Tale til nytårskur i Furesø Kommune 2012


Spændende udfordringer – midt i en krisetid

Det er alvorlige tider i disse år. Den globale økonomiske krise er tydelig for alle” Sådan indledte Dronning Margrethe sin nytårstale ved indgangen til 2012. Men samtidig gav hun også anvisninger på, hvad der er at gøre: ”Som samfund må vi ikke grave os ned i bekymringerne, men derimod se problemerne i øjnene og gøre noget ved dem”.

Vi lever i en tid, hvor den økonomiske krise og den demografiske udvikling stiller meget store krav til vores velfærdssamfund og dermed også til kommunerne, der jo er hovedleverandør af velfærdsydelser til det danske folk. Vi er ganske enkelt nødt til at tænke nyt for at få enderne til at mødes. Velfærdssamfundet er under stadig udvikling. Det er jo det der, gør vores arbejde så udfordrende og spændende.

Styr på økonomien 

Hvis vi ser tilbage på 2011, kan vi (uden at forfalde for meget til selvros) sige, at vi har fulgt Dronning Margrethes råd om at “se problemerne i øjnene og gøre noget ved dem”.

Genforhandling af Furesøaftalen fyldte rigtig meget de første måneder af året. Vi fremlagde ved begyndelsen af forhandlingerne selv en mulig model til en fair løsning på kommunens gigantiske gæld. Resultatet blev meget tæt på det, vi kunne ønske os. Vores låneomlægning giver en besparelse på 77 mio. kr. – om året. Herudover fik vi et ekstra særtilskud på 250 mio. kr. Med den finansielle strategi, som byrådet vedtog lige før jul, har vi lagt gældsafviklingen i faste rammer, og har nu samme likviditetsudfordringer og udviklingsmuligheder som andre kommuner. Særskatten i Farum kan afvikles med udgangen af 2013. Det er kæmpestort for Furesø. Vi kan for alvor begynde at se fremad.

Samtidig har vi endnu engang slået fast, at i Furesø – der overholder vi budgetterne. Vi er også kommet langt med ambitionen om at gøre tingene enklere, bedre, billigere og smartere. Samlet har vi i indeværende byrådsperiode (altså på bare 2 år) gennemført effektiviseringer, der indebærer årlige besparelser på næsten 70 mio. kr. Det giver økonomisk ro – og råderum til udvikling.

Jeg ved, at det er en kæmpeudfordring på en række forvaltningsområder at holde budgetterne på grund af et generelt opadgående udgiftspres og fordi, vores udgifter jo på mange områder er rigtig svære at forudse. Ikke desto mindre er vi nødt til at sige, at kommunale udgifter er styrbare, og at vores budgetter skal holdes. Ellers kommer økonomien i uføre, og så får vi for alvor svært ved at hjælpe de, der har mest behov for hjælp.

Til alle jer, der har kæmpet med at få budgetterne til holde og er lykkedes med det også i 2011: Tusind tak for indsatsen

2011 – i tilbageblik

Udover af få styr på økonomien nåede vi rigtig mange andre ting i 2011:

Børn- og skoleområdet
• Bedre samarbejde mellem vores fritidstilbud og skolerne samt inklusion og opstart af dialogen om den nye område- og skolestruktur, som samlet set vil løfte hele børne- og skoleområdet
• Bedre styr på området ”børn og unge med særlige behov” både i forhold til økonomien og bedre sagsbehandling
• Sjove lørdage, SSP arbejdet, bådudlejningen på Farum sø, der har givet udsatte unge en håndsrækning

Social- og sundhed
• Forbedring af ældreindsatsen gennem projektet ”Bevar dig vel” og styrket demensindsats
• Hjemtagning af opgaver inden for voksenhandicap for at sikre mere målrettede og billigere løsninger
• Forberedelse af arbejdet med nyt plejecenter med genoptræning og 60 nye plejehjemspladser
• Den forebyggende sundhedsindsats. Etablering af et Frivillighedscenter og et Fontænehus, der skal styrke den forebyggende indsats og samarbejdet med aktive frivillige

Jobcentret og ungeenheden
• Jobcentret er i 2011 blevet udnævnt som ét af landets bedste og er i årets løb blevet suppleret med den nye ungeenhed, der hjælper unge på tværs af forvaltningsområder.
Kultur-, idræts- og fritidsområdet

• Samarbejde med NSG om Furesø Tenninsfestival og WTA-turneringen,

• Forberedelse til Emigrantmuseet, der åbner først i 2012

• Forberedelse af sammenlægning af biblioteker og borgerservice, der giver bedre tilbud til borgerne og samtidig indebærer besparelser.

Teknik, miljø, plan
• Snerydning og vejvedligeholdelse, hvor vinteren var ekstra streng i 2011
• Reduktion af sagsbehandlingstider på byggesagsområdet
• Ny offensiv erhvervspolitik, der skal tiltrække nye erhvervsdrivende til Furesø
• Byudvikling med nye projekter på bl.a. Farum Bytorv, Skovlinjen og Farum kaserne, der gør Furesø til en endnu mere attraktiv bosætningskommune.
• Ny kommuneplan- og Agenda 21 strategi (herunder planer for grøn mobilitet, regnvand, strategisk energiplanlægning, klimaindsatsen) med fokus på en miljørigtig, bæredygtig udvikling

Administration
• Forberedelse af overgangen til nyt sagsbehandlingssystem, ”OPUS”, der forhåbentlig vil gøre administrationen endnu mere effektiv i 2012 og frem.

Organisatoriske ændringer og medarbejdertilfredshed

Alle disse udviklingsopgaver og mange flere har I løst samtidig med, at vi jo hver eneste dag – 24 timer i døgnet – leverer 1. klasses service til borgerne i Furesø. Det er rigtig godt gået – tak for indsatsen til hver enkelt af jer. Den fornemme indsats og de opnåede resultater er yderligere imponerende, når man tager i betragtning, at 2011 også var en år med store organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer.

Vores tidligere kommunaldirektør, Michael Schrøder, forlod os i januar. Vini Lindhardt fungerede som kommunaldirektør frem til 1. maj, hvor vores nye mand på posten, Klaus Majgaard, så tiltrådte. Senere har Vini forladt os, så direktionen nu består af blot 3 direktører. Den nye centerstruktur er rullet ud med det formål at slanke ledelsen, give mere kompetence til centrene og styrke det tværgående samarbejde. Mange af jer har fået nye chefer og ny direktør i løbet af året. Der er trukket store veksler på jeres tålmodighed.

Ikke desto mindre viser en medarbejdertilfredsundersøgelse, at medarbejderne i Furesø på 7 ud af 8 parametre er mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det skal være sjovt, givende og meningsfuldt at arbejde i Furesø. Jeres engagement og tro på, at vi sammen kan skabe en god kommune, er helt afgørende for, at vi lykkes.

Heldigvis er det arbejde vi, udfører jo meningsfuldt i sig selv. Jeg har i årets løb været i praktik i forskellige grene af kommunen: I hjemmeplejen, på biblioteket, i vej og park, på Syvstjerneskolen og i job- og ungecentret. Vi er som kommune til for borgerne, og min oplevelse er, at vi i meget høj grad lykkes med at skabe gode rammer for det gode liv for Furesøborgerne. Og det giver jo i sig selv en stor arbejdsglæde og motivation i arbejdslivet.

Udfordringer i 2012
Nu står vi så ved indgang til et nyt år – fyldt med spændende udfordringer. Nogle af de opgaver, vi skal i gang med, er en fortsættelse af de projekter, vi allerede har sat i søen.

Andre projekter er nye som f.eks. åbning af flyvestationen og realisering af anbefalingerne i arkitektkonkurrencen “Farum i udvikling”. Genhusning af de mange beboere, der er ramt af PCB-forureningen i Farum Midtpunkt, er noget vi skal følge tæt – og i det hele taget tror, jeg vi skal opruste på det boligsociale område for at tage flere af vores boligsociale problemer i opløbet. Endelig vil jeg nævne børne- og skoleområdet med den nye skole- og områdestruktur, og hvor vi i budgettet for 2012 sat ekstra ressourcer af bl.a. til en ekstra indsats for vores tosprogede elever.

God borgerdialog
En stor del at vores fokus i de seneste to år har været på at få styr på økonomien. Det er vi langt hen ad vejen lykkedes med – takket være jeres jætteindsats og et bredt og tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Vi har nu overskud til også at inddrage andre fokusområder.

Et af de områder, som jeg meget gerne ser, vi i fællesskab sætter fokus på er, hvordan vi kan blive endnu bedre til kontakten med borgerne. En tillidsfuld og respektfuld dialog med borgerne er helt afgørende for, om vi lykkes med det, vi er sat i verden for at gøre.

Vi arbejder allerede med disse ting – hver eneste dag, når vi møder borgerne og gennem projektet “styrket borgerdialog”. Så det er ikke ny raketvidenskab, jeg taler om. Men jeg ville gerne, hvis vi i det kommende år kan drøfte målene for den gode borgerdialog, og hvordan vi bliver endnu bedre til at indfri dem. Det kunne være mål som, at alt, hvad vi gør, skal kunne begrundes i, at det er til gavn for borgerne. At vores dialog med borgerne er professionel og respektfuld. At vi løser opgaverne helhedsorienteret og på tværs af forvaltninger. At vores afgørelser er dokumenterede, transparente og i overensstemmelse med god forvaltningsskik. At vores sagsbehandling er baseret på en høj faglig indsigt og på respekt for både borgerne og kommunens økonomi. Samt at vi tager ansvar og selvstændigt initiativ, løser problemer på det niveau, hvor de hører hjemme og derved undgår at små problemer bliver store.

Jeg har bedt direktionen om, at der bliver sat fokus på disse mål for god borgerdialog her i begyndelsen af 2012, og jeg stiller gerne op til en snak om dette i alle relevante mødefora.

Tak for indsatsen!

Til slut vil jeg gerne endnu engang takke for jeres formidable indsats i 2011. Jeg er stolt over at være borgmester i Furesø og være en del af det engagement og den faglige dygtighed, som I står for. Jeg glæder mig til, at vi i fællesskab kan tage fat på endnu et spændende arbejdsår.

Og så vil jeg slutte med at citere Dronning Margrethes nytårstale nok engang: ”Netop i vanskelige tider er det vigtigt, at vi har blik for hinanden og er parate til at opmuntre og støtte, der hvor vi kan. Lad os gå ind i det nye år med bevidstheden om, at vi alle kan være hinandens nærmeste.”

Rigtig godt nytår!

  • Far

    FLOT TALE!
    Kærlig hilse n – Far