Byråd vedtager budget i enighed


Furesø Byråd vedtog her til aften budgettet for 2013 i fuld enighed. Med budgettet fastholder vi et godt serviceniveau, sætter gang i en lang række udviklingsprojekter og får plads til skattelettelser.

Baggrund for budgettet
Budgettet et meget kraftigt signal om, at Furesø har fået styr på økonomien. Vi er en stærk, samlet, attraktiv og grøn bosætningskommune.
Det har været en lang rejse, at nå så langt. Siden det nye byråd tiltrådte i januar 2010 har vi arbejdet målerettet med 4 spor for at flytte Furesø fremad:

For det første har vi indført en benhård budgetstyring. Budgetterne holders. Vi lægger penge i kassen.

For det andet har vi arbejdet målrettet med at reducere vore driftsudgifter gennem effektiviseringer og forebyggelse.

For det tredje har vi genforhandlet Furesøaftalen, hvilket har reduceret vores omkostninger til renter og afdrag med mere end 70 mio. kr. om året

Og endelig for det fjerde har vi fastholdt, at vi ikke bare kunne spare os ud af problemerne. Vi vil udvikle kommunen i et tillidsfuldt samarbejde med borgene. Med Furesøvisionen, som hele Byrådet står bag, og med dette budget har vi fået et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde.

Tak
Der er i grund til at rette en stor tak til de mange borgere, der har været engageret i visionsdebatten og som har bidraget med høringssvar til budgettet. ”Vi skaber løsninger sammen” er mottoet for Furesøvisionen. Tak for engagementet til borgerne i den forbindelse.

Tak også til forvaltningen, der har udført et hestearbejde i forbindelse med budgetprocessen. Uden medarbejdernes flid, kreativitet og udholdenhed var vi aldrig nået i mål med budgettet. Og det er jo i høj grad også medarbejderne, der nu står med den store opgave at føre budgettet ud i livet. Held og lykke med den opgave.

Og endelig tak til alle partier i Byrådet for at have bidraget positivt til at nå i mål med et samlet resultat, som vi alle kan bakke op om. Det er rigtig godt gået og viser, at byrødderne i Furesø er deres opgave voksen: Vi arbejder sammen om at skabe de bedst mulige løsninger for borgerene i Furesø.

Hovedelementer i budget 2013-2016
Budget 2013-2016 indeholder følgende hovedelementer:
• Vi har overskud og kan lægge penge i kassen i 2013 og årene, der følger
• Vi sparer op til afvikling af Furesøgælden med en hensættelse på 50 mio. kr. i 2013 og yderligere 12 mio. kr. årligt i 2015 og 2016. Samlet har vi siden 2010 således sparet 220 mio. kr. op til nedbringelse af Furesøgælden.
• Vi gennemfører konkrete driftsbesparelser/effektiviseringer for 24 mio. kr. i 2013 stigende til 36 mio. kr. i 2016. Dertil kommer, at der er indlagt en ikke udmøntet effektiviseringsramme på 25 mio. kr. årligt fra 2014-2016.
• Vi har indlagt i alt 26 forslag til budgetudvidelser i driftsbudgettet og en række nye anlægsforslag, som samlet set vil løfte kommunen videre. Som eksempler kan nævnes: Styrkelse af den forebyggende sundhedsindsats, flere timer til holddannelse i Furesøs folkeskoler, øget kvalitet i dagtilbud, ny idrætshal, turbo på byudviklingsopgaver, årlig ungemusical, aktiv erhvervspolitik, familieuddannelse samt job og uddannelse til unge med særlige udfordringer.
• Hertil kommer en særlig – endnu ikke udmøntet – udviklingspulje på i alt 78 mio. kr. Puljen kan bruges til nye initiativer, der kan styrke Furesø Kommune som en attraktiv grøn bosætningskommune.
• Vi sætter personskatten ned i 2013 med 1 procentpoint fra 24,9 til 23,9 i Værløse og fra 27,2 til 26,2 i Farum. I 2014 sættes at skatteprocenten op i Værløse med 1 procentpoint til 24,9 procent, og skatteprocenten i Farum nedsættes med yderlige 1,3 procentpoint – så alle Furesøborgere i 2014 får en kommuneskat på 24,9 procent. Furesø vil omsider være én kommune med et ensartet skatteniveau.
• Dækningsafgiften sættes ned fra 10 promille til 9,5 promille, hvilket har været meget efterspurgt af efterhvervslivet.
• På anlægsområdet budgetteres med anlægsudgifter på godt 70 mio. kr.. Af væsentlige nye anlægsprojekter kan nævnes midler til en parkourbane, midler til renovering af Satellitten og til investeringer på klima- og miljøområdet.

  • Inger Petersen

    flot flot arbejde. til lykke til alle Furesøborgere, til forvaltningen for deres Store arbejde og ikke mindst til vort byråd for svært men rigtigt godt samarbejde. langsomt er vor tunge arv ved at lette.