Nytårstale til medarbejderne i Furesø 2013


Godt nytår
Godmorgen og rigtig godt nytår. Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god juleferie, hvor I har kunnet slappe af og finde stunder til alt det, vi forsømmer i dagligdagen.

Vi skal ikke glemme, at mens de fleste af os, der er samlet her, har haft en velfortjent juleferie, så har flere af vores kollegaer været på arbejde i vores ældrecentrer, vej og park, hjemmehjælpen, det udgående team osv. Furesø kommune er der for borgerne 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tak til de af kollegaerne, der har haft vagten gennem jul og nytår.

Styr på økonomien og fælles vision for Furesø
Vi har nået rigtig meget i Furesø de seneste tre år. Vi har fået styr på økonomien og skabt plads til forandring. Vi sætter skatten ned i 2013 og kan fjerne særskatten helt i Farum i 2014, hvor vi omsider bliver én kommune med ensartet skattetryk. At få styr på økonomien har krævet en kæmpeindsats fra jer alle sammen med vores dygtige økonomiafdeling i spidsen

Byrådet vedtog i 2012 i enighed en fælles vision for kommunen. Under overskriften ”Vi skaber løsninger sammen” siger vi, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. En kommune, med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv hele livet, hvor børn og unge får mulighed for at uddanne og udvikle sig maksimalt, hvor vi har et rigt kultur-, idræts- og friluftsliv og værner om vores smukke natur. Vi siger også, at vi vil være en effektiv og omsorgsfuld kommune og samarbejde med andre kommuner om at præge regionens udvikling.

Med styr på økonomien, en fælles Furesøvision og udsigt til et ensartet skatteniveau har vi skabt et rigtig godt fundament for den videre udvikling af kommunen. I 2012 tog vi i fællesskab en række skridt der flytter Furesø fremad.

God borgerdialog
Vi formulerede i 2012 seks ledetråde for den gode borgerdialog, som vi skal arbejde videre med i de kommende år. Den gode borgerdialog kræver, at vi har styr på vores egne arbejdsprocesser, at sagerne er oplyste og vores afgørelser veldokumenterede, at vi får koordineret tilstrækkeligt internt og har en tillidsfuld og løsningsorienteret dialog med de borgere, der har brug for vores assistance.

Det lyder banalt, men er ofte svært, bl.a. fordi en række af vores sager er komplekse og fordi, der ofte skal koordineres på tværs af vores afdelinger.

Jeg ved, at bl.a. center for Børn og Familie har arbejdet målrettet med at beskrive, forenkle og sikre bedre styring af interne arbejdsprocesser i 2012, og det er mit håb, at erfaringerne herfra kan udbredes til andre af kommunens arbejdsområder.

Når vi ønsker høj kvalitet i sagsbehandlingen og høj grad af borgertilfredshed, skal vi også have værktøjer, der gør os i stand til at måle, om vi bevæger os i den rigtige retning. Det kan være faktorer som udvikling i sagsbehandlingstider og antal klage- og ankesager, men det kan også være mere subjektive borgertilfredshedsundersøgelser, hvor vi spørger borgeren, om vi har ramt skiven i forhold til vores målsætning om kvalitet og god dialog.

Vi skal bryde den negative sociale arv
Furesø er en ressourcestærk kommune, hvor rigtig mange kan selv. Men vi har også mange udsatte familier, og vi har – som andre kommuner – en meget vigtig udfordring i forhold til at forebygge negativ social arv. Når børn vokser op i familier med problemer som ledighed, dårligt helbred, manglende lektiehjælp, dårlig boligsituation, misbrug og vold – ja så er der en meget stor risiko, for at disse børn ender i samme situation som deres forældre. Det er ulykkeligt for børnene og rigtig dyrt for kommunen.

At bryde den negative sociale arv er et langt sejt træk på tværs af forvaltninger – hvor vi bør overveje, om ikke vi skal styrke den koordinerede rolle, eksempelvis i form af en fast gennemgående sagsbehandler.

Børn og unge – vores fælles fremtid
På børne- og skoleområdet, er det min opfattelse, at vi har en god dialog med personale og forældrebestyrelser, hvor debatten om ny struktur er afløst af en diskussion om kvalitet. Vi skal på børne- og skoleområdet både være inkluderende, have alle med og have et højt ambitionsniveau, så hvert enkelt barn får mulighed for at udvikle og uddanne sig optimalt. At stille krav, have forventninger til hinanden og klare værdier– tror jeg er helt afgørende for at vi kan lykkes med at skabe de bedste børneinstitutioner og folkeskoler i landet og ruste børnene til fremtidens udfordringer.

Jeg vil her ikke undlade at nævne skolebyrådsdagen, der inddrog alle kommunens folkeskoler. Det var en kæmpeoplevelse at mærke de unge menneskers engagement i lokaldemokratiet og evne til at finde løsninger sammen – helt i tråd med Furesøvisionen.

Sundt og aktivt liv – hele livet
På sundheds- og ældreområdet har kursen jo været klar i flere år: Hjælp til selvhjælp, længst muligt i eget liv, fokus på rehabilitering, det koordinerede patientforløb, bedre udskrivningskoordination. Alt sammen handler om, at støtte op om borgerens muligheder for at levet er sundt, og aktivt liv hele livet. Planlægningen af et nyt pleje- og genoptræningscenter vil være en kæmpeopgave i det år, vi går ind i, men vi skal også have tid til at se på muligheden for flere ældreegnede boliger – en målsætning, der indgå i budgettet for 2013.

Kultur, idræt og fritid binder kommunen sammen
På kultur- idræts- og fritidsområdet, vil jeg starte med at prale af Claus Holm fra vores effektiviseringsenhed, som kom på andenpladsen i 2012 udgaven af Farum Sø-løbet. Jeg deltog selv i løbet og havde den glæde, at løbe fra mine borgmesterkollegaer fra Allerød og Fredensborg.

Når vi taler om Farum Sø vil jeg også nævne Farum Sø Stien, som blev indviet i forsommeren. Stien og åbningsarrangementet er et resultatet af et forbilledligt samarbejde mellem vores kultur- idræts- og fritidsfolk og vores natur og miljøfolk. Et samarbejde, der jo blev gentaget med stor succes senere på efteråret, da Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden. Endnu en vigtig milepæl i Furesø kommunes historie

2012 blev året, hvor vi fik lagt kunstgræs og jordvarme i Farum Park, hvor FCN blev Danmarksmestre, hvor Furesø blev årets spil dansk kommune hvor vi fik et ungekulturhus og et egnsteater efter meget dramatik.

Her i Kulturhuset sørger Zanne Jahn og hendes medarbejdere for et sandt overflødighedshorn af udstillinger og arrangementer. I kombination med det der sker i regi af Skovhuset, Galaksen, Furesø Museer og bibliotekerne, må vi sige, at vi står rigtig flot på kulturområdet ikke mindst takket være et rigtig godt samarbejde med de frivillige foreninger. I årene, der kommer, vil der være mange nye tiltag som ombygning af Satellitten, ny idrætshal, parkourbane og udstillings- og nye aktivitetslokaler på Bybækgrunden.

By og natur
Furesø er i fuld gang med en lang række nyskabende byudviklingsprojekter: I 2012 åbnede en ny dagligvarebutik ved Farum Kaserne, hvor der også om ganske kort tid vil være rejsegilde for 73 nye lejeboliger. Planopgaverne nærmer hober sig op med spændende nyskabelser som udvikling af Værløse Bymidte, flere nye boliger i Laanshøj, nye butikker i Hareskovby og Jonstrup, udvikling af Bybækgrunden og udvidelse af Farum Bytorv. De mange byudviklingsmuligheder skal styres igennem med sikker hånd, så vi udvikler levende byer og lokalsamfund med respekt for Furesøs mange natur- og kulturværdier. Vi har sat ekstra midler af i 2013 til at få turbo på byudviklingen og håber meget, at den vakante stilling som centerchef på området kan besættes meget snart.

Vi har i 2012 vedtaget en meget ambitiøs grøn plan for at beskytte vores naturområder. Kommunen går foran med energirenovering af den kommunale bygningsmasse og samarbejder med kommunens grundejerforeninger og erhvervsforeninger om klimaforbedringer. Vi har et forbilledligt godt samarbejde med de grønne organisationer på disse områder. Som gammel grøn græsrod, vil jeg gerne sige særlig tak for det.

Vækst og beskæftigelse
Jeg har i julen læst Bill Clintons nye bog ”Back to work”, der i et globalt perspektiv understreger behovet for at møde finanskrisen med tiltag, der kan fremme beskæftigelse. Hvad Clinton ønsker på verdensplan skal vi gøre – i lidt mindre målestok – her i Furesø. Vi har et godt samarbejde med kommunens erhvervsforeninger om at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og vil i løbet af 2013 sammen gå ud og lancere Furesø som en attraktiv erhvervskommune. Vores Jobcenter spiller en afgørende rolle for at hjælpe ledige i gang. Vi indførte i 2012 ”Grøn Aktivering”, hvor unge på kontanthjælp og borgere med psykiske handicap udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundet, og vi har etableret Furesø Fontænehus, hvor de unge med psykiske udfordringer indgår i forpligtende fællesskaber og får hjælp til deres videre udvikling. At kunne bidrage til fællesskabet gennem et arbejde er afgørende også selv om ens arbejdsevne ikke er på omgangshøjde med normen.

Fra de indre linjer
På de interne linjer fik vi i 2012 en ny kommunaldirektør, Rasmus Bjerregård, der har været en stor gevinst for Furesø. Rasmus blev kastet i ilden fra dag ét og havnede midt i diskussionen om tilskud til skattelettelser. Også det klarede du rigtig godt, Rasmus. Min oplevelse er, at vi har en velfungerende direktion, der arbejder rigtig godt sammen på tværs og giver god plads til centerchefer og medarbejdere. Medarbejdertilfredsheden i kommunen ligger over gennemsnittet, og sygefraværet er for nedadgående. Det er rigtig godt gået i betragtning af de store omstillinger, vi har været igennem, og det store arbejdspres alle har været udsat for.

Vi er stadig opdelt på to rådhuse, men lige før jul vedtog byrådet med alle stemmer for, at Furesø Rådhus i fremtiden skal samles på én adresse. De næste måneder vil vi forberede den endelig beslutning om, hvilke af de to mulige placeringer, vi vil lægge os fast på.

Tusind tak for indsatsen
En ting er sikker: Vi kommer ikke til at kede os de kommende år. Der er masser af spændende, opgaver foran os, som vi skal løse sammen. Jeg er hver dag fuld af beundring over den arbejdsindsats og det engagement, I lægger for dagen. Det er en stor ære og et stort privilegium at være borgmester i Furesø. Der er ikke noget at sige til, at andre også gerne vil være det! I skal have tusind tak for indsatsen i 2012 og al mulig held og lykke med 2013. Lad os sammen gøre året, vi går ind i, til endnu et fantastisk år for Furesø og for hver enkelt af os. Rigtig godt nytår.