Debat om Furesø Vision


Debatten om Furesø – Visionen er i gang.

Læs seneste indlæg fra Ulrick Moos her:

FURESØ GRØN KOMMUNE – FURESØ KREATIV KOMMUNE

TROVÆRDIGHED

En vision for Furesø Kommune (FK) skal først og fremmest være troværdig, dvs. at kommunen skal have naturlige forudsætninger for at realisere visionen; i modsat fald bygger den jo på ønsketænkning. Et eksempel: En vision om at blive ”hovedstadsregionens førende erhvervskommune” savner således troværdighed – overlad det til fx Ballerup Kommune. Det samme ville derimod ikke gælde en vision om at blive anset som ”hovedstadsregionens mest attraktive bosætningskommune”; her er vi allerede i dag bedre med end de fleste.

Det betyder ikke at FK er afskåret fra at have en ambitiøs erhvervspolitik på specifikke områder, hvilket jeg skal vende tilbage til.

HØJST TRE VISIONER FOR KOMMUNEN SOM HELHED
Visioner skal formuleres i hver enkelt forvaltningsgren – også gerne ned i de enkelte afdelinger. Det jeg her efterlyser, er imidlertid visionen for kommunen som helhed. – Hvad står FK for? Hvor ser det kommunale Danmark hen til FK som foregangskommune og inspirator? Hvad fortæller vi selv familien i Jylland, når talen falder på FK? Det siger næsten sig selv, at vi her må begrænse os til højst 2-3 pointer. Dels kan FK ikke være dansk mester i 20 kommunale discipliner; dels ville det kommunikationsmæssigt være en umulighed at trænge ud over rampen med så mange budskaber.

Lad os derfor gerne i kommunens forvaltninger arbejde med mange visioner (som forudsat i visionsdebatten på kommunens hjemmeside), men for kommunen som helhed fokusere på 1, 2 eller højst 3 visioner. Her følger et par oplæg til visioner for FK, idet jeg allerede nu skal forudskikke at disse hovedspor for kommunens udvikling vil have klar indvirkning på mange underliggende visioner og prioriteringer i forvaltningen.

FURESØ GRØN KOMMUNE
En af de mest positive ting ved sammenlægningen af de tidligere Farum og Værløse kommuner er navnet på vores nye kommune: ”Furesø Kommune”. Næsten alle danskere kender Furesøen ved navn, et navn der oser af nationalromantik, guldalder, fuglefløjt og naturskønhed: Kongernes Nordsjælland! Navnet passer som hånd i handske til kommunens notorisk rige natur og er derfor en genialitet med henblik på ”branding” af kommunen. Meget få kommuner kan spille lige op med FK i henseende til natur, og ingen har som os et navn, der umiddelbart signalerer natur.

Hvorfor skal vi egentlig ”brande” (markedsføre) FK udadtil? Var det ikke meget bedre at bevare vore naturmæssige attraktioner som en hemmelighed og nyde dem selv? Nej, det er vigtigt at gøre vores kommune attraktiv udadtil, fordi der hele tiden sker fra- og tilflytning af borgere. Tilflytningen skulle gerne matche fraflytningen, men det forudsætter at potentielle tilflyttere finder kommunen attraktiv. I modsat fald affolkes kommunen, hvilket har en række negative følger – økonomisk, servicemæssigt m.m.

Jeg gør mig hermed ikke til fortaler for en indbyggermæssig vækst i kommunen, så langt fra – hvert nyt parcelhus koster jo mere end 1000 m2 grønt fællesareal, når andel af veje, institutioner, butikscentre m.m. medregnes – derimod for en balanceret, målrettet udvikling, hvor vi i konkurrence med andre kommuner har en interesse i at tiltrække vores andel af unge, aktive familier.

En positiv selvforståelse har i øvrigt også en vigtig funktion indadtil som motor for sammenhold og borgerinitiativer i kommunen. Meget tyder på at et dynamisk civilsamfund bliver en nødvendig medspiller i fremtidens kommunale liv.

Som naturkommune skal vi først og fremmest satse på den synlige natur: Skove, søer, vandløb, overdrev, moser, m.v. og den tilhørende fauna, dvs. dyre- og planteliv. I sammenhæng hermed også på tilgængeligheden og den rekreative og kulturelt berigende udnyttelse af naturen.

Kommunen har gjort en del ud af at markere sig som førende på energiområdet – som ”klimakommune”. Det er i sig selv udmærket og kan være en naturlig følge af at være ”naturkommune”, men energiprojekterne skal i min vision ikke have topprioritet; det skal derimod projekterne til bevaring og udvikling af den synlige natur! Vi skal i vores kommuneplan have et overblik og en sammenhængende strategi for disse projeter, herunder med en klar markering af og begrundelse for topprioriteringen. Et eksempel: De seneste års systematiske ilttilførsel til Furesøen har mere end fordoblet sigtbarheden i søen – nu kan man se fiskene! Den i dag nærliggende naturudfordring er en bæredygtig og rekreativ udnyttelse af flyvestationen, der er forladt af militæret. Min drøm er om få år at se europæisk bison og andre interessante græssedyr på sletten.

FURESØ KREATIV KOMMUNE
FK er et socialt “smørhul”; arkitekter, it-folk, forskere, erhvervsledere, læger, ingeniører, DJØF’er, designere, kunstnere og andre, som kan skabe nye ideer og viden, er statistisk set overrepræsenteret i vores kommune. Det giver os nogle interessante udviklingsmuligheder, som ikke mange kommuner har, men samtidig en forpligtelse til at gå i spidsen og vise nye veje inden for kommunal forvaltning.

”Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til”, siger et gammelt ordsprog. Overrepræsentationen af borgere fra den såkaldt ”kreative klasse” giver kommunen et erhvervspolitisk fortrin i henseende til at tiltrække kreative og videntunge industrier. Filmindustrien på flyvestationen er et første beskedent skridt, og kommunen kunne med fordel gå videre og gennemtænke, hvordan den, med bl.a. lokalemæssige og infrastrukturelle initiativer, kunne etablere sig som et egentligt ”hotspot”, en slags Silicon Valley-kommune, for de kreative industrier.

Kommunen har med befolkningssammensætningen samtidig forudsætningerne for – og efter min opfattelse nærmest en pligt til – at fremstå som foregangskommune i henseende til afprøvning af ny teknologi, nye strukturer og nye metoder i administration, ældreomsorg, undervisning, biblioteksvæsen m.v. Et eksempel: En administrativ ekspedition, der klares af borgeren ved selvbetjening over internettet, koster under 20 pct. af udgiften sammenlignet med, hvis der skal indsendes skriftlig ansøgning som skal journaliseres, sagsbehandles og skriftligt besvares af kommunalt ansatte. Lad FK blive foregangskommune inden for borger-selvbetjening!

Offentlige og private fonde vil kunne bidrage til ekstern medfinansiering af kommunens forsøgsprojekter. Lad derfor ideerne blomstre og lad os få FK inddraget i det af Indenrigsministeriet igangsatte frikommuneprojekt, hvor man kan få dispensation til at gå nye veje på områder, hvor der i dag ikke er lovhjemmel.

Selv om kommunens borgere generelt vil være åbne over for nytænkning, vil der stadig være en del, der ikke magter at gå i spidsen med fx ny teknologi. Det skal der selvfølgelig tages hensyn til med rimelige overgangsordninger og hjælpeforanstaltninger.

HVAD KALDER VI VISIONERNE?
Tidligere blev Århus kaldt ”smilets by”. Meget mundret og let at huske, omend – som jeg erindrer det fra min studietid – ikke just dækkende:-( Jeg har med ”Furesø Grøn Kommune” og ”Furesø Kreativ Kommune” forsøgt noget tilsvarende, men imødeser endnu bedre forslag fra mine kreative medborgere – forslag der kan udviske det gamle brand: ”Furesø Gældsat Kommune”!

Ulrick Moos den 18. august 2011