Erhverv og beskæftigelse i Furesø


Tale ved Nytårskur for erhvervslivet den 15. Januar 2013

Velkommen igen til den årlige Nytårskur, som vi afholder i samarbejde med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening. Dejligt at se så mange, der følger vores invitation til at deltage. 180 har tilmeldt sig arrangementet.

Vi er godt på vej
2012 var et godt år for Furesø. Vi har fået styr på økonomien og driver i dag kommunen 100 mio. kr. billigere om året, end for tre år siden. Det betyder, at vi har fået plads til både skattenedsættelser og nyudvikling. Vi begynder at sætte skatten ned allerede i år og særskatten i Farum forsvinder helt i 2014. Det betyder, at en Farum familie i gennemsnit har ca. 13.000 mere i husholdningskassen til eget forbrug. Og som jeg sagde til årets juletræstændinger: Sørg nu for at læg størsteparten af de penge hos lokale erhvervsdrivende. Der er 29 kommuner i hovedstadsregionen. Kun 7 af dem har en dækningsafgift på mindre end 10 promille. Der er Furesø nu i blandt og det er et godt signal.

Byrådet vedtog i 2012 i fuld enighed en samlet vision for Furesø under overskriften ”Vi skaber løsninger sammen”, der sætter retningen for kommunens udvikling.

Furesø er en fantastisk kommune med meget store udviklingsmuligheder. De muligheder skal vi gribe og gøre Furesø til et endnu bedre sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Der er grund til optimisme.

Samarbejde flytter Furesø fremad
Optimisme, vilje til samarbejde en fælles vision og et langt sejt træk, er de ingredienser, der skal til, hvis vi for alvor skal flytte kommunen fremad. Kommuner i splid med sig selv bliver aldrig vindere. Kritik og uenighed er er en naturlig del af politik, men derfor kan man jo godt stilfærdigt bede om lidt saglighed. Vi har alle et ansvar for at tale Furesø op og ikke ned – når det handler om at skabe vækst og udvikling.

Jeg talte for et par måneder siden med direktøren for et stor udviklingsselskab, der sagde, at det økonomiske og politiske kaos i den gamle Farum kommune stadig påvirker omdømmet i Furesø – og at det er på høje tid, at vi går ud samlet og fortæller historien om, hvordan vi har fået styr på økonomien, kan sætte skatten ned og positiv samarbejder om at gøre kommunen endnu bedre. Det er en god historie, som rigtig mange har del i og kan tage ære for.

Og det er en historie, som er vigtig at fortælle, når vi skal tiltrække nye borgere og virksomheder.

Erhvervslivets udfordringer
Virksomhedernes konkurrenceevne er de sidste 10 år forværret markant, arbejdspladser er forsvundet, flere mennesker er uden beskæftigelse, investeringer går uden om danske kommunerne og placeres f.eks. i svenske og tyske kommuner. Det skal vi have gjort noget ved.

Hvis vi skal bevare Danmark som et rigt velfærdssamfund er det afgørende vigtigt, at det private erhvervsliv får gode udviklingsmuligheder. Og Danmark kan ikke kun klare sig som ved at være et ”vidensamfund” med eksklusive jobs til de højtuddannede. Vi kan ikke leve af, at analysere hinanden! Ved siden af de videntunge, kreative erhverv skal Danmark fortsat satse på service, industri, byggeri, landbrug, handel. Helt konkrete virksomheder, der giver beskæftigelsesmuligheder også til de, der ikke har en magistergrad i nordisk filologi.

Vi har i Furesø en meget varieret erhvervsstruktur. Fra kreative servicejob hos Filmstationen og FC-Nordsjælland til faglært smedearbejde hos Åsted. Vi er glade for alle arbejdspladser – både de videntunge og de mere håndsværksprægede.

Uden lokale arbejdspladser ville en række af kommunens borgere have endnu svære ved at finde beskæftigelse og flere ville være henvist til offentlig forsørgelse.

Derfor en stor tak til alle, der driver virksomheder og skaber arbejdspladser i Furesø

Vi skal forbedre rammerne lokalt
Vi skal i kommunerne være med til at skabe bedre rammer for erhvervslivet. Det handler om en række forskellige forhold:

– Sikre gode planrammer for virksomhedernes etablering.
– Bistå virksomheder med at finde egnede industrigrunde/bygninger
– Fleksibilitet og hurtig sagsbehandling i forbindelse med byggetilladelser, tilsyn og anden myndighedsbehandling
– Iværksætterstøtte til nyetablerede virksomheder og støtte til vækst af allerede etablerede virksomheder
– Sikre at en del af den kommunale efterspørgsel går til lokale virksomheder

Som kommune er vi afhængige af, at vi har et velfungerende erhvervsliv der skaber arbejdspladser, betaler skat og dermed giver et godt grundlag for en velfungerende offentlig service. Erhvervslivet er samtidig afhængige af, at vi som kommune leverer en god offentlig service – som børnepasning, uddannelse, jobformidling, infrastruktur, byggesagsbehandling
Tingene hænger sammen! Vi er afhængige af hinanden.
Furesøs erhvervspolitik giver resultater
Der er økonomisk krise i Danmark Det er svært for alvor at sætte skub i hjulene. Her skal man huske på det kinesiske ordsprog: Det er ikke vinden, der styrer din sejlads, men måden, hvorpå du sætter dine sejl. Hvis vinden løjer af, bliver det endnu vigtigere at sætte sejlene rigtigt.

Derfor var det rettidig omhu, at Furesø for 2 år siden lancerede en erhvervspolitik og handlingsplan Vi har siden –i tæt samarbejde med Furesøs erhvervsliv – arbejdet målrettet med at fastholde virksomheder, hjælpe nye iværksættere godt i gang og sidst men ikke mindst tiltrække nye virksomheder til kommunen.

I Erhvervspolitikken arbejder vi efter princippet: ”Først siger vi, hvad vi gør. Så gør vi, hvad vi siger”. Og det ser ud til at virke

Dansk Industri gennemfører en årlig undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Resultaterne for 2012 taler deres tydelige sprog: Furesø Kommune er i det samlede resultat gået 15 pladser frem og er dermed højdespringer i hovedstadsregionen. Når det handler om kommunikation med erhvervslivet er vi gået hele 79 pladser frem og dermed den kommune, der har mest fremskridt på landsplan. Vi er i top 9 i 4 af de 11 kategorier i undersøgelse. Vi er kåret som nummer 1 i kategorien Transport og Infrastruktur – flot resultat. Men vi har ikke tænkt os at stoppe her. Vi er undervejs med en række nye tiltag.
Lokalplan 106 – Farum Erhvervsområde
Endelig kom den – den nye lokalplan for Farum Erhvervsområde. Udarbejdet på basis af en god og konstruktiv involvering af investorer, erhvervsmæglere, erhvervsforeninger samt erhvervslivet generelt. Der åbnes op for kontorbyggeri, sammenlægning af mindre grunde og højere bebyggelsesprocenter. Det forventes at ville blive en dynamo for tiltrængt fornyelse af erhvervsområdet.
Vi har i kommunen en fælles udfordring i at få skabt liv i nogle af tomme erhvervslejemål. Det er et langt sejt træk, hvor vi samarbejder med lokale erhvervsmæglere.

Flyvestationen
Furesø har en relativ begrænset geografisk udbredelse. Derfor er få muligheder for nye store erhvervsgrunde. På Flyvestation Værløse er der dog en række spændende udviklingsmuligheder. Vi arbejder i disse måneder på at afklare det fremtidige fremtidigt ejerskab til området, så vi kan få gang i bolig- og erhvervsudvikling på Flyvestationen.

Detailhandel
Farum Bytorv: Vi arbejder med nye lokalplaner, der gør det muligt at udvide bytorvet med op til 11.000 m2

Værløse Bymidte: Der er udarbejdet en visionsplan for Værløse Bymidte, for også her at sikre et fremtidigt godt udbud af varer.

Bybækgrunden
Vi arbejder med et udbud af bybækgrunden, hvor der skal etableres nye boliger og erhverv

Fast Track Byggesagsbehandling for erhvervslivet
Vi har de senere år nedbragt sagsbehandlingstiden for byggesager for erhvervslivet markant. Vi vil følge dette op med et en ny Fast Track byggesagsbehandling som yderligere reducerer sagsbehandlingstiden.

Erhvervsguiden – ny indgang for erhvervslivet til kommunen
Vi har for længst etableret en kontaktperson i kommunen, der kan hjælpe de erhvervsdrivende med at finde rundt i de forskellige afdelinger. På vor hjemmeside etablerer vi ”Erhvervsguiden”, hvor en virksomhed altid kan henvende sig, hvis den ikke kan finde frem til rette person/afdeling i kommunen. Dermed sikrer vi en hurtig kontakt mellem virksomhed og kommune.

Indkøb
Vi vil gøre det lettere for lokale producenter at byde ind på opgaver i kommunen. Vi informerer bl.a. herom på hjemmesiden.

Erhvervsaffald
Furesø gik i spidsen for at få en mere ensartet tilgang til aflevering af erhvervsaffald og betalingen for samme i Hovedstadsregionen. Taksterne er blevet reduceret væsentligt i 2013 i de 19 samarbejdende kommuner i Vestforbrændingen. Derudover er det blevet muligt at aflevere affald på hinandens genbrugsstationer.

Energisparenetværk
”Furesø kurveknækker erhverv” er et netværk af virksomheder, der gennem et års tid har arbejdet med at reducere CO2 udledningen. Dette giver besparelser i virksomhedernes budgetter, mindre miljøbelastning og flere lokale arbejdspladser inden for energi/bygge/anlæg

Ny busrute
Hillerød, Allerød og Furesø åbnede i december 2012 en ny hurtigrute 335, der er en hurtigrute, med det formål at give ansatte hurtige og nemmere adgang til vore erhvervsområder.

Arrangementer
I det seneste år har vi afholdt ca. 30 erhvervsrelaterede arrangementer med meget forskelligt indhold for at hjælpe erhvervslivet. Vi har haft mere end 1.000 tilmeldte til arrangementerne.

Nye iværksættere
Vi har i 2012 afholdt informationsmøder for 125 borgere, der ønsker at starte egen virksomhed. I 2012 blev der registreret 236 nye iværksættere i Furesø.
I 2011 var der 179 – så det er en fremgang på næsten 32%. Velkommen til alle nye iværksættere. Jeg ønsker jer al mulig held og lykke!

I samarbejde med 8 andre kommuner i Nordsjælland har vi etableret en forstærket indsats med iværksættervejledningen Vi kalder det for et ”Iværksætterhus”, men rådgivningen foregår lokal i den enkelte kommune med hjælp fra lokale konsulenter og Væksthuset.

Nyt Eksportnetværk
Vi vil undersøge muligheden for at starte et nyt eksportnetværk, der skal hjælpe erhvervslivet med yderligere vækst.

Virksomhedsbesøg
Jeg har haft den store glæde at besøge en række virksomheder i det forgangne år. Det er spændende at se og høre om erhvervslivets udfordringer Det giver konkret viden og idéer til nye initiativer. Så hermed en tak fordi i vil åbne jeres døre og dele mangt og meget med mig. I 2013 vil jeg gerne besøge flere virksomheder.

Erhvervskontaktudvalget
Vi er i Furesø så heldige at have et erhvervskontaktudvalg med repræsentanter fra erhvervsforeninger og lokale virksomheder. Det giver en god on konstruktiv dialog om erhvervsudviklingen.

Jeg vil gerne sige udvalgets medlemmer tak for samarbejde i det forgangne år.

Branding 2013 – 9. april
Vi har sammen med Erhvervskontaktudvalget lagt rammerne for en kampagne, der skal vise, hvor attraktivt det er, at drive erhverv i Furesø.

Vi mener det er vigtigt, at det gøres i samarbejde med erhvervslivet. Vi indbyder erhvervsmæglere, administratorer, ejendomsmæglere, erhvervsforeninger m.m. til at tage aktiv del i det at tiltrække nye virksomheder – det vil være til stor glæde og gavn for alle parter.

Til slut
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til vore virksomheder, samarbejdspartnere og politikere for et godt samarbejde i det forløbne år og ønske alle et godt nytår

  • Harry Regin Christensen

    Vi læser dine nyhedsbreve med stor interesse. De er meget imponerende.
    Vi ønsker dig alt godt fortsat dit spændende arbejde.
    Kærlig hilsen fra de gamle, Far