Budgetaftale 2012


Aftalen indgået mellem: 
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Balance og plads til udvikling
At få styr på økonomien har været den vigtigste politiske målsætning siden det nye Byråd tiltrådte i januar 2010. I et bredt samarbejde er det lykkedes at gennemføre effektiviseringer for mere end 50 mio. kr. og med dette budgetforslag for 2012 gennemføres der effektiviseringer for yderligere 19 mio. kr. Dette suppleret med en stram budgetkontrol, hvor kommunens samlede budget holdes, medfører også, at der kan lægges penge i kommunekassen.
Forhandlingerne med regeringen om en ny Furesøaftale endte succesfuldt i foråret 2011. Resultatet er en omlægning af Furesøs gæld til et lavtforrentet statslån og en forlængelse af statstilskuddet. Alene låneomlægningen giver en likviditetslettelse for Furesø på 74 mio. kr. om året
Furesøs økonomi er kommet i balance – også på den lange bane. Dette betyder, at vi kan bevare et godt serviceniveau, samt at skatten kan harmoniseres på Værløseniveau i år 2014.
A. Mål og nye tiltag i budget 2012
Budget 2012 vil yderligere konsolidere Furesøs økonomi. Det mere sikre økonomiske fundament gør det muligt både at udvikle vores velfærdsydelser samt de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen. Med budget 2012 bliver det således muligt, at:
• Løfte budgetterne på hhv. social- og børneområderne med samlet 11 mio. kr. for at rette op på strukturelle ubalancer.
• Iværksætte en handleplan for en bedre folkeskole i Furesø, så vores skoler kan blive endnu mere rummelige og fagligt udviklende.
• Gennemføre anlægsinvesteringer for mere end 80 mio. kr. – herunder til nødvendige renoveringer af skoler, legepladser m.v.
• Sætte fokus på sundhed og bevægelse særligt målrettet børn og unge.
• Styrke indsatsen for psykisk syge
• Investere i miljø, vedvarende energi og bæredygtig udvikling.
• Hjælp til snerydning til pensionister
• Fastholde en aktiv erhvervspolitik for at skabe vækst og flere lokale arbejdspladser.
• Genindføre svømmeundervisning for børnene
• Investeringer for 5 mio. kr. i idræts-, fritids- og kulturanlæg
Vi skal fortsat udvikle os, så det bliver attraktivt at bo og arbejde i Furesø. Det er vigtigt – også for kommunens
økonomi på længere sigt.
B. Gennemgående sigtelinjer
En række virkemidler tages i anvendelse for at få styr på økonomien og sikre plads til udvikling.
Effektiviseringer
Langt hovedparten af besparelserne på 2011 budgettet gennemføres via  effektiviseringer og administrative tilpasninger. Effektiviseringerne omfatter:
• Slankning af ledelsesstrukturen og administrative rationaliseringer
• Færre møder og bedre udnyttelse af ledelsesressourcerne på de enkelte dagtilbud, skoler og fritidstilbud
• Fælles nattevagt på ældreområdet, som medfører en bedre brug af vores personale, uden at vores ældre medborgere oplever en dårligere service
• Tættere samarbejde mellem vores medarbejdere på kultur-, idræts- og fritidsområdet
Bedre samspil mellem kommune og borgere
Furesøs engagerede borgere og foreninger vil gerne bidrage til udvikling af kommunen. Det gælder ikke mindst inden for idræts- og fritidsområdet, hvor driften af vores forskellige faciliteter kan ske i et samspil med foreningerne. Vores aktivitetscentre Gedevasevang og Skovgården er  allerede i høj grad drevet gennem frivilliges indsats (se afsnit om Social- og Sundhedsudvalget).  På begge områder vil styrke samarbejdet med de frivillige i 2012 og frem.
Forebyggelse og inklusion
Jo bedre vi kan forebygge sygdom og sociale problemer, desto bedre er den enkelte borger stillet. Samtidig er det også for kommunekassen væsentligt bedre og billigere at forebygge end at helbrede.
På børn- og skoleområdet vil vi investere i, at skolerne bedre kan inkludere og ruste alle børn til at uddanne sig. Vi vil styrke den generelle sundhedsfremme ved at etablere et netværk af sundhedsambassadører på tværs af institutioner og skoler. Samtidig vil vi gennem en tværgående forebyggende indsats kvalificere arbejdet med børn og unge med særlige behov, og meget gerne forebygge, at problemerne i den enkelte familie vokser sig større end absolut nødvendigt.
På ældreområdet vil vi gennem projektet ”Bevar dig vel” styrke den tidlige indsats og gennem hjælp til selvhjælp gøre den ældre medborger i stand til selv at varetage flere opgaver i dagligdagen.
Bæredygtig byudvikling
Vi vil udvikle en sund og bæredygtig by. Vi vil gå forrest i at håndtere miljø- og klimaproblemer ved at etablere solceller på kommunale bygninger og lokale løsninger til nedsivning af regnvand. Vi vil nedbringe trafikstøj og skabe gode muligheder for grøn mobilitet. Og vi vil tage de første skridt åbning af Flyvestationens grønne arealer, så de kan bruges af borgerne.
Hvordan disse generelle indsatser udmøntes konkret gennemgås i det følgende for hvert af de enkelte udvalgsområder.
C. Børn-og Skoleudvalget
Der er stadig for mange børn, der ikke får tilstrækkeligt udbytte af folkeskolens undervisning. Udgifterne til specialundervisningsområdet har været markant stigende og er relativt større i Furesø Kommune end øvrige kommuner. Partierne bag budgetforliget er enige om, at alle børn skal udfordres, så de udvikler og udnytter deres fulde potentiale. Vi skal møde børnene hvor de er og sikre en høj faglighed ved at målrette og tilpasse undervisningen og læringsmiljøerne. Derfor er partierne enige om en investeringsplan, der målrettet satser på at forebygge eksklusion og udvikle mere inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen. Det kan fx indebære fortsat efteruddannelse af lærere og pædagoger, bedre udnyttelse af IT-baserede læremidler, samt etablering af nære tilbud til elever med behov for specialundervisning.
Målet er:
• At 30 elever, der i dag ville blive anvist et eksternt specialtilbud, fra skoleåret 2012/2013 skal tilbydes faglig kompetent undervisning i et lokalt specialtilbud eller i normalområdet.
• At fastholde flest mulig elever i undervisningen indenfor normalområdet og i det nære fællesskab.
Dertil ønsker vi at styrke sprogindsatsen over for de tosprogede elever. Målet er, at forskellen mellem dansksprogede og tosprogede elevers afgangskarakterer i 2015 skal være under et karaktertrin. I dag er forskellen i læsning på 3,2. Det kan fx betyde styrket fokus på, at uddanne lærerne i fag som ”dansk som andetsprog”.
Vi vil også intensivere sundhedsfremme i børnenes nærmiljøer – i dagtilbud, skoler og fritidstilbud – og styrke indsatserne for sunde rammer og vaner i børn og unges liv.
For at frigøre ressourcer til disse formål lægger vi op til en skarp prioritering af den tid, som vi bruger til interne formål: møder, administration og ledelse. Her bruges i dag betydelig ressourcer, og vi vil bede vores ledere og medarbejdere om målrette og strømline alle interne rutiner og strukturer.
Samtidig vil vi bede forældrene om at betale lidt mere for deres børns fritidstilbud. At have børn i et fritidstilbud er ca. 500 kr. billigere om måneden i Furesø end i de kommuner, vi sammenligner os med. Her vil vi hæve forældrebetalingen lidt, men vi vil fremover stadig ligge væsentligt under niveauet i sammenligningskommunerne. Søskenderabat og fripladsordninger vil sikre, at alle også fremover har råd til et fritidstilbud til børnene.
D. Social- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune arbejder målrettet på at skabe tilbud af høj kvalitet til borgere med særlige behov og god omsorg for de ældste borgere, der har behov for det.
Vi skal kunne sikre tilbud til flere borgere som følge af den stigende ældrebefolkning og flere borgere, som har særlige behov. Samtidig skal vi målrette tilbuddene mod den enkelte borgers specifikke behov.
Den demografiske udvikling samt stramme økonomiske rammer, medfører at det er nødvendigt hele tiden at vurdere behovet for de ydelser, vi leverer, og herunder se på, om vi kan gøre tingene mere effektivt, så vi får mest mulig service for pengene.
Forligspartierne er enige om at etablere en sygeplejeklinik i Farum, som skal betjene de borgere, der selv kan transportere sig, frem for at borgerne skal modtage besøg af sygeplejersken i eget hjem. Det svarer til den ordning, som i dag gælder i Værløse. Budgettet indeholder endvidere effektiviseringsinitiativer i form af bedre styring af aktiviteterne på kommunens genoptræningscenter og fælles nattevagtsordning for hjemmepleje og plejecentre.
Vi styrker kommunens indsats for at genoptræne borgere med funktionstab (fx efter sygdom med eller uden hospitalsindlæggelse), så borgerne i højere grad kan gøres selvhjulpne i eget hjem. Målet er blandt andet, at mindske behovet for kommunal hjemmepleje, pladser på plejecentre og hospitalsindlæggelse.
Det har vi gjort ved at koordinere vores faglige ekspertise samtidig med et stærkt fokus på at hjælpe vores borgere hurtigt i gang igen. Projektet kalder vi: ”Bevar dig vel”.  Denne indsats er vi rigtig stolte af. Den viser, at vi kan få bedre kvalitet for de samme – og endog færre – ressourcer. Det er til gavn for rigtig mange borgere i kommunen.
Denne tankegang ønsker vi at videreføre i arbejdet for socialt udsatte borgere. I første omgang iværksætter vi en styrket indsats for unge med autisme og aspbergers syndrom, hvor de gennem aktiv støtte trænes til at blive mere selvhjulpne.
Kommunernes aktivitetscentre skal arbejde med en ny profil, hvor der sættes mere målrettet fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til de ældre borgere samtidig med, at der etableres et tættere samarbejde med Frivilligcenter Furesø og frivillige grupper i forhold til aktiviteter på centrene.
På ældreområdet vil vi bede de ældre, som har råd til det, om at betale lidt mere for nogle af de ydelser, hvor kommunen opkræver brugerbetaling. Brugerbetalingen vil blive forøget på områder som kommunal kørsel og hjælp til vask og indkøb. Også her vil der være hjælp at hente til mindrebemidlede, så takstforøgelsen ikke rammer socialt skævt.
E. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
I Furesø Kommune er der et højt aktivitets- og serviceniveau på kultur-, fritids- og idrætsområdet Denne linje fortsætter med det nye budget. Der vil også i de kommende år være et stort og varieret kulturtilbud drevet frem af aktive borgere og foreninger med støtte fra kommunen. Kulturhusene i Værløse og Farum vil fortsætte med hver deres profil, ligesom musikskolen vil kunne fortsætte undervisningen af et stort antal børn og unge. Fra 2012 og frem er der herudover reserveret midler, så der kan etableres et ungdomskulturhus, hvor unge mellem 15 og 25 år kan realisere nogle af de projekter, som de drømmer om.
Den store interesse for at dyrke sport vil fortsat blive understøttet med medlems- og lokaletilskud til de mange idrætsforeninger. Tilskudssystemerne vil blive søgt forenklet og gjort mere målrettet i et tæt samarbejde med de berørte foreninger. Der afsættes penge til en begyndende fornyelse af de større idrætsanlæg og sikring af den størst mulige udnyttelse. Det vil være et gennemgående tema, at så mange som muligt skal have nytte af kommunens anlæg og bygninger. Også driften af anlæggene skal være effektiv. I denne forbindelse vil mulighederne for i højere grad at lade foreninger eller offentlig/private partnerskaber deltage i driften blive afprøvet.
2012 vil også være året, hvor mulighederne for borgerservice på bibliotekerne bliver udbygget.
 F) Beskæftigelses- og integrationsudvalget
Finanskrisen har bragt beskæftigelsen under pres og gjort det sværere for sygemeldte og udsatte borgere at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det vil Furesø reagere på gennem en række initiativer:
• Vi vil bringe flere unge i uddannelse og beskæftigelse, bl.a. gennem den nye ungeenhed, som agerer på tværs af jobcentret og relevante centre på velfærdsområdet i samarbejde med UU-Sjælsø.
• Vi vil i samarbejde med arbejdsgiverne hjælpe sygemeldte, så de kan starte på arbejde hurtigst muligt og eventuelt gradvist (deltidsraskmeldinger). Samtidig arbejdes på at begrænse tilbagefald i sygdom efter raskmelding ved tidlig indsats.
• Vi vil prioritere nye erhvervsrettede løntilskudsjob, for derigennem at skabe mulighed for, at de ledige kan bevare tilknytning til arbejdsmarkedet og opkvalificere kompetencer.
• Endelig vil vi – bl.a. gennem et tværkommunalt samarbejde – forebygge, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk glider ud af arbejdsmarkedet. Der arbejdes med kompetenceafklaring, uddannelse og placering på arbejdsmarkedet i uddannelsesstillinger.
Disse initiativer er samlet i kommunens Beskæftigelsesplan, og effekterne er indregnet i forligspartiernes forslag til budget.
G. Miljø-, Teknik-, og Erhvervsudvalget
Det er lykkedes at sikre en mere rationel og effektiv drift af kommunens bygninger med klare budgetforbedringer til følge. Det samme gælder på vejområdet, hvor nye arbejdsgange og metoder har effektiviseret den nødvendige renholdelse og vedligeholdelse af veje og grønne anlæg.
Trods de økonomisk vanskelige tider lægger partierne bag budgetforliget vægt på at bevare de fælles værdier, som borgerne tidligere har betalt for i form af vejanlæg og bygninger. Der er derfor også i 2012 afsat penge til en systematisk vedligeholdelse og rettidig genopretning af kommunens bygninger, veje og stier. Inden udgangen af 2013 vil der være anlagt en cykelsti langs Lillevangsvej ud til krydset med Slangerupvej.
Budgettet vil også give borgerne bedre muligheder for at komme ud i den dejlige natur, som vi har i Furesø. Budget 2012 sikrer anlæg af nye rekreative stier i de kommende år og sikrer, at kommunen kan spille en aktiv rolle i åbningen af den grønne del af Flyvestationen.
Partierne bag det nye budget ønsker også at videreføre den hidtidige linje på miljø- og klimaområdet. Kommunen tager klimaudfordringerne alvorligt og går foran med markante reduktioner i kommunens eget energiforbrug og CO2-udledning. Det er samtidig sund fornuft, da det giver en besparelse i kommunens budget. Der vil også i 2012 og de følgende år blive afsat penge til energirenovering af kommunens bygninger og til at motivere de ansatte til at spare på el, vand og varme. Kommunen vil også gå forrest i udvikling af grøn energi, Det kan fx være etablering af solceller og solvarmeanlæg på kommunale bygninger og lokal nedsivning af regnvand. Målet er at bruge disse anlæg som modeleksempler, der kan informere og engagere stadig flere i løsningen af de påtrængende klimaproblemer.
Den igangværende indsats for at reducere trafikstøjen i de mest belastede boligområder vil blive fortsat bl.a. ved hjælp af støjvolde og støjsvag asfalt.
Det er inden for de seneste år skabt et velfungerende samarbejde mellem kommunen og de lokale erhvervsforeninger med det mål at skabe vækst og tiltrække nye arbejdspladser. I det nu vedtagne budget er der indarbejdet midler til, at samarbejdet kan videreføres og udbygges i de kommende år.
H. Planudvalget
Med budgetforliget er der lagt op til en fortsat indsats for at gøre Furesø Kommune til et attraktivt sted at bo og drive virksomhed.
I det forløbne år er der skabt mulighed for et spændende nybyggeri ved Skovlinien og flere byggeprojekter på den tidligere Farum Kaserne. Der bliver tale om kvalitetsbetonede boliger, der passer godt ind i omgivelserne og om en helt ny dagligvarebutik ved Slangerupvej.
Arkitektkonkurrencen ”Farum i Udvikling” vil inden for det næste halve år resultere i nogle konkrete bud på en sammenhængende og afbalanceret udvikling af bl.a. Bybækgrunden, Bytorvet og Farum Midtpunkt. Budget 2012 giver mulighed for, at planerne kan realiseres ved en kombination af private og kommunale investeringer, herunder en udvidelse af butikscentret og indplaceringen af 60 nye plejeboliger, genoptræning mv.
Værløse Bymidte skal færdigudvikles som et stærkt centerområde med butikker, liberale erhverv og boliger. Med budgettet er der afsat de nødvendige midler, så kommunen kan medvirke til en opgradering og eventuel udvidelse af området.
2012 vil også blive det år, hvor der udarbejdes nye lokalplaner for Farum Erhvervsområde. Med planerne vil der blive skabt klare rammer for udvidelser og nylokaliseringer af virksomheder.
Byggesagsbehandlingen er inden for de seneste år blevet strømlinet således, at næsten alle byggesager nu færdiggøres inden for 10 uger. Samtidig lægges der stor vægt på, at ansøgerne informeres grundigt om og hjælpes på vej med de nødvendige ansøgninger.
I alle sager af væsentlig betydning for nærområdet tager forvaltningen initiativ til, at lokalsamfundets synspunkter bliver hørt, inddraget i sagsbehandlingen og forelagt udvalget/byrådet.
I. Økonomiudvalget
Byrådet har haft et stærkt og vedvarende fokus på effektiviseringer. Partierne bag det nye budget vil fortsætte den linje. Vi vil have en slank og fokuseret administration med konstant fokus på effektiviseringer og forbedringer.
Færre administrative medarbejdere og en smallere ledelsesstruktur på Rådhuset betyder færre lønudgifter. Herudover er der i 2012 budgetteret med millionbesparelser på udgifter til telefoni, advokat- og konsulentbistand, kørsel og indkøb. Samtidig er den interne administrationsopgaver vedr. bogføring, regnskab og løn blevet effektiviseret. Færre medarbejdere medfører behov for at se på de kommunale lejemål til administrationsbygninger. Ved at udnytte kommunens eksisterende lokaler bedre, kan der opnås mere rationel anvendelse af medarbejdernes tid i det daglige. Derudover kan der opnås yderligere besparelser i budgettet, som giver mulighed for at frigøre midler fra administrative udgifter til borgernær service.
En række initiativer vedr. digital selvbetjening og bedre digitale systemer vil give borgerne bedre muligheder for at betjene sig selv, når det passer dem, og det vil samtidig kunne frigøre ressourcer til anden borgernær service.