Alle indlæg af admin

Nytårshilsen 2013-2014

Styr på økonomien, stærke fællesskaber og god servicenytaar
Det er nytår med tid til at gøre status og sætte nye mål. Vi har de seneste 4 år fået styr på økonomien. Budgetterne holder, og vi sparer op til fremtiden. Nu er der plads til at udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber. Vi vil være en omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service.

Økonomisk genopretning
Fra nytår betaler alle i Furesø samme skat. Særskatten i Farum forsvinder,  og skatteprocenten i Værløse bliver også mindre, end den var i 2010. Furesø er den kommune i landet, der har sat skatten mest ned de seneste år. Genforhandlingen af Furesøaftalen i 2011 gav årlige lettelser i budgettet på 80 mio. kr. Samtidig har vi gennemført effektiviseringer, så vi i dag driver kommunen 120 millioner kroner billigere end for fire år siden.

I Furesø skaber vi løsninger sammen
Udviklingen af Furesø skal ske i samarbejde med borgerne, vores mange foreninger og vores velfungerende lokalsamfund. Vi er en kommune med mange engagerede borgere, der tager ansvar. Det skal vi udnytte. Når borgerne får brug for hjælp, skal vi kunne yde den hurtigt og omsorgsfuldt. God, effektiv sagsbehandling og en god borgerdialog vil være vigtige fokusområder i de kommende år.

Vi skal tiltrække nye borgere
Skov og sø, masser af sport og kultur, gode boliger midt i naturen, gode skoler og daginstitutioner. Der er rigtig mange grunde til at flytte til Furesø, og der kommer flere til.  I juni 2013 indgik vi en aftale om ejerskabet til flyvestationen, som vi nu skal i gang med at udvikle med natur, fritidsoplevelser, boliger, kultur og erhverv. Borgere, foreninger og erhvervslivet vil blive inviteret med i arbejdet.

Furesøs børn og unge – vores fælles fremtid
Furesø byråd besluttede i 2013, at give skoler og daginstitutioner et økonomisk løft for at styrke børnenes trivsel og læring. Skolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014. Vi skal gøre vores gode skoler endnu bedre. Alle børn skal udfordres. Ingen må lades tilbage på perronen. Skolen skal åbne sig mod samfundet. Der er stadig mange spørgsmål, der skal afklares i løbet af foråret, før reformen er på plads. Men vi er godt i gang i samarbejde med lærere, pædagoger, elever, forældrebestyrelser, ledere, foreninger og mange flere.

Det skal være godt at blive ældre i Furesø
Furesøs borgere lever længere og sundere end landsgennemsnittet. I 2020 vil hver fjerde Furesøborger være 65 år eller derover. Vi får brug for flere ældreegnede boliger, flere plejehjemspladser og et nyt genoptræningscenter. Arbejdet er sat i gang og vil blive fulgt op i de kommende år i et tæt samarbejde med Ældrerådet og Ældresagen.

Flere virksomheder og lokale arbejdspladser
En god infrastruktur, hurtig byggesagsbehandling og stærke netværk. Det var nogle af argumenterne, da kommunen og erhvervslivet en tidlig aprilmorgen i 2013 gik på gaden for at trække flere virksomheder til Furesø. Kampagnen hed ”Furesø Fordele”, og dem er der mange af. For tredje år i træk holder vi den 7. januar 2014 nytårskur i Galaksen sammen med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening. Det bliver et festligt startskud til det kommende samarbejde på erhvervsområdet. Handlen i vores bycentre skal styrkes. Vi skal udvikle Værløse Bymidte og sikre en snarlig udvidelse af Farum Bytorv.

Et byråd, der skaber løsninger sammen
Stemmeprocenten i Furesø til kommunalvalget i november blev på 79,1 procent og dermed den 10. højeste i landet. Det er dejligt med det store engagement i lokaldemokratiet. I byrådet er vi blevet gode til at samarbejde og har de seneste 4 års vedtaget budgetterne i enighed. Det giver holdbare resultater og fremdrift for kommunen. Det byråd, der tiltræder den 1/1-2014, har da også konstitueret sig i enighed mellem alle partrier.

Jeg vil gerne sige det afgående byråd tak for indsatsen de seneste 4 år – og hilse det nye byråd velkommen. Tak til alle borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere, der har været med til at sikre fremgang for Furesø. Lad os fortsætte samarbejdet om at gøre vores dejlige kommune endnu bedre i de kommende år.

Godt nytår!
Ole Bondo Christensen
Borgmester

sejlbådPolitiske målsætninger for byrådsperioden 2014-2017
Vi har fået styr på økonomien i Furesø. Budgetterne holder, skatten og dækningsafgiften er sat ned, og der spares op til fremtidig gældsafvikling. Vi har nu overskud til at udvikle Furesø og arbejde videre med ”Vision Furesø”, som hele byrådet tiltrådte i 2012. Vi skal udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service. Aftalepartierne er enige om at have særlig fokus på følgende målsætninger:

1. Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune.

• Vi vil fortsætte den ansvarlige økonomiske politik med budgetter i balance, afdrag på gælden og skatter og afgifter, der holdes i ro.

• Vi vil drive kommunen stadig mere effektivt, så vi kan udvikle Furesø, yde service af god kvalitet og – om muligt – skabe rum for yderligere skattenedsættelser.

• Vi vil gennemføre servicetjek på socialområdet, på ældreområdet og på børne- og familieområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog.

• Vi vil udvikle kommunens ledelse og organisation for at sikre størst mulig sammenhæng mellem de politiske prioriteringer og resultaterne i den kommunale forvaltning. Vi vil måle effekten af den indsats, vi sætter i gang, og bede borgerne vurdere den service, som kommunen leverer.

• Vi gennemfører byrådets beslutning om at samle rådhuset på Stiager 2 i Værløse for at skabe en effektiv administration og tværfaglig opgaveløsning til gavn for borgerne.

• Vores dygtige og engagerede medarbejdere skal trives og have mulighed for at udvikle sig fagligt. Sygefraværet skal ned.

2. Alle børn skal have mulighed for at udvikle og uddanne sig optimalt.

• Vores daginstitutioner skal udgøre en tryg og udviklende ramme for kommunens børn. Dialogen med forældrene skal styrkes. Vi skal etablere gode institutioner, der modsvarer udviklingen i børnetallet i de enkelte lokalområder.

• Vi vil fastholde, at vi velfungerende og sammenhængende dagpleje og gæstedagpleje.

• Lokalrådenes og institutionsledelses/dagplejeledelses rolle skal styrkes.

• Vi vil sikre gode overgange fra daginstitution til skole ved at sikre sammenhæng mellem skole- og daginstitutionsdistrikter.

• Den vedtagne plan for skolereformen gennemføres i foråret 2014 i samarbejde med lærere, pædagoger, ledere og forældre med det mål at skabe bedre undervisning og trivsel for alle skolebørn. Der skal være klare værdier og forventninger til børnene på den enkelte skole. Skolebestyrelsens og skoleledelsens rolle skal styrkes.

• Der afsættes de nødvendige ressourcer til at forbedre undervisning og trivsel på skolerne, herunder til opgradering af de fysiske rammer, til kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger og til samarbejde med fritidstilbud, foreninger, erhvervsliv mv.

• Vi styrker uddannelsesvejledningen. Ingen ung skal forlade folkeskolen uden en uddannelsesplan. Erhvervspraktikken skal styrkes gennem et øget samarbejde mellem skole og erhvervsliv i hele Furesø.

• De unges inddragelse i samfundslivet og demokratiske erfaringer skal højnes bl.a. gennem etablering af et ungeråd.

• Vi vil vurdere om de eksisterende ungdomsboliger i Furesø modsvarer de unges behov nu og i fremtiden.

• Vi skaber forudsætningerne for en ny erhvervsfaglig ungdomsuddannelse inden for film, animation og design på Flyvestationen og undersøge mulighederne for et sportscollege i kommunen.

3. Det skal være godt at blive ældre i Furesø.

• Vi vil i samarbejde med Ældrerådet formulere en konkret plan for 200 ekstra ældreegnede boliger, som gradvist gennemføres frem til 2017.

• Vi fremmer mulighederne for seniorbofællesskaber og seniorboliger i almennyttigt og privat byggeri.

• Vi udbygger plejehjemskapaciteten.

• Vi arbejder for flere rehabiliterings- og aflastningspladser og styrker den koordinerede indsats for borgere, der vender hjem fra hospitalsbehandling.

• Vi arbejder videre med hjælp efter selvhjælpsprincippet, så så mange ældre som muligt kan blive i eget hjem, indgå i stærke fællesskaber og tage ansvar for eget liv.

• Vi vil styrke samarbejdet med Ældresagen og Ældrerådet om det gode ældreliv.

4. Borgere med sociale, psykiske og fysiske problemer skal støttes mest muligt gennem effektiv forebyggelse og hjælp til selvhjælp

• Vi styrker den tidlige og tværgående indsats for børnefamilier med særlige udfor-dringer.

• Vi gennemfører i 2014 et servicetjek og en brugerundersøgelse for at optimere indsatsen for borgere, der er i kontakt med og modtager service på det specialiserede socialområde, fx forældre til børn med særlige udfordringer.

• Vi forbedrer vores aktivitets- og botilbud for voksne handicappede.

• Vi vil modvirke social isolation for borgere med psykiske vanskeligheder bl.a. gennem aktiviteter i vores væresteder for socialt udsatte og Fontænehuset.

• Samarbejdet med frivillighedscentret og frivillige foreninger skal styrkes.

5. Furesø skal have et stærkt lokalt kultur- og idrætsliv.

• Vi vil styrke vores eksisterende kulturtilbud, herunder Galaxen, Undergrunden, Skovhuset, Stien og Farum Kulturhus gennem tilstrækkelige bevillinger, øget synlighed og bedre samarbejde mellem institutionerne.

• Vi vil udvikle nye kulturtilbud med udgangspunkt i kommunens blomstrende for-eningsliv.

• Vi vil styrke ungdomskulturen, arbejde for cafémiljøer i bykernerne, styrke og bruge det lokale rytmiske miljø, Ungdomsskolen og Ungehuset i Farum og i Værløse.

• Vi vil sammen med idrætsorganisationerne arbejde for, at Furesø bliver årets idrætskommune i 2017.

• Vi vil i samarbejde med FIR og andre styrke idrættens muligheder og udbygge idrætsfaciliteterne bl.a. på Flyvestationen.

• Vi vil skabe fleksible muligheder for streetsport og forbedrer mulighederne for brug af åbne idrætsfaciliteter for alle borgere, og især for unge, der ikke er foreningsmedlemmer, men ønsker on-off forbrug af idræt.

6. Vores byer skal være fulde af liv og rare at færdes i. Samtidig skal vi beskytte vores dej-lige natur.

• Vi vil udarbejde en arkitekturpolitik og gennemføre en byudvikling, der giver liv og kvalitet i bybilledet.

• Vi vil bygge 430 energirigtige boliger på Flyvestationen, udbygge Laanshøj, Skovlinjen, Kasernen, fortætte bykernerne i Værløse og Farum, og samarbejde med boligorganisationerne om at renovere de sociale boligbyggerier i Furesø.

• Vi vil pleje naturen på grundlag af den grønne plan og kommuneplanen, udbygge vores stisystemer og etablere et lokalt naturoplevelsescenter ved Sønder-sø/Flyvestationen.

• Vi vil fastholde vores ambitiøse klima- og energipolitik, udbygge vedvarende energi og samarbejde med grundejere og boligselskaber, samt erhvervsliv om energieffektivisering.

• Vi vil sammen med de nye ejere af Flyvestationen sikre en hensigtsmæssig anvendelse af området med natur, kultur, rekreative oplevelser, boliger og erhverv.

7. Trafikken i kommunen skal forbedres.

Vi vil gennemføre Furesøs vedtagne trafikplan 2013 – 2020, så vi får skabt:

• et effektivt trafikflow på vejnettet gennem Furesø,
• gode sammenhængende kollektive transportmuligheder for borgere på tværs af kommunen og fra Furesø til andre kommuner,
• en effektiv bekæmpelse af støj,
• et incitament til fremme af brug af cykler og
• den bedst mulige trafiksikkerhed for alle.

8. Vi ønsker en tryg kommune hvor alle har mulighed for at bidrage til fællesskabet.

• Vi vil fastholde det gode samarbejde mellem politi, kommune, SSP, grundejerfor-eninger og boligselskaber om en tryg kommune.

• Vi vil forebygge mistrivsel, misbrug og kriminalitet hos unge bl.a. gennem fokus på job, uddannelse og praktikpladser.

• Vi ønsker en mangfoldig kommune, hvor borgere med forskellig etnisk baggrund kommer til orde og kan bidrage til den kulturelle rigdom i kommunen.

• Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at begrænse ytringsfrihed, ligestilling mellem køn eller andre former for diskriminering.

• Vi vil reducere de forskelle, der i dag findes i forhold til forskellige samfundsgruppers deltagelse i arbejdsmarkedet og samfundslivet.

• Vi vil fastholde fokus på tilgængelighed

9. Vi vil skabe flere lokale arbejdspladser. Vores virksomheder skal opleve en god service.

• Vi vil udbygge det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv i Erhvervskontaktudvalget og etablere en særlig taskforce, der skal komme med bud på den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen.

• Vi vil fastholde en god erhvervsservice, fastholde korte sagsbehandlingstider på byggesager, udvikle vores erhvervsområder, gøre det lettere for lokale virksomheder at komme i betragtning til kommunale indkøb, etablere et iværksætterhus samt fortsætte de mange netværks- og rådgivningstilbud for lokale virksomheder.

• Vi vil fremme en udbygning af Farum Bytorv og Værløse Bymidte, så vi kan fastholde og tiltrække handel til kommunen.

• Vi vil fremme turisme rettet mod de særlige kvaliteter, vi har i kommunen som f.eks. de mange sportsfaciliteter, naturen, kulturen, lokal fødevareproduktion og de fremtidige oplevelsesmuligheder på flyvestationen.

• Vi vil sikre, at alle får en chance på arbejdsmarkedet – også de med nedsat arbejdsevne og de med særlige psykiske/fysiske forudsætninger.

• Vi vil i arbejde for en aftale med de lokale erhvervsforeninger og fagbevægelsen om at sænke og på sigt afvikle dækningsafgiften i takt med, at der oprettes flere job og praktikpladser.

10. Furesøs borgere, foreninger og lokalsamfund skal spille en aktiv rolle i fremtidens Fu-resø.

• Alle politiske spørgsmål skal løses tæt på de borgere, foreninger og lokalsamfund, som de berører.

• Byrådet og forvaltningen skal videreudvikle metoder til inddragelse af borgere og lokale interessenter, afholde borger- og lokalsamfundsmøder og åbne debatter i byrådet for at indsamle flest mulige kvalificerede synspunkter.

• Vi vil på baggrund af erfaringerne i andre kommuner etablere en borgerrådgiver, der skal hjælpe borgere, der oplever problemer i dialogen med kommunen, og bidrage til at sager, der går på tværs i forvaltningen, løses hurtigt og effektivt.

• Vi vil løbende samle op på erfaringerne med den gode borgerdialog for at sikre, at borgerne føler sig hørt og oplever en god service, når de er i kontakt med Furesø kommune.

Underskrevet den 11. december 2013:

Det konservative Folkeparti: ___________________________

Det radikale Venstre: ___________________________

Socialdemokraterne: ___________________________

Sikke et valg!

Efter en formidabel holdindsats fik liste A hele 40,7 pct, af alle stemmer ved tirsdagens valg i Furesø. Det er en fremgang på 10,5 pct. point fra sidste kommunalvalg i 2009. Liste A får 10 ud af 21 mandater. Jeg fik 5.697 personlige stemmer eller ca. hver fjerde af alle afgivne stemmer. Tusind tak til alle, der viste os tillid ved valget. Nu skal vi leve op til tilliden og skabe flere resultater til Furesø. Tak for jeres store støtte her på facebook og ude i den virkelige verden! Se resultaterne fra de enkelte valgsteder her

Bondo: “Det er helt oplagt, at vi etablerer en ny ungdomsuddannelse inden for medie, grafik, film, animation og lyd på Flyvestation Værløse. Furesø er en kreativ kommune. Mange af vores unge vil gerne gå medievejen, og vi har et rigtig levende filmmiljø på filmstationen. De to ting skal vi kombinere.”

Furesøs børn skal mødes med kærlighed og forventninger

furesoe_born

SKOLEREFORMEN SKAL blive en succes i et godt samarbejde mellem skolebestyrelser, vores dygtige lærere, pædagoger og ledere – og sammen med dem, det hele handler om: eleverne.

FLERE TIMER i skolen skal ikke blot være mere af det samme. Vi skal målrette undervisningen så alle får mulighed for at udvikle deres særlige evner. Samspillet mellem skole, fritidsordninger og forældre skal blive endnu bedre.

VORES DAGINSTITUTIONER skal have flere varme hænder, og vi vil bygge nye, der hvor børnene er – eksempelvis på kaserneområdet. Forældreindflydelsen skal styrkes gennem forældreråd på den enkelte institution.

Læs videre Furesøs børn skal mødes med kærlighed og forventninger

Det kommer ikke af sig selv

samarbejde_ole

FURESØ ER PÅ RETTE VEJ

Furesø har fået styr på økonomien. Budgetterne holder. Kommunen drives effektivt. Skatten sættes ned, og vi sparer op til fremtiden. Hele byrådet står bag en fælles vision for udviklingen af kommunen. Det er ikke tilfældigt, at Furesø er en af de kommuner i Nordsjælland, hvor det er lettest at sælge boliger.

At rette op på Furesøs økonomi og sætte en ny kurs har krævet stærk politisk ledelse og bredt samarbejde. Resultaterne kommer ikke af sig selv! Det er lykkedes at samle byrådet til fælles handling. Kommunens mange borgere, foreninger, institutioner og lokalsamfund har bidraget til at samle kommunen og bringe os videre.

Det er ikke nok at være en effektiv kommune. Furesø skal være en omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service. Vi skal være en kommune med stærke fællesskaber med udfoldelsesmuligheder for alle. Og vi skal yde en god støtte til dem, der har brug for hjælp.

Læs mere her