Furesø – en omsorgsfuld kommune


Social- og sundhedsområdet
En omsorgsfuld kommune skal være klar, når borgerne rammes af sydom, livskriser eller andet, der kræver en hjælpende hånd. Kommunens hjælp skal i videst mulig omfang være hjælp til selvhjælp.

På sundhedsområdet er forebyggelse, rehabilitering og genoptræning i højsædet. Mange sygdomme og dårlige vaner bliver allerede anlagt i barndommen. Derfor skal vi opbygge et stærkt samarbejde med skoler og foreninger om forebyggelse af usund livsstil samt håndtering af stress og mistrivsel allerede i barndommen.

Vi vil i samarbejde med skolerne lave ambitiøse samt tværfaglige handlingsplaner for forebyggelsesemner på de enkelte klassetrin (også vedr. misbrug) og opbygge samarbejder med foreningerne om flere bevægelsestilbud til idrætsuvante. Samarbejdet med de praktiserende læger og med regionen er afgørende for at yde den rette hjælp, fx når det handler om fødsler, kroniske sygdomme, handicap og psykiske lidelser.

Kommunen som arbejdsplads skal gå foran for at forebygge sygdom og nedslidning af de kommunalt ansatte medarbejdere.

Flere og flere børn og voksne bliver overvægtige. Fedme og overvægt medfører både livsstilssygdomme og dårlig livskvalitet hos den enkelte. Vi skal derfor sørge for, at have gode behandlingstilbud til de borgere, som kæmper med fedme og overvægt.

Som et led i kommunes forebyggelsesarbejde er den seksuelle sundhed ligeledes vigtig. Det gælder både forebyggelse af kønssygdomme, provokerede aborter men også fertilitetsbehandling, kropsopfattelse og den enkeltes seksuelle trivsel – både som ung, nybagt forælder, kronisk syg og senior. Kommunen har allerede et godt samarbejde med Sex & Samfund. Det må gerne udvides i fremtiden. Dette gælder også forebyggelse af seksuelle overgreb og en hurtig støtte til ofre for overgreb.

Flere børn og unge er ramt af psykiske sygdomme som angst, depression og autisme. Og en hastigt stigende gruppe af voksne bliver ramt af stress. Kommunens skoler og arbejdspladser skal derfor rustes til tidligt at opspore og handle på mistrivselstegn blandt elever og medarbejdere, og kommunen skal kunne tilbyde hurtig og kompetent hjælp.

Vi skal forbedre og effektivisere de kommunale tilbud for at komme misbrug af alkohol-og narkotika til livs.

En række familier er ramt af flere sociale udfordringer i form af arbejdsløshed, misbrug og mistrivsel, mangelfulde forældrekompetencer, psykiske lidelser og anden sygdom. Det er afgørende, at vi som kommune kan håndtere denne mangfoldighed af problemer på en koordineret måde, hvor fokus skal være at øge trivsel og gøre familien og de enkelte familiemedlemmer så selvhjulpne og selvforsørgende som muligt. Ambitionen er at bryde den negative sociale arv. Det fordrer et tæt samspil mellem jobcenter, familieafdelingen samt social- og sundhedsafdelingen.

Furesø går som frikommune nye veje på området for unge med psykiske og sociale problemer. Vi har lavet en særlig ungeenhed på tværs af forvaltningsområder, der hjælper med det samlede sæt af udfordringer, som den unge og dennes familie kan stå med: ledighed, manglende uddannelse, misbrug, bolig.

 

Det vil vi på social- og sundhedsområdet:

 • Sikre respektfuld og omsorgsfuld dialog med borgere med behov for hjælp, bl.a. ved at kvalitetsudvikle visitationen i samarbejde med i brugere/pårørende.
 • Borgere, der henvender sig til kommunen, skal inden 3 dage modtagelse kvittering med oplysning om hvem der er ansvarlig for sagen og angive hvornår en endelig besvarelse/afgørelse kan forventes.
 • Styrke forebyggelsesindsatsen over for livsstilssygdomme, seksuelle sygdomme og psykisk mistrivsel
 • Bedre behandlingstilbud til overvægtige borgere – børn som voksne
 • Tidlig opsporing og hurtig behandling af stress og andre mistrivselsproblemer
 • Sikre en fokuseret og samlet indsats for familier og unge med komplekse sociale udfordringer
 • Sikre tilgængelighed til sundhedsklinikker og lignende hvad enten disse er kommunale eller private tilbud med overenskomst
 • Modernisere og effektivisere misbrugsbehandlingen

 

Handicapområdet

Borgere med funktionsnedsættelser kan være ramt på forskellig vis psykisk, kognitivt, socialt og/eller fysisk. Disse udfordringer skal vi arbejde målrettet for at kompensere, så borgere med funktionsnedsættelse kan deltage på lige vilkår med andre borgere.

Det vil vi gøre ved at tænke i sammenhæng og dermed sikre tilgængelighed til glæde og gavn for alle borgere, og ikke kun borgere med funktionsnedsættelse.

Med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention og gennem et tæt samarbejde med Handicaprådet og de lokale brugerorganisationer vil vi sikre, at borgere med handicap oplever mødet med kommunen som konstruktivt. Uanset om det drejer sig om handleplaner, personlig borgerstyret assistance, hjælpemidler eller noget helt andet skal der være et fælles og tydeligt fokus på at sikre borgerens livskvalitet og deltagelse.

 

Det vil vi på handicapområdet:

 • Sikre et respektfuldt møde mellem kommunale medarbejdere og borgere
 • Forbedre og øge antallet af lokale bo- og aktivitetstilbud målrettet borgere med sociale, fysiske og psykiske udfordringer
 • Øge samarbejdet med Fontænehuset om at for borgere med psykiske vanskeligheder med i et givende fællesskab
 • Ved ansøgning om et hjælpemiddel, der ikke umiddelbart kan bevilges, skal borgeren altid modtage et skriftligt kvitteringsbrev efter telefonisk eller skriftlig henvendelse. En ansøgning, som ikke kan afsluttes inden en måned, skal følges op af skriftlig information om sagens varighed og behandling
 • Sikre at der i god tid før en ung med behov for særlig støtte altid får fastlagt en handlingsplan før det fyldte 18. år
 • Fysisk tilgængelighed i alle offentlige bygninger og bycentre
 • Sikre tilgængelighed, når vi renoverer veje, fortove og stier
 • Teleslynge i vores kulturhuse, så borgere med høretab kan deltage på lige fod med andre.
 • Sikre at vi som kommune tilbyder borgere med handicap meningsfuld beskæftigelse f.eks. i form af flexjob, beskyttet beskæftigelse, arbejdsprøvning
 • Investere i velfærdsteknologi når det giver mening for borgeren og det kommunale system
 • Inddrage Handicaprådet, borgere og brugerorganisationer, så de kan kvalificere vores forslag/udspil