Furesøvisionen: Vi finder løsninger sammen


Byrådet har nedsat et såkaldt paragraf 17, stk 4. udvalg med repræsentanter fra alle partier. Udvalget har udarbejdet et bud på en Furesø-vison, som nu skal vendes i Økonomiudvalg og Byråd. Efterfølgende skal visionen drøftes med borgerne.

Udvalgets oplæg kan læses i nedenfor

Furesø Kommune vil være blandt de mest attraktive bosætningskommuner i hovedstadsområdet med et godt fællesskab, hvor vi værner om naturen, finder kreative løsninger, og hvor alle har mulighed for at bidrage til udviklingen af kommunen.

Vores udgangspunkt
Furesø er et ressourcestærkt lokalsamfund, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer og er kendetegnet ved mange engagerede, kreative borgere. Vi er ikke bange for at bringe vores viden og kompetencer i spil – vi deltager aktivt i foreningsliv og i lokaldemokratiske processer. Vi går op i at være ligefremme, uformelle og løsningsorienterede – vi holder af at prøve nyt og finde løsninger sammen.

Ved at bo i Furesø får vi det bedste af to verdener: Vi kan bo i meget forskelligartede bycentre og lokalområder, som alle ligger tæt på naturen mellem skove, søer og enge. Og samtidig er vi en del af hovedstadsområdet med de muligheder for uddannelse, jobs, kultur- og øvrige oplevelser, dette giver.

I Furesø mener vi, at ressourcer forpligter. Vi vil bruge vores ressourcer til sammen at finde løsninger på fremtidens udfordringer, så vi alle er med til at forme fremtidens Furesø.

Vi vil sætte vores præg på hovedstadsregionens udvikling af fx erhvervsliv og infrastruktur. Vi vil dele løsninger og indgå samarbejder med andre kommuner, så udviklingen bliver bæredygtig – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Vi vil arbejde med at

1) Skabe attraktive vilkår for fællesskabet:

• Vi vil værne om naturen og skabe bæredygtig udvikling af byer og lokalområder.
• Vi vil gøre det let at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i Furesø.
• Vi vil tiltrække uddannelsesinstitutioner – både som led i erhvervspolitikken og for at sikre lokale uddannelser til flest mulig unge.
• Vi vil finde løsninger i tæt dialog med borgerne og indgå partnerskaber med foreningslivet.
• Vi vil turde at rage op dér, hvor vores potentialer er store, og skabe et levende bysamfund med et rigt kultur- og idrætsliv.

2) Alle får mulighed for at deltage i fællesskabet:

• Alle børn og unge skal have mulighed for at udvikle og uddanne sig til at blive aktive deltagere i fremtidens samfund. Derfor skal alle som minimum have en ungdomsuddannelse – og vi vil skabe dagtilbud og skoler af en høj kvalitet, så vi kan nå dette mål.
• Alle skal have mulighed for et aktivt og mest muligt selvhjulpent liv. Vi tilrettelægger vores velfærdsydelser på en bæredygtig måde. Vi forebygger og rehabiliterer, så langt vi kan, før vi begynder at overtage dagliglivets opgaver fra borgerne.
• Alle, der er socialt truet, skal opleve en opsøgende og omsorgsfuld kommune, som ser muligheder og helheder, som har respekt for borgerens værdighed og retssikkerhed, og som tør handle – også når der er brug for utraditionelle løsninger.

3) Præge hovedstadsregionens udvikling

• Vi vil se og udnytte de muligheder, der er i regionen og på tværs af Øresund for at finde løsninger, der holder og hænger sammen.
• Vi vil deltage offensivt i regionale samarbejder om fx vækst, erhvervsudvikling og infrastruktur.
• Vi vil samarbejde på tværs af kommuneskel om at finde gode kreative tilbud inden for sundhed, turisme, kultur og idræt.

4) Være en effektivt drevet kommune med fokus på borgernes behov:

• Vi ved, at borgerne er vores arbejdsgivere, og at de forventer en målrettet og smidig varetagelse af alle opgaver, så hver krone bruges med størst mulig effekt for borgerne.
• Vi vil på alle væsentlige kerneområder sammenligne os med andre kommuner og tilstræbe at være blandt de bedste og mest effektive.
• Vores beslutningsproces skal være gennemsigtig og veldokumenteret.
• Professionalisme, god forvaltningsskik og respekt skal være fundamentet for vores service og dialog med borgerne.
• Vi vil styrke borgerinvolveringen, finde nye måder for borgerdialog og arbejde målrettet for at inddrage og skabe ejerskab til fælles løsninger.

 • H.C. Christophersen

  Hareskovby trafikal, med et udbygget Byområde.
  Gammel Hareskovvej er den primære adgangsvej fra sydøst til byområdet ved Hareskovby. Vejen forløber langs skovdiget og betjener en række villaveje mod sydvest. På sydsiden af vejen er den gammel randbebyggelse med direkte vejadgang til Gammel Hareskovvej.
  Vejen er smal ca. 6,0 m med fortov langs sydsiden af vejen. Vejen kurver en del både horisontalt og vertikalt da terrænet er forholdsvis kuperet. Hastigheden på vejen er skiltet med 40 km/t ved hjælp af zonetavler.
  Gammel Hareskovvej fungere i dag som gennemfarts fra Ring B4 til Værløse samt skolevej til Hareskov skole

  Gammel Hareskovvej vurderes til ikke at være velegnet til at afvikle mere trafik, og specielt ikke mere tung trafik på grund af det smalle og kurvede vejforløb.
  Gammel Hareskovvej / Fægyden
  Ny vej bør etablere(trafikreguleres) til stationsområdet, fra Fægyden som derefter bliver ”omfartsvejen” for gennemkørende trafik, ny vej kan etableres fra stationsområdet tilbage til Gl. Hareskovvej på vejstykket mellem Skovmose Alle og Kjeldgårdsvej.
  Gl. Hareskovvej bliver derefter omlagt til stillevej(max 30 km) fra Fægyden til Skovmose Alle.(indkørsel forbudt fra Fægyden og Skovmose Alle). Adgang til ”Hareskovby centrum” foregår af eksisterende stationsvejen.

  En ny samlende bydel, kan opføres i det mellemliggende skovområde mellem stationen og Gl. Hareskovvej.

  Skovarealet ”Bakkedraget” inden for den nye omfartsvej udlægges til seniorer boliger, kolletivhuse, aktivitets huse, torve, liberalerhverv og nærbutikker.
  Området kan fremtræde som blandet byggeri hvor højst 5 huse udføres i samme stil og størrelse.
  Hvor der tages stort hensyn til ”det skovagtige” bevarings værdige træer og det kurvede terræn.

  Udvikling i Hareskovby
  Med Hareskovby forventer medborgerforeningen, at få nogle visionære bud på, hvordan det rige hverdagsliv i Hareskovby kan styrkes. Skævvridning af bydelen Hareskovby opstår når der ikke er alternativ ældre, seniorer boliger nok i et område, og dette medføre at ældre bliver boende i egen bolig, selv om denne er blevet for stor og uhåndterlig.

  Skolen, børnehaverne, vuggestuerne stagnere på grund af manglende tilvækst.
  Vi skal derudover belyse, hvordan der kan skabes nye mødesteder i Hareskovby, som inviterer til aktiv brug af skov / byrummene og hvordan der kan skabes interessante funktioner med trygge rammer for hverdagslivet. Derudover sætter der fokus på, hvordan Hareskovby identitet og karakter kan styrkes, så det i fremtiden bliver nemmere, at tiltrække nye beboere og publikum til Hareskovby. Herunder ønsker vi at få belyst, hvordan der kan skabes en bæredygtig styrkelse af detailhandelen i stationsområdet, skole med aktivsvømmesal, motionscenter, Hareskov hallen, biblioteket, sportscenter(boldbanen) og en aktiv ungdomsklub/ SFO på ”gasværkets” grunden hvor nye idéer kan afprøves. Senior/ frivillige/ værksteder i en bræmme uden på eller bag ”gasværket” til Den enhed hvor unge og senioren mødes og får en større forståelse for et aktivt liv(arealet? ekspropriere en bræmme af skoven, en løsning der bør overvejes).

  Et andet vigtigt parameter er at få belyst, hvordan der kan skabes gode trafikale forbindelser i det ”nye byområde”, for såvel gående, cyklende og bilister, samt at belyse hvordan byområdet kan forbindes med den øvrige del af Hareskovby.
  Social bæredygtighed og det rige hverdagsliv er en vigtig ressource i Furesø. Derfor lægges der også vægt på skabelsen af nærhed og tilgængelighed med seniorbolig, servicefunktioner og byrum, ligesom bymiljøet skal invitere til en bæredygtig livsstil.
  For os er bæredygtighed ensbetydende med udviklingen af en bydel, der sikrer fortsat værdi fremover for alle lokalbefolknings interessenter, og som omfatter flere aspekter end blot håndtering af vores indvirkning på miljøet. Derfor skal vi gør os i stand til at skabe balance mellem vores forskellige interessentgruppers behov.

  Grundlæggende er det et spørgsmål om at anlægge et nyt syn på bæredygtighed. I stedet for at betragte det, som at vi lader alting urørt, skal vi forstå at det drejer sig om at aflevere miljøet i en bedre tilstand, end vi overtog det i. At genskabe byrum bliver derfor ikke at føre dem tilbage, men at synliggøre de processer der er med til at forme dem; at gøre dem begribelige ved at inkludere den samfundsmæssige, kulturelle og konstruktive situation.
  Vi må udvikler idéer til driftsikre, innovative boliger og tjenester til vores borger og fokuserer samtidig på at sikre et overskud til vores bydel. På denne måde kan vi både sikre vores bydel fremtid, skabe merværdi og bevare ressourcerne i denne del af kommunen, vi lever i.

  Hareskovby en levende bydel i Furesø Kommune

  Med venlig tanker til en fremtid i Hareskovby
  H.C. Christophersen Rødegårdsvej 12 Hareskovby mobil 2032 3098
  e-mail