Miljø og klima i Furesø


Velkommen til miljødag og cykelløbet ”Tour de Future”. Tak til Mellemfolkeligt Samvirke, driftsgården, de mange frivillige og Centerforeningen for at have gjort arrangementet muligt

For 20 år siden, i 1992, mødtes verdens ledere i Rio for at give hinanden håndslag på at bekæmpe fattigdom og miljøødelæggelse. De formulerede en dagsorden for det 21 århundrede (agenda 21). Målet er at sikre økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

En klog mand har sagt: ”Vi arver ikke jorden af vores forældre – vi låner den af vores børn”. Det er det, Agenda 21 handler om.

”Tour de Future” startede i Skagen den 11. April og slutter i København den 16 maj. ”Afskaf sult. Omlæg til bæredygtig energi og forbrug. Bevar naturrigdommene”. Det er de enkle men svære budskaber, som ”Tour de Future” vil aflevere til statsministeren i København, og som skal drøftes på Rio+20 topmødet i juni.

Furesøvisionen
Agenda 21 arbejdet går fint i tråd med visionen for Furesø: Vi vil være en attraktiv, bæredygtig bosætningskommune, hvor vi værner om naturen, finder kreative løsninger og hvor alle har mulighed for at bidrage til udvikling af kommunen. Man kan komme med forslag til Furesøvisionen på www.furesoe.dk/vision og tilmelde sig et borgermøde om visionen på Flyvestation Værløse den 9. juni

Borgerne er med
Furesø er begunstiget af meget aktive borgere, der tager ansvar og bidrager til udvikling af kommunens miljø og natur: Lad mig nævne: Furesø Agenda 21 Forening, Bjørnebanden, De Invasive, Koklapperne, Græsserlauget, Miljørådet, Danmarks Naturfredningsforening og Naturgruppen, Bevaringsfonden Furesø, Furesø By og Land. Uden borgernes engagement var vi slet ikke nået så langt på miljøområdet i Furesø.

Natur
Furesø er undervejs med en grøn plan, der skal skabe sammenhængende naturområder, styrke den biologiske mangfoldighed og øge mulighederne for landskabsoplevelser. Målet er, at vi både kan benytte og beskytte vores dejlige naturområder i Furesø. Med i arbejdet hører bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo og gyldenris

I Furesø er det en selvfølge, at pleje af grønne områder sker uden brug af pesticider.

Håndtering af regnvand er en stigende udfordring i kommunen. Her går vi nye vej som eksempel gennem regnvandsbassiner og åbning af vandløb med henblik på rekreativ anvendelse af vandet.

Klima
Furesø er en klimakommune. Vi har reduceret CO2 udledningen med 6,2 % i 2011 sammenlignet med 2010. Det er godt gået – og et stort plus både for miljøet og økonomien.

Vi har grebet det an på to måder: For det første har vi lavet tekniske løsninger: Isoleret bedre, tætnet døre og vinduer, skiftet varmesystemer og lysanlæg.

For det andet har vi engageret 67 miljø- og klimaambassadører, der sætter fokus på miljø og klima i bygningerne og bidrager til en større forståelse for vigtigheden af en bæredygtig udvikling, særligt blandt børn og unge.

Som et eksempel kan nævnes Lille Værløse Skole, hvor en computer tilsluttes fire skærme, der kan fungere som individuelle arbejdsstationer. Derved spares 70 % af elforbruget til ca. 100 af skolens computere.

Vedvarende energi
Kommunens første solcelleanlæg blev i 2011 opsat på Hareskov bibliotek, hvor det fungerer som demonstrationsanlæg.

I 2012 og 2013 har vi afsat 2,5 millioner til solceller. Investeringen er tjent hjem efter 10 år, hvorefter solcellerne leverer gratis strøm i 15-35 år.

Værløse Fjernevarme bliver tilsluttet Vestforbrændings affaldsvarme i løbet af indeværende år. Endelig undersøger vi mulighederne for geotermiske varme og vindmøller.

Erhverv og private
Furesø støtter en bæredygtig udvikling blandt borgerne og erhvervslivet. Vi har energirådgivning for alle på rådhuset første torsdag i måneden, og vi kommer ud i boligkvarterer med konkret rådgivning

Vi vil meget gerne fremme et samarbejde mellem energikonsulenter, håndværkere og finansieringsinstitutter, så vi for alvor kan få gang i energirenovering og vedvarende energianlæg hos private.

Vi har etableret et særligt virksomhedsrettet energisparernetværk: ”Kurveknækker Furesø Erhverv” og et netværk for virksomheder inden for byggebranchen, der arbejder med energirenoveringer ”Byggeri & Energi Furesø”.

Grøn Mobilitet
Furesø har vedtaget en strategi for grøn mobilitet med det formål at reducere trængslen og energiforbruget og øge trafiksikkerheden.

Det handler om god offentlig transport, bedre cykelstier, delebiler, elbiler m.m. Vi skal indrette vores kommune, så det er let at gå og cykle til bageren, skolen og kirken.

God tur
Netop fremme af cyklisme er et stort indsatsområde i Furesø, og derfor er vi særligt begejstrede for, at Tour de Future kommer cyklende gennem Furesø Kommune

Med disse ord vil jeg spænde cykelhjelmen på og ringe til afgang mod Helsingør om 2 min.