Samarbejde om varmeforsyning – tak!


Hvis varmepriserne i Farum skal holdes i ro, kræver det samarbejde mellem parterne

Baggrund for varslede prisstigninger
Prisstigninger på fjernvarmen er ifølge Hillerød Forsyning begrundet i den gældende prisaftale, som i sin tid blev indgået mellem Farum Fjernvarme og Vattenfall. Prisstigningerne er alene begrundet i prisudvikling på el og gas og på udviklingen i energiafgifter til staten. Der er således ikke andre faktorer, der påvirker prisudvikling i leverancen af varme fra Hillerød Forsyning til Farum Fjernvarme, og det er efter Hillerød Forsynings opfattelse helt ubegrundet, når det er blevet hævdet, at en del af prisstigningen skyldes andre forhold – herunder stigende udgifter til transmission.

Farum Fjernvarme har omvendt oplevet, at det var vanskeligt, at få oplysninger, der kunne begrunde de varslede stigninger og har indbragt sagen for Energitilsynet.

Mulighed for ny prisaftale med Hillerød Forsyning
Hillerød Forsyning vil gerne give tilbud på en ny prisaftale til afløsning af den nuværende, som ellers løber frem til udgangen af 2015. Det forudsættes dog, at Farum Fjernvarme bekræfter, at Hillerød Forsyning og ikke Vattenfall i givet fald vil være aftalepart ved indgåelse af ny aftale.

En ny aftale vil kunne bygge på, at der fremover er flere, der bruger transmissionsledningen og betaler for afskrivningen – hvorfor udgifterne til transmission vil kunne falde. Endvidere vil en ny aftale kunne gøres mindre afhængig af udviklingen på El-markedet, ligesom Farum Fjernvarme fremover vil kunne få andel af indtægter til Hillerød Forsyning, som man i dag ikke har andel i.

Endelig vil den billigere affaldsvarme, som Vestforbrænding fremover leverer til Hillerød Forsyning kunne komme forbrugerne i Farum Fjernvarme til gavn.

Mulighed for affaldsvarme fra Vestforbrænding
Alternativt til at indgå en ny aftale med Hillerød forsyning – eller som supplement hertil – kunne Farum Fjernvarme indgå en aftale med Vestforbrænding om at modtage affaldsvarme direkte derfra.

Farum Fjernvarme har bedt om et revideret tilbud på levering af affaldsvarme fra Vestforbrænding, hvortil Vestforbrænding har svaret, at der er behov for, at Farum Fjernvarme præciserer deres behov.

Den nuværende aftale mellem Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning løber som nævnt frem til udgangen af 2015. Hvis der skal laves en aftale om, at Vestforbrænding overtager dele af forsyningen til Farum Fjernvarme, vil det derfor kræve, at alle tre parter (Hillerød Forsyning, Farum Fjernvarme og Vestforbrænding) bliver enige herom.

Transmissionsledningen
Selve transmissionsledningen fra Værket i Hillerød til Farum/Værløse ejes stadig af Vattenfall. Farum Fjernvarme og Værløse Varmeforsyning har forkøbsret til ledningen. Det anerkendes af alle. Samtidig har Vestforbrænding afgivet købstilbud på ledningen. Både Vestforbrænding og Farum Fjernvarme har anmodet Energitilsynet om at fastslå, hvor meget forbrugerne allerede har betalt og dermed, hvor meget der mangler at blive betalt for ledningen. Farum Fjernvarme har givet udtryk for, at man vil kunne være interesseret i et fælles ejerskab til transmissionsledningen i samarbejde med andre brugere af ledningen.

Geotermi
Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning samarbejder allerede om forundersøgelserne til et muligt geotermiværk. Vestforbrænding er positiv over for perspektiverne i at koble geotermiværker op på det eksisterende fjernvarmenet. Alle er enige om, at geotermi er en stor, tung opgave, der kræver en professionel organisation, det fornødne kapitalgrundlag og en nødvendig risikominimering. Det er aftalt, at Hillerød Forsyning og Farum Fjernvarme i fællesskab arrangerer et møde for interesserede – herunder byrådene i Furesø, Allerød og Hillerød.

Næste skridt
Både Vestforbrænding og Hillerød Forsyning finder det nødvendigt med et snarligt samlet møde mellem Hillrød Forsyning, Farum Fjernvarme, Vestforbrænding og Furesø Kommune for at afklare misforståelser og for at sikre det fornødne grundlag for at udarbejde et evt. tilbud om en ny prisaftale, der flugter Farum Fjernvarmes ønsker.

Et fælles møde mellem parterne synes derfor at være et vigtigt næste skridt for at afklare mulighederne for en mindre stigning i varmepriserne end de nu varslede.