Godt nytår


Nyrårsudtalelse 2011-2012

Furesø godt på vej
2011 blev endnu et godt år for Furesø. Vi er nået langt med den økonomiske genopretning og har skabt råderum til nyudvikling. Samarbejde og dialog præger det politiske arbejde. Vi kan begynde at se fremad og tage fat på visionerne for kommunen.

Ny Furesøaftale
Den mest afgørende begivenhed i 2011 var genforhandling af Furesøaftalen. Vi spillede offensivt ud med et konkret udkast til en fair løsning på kommunens gældsproblemer. Det viste sig at være en god strategi, men vi kom ikke i mål uden svære forhandlinger med daværende indenrigsminister Bertel Haarder (V). Et enigt Byråd tilsluttede sig resultatet, hvor vi kan omlægge vores store gæld til et lavtforrentet statslån. Dette giver i sig selv en likviditetslettelse på 76 mio. kr. om året. Hertil kommer et ekstra statstilskud på samlet 250 mio. kr. Vi opnåede i forhandlingerne, det vi ønskede: Furesø får samme udviklingsmuligheder som andre kommuner. Værløseborgerne skal ikke undgælde for den store gæld fra Farum-tiden. Særskatten i Farum kan bortfalde i 2014.

Styr på økonomien
Vi har fået styr på kommunens økonomi. Budgetterne holder. Vi kan lægge penge i kassen. Mådeholdenhed og sparsommelighed er vejen frem. Erfaringerne viser klart, at manglende styr på økonomien går ud over de svageste. Det er ofte dem, der bliver ramt, når der skal bremses hårdt. At styre stramt og fremsynet er derfor også det mest socialt ansvarlige, vi kan gøre.

Det nye byråd har gennemført en lang række effektiviseringer, som samlet giver besparelser for 67 mio. kr. om året. Vi er lykkedes med at gøre tingene enklere, bedre, billigere og smartere. En del af effektiviseringsstrategien handler om bedre forebyggelse. Gennem projektet ”Bevar dig vel” giver vi vores ældre medborgere hjælp til at klare så mange af dagligdagens gøremål som muligt. På sundhedsområdet giver forebyggelse og genoptræning mere livskvalitet og lavere hospitalsudgifter. Familier i krise søger vi at hjælpe med en tværgående forebyggende indsats blandt andet for at undgå, at flere børn end højst nødvendigt skal anbringes uden for hjemmet.

Med den nuværende globale krise er der udsigt til smalhals i de kommunale budgetter så langt øjet rækker. Jo mere styr vi har på kommunens økonomi – desto bedre kan vi komme gennem krisen og sikre løsninger til gavn for borgerne.

Budget 2012
Budgettet for 2012 blev vedtaget med opbakning fra 20 af byrådets 21 medlemmer. Vi fastholder den ansvarlige økonomiske linje, men giver samtidig plads til en række nye initiativer – som for eksempel: Udviklingspulje på folkeskoleområdet, snerydning for ældre, ungehus, investeringer i kultur og idrætsanlæg, vedvarende energi samt øget indsats for psykisk syge unge.

På vej mod Vision Furesø
Med et styrket økonomisk fundament kan vi nu bedre sætte de langsigtede pejlemærker for udviklingen i kommunen. Vi skal udnytter vores styrkepositioner som en grøn kommune med mange engagerede og ressourcestærke borgere. Og vi skal udvikle en målrettet og effektiv kommunal organisation, som finder nye løsninger sammen med borgerne. Derfor har byrådet i 2011 igangsat arbejdet med Vision Furesø, som forventes klar i forsommeren 2012.

Udvikling med omtanke
Vi har fået sat gang i udviklingen af Furesø. Nyt boligbyggeri skyder op på Farum Kaserne. Nye boliger er på vej på Skovlinjen i Værløse. Farum Bytorv ser omsider ud til at kunne blive udvidet efter et fornyet udbud. I samarbejde med Realdania har vi igangsat arkitektkonkurrencen ”Farum i Udvikling”, der skal komme med bud på en bæredygtig byudvikling i Farum. Nye lokalbutikker er på vej på Farum Kaserne, i Hareskovby og på Læssevej. Aktive borgere arbejder – med kommunens støtte – for en åbning af hegnet omkrig flyvestationen og for åbning af Hjortøgård som et naturstøttepunkt. 2011 blev også året, hvor vi traf en vigtig principbeslutning om fremtidig placering af plejeboliger, genoptræning og bofællesskab for voksne. Social- og sundhedsudvalget arbejder nu på, at få realiseret denne plan, og vi forventer at træffe beslutning om byggeriet i 2012.

Vi har et godt samarbejde med erhvervslivet og kan se store muligheder for at skabe yderligere vækst og beskæftigelse ved en fornyelse af vores industriområder og på Flyvestation Værløse. Som grøn klimakommune går Furesø foran, når det handler om natur, klima og miljø.

PCB-forureningen i Farum Midtpunkt
Vi står med en kæmpeudfordring i form af de PCB-forurenede lejligheder i Farum Midtpunkt. Heldigvis går Landsbyggefonden ind og finansierer renovering af lejlighederne og den midlertidige genhusning af beboerne. Det er en svær opgave og en stor belastning for de berørte beboere. Furesø Boligselskab og KAB har ansvaret for processen, som foregår i et godt samarbejde med kommunen. I denne situation er der brug for at støtte op om Farum Midtpunkt blandt andet gennem vores helhedsplan, hvor målet er at gøre kommunens suverænt største bebyggelse endnu mere attraktiv at bo i.

Furesø skoler skal være endnu bedre
Børne- og skoleudvalget har igangsat en grundig diskussion af hele vores skole- og daginstitutionsområde. Målet er klart: Vores unger skal trives og lære noget. Det gør langt de fleste heldigvis. Men enkelte elever ”stempler for hurtigt ud” og lærer for lidt. Alle forældre er inviteret til at deltage i debatten og komme med bud på de rejste spørgsmål: Hvordan ruster vi børnene bedst muligt til ungdomsuddannelserne? Hvordan sikrer vi et balanceret elevoptag på alle vores skoler? Hvordan øger vi skolernes rummelighed i forhold til børn med særlige behov, uden at det går ud over undervisningen? Hvordan løser vi de særlige læringsudfordringer for tosprogede? Hvordan skaber vi den bedst mulige sammenhæng mellem daginstitutioner, fritidstilbud og skoler? Er vores fritidstilbud gode nok? Vi ser frem til spændende diskussioner og konkrete beslutninger i 2012.

God borgerdialog – inddragelse af frivillige
Som borgmester får man af og til henvendelser fra borgere, der føler sig ladt i stikken af kommunen. Det kan være utilfredshed med en given afgørelse, men ofte handler det om, at vi som kommune skal være bedre til at føre en respektfuld og tillidsfuld dialog. Vi lægger stor vægt på, at vi lærer af de konkrete situationer. Kommunen er til for borgerne. Vi arbejder systematisk med at sikre god sagsbehandling og god borgerdialog.

Engagerede frivillige borgere og foreninger er krumtappen i rigtig meget af det sociale og kulturelle liv i kommunen. Furesø Frivillighedscenter, der så dagens lys 2011, vil yderligere styrke samarbejdet med og mellem frivillige i Furesø.

Godt nytår
2012 bliver endnu et vigtigt år i Furesø med ny skolestruktur, udvidelse af bytorvet, nyt plejecenter og åbning af flyvestationen som nogle af de helt store opgaver. Der bliver brug for alle gode kræfter og en god dialog. Vi glæder os til samarbejdet. Godt nytår!

Ole Bondo Christensen
Borgmester