Aftale om Flyvestationen


Furesø Byråd tiltrådte i går en samarbejdsaftale om ejerskabet til Flyvestation Værløse. Samarbejdsaftalen sikrer, at Furesø Kommune ikke løber nogen økonomisk risiko og ikke får udgifter til udvikling,oprensning af forurening og pleje af området. Kommunen er til gengæld sikret indflydelse på, hvordan området skal udvikles og andel i et overskud fra videresalg af Sydlejren.

Aftalen indebærer, at:
• Naturstyrelsen: Overtager den del af flyvestationen, der ligger inden for ”den grønne kile”, og som derfor primært skal udlægges til naturområdermed rekreative formål.
• Kulturstyrelsen: Overtager de to store hangarer og operationsbygninger i den nordlige del af flyvestationen, der kan anvendes til kultur- og udstillingsfaciliteter.
• Freja ejendomme A/S: Overtager området omkring Sydlejren, hvor der kan udvikles nye boliger og et erhvervsområde med udgangspunkt i visionen i Masterplanskitsen fra 2007. Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune samarbejder om udviklingsopgaven gennem en særligt nedsat styregruppe.

Indflydelse på udvikling og ingen økonomisk risiko
Furesø Kommune får indflydelse på udvikling og drift af flyvestationen i sin egenskab af myndighed på natur-, miljø- og planområdet og sommedlem af den særligt nedsatte styregruppe.

Samarbejdsaftalerne sikrer, at kommunen ikke skal deltage i finansieringen af byudviklingen i Sydlejren, ikke løber nogen risiko for udgifter til jordforurening og ikke skal betale for driften af arealerne i den grønne kile.

Herudover sikrer aftalerne, at et nettooverskud ved salg af ejendomme ogbyggeretter i Sydlejren deles mellem Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune.

”Det er en rigtig god løsning for Furesø, som hele byrådet bakker op om. Vi har fundet en model, der giver Furesø mulighed for indflydelse på udvikling af området og andel af et fremtidigt overskud. Samtidig bliver Furesø frigjort for den økonomisk risiko ved udviklingen og oprensning af flyvestationen.

Der tegner sig et spændende samarbejde med de kommende
ejere af flyvestationen, som vi vil se frem til og gå konstruktivt ind i”

Attraktivt bosætningsområde og mulighed for erhvervsudvikling
I den sydlige del af flyvestationen er der mulighed for etablering af nye attraktive boliger og erhvervsudvikling. Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune har en fælles interesse i en udvikling af området, der sikrer høj kvalitet, størst mulig værdiforøgelse og høj værdi for fremtidige brugere
og ejere.

Vi har nu muligheden for sammen at skabe et enestående naturområde med offentlig adgang, hvor der også bliver mulighed for masser af friluftsaktiviteter og kulturtilbud til glæde for hele regionen Samtidig vil der blive åbnet op for spændende nye boliger og erhvervsudvikling i Sydlejren i respekt for miljø, klima og den omkringliggende natur.
.