Glade børn i trygge rammer


Glade børn i trygge rammer

En glad og tryg barndom er fundamentet for et godt liv. Inden for rammerne af stærke fællesskaber kan det enkelte barn trives og udvikle sig – fagligt, personligt og socialt.

Nye familier flytter til Furesø og børnetallet vokser. Det er dejligt! Vi skal sikre, at der følger tilsvarende institutions- og skolepladser med, så alle familier kan tilbydes gode og trygge rammer i deres nærmiljø. I visse områder af kommunen betyder det, at vi i løbet af de kommende år skal bygge nye institutioner. Vi skal desuden sætte penge af til renovering af både daginstitutioner og skoler

Daginstitutioner

Børn skal have ro og voksne omkring sig til at udfolde sig. Det kræver gode normeringer, så der er tid til det enkelte barn og til samspillet børnene imellem. Det kræver også, at børnegrupperne i vores institutioner ikke er for store. Vi vil sammen med forældrebestyrelser og medarbejdere opsætte mål for børnegruppernes størrelse og normeringer – og vi vil sikre at der gennem de kommende budgetter afsættes midler, så disse mål kan opfyldes. Ud over ekstra midler vil vi sikre mere voksentid med børnene ved at reducere opgaver med registrering og administration.

Vores medarbejdere i daginstitutionerne skal have tid til aktiviteter, der udvikler det enkelte barn og tid til at løse basale omsorgsopgaver som at trøste og løse konflikter.

Kontakten mellem børn og voksne i daginstitutionerne er afgørende for barnets sproglige, sociale og personlige udvikling. Vi vil derfor øge bevillingen pr. barn og dermed give institutionerne muligheder for at øge normeringerne.

Vi vil sikre lige muligheder for alle børn. Børn, der er udfordret socialt og udviklingsmæssigt, skal have ekstra pædagogisk støtte. Det kræver ekstra ressourcer til institutioner med udfordrede børn. Vi skal også styrke, sprogstimulering, så alle børn er godt med, når de starter i skole. Samarmejdet med forældre skal styrles, da forældrene er den vigtigste drivkraft i barnets udvikling. Samtidig vil vi hjælpe børn i gang med et godt og udviklende fritidsliv i samarbejde med kommunens mange foreninger.

Vi vil styrke institutionernes ledelse, f.eks. gennem en mere effektiv og tydeligere udnyttelse af områdeledelserne og de lokale institutionsledere. Vi skal i samarbejde med forældrene vurdere, om vi har den rigtige organisering. I alle ledelsesopgaver skal det overvejes, hvordan man tjener barnets udvikling bedst. Vi ønsker mindre tid til administration og ledelse og mere tid til samværet med børnene. Samtidig skal forældrene inddrages tæt i udvikling af den enkelte institution. og det skal sikres, at medarbejdernes faglighed holdes opdateret og løbende udvikles.

Vi skal også sikre at et tilstrækkelig antal daginstitutions- og indskolingspladser er klar til nytilflyttede børnefamilier i de nye boligområder som Sydlejren, Laanshøj, Farum kaserne.

 

Skoler

Folkeskolen er en af demokratiets vigtigste institutioner. Her skal børn fra alle samfundslag kunne mødes og lære af hinanden om tillid, forskellighed og tolerance. Folkeskolen er inkluderende og ikke ekskluderende.

Viden og lærdom, men også lyst til at deltage aktivt i samfundet og fortsætte med uddannelse er kerneværdierne i de folkeskoler, Furesø kommune driver.

Vi støtter derfor det fælles læringssyn i kommunen, der kæder faglige, sociale og personlige kompetencer sammen.

Byrådet har netop nedsat et udviklingsudvalg med repræsentanter fra forældre, elevråd, lærere og pædagoger med henblik på at gøre de gode skoler i Furesø endnu bedre. Vores fokus er faglighed men også på bevægelse, samarbejde, kreativitet, brug af naturen og glæden ved at hjælpe andre.

Skolerne skal åbne sig for omverdenen. Vi har i Furesø et rigtig godt samarbejde mellem skoler og erhvervsliv samt foreninger om spændende, nyskabende undervisningsforløb. Dette samarbejde skal styrkes i de kommende år.

Vi har lavet en særlig idrætstalentlinje i samarbejde med de lokale sports- og idrætsforeninger, og vi har en særlig task force, hvor skole- og erhvervsfolk tilrettelægger undervisningsforløb på lokale virksomheder.

Vi vil introducere et særligt erhvervsrettet uddannelses/innovationsforløb for elever i 6-9 klasse i samarbejde med erhvervsskoler og lokale virksomheder.

Målet er, at dette initiativ på sigt skal bane vejen for en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Furesø.

Nøgleordene for vores syv skoler skal være mangfoldighed og fællesskab. Den enkelte skole skal udvikle sig efter de lokale muligheder og målsætninger, og de skal dele viden og erfaringer med hinanden.

Vi vil bane vejen for, at undervisningen gør eleverne nysgerrige og nytænkende. Vi vil give medarbejderne lyst til at tage initiativer på tværs af fag og skoler. Vi vil sørge for, at større udviklingsprojekter, der kan komme alle skolerne til gavn opnår politisk og økonomisk støtte. Vi vil lægge vægt på at understøtte frem for at kontrollere.

Vi vil i samarbejde med skolerne, skolebestyrelserne og medarbejderne have et særligt fokus på dannelsen. Gode resultater i relation til nationale test skal suppleres med ønsket om at dygtiggøre eleverne i forhold til demokrati, trivsel og samarbejde.

Selv om vores børn klarer sig flot i vores trivselsmålinger, er der stadig børn, der oplever mobning og som bliver ramt af angst og stress. Heldigvis har vi et rigtig godt pædagogisk/psykologisk beredskab i kommunen, men vi skal hele tiden udvikle metoder til at forebygge mistrivsel blandt vores børn og unge.

Ordblindhed er den hyppigste form for indlæringsvanskelighed og påvirker 5 – 10% af børnene. Det er dermed en af de vigtigste grunde til angst, stress og mistrivsel hos skolebørn i alle aldre. Derfor skal der sættes tidligt ind med de rette pædagogiske metoder med tidlig hjælp – allerede i indskolingsklasserne.

De fysiske rammer skal være i orden: Pæne, rene toiletter, opdateret IT-udstyr, indbydende legepladser, voksenhjælp i skolegården, ventilationssystemer i klassen og møbler i den rigtige størrelse er del af gode rammer i skoler og institutioner. Vi vil derfor afsætte 150 millioner til renovering af skoler og institutioner i løbet af de næste 4 år.

Vi skal være ambitiøse på vores børns vegne. Alle skal med og alle skal efter folkeskolen komme videre i uddannelse.

 

Det vil vi på børne- og skoleområdet

 • Flere ressourcer til institutioner med børn, der er udfordret socialt og udviklingsmæssigt
 • Bedre normeringer i daginstitutionerne gennem øgede ressourcer pr. barn
 • Afskaffelse af al unødvendigt dokumentationsarbejde
 • Mere hjælp til de børn som har faglige og sociale udfordringer
 • Effektiv indsats der sikrer, at de tosprogede elever klarer sig lige så godt som andre elever.
 • Målrettet og tidlig hjælp til børn med ordblindhed
 • Flere forebyggende indsatser for bedre trivsel i skolerne
 • 150 millioner kroner til renovering af skoler og institutioner over de kommende 4 år
 • Fokus på faglighed samt på samarbejde, bevægelse, trivsel, kreativitet og natur
 • Bedre mulighed for at lave holddeling i skolerne
 • Flere institutions- og skolepladser der matcher det voksende børnetal
 • En styrket erhvervsrettet uddannelsesvejledning
 • Erhvervspraktik – og erhvervsrettede uddannelsesforløb i udskolingen