vore naturmæssige attraktioner som en hemmelighed og nyde dem selv? Nej, det er vigtigt at gøre vores kommune attraktiv udadtil, fordi der hele tiden sker fra- og tilflytning af borgere. Tilflytningen skulle gerne matche fraflytningen, men det forudsætter at potentielle tilflyttere finder kommunen attraktiv. I modsat fald affolkes kommunen, hvilket har en række negative følger – økonomisk, servicemæssigt m.m.

    Jeg gør mig hermed ikke til fortaler for en indbyggermæssig vækst i kommunen, så langt fra – hvert nyt parcelhus koster jo mere end 1000 m2 grønt fællesareal, når andel af veje, institutioner, butikscentre m.m. medregnes – derimod for en balanceret, målrettet udvikling, hvor vi i konkurrence med andre kommuner har en interesse i at tiltrække vores andel af unge, aktive familier.

    En positiv selvforståelse har i øvrigt også en vigtig funktion indadtil som motor for sammenhold og borgerinitiativer i kommunen. Meget tyder på at et dynamisk civilsamfund bliver en nødvendig medspiller i fremtidens kommunale liv.

    Som naturkommune skal vi først og fremmest satse på den synlige natur: Skove, søer, vandløb, overdrev, moser, m.v. og den tilhørende fauna, dvs. dyre- og planteliv. I sammenhæng hermed også på tilgængeligheden og den rekreative og kulturelt berigende udnyttelse af naturen.

    Kommunen har gjort en del ud af at markere sig som førende på energiområdet – som ”klimakommune”. Det er i sig selv udmærket og kan være en naturlig følge af at være ”naturkommune”, men energiprojekterne skal i min vision ikke have topprioritet; det skal derimod projekterne til bevaring og udvikling af den synlige natur! Vi skal i vores kommuneplan have et overblik og en sammenhængende strategi for disse projeter, herunder med en klar markering af og begrundelse for topprioriteringen. Et eksempel: De seneste års systematiske ilttilførsel til Furesøen har mere end fordoblet sigtbarheden i søen – nu kan man se fiskene! Den i dag nærliggende naturudfordring er en bæredygtig og rekreativ udnyttelse af flyvestationen, der er forladt af militæret. Min drøm er om få år at se europæisk bison og andre interessante græssedyr på sletten.

    FURESØ KREATIV KOMMUNE
    FK er et socialt “smørhul”; arkitekter, it-folk, forskere, erhvervsledere, læger, ingeniører, DJØF’er, designere, kunstnere og andre, som kan skabe nye ideer og viden, er statistisk set overrepræsenteret i vores kommune. Det giver os nogle interessante udviklingsmuligheder, som ikke mange kommuner har, men samtidig en forpligtelse til at gå i spidsen og vise nye veje inden for kommunal forvaltning.

    ”Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til”, siger et gammelt ordsprog. Overrepræsentationen af borgere fra den såkaldt ”kreative klasse” giver kommunen et erhvervspolitisk fortrin i henseende til at tiltrække kreative og videntunge industrier. Filmindustrien på flyvestationen er et første beskedent skridt, og kommunen kunne med fordel gå videre og gennemtænke, hvordan den, med bl.a. lokalemæssige og infrastrukturelle initiativer, kunne etablere sig som et egentligt ”hotspot”, en slags Silicon Valley-kommune, for de kreative industrier.

    Kommunen har med befolkningssammensætningen samtidig forudsætningerne for – og efter min opfattelse nærmest en pligt til – at fremstå som foregangskommune i henseende til afprøvning af ny teknologi, nye strukturer og nye metoder i administration, ældreomsorg, undervisning, biblioteksvæsen m.v. Et eksempel: En administrativ ekspedition, der klares af borgeren ved selvbetjening over internettet, koster under 20 pct. af udgiften sammenlignet med, hvis der skal indsendes skriftlig ansøgning som skal journaliseres, sagsbehandles og skriftligt besvares af kommunalt ansatte. Lad FK blive foregangskommune inden for borger-selvbetjening!

    Offentlige og private fonde vil kunne bidrage til ekstern medfinansiering af kommunens forsøgsprojekter. Lad derfor ideerne blomstre og lad os få FK inddraget i det af Indenrigsministeriet igangsatte frikommuneprojekt, hvor man kan få dispensation til at gå nye veje på områder, hvor der i dag ikke er lovhjemmel.

    Selv om kommunens borgere generelt vil være åbne over for nytænkning, vil der stadig være en del, der ikke magter at gå i spidsen med fx ny teknologi. Det skal der selvfølgelig tages hensyn til med rimelige overgangsordninger og hjælpeforanstaltninger.

    HVAD KALDER VI VISIONERNE?
    Tidligere blev Århus kaldt ”smilets by”. Meget mundret og let at huske, omend – som jeg erindrer det fra min studietid – ikke just dækkende:-( Jeg har med ”Furesø Grøn Kommune” og ”Furesø Kreativ Kommune” forsøgt noget tilsvarende, men imødeser endnu bedre forslag fra mine kreative medborgere – forslag der kan udviske det gamle brand: ”Furesø Gældsat Kommune”!