Kategoriarkiv: By og miljø

Det swinger i Jonstrup

Skynd dig til Jonstrup Jazz Festival, der har et fantastisk flot program i år. Tak til de mange lokale, frivillige ildsjæle, der står for arrangementet.

I år er det 18. gang der indbydes til Jonstrup Jazz Festival. I weekenden kan der opleves et dejligt miks af jazz, svedig blues og medrivende jive. Fra helt nye kræfter som Sex City Stompers til Leonardo Pedersens Jazzkapel med mere end 50 års optræden på bagen. Fra den zimbabwiske sangfugl, Miariam Mandipia, til den lokale banjohelt Ole Sterndorff.

Jonstrup Jazz Festival er en kulturbegivenhed til glæde for såvel Furesøborgere som for hele regionen. Den adskiller sig for andre jazzfestivaler ved at satse bredt. Jonstrup Jazz Festival er stedet hvor der sker noget udfordrende for alle og ser det som en del af opgaven at bidrage med kulturoplevelser også for børnene.

Furesøs vision er at være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Vi vil også være en kommune med et rigt kultur- og fritidsliv. Jonstrup Jazz festival er et levende eksempel på den vision. Tak til alle frivillige, der gør det muligt. Uden jer – ingen festival.

Jonstrup og hele Furesø er med rette stolte af, at festivalen har sat den lille by med den store kulturelle begivehed på Danmarkskortet.

Læs mere her

Aftale om Flyvestationen

Furesø Byråd tiltrådte i går en samarbejdsaftale om ejerskabet til Flyvestation Værløse. Samarbejdsaftalen sikrer, at Furesø Kommune ikke løber nogen økonomisk risiko og ikke får udgifter til udvikling,oprensning af forurening og pleje af området. Kommunen er til gengæld sikret indflydelse på, hvordan området skal udvikles og andel i et overskud fra videresalg af Sydlejren.

Aftalen indebærer, at:
• Naturstyrelsen: Overtager den del af flyvestationen, der ligger inden for ”den grønne kile”, og som derfor primært skal udlægges til naturområdermed rekreative formål.
• Kulturstyrelsen: Overtager de to store hangarer og operationsbygninger i den nordlige del af flyvestationen, der kan anvendes til kultur- og udstillingsfaciliteter.
• Freja ejendomme A/S: Overtager området omkring Sydlejren, hvor der kan udvikles nye boliger og et erhvervsområde med udgangspunkt i visionen i Masterplanskitsen fra 2007. Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune samarbejder om udviklingsopgaven gennem en særligt nedsat styregruppe.

Indflydelse på udvikling og ingen økonomisk risiko
Furesø Kommune får indflydelse på udvikling og drift af flyvestationen i sin egenskab af myndighed på natur-, miljø- og planområdet og sommedlem af den særligt nedsatte styregruppe.

Samarbejdsaftalerne sikrer, at kommunen ikke skal deltage i finansieringen af byudviklingen i Sydlejren, ikke løber nogen risiko for udgifter til jordforurening og ikke skal betale for driften af arealerne i den grønne kile.

Herudover sikrer aftalerne, at et nettooverskud ved salg af ejendomme ogbyggeretter i Sydlejren deles mellem Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune.

”Det er en rigtig god løsning for Furesø, som hele byrådet bakker op om. Vi har fundet en model, der giver Furesø mulighed for indflydelse på udvikling af området og andel af et fremtidigt overskud. Samtidig bliver Furesø frigjort for den økonomisk risiko ved udviklingen og oprensning af flyvestationen.

Der tegner sig et spændende samarbejde med de kommende
ejere af flyvestationen, som vi vil se frem til og gå konstruktivt ind i”

Attraktivt bosætningsområde og mulighed for erhvervsudvikling
I den sydlige del af flyvestationen er der mulighed for etablering af nye attraktive boliger og erhvervsudvikling. Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune har en fælles interesse i en udvikling af området, der sikrer høj kvalitet, størst mulig værdiforøgelse og høj værdi for fremtidige brugere
og ejere.

Vi har nu muligheden for sammen at skabe et enestående naturområde med offentlig adgang, hvor der også bliver mulighed for masser af friluftsaktiviteter og kulturtilbud til glæde for hele regionen Samtidig vil der blive åbnet op for spændende nye boliger og erhvervsudvikling i Sydlejren i respekt for miljø, klima og den omkringliggende natur.
.

Flere ældreboligere til Furesø

De henvendelser, vi får ind fra borgerne, viser, at der er et stort behov for flere ældreegnede boliger i Furesø. Samme melding får vi på vores møder med Ældrerådet og Ældresagen.

Vi vil meget gerne samle op på dette behov og formidle det videre til boligselskaber, pensionskasser og andre, der bygger boliger her i kommunen.

Furesø har tidligere, som en arv fra den gamle Farum Kommune, haft en venteliste for ældre, der ønskede en seniorbolig. Problemet med listen var, at kommunen efter loven ikke må administrere en sådan venteliste og, at der i øvrigt var forsvindende få boliger i forhold til det antal personer, der var skrevet op på ventelisten.

Vi vil i stedet bede forvaltningen om at skriver ud til de, der stod på den gamle venteliste for at høre, om de stadig er interesseret i en seniorbolig i kommunen, så kommunen kan videreformidler oplysningerne til de, der i fremtiden skal administrere ventelister til nye ældreegnede boliger i Furesø.

Vi vil samtidig tage en snarlig snak med Ældrerådet og boligselskaberne om hvordan, vi samler op på behovet, og hvilken rolle kommunen, rådet og boligselskaberne kan spille i den forbindelse.

Landing af Flyvestationen

Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden i efteråret 2012. Åbningen har været en stor succes med mange besøgende. Furesø Byråd og staten er nu enige om at tage det næste skridt. Der skal findes en snarlig løsning på det fremtidige ejerskab, så der for alvor kan sættes skub i udviklingen af det store område.

Vi har gennem længere tid forhandlet med Forsvarsministeriet og andre ministerier om en model for det fremtidige ejerskab til flyvestationen. Vores udgangspunkt har været, at Furesø Kommune skal have indflydelse på områdets udvikling og muligheder for at få del i overskuddet ved udvikling af området. Samtidig har vi fastholdt, at det ikke er en kommunal opgave at rydde op efter den forurening, der er på området.

Flyvestationen skal udvikles til et enestående naturområde med offentlig adgang og med mulighed for masser af friluftsaktiviteter. Den sydlige del af flyvestationen giver mulighed for spændende nye boliger og erhvervsudvikling i respekt for miljø, klima og den omkringliggende natur.

Den model, der p.t. forhandles, indebærer, at flyvestationen overdrages fra Forsvarsministeriet til hhv. Miljøministeriet, Kulturministeriet og Freja Ejendomme A/S. De store grønne områder skal ejes og drives af Naturstyrelsen, mens Kulturstyrelsen skal overtage de to store hangarer og to operationsbygninger i nord.

Området omkring Sydlejren, hvor der kan planlægges en vis byudvikling, overdrages til Freja Ejendomme A/S. Et eventuelt nettooverskud ved salg af ejendomme og byggeretter i Sydlejren deles mellem Freja A/S og Furesø Kommune. Furesø Kommune vil undersøge mulighederne for at overtage enkelte bygninger på området til brug for kommunale aktiviteter, foreningsformål mv.

Kommunens indflydelse på udviklingen af flyvestationen vil blive tilgodeset gennem kommunens ansvar som planmyndighed og gennem samarbejdsaftaler med de involverede parter.

Den grønne kile vil fortsat være naturområde med offentlig adgang, hvor der også er mulighed for friluftsaktiviteter og events.

Vi skal i de kommende måneder forhandle detaljer på plads i aftalen. Et enigt Byråd står bag den skitserede løsningsmodel, der er en god løsning for Furseø

Nytårsudtalelse 2012/2013

Styr på økonomien og fortsat fremgang i Furesø
2012 blev endnu et godt år for Furesø. Byrådet har i et bredt og tillidsfuldt samarbejde fået styr på økonomien. For tredje år i træk kommer vi ud af året med et flot budgetoverskud. Siden det nuværende byråd tiltrådte for 3 år siden har vi forenklet, strammet op og forebygget, så vi hvert år sparer 100 mio. kr. på driften. Vi har omlagt kommunens dyre lån og er ude af alle swap-aftaler. Særskatten i Farum forsvinder helt i 2014, og vi kan sætte skatten ned allerede i 2013. Budgetterne holder, og vi har fået råd til udvikling.

Furesøvisionen
Byrådet har i 2012 formuleret en samlet vision for Furesø under overskriften: ”Vi skaber løsninger sammen”. I visionen hedder det, at Furesø vil fremme stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune, hvor det bliver stadig bedre at bo, leve og arbejde. Furesøvisionen er et rigtigt godt grundlag for den videre udvikling af kommunen. Med budget 2013 har sat vi penge af til en række nye initiativer, der skal give visionen kød og blod – som for eksempel en ny idrætshal, høj faglighed i folkeskolen, flere ældreegnede boliger, nyt ældrecenter, job- og praktikpladser til unge, flere solceller, klimarenovering, beskyttelse af naturområder, turbo på byudvikling og erhvervsfremme. Læs mere om visionsarbejdet her

Børn og unge For de unge har vi i 2012 indført en årlig ungemusical, etableret et Ungehus og gennemført caféaftener på Billen. Det er i høj grad de unge selv, der får lov at tage ansvar. Vi har afholdt et ”Skolebyråd”, hvor elever fra alle byens skoler har besluttet konkrete projekter, der skal gennemføres på de enkelte skoler. Se video fra Skolebyrådsdagen her. Vi har i budget 2013 afsat midler til et yderligere løft på skoleområdet og til forbedring af fritidstilbuddene.

Tryghed
Tryghed er en vigtig forudsætning for det gode liv. Derfor har vi i 2012 indgået et partnerskab med Nordsjællands Politi om trygge boligområder.

Årets Spil Dansk kommune
Furesø har et rigt foreningsliv med en meget bred vifte af kultur-, idræts og fritidstilbud.  Vi er tæt på hovedstadens udbud af kulturelle oplevelser, men vi kan også selv. Vi blev i 2012 udpeget som årets Spil Dansk Kommune bl.a. fordi, vi er lykkedes med at bringe borgere og kunstnere sammen på tværs af genrer – fra rap til opera. I 2012 blev der tilføjet endnu en blomst i buketten af kulturtilbud, nemlig egnsteateret Undergrunden.  Se en dejlig video om Spil Dansk Dagen her

Danmarks- og verdensmestre 
På det sportslige område blev 2012 også minderigt. Her skal blot nævnes tre resultater, der gav genlyd nationalt og internationalt: FC-Nordsjællands Danmarksmesterskab og deltagelse i Champions League, Henrik Stephansens verdensmesterskab i roning og Thorbjørn Olesen sejr i golfturneringen Sicilien Open.

Udvikling med omtanke
Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden i 2012 ikke mindst takket være en stor frivillig indsats fra ”Åbningsgruppen”. Vi har nu adgang til et helt nyt naturområde, der skal bevares og beskyttes, men der er også mulighed for nye boliger og spændende ny erhvervsudvikling på området. Furesø er i fuld gang med en lang række nyskabende byudviklingsprojekter: I 2012 åbnede en ny købmandsbutik ved Farum Kaserne, hvor der også om ganske kort tid vil være rejsegilde for 73 nye lejeboliger. Furesøs planudvalg arbejder samtidig med udvikling af Værløse Bymidte, flere nye boliger i Laanshøj, nye butikker i Hareskovby og Jonstrup, udvikling af Bybækgrunden og udvidelse af Farum Bytorv. De mange byudviklingsmuligheder skal styres igennem med sikker hånd, så vi udvikler levende byer og lokalsamfund med respekt for Furesøs mange natur- og kulturværdier. 

Plads til alle der vil
Vi indførte i 2012 ”Grøn Aktivering”, hvor unge på kontanthjælp og borgere med psykiske handicap udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundet: Naturpleje ved Søndersø, åbning af Flyvestation Værløse, hjælp til Skolelandbruget, Spejdernes Genbrug og bådudlejning på Farum Sø. Vi har i 2012 etableret et Fontænehus, hvor de unge indgår i forpligtende fællesskaber og får hjælp til deres videre udvikling. Vi har et godt samarbejde med kommunens erhvervsforeninger om vækst og jobskabelse og vil i løbet af 2013 sammen gå ud og lancere Furesø som en attraktiv erhvervskommune.

En grøn oase i hovedstadsregionen
Vi har i 2012 vedtaget en meget ambitiøs grøn plan for at beskytte vores naturområder. Kommunen går foran med energirenovering af den kommunale bygningsmasse og samarbejder med kommunens grundejerforeninger og erhvervsforeninger om klimaforbedringer. Mere end 60.000 biler passerer hver dag gennem Furesø på vej til og fra København. Vi har derfor i 2012 foreslået, at man undersøger mulighederne for en forlængelse af S-togsbanen mod nord. Lokalt arbejder vi på bedre busforbindelser og bedre forhold for cyklister.

God borgerdialog
Dialogen mellem borgerne og kommunen skal være tillidsfuld, respektfuld og løsningsorienteret. Uden borgernes aktive medvirken og positive medspil, når kommunen ingen vegne. Vi har derfor i 2012 formuleret en række ledetråde for en god borgerdialog, som de forskellige forvaltninger i kommunen er i fuld gang med at indarbejde i den daglige sagsbehandling. Læs ledetrådene her

Fortsat fremgang for for Furesø
Lad 2013 være året, hvor Furesø for alvor ranker ryggen og viser omverdenen, at Furesø er en kommune med fantastiske muligheder. Vi skal også i 2013 skabe løsninger sammen og sikre, at Furesø bliver et endnu bedre sted bo, leve og arbejde. Tak for samarbejdet i 2012. Rigtig godt nytår til alle.

 

Så er Flyvestation Værløse åbnet

Mange hundrede børn, forældre, bedsteforældre var her til formiddag med til at åbne Flyvestation Værløse. Trods bidende kulde var der smil på alles læber.

Jeg holdt følgende tale:

I dag er en historisk dag. Når vi om lidt åbner Flyvestation Værløse for offentligheden, åbner vi samtidig nogle døre til fremtiden af stor betydning ikke bare for Furesø men også for de andre kommuner, der grænser op til Flyvestationen: Ballerup og Egedal – ja hele Hovedstadsregionen.

Mennesket har gennem alle tider ønsket at nedbryde mure, overvinde barrierer og udforske nye muligheder. Det var den nysgerrighed, der drev Columbus mod Amerika og fløj Armstrong til månen.

Det areal vi nu åbner omfatter ca. 450 hektar svarende til 4,5 mio. kvadratmeter – eller knapt en tiendedel af Furesø Kommunes samlede areal.

Det er først og fremmest et naturområde, vi åbner portene til. Tre fjerdedel af området er slette, overdrev og engarealer, og mere end halvdelen af området har økologisk status.

Området skal også i fremtiden først og fremmest anvendes til naturoplevelser og rekreative formål, men der er også – specielt i den sydlige del af Flyvestationen – mulighed for boligbyggeri og erhvervsudvikling. Nye spændende muligheder åbner sig. Dem skal vi gribe.

Den 12 juni 1987 var den amerikanske præsident Ronald Reagan i Berlin og holdt en tale ved Brandenburger Tor vendt mod Berlinmuren. “Mr. Gorbachev tear down this wall”, nærmest råbte han. Året efter brød muren endelig sammen og borgerne kunne frit bevæge sig på tværs af tidligere barrier og grænser.

I Furesø har vi ikke en Ronald Reagan. Til gengæld har vi ”Åbningsgruppen”, der har arbejdet ihærdigt – for ikke at kalde det stædigt – på at gøre denne dag mulig.

Gruppen, der blev etableret for mere end 2 ½ år siden, består af:

– Steen Prytz Jensen og Alf Blume fra Danmarks Naturfredningsforening
– Gunnar Brüsch og Ingvar Frier fra Friluftsrådet
– Anna Bodil Hald fra Bevar Naturen på Flyvestation Værløse og
– Lone Christensen, Kr. Værløse borger og byrådsmedlem

Gruppen har arbejdet målrettet med at forberede åbningen. Rigtigt mange ting skulle på plads: Oprydning af det store område, indhegning, afklaring af adgangsforhold og parkering, information og skiltning.

Åbningen har samtidig kun været mulig gennem stor velvillighed og bidrag fra Forsvaret og – omkringboede lodsejere.

Åbningsgruppen har søgt og fået økonomisk støtte fra Friluftsrådet, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Boligejendom ApS-koncernen
, Naturstyrelsen og 
Ballerup kommune.

Furesø kommune har støttet idéen fra start og har lagt en del midler og mandsskabstimer i projektet. Derudover har unge ledige bidraget som led i deres aktiverings/uddannelsesforløb.

Åbningsgruppen og alle andre, der har bidraget, fortjener en kæmpe tak for indsatsen. Ikke blot for, at vi kan stå her i dag – men også fordi I har vist, hvad Furesøvisionen ”vi skaber løsninger sammen” kan udrette i praksis.

Ser vi tilbage, så har Flyvestation Værløse haft en kolossal betydning for den tidligere Værløse Kommune. Det var kommunens største arbejdsplads med op imod 3.000 ansatte. Mange har selv arbejdet eller aftjent deres værnepligt her – og alle har kendt nogen, der gjorde det.

Ser vi frem, så er det min – og hele byrådets vision, at vi skal bygge videre på den gode historie om Flyvestation Værløse. I Furesøvisionen siger vi, at vi skal videreudvikle Furesø, som en grøn kommune, hvor det er godt at leve, bo og arbejde. Her er Flyvestationen en vigtig brik med rigtig mange muligheder for mere natur, flere spændende fritidsoplevelser, nyskabende arbejdspladser og boliger.

Miraklernes tid er allerede begyndt! Meget er igang. Anders Engelbrecht og Thomas Kristensen har etableret ”Filmstationen” i nogle af de tidligere hangarer, og flyvestationen er dermed allerede kendt som hjemsted for eksempelvis TV-serierne ”Lærkevej” og ”Lulu og Leon”, der er optaget herude.

Den videre udviklingen af flyvestationen vil byde på mange udfordringer, men der skal ikke være tvivl om, at Furesø Kommune vil spille en aktiv rolle og arbejde for, at udviklingen bliver til mest mulig gavn for borgerne i Furesø og de omkringliggende kommuner

Jeg ved, at rigtigt mange drømmer om, at der åbnes for flere anvendelser af flyvestationsområdet: Ridning, motions- og cykelløb, triatlon, koncerter, firmafester, svæveflyvning, modelflyvning og meget, meget mere. Ingen tvivl om at byrådet i Furesø også ønsker, at dette kæmpe store område skal kunne danne ramme om meget af dette i fremtiden. Men det er samtidig vigtigt – bl.a. af hensyn til dyrelivet herude, at området ikke bliver væltet over ende. Vi skal kunne styre en etapevis udvikling, som vil skulle tage hensyn til mange og forskellige interesser – og jeg håber, at I vil vise forståelse for dette.

Inden jeg åbner lågen, vil direktør Peter Kjølby fra Boligejendom Aps, som ejer af den jord, vi står på her, plante et træ til minde om åbningsdagen.

Nyd dagen på flyvestationen – og pas godt på den…

Læs mere her

Samarbejde om varmeforsyning – tak!

Hvis varmepriserne i Farum skal holdes i ro, kræver det samarbejde mellem parterne

Baggrund for varslede prisstigninger
Prisstigninger på fjernvarmen er ifølge Hillerød Forsyning begrundet i den gældende prisaftale, som i sin tid blev indgået mellem Farum Fjernvarme og Vattenfall. Prisstigningerne er alene begrundet i prisudvikling på el og gas og på udviklingen i energiafgifter til staten. Der er således ikke andre faktorer, der påvirker prisudvikling i leverancen af varme fra Hillerød Forsyning til Farum Fjernvarme, og det er efter Hillerød Forsynings opfattelse helt ubegrundet, når det er blevet hævdet, at en del af prisstigningen skyldes andre forhold – herunder stigende udgifter til transmission.

Farum Fjernvarme har omvendt oplevet, at det var vanskeligt, at få oplysninger, der kunne begrunde de varslede stigninger og har indbragt sagen for Energitilsynet.

Mulighed for ny prisaftale med Hillerød Forsyning
Hillerød Forsyning vil gerne give tilbud på en ny prisaftale til afløsning af den nuværende, som ellers løber frem til udgangen af 2015. Det forudsættes dog, at Farum Fjernvarme bekræfter, at Hillerød Forsyning og ikke Vattenfall i givet fald vil være aftalepart ved indgåelse af ny aftale.

En ny aftale vil kunne bygge på, at der fremover er flere, der bruger transmissionsledningen og betaler for afskrivningen – hvorfor udgifterne til transmission vil kunne falde. Endvidere vil en ny aftale kunne gøres mindre afhængig af udviklingen på El-markedet, ligesom Farum Fjernvarme fremover vil kunne få andel af indtægter til Hillerød Forsyning, som man i dag ikke har andel i.

Endelig vil den billigere affaldsvarme, som Vestforbrænding fremover leverer til Hillerød Forsyning kunne komme forbrugerne i Farum Fjernvarme til gavn.

Mulighed for affaldsvarme fra Vestforbrænding
Alternativt til at indgå en ny aftale med Hillerød forsyning – eller som supplement hertil – kunne Farum Fjernvarme indgå en aftale med Vestforbrænding om at modtage affaldsvarme direkte derfra.

Farum Fjernvarme har bedt om et revideret tilbud på levering af affaldsvarme fra Vestforbrænding, hvortil Vestforbrænding har svaret, at der er behov for, at Farum Fjernvarme præciserer deres behov.

Den nuværende aftale mellem Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning løber som nævnt frem til udgangen af 2015. Hvis der skal laves en aftale om, at Vestforbrænding overtager dele af forsyningen til Farum Fjernvarme, vil det derfor kræve, at alle tre parter (Hillerød Forsyning, Farum Fjernvarme og Vestforbrænding) bliver enige herom.

Transmissionsledningen
Selve transmissionsledningen fra Værket i Hillerød til Farum/Værløse ejes stadig af Vattenfall. Farum Fjernvarme og Værløse Varmeforsyning har forkøbsret til ledningen. Det anerkendes af alle. Samtidig har Vestforbrænding afgivet købstilbud på ledningen. Både Vestforbrænding og Farum Fjernvarme har anmodet Energitilsynet om at fastslå, hvor meget forbrugerne allerede har betalt og dermed, hvor meget der mangler at blive betalt for ledningen. Farum Fjernvarme har givet udtryk for, at man vil kunne være interesseret i et fælles ejerskab til transmissionsledningen i samarbejde med andre brugere af ledningen.

Geotermi
Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning samarbejder allerede om forundersøgelserne til et muligt geotermiværk. Vestforbrænding er positiv over for perspektiverne i at koble geotermiværker op på det eksisterende fjernvarmenet. Alle er enige om, at geotermi er en stor, tung opgave, der kræver en professionel organisation, det fornødne kapitalgrundlag og en nødvendig risikominimering. Det er aftalt, at Hillerød Forsyning og Farum Fjernvarme i fællesskab arrangerer et møde for interesserede – herunder byrådene i Furesø, Allerød og Hillerød.

Næste skridt
Både Vestforbrænding og Hillerød Forsyning finder det nødvendigt med et snarligt samlet møde mellem Hillrød Forsyning, Farum Fjernvarme, Vestforbrænding og Furesø Kommune for at afklare misforståelser og for at sikre det fornødne grundlag for at udarbejde et evt. tilbud om en ny prisaftale, der flugter Farum Fjernvarmes ønsker.

Et fælles møde mellem parterne synes derfor at være et vigtigt næste skridt for at afklare mulighederne for en mindre stigning i varmepriserne end de nu varslede.

Nu åbner Flyvestation Værløse!

Så sker det endeligt. Flyvestation Værløse åbnes for offentligheden. Den officielle åbning finder sted søndag 25. november ved parkeringspladsen for enden af Sandet, Kirke Værløse. kl. 10.00

Det er en stor milepæl for Furesø Kommune, at vi nu får adgang til det store naturområde på flyvestationen. Samarbejdet mellem åbningsgruppen, Forsvaret og kommunen har været forbilledligt. Stor tak til åbningsgruppen for at have taget initiativet og det store slæb med at gennemføre projektet. I Furesø skaber vi løsninger sammen. Det er åbningen af flyvestationen et meget tydeligt udtryk for. Jeg håber, at de besøgende vil være med til at passe godt på vores nye store naturområde,

Åbningsdagen bliver fejret med taler, dragebygning, hyrdehundeopvisning samt fortællinger om området af lokalkendte og brugere.

Find kørselsvejledning, læs mere om flyvestationen og se det foreløbige program her.

Venstre på vildspor i Varmesag

Der har været en del konspirationsteorier fremme, men fakta er, at Furesø Kommune absolut ingen indflydelse har på udviklingen i varmepriserne eller på den aftale, som er indgået mellem Farum Fjernvarme og Hillerødforsyning/Vattenfall.

Når det er sagt, er vi selvfølgelig rigtigt godt tilfredse med, at Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning har indledt forhandlinger om at reducere prisstigningerne. Fjernvarmebrugerne i Farum kan bestemt ikke være tilfredse med den varslede prisstigning på 26 pct. , og den ser da heldigvis også ud til at kunne blive lavere.

Jeg forstår ikke beskyldningerne fra Venstre om, at samarbejdet mellem Furesø Kommune og Vestforbrænding blokerer for et godt samarbejde med de lokale fjernvarmeselskaber. Furesø har været medejer af Vestforbrænding i mange år – også længe før min tid. Vestforbrænding modtager kommunernes affald og omdanner det til varme og elektricitet.

Venstre har i Byrådssalen stemt for Furesøs energiplan med fokus på bl.a. affaldsvarme. Venstre har samtidig stemt for, at Furesø på linje med de 18 andre ejerkommuner stiller en lånegaranti, der muliggør, at Vestforbrænding kan udvide varmesamarbejdet på tværs af kommunegrænser i Nordsjælland.

I forlængelse af dette er Værløse Fjernvarme netop begyndt at modtage affaldsvarme fra Vestforbrænding til en fast lav pris, som jeg forstår også vil være en mulighed for Farum Fjernvarme. Billig, miljørigtig energi til Furesø – det er da en god historie, som godt kan kombineres med Farum Fjernvarmes idéer om geotermi.

Min oplevelse er, at der blandt parterne er vilje til dialog om at sikre den billigste og mest miljørigtigevarme til borgerne i Furesø. Venstre burde gå konstruktivt ind i den dialog og indstille valg-kalkun-jagten i denne omgang. ”Vi skaber løsninger sammen”. Det er Furesøs motto – også på varmeområdet”.

 

New York Times i Furesø – og omvendt

New York Times anses for et af USAs mest indflydelsesrige massemedier på linje med Washington Post og Los Angeles Times. Siden avisens start i 1851 har New York Times modtaget Pulizerprisen hele 95 gange

En regnfuld forårsmorgen kom en journalist fra avisen, Sally McGrane, til Farum med S-toget fra København. Med sig havde hun en udlejningscykel og ønsket om at afprøve supercykelstien fra Farum til København.

Jeg tog imod ved stationen og cyklede med. Undervejs talte vi om cyklens mange fordele: Mindre trængsel, mere motion, mindre overvægt, mindre CO2 forurening, mere trafiksikkerhed og levende byer.

Jeg fortalte, at vi i Furesø gør meget ud af at lære børnene at cykle, så gode trafikvaner grundlægges tidligt. Sammenhængende cykelstier og mulighed for at kombinere cykel og offentlig transport er også vigtig. Og så er der det med medvinden på cykelstien, som næsten kommer af sig selv, hvis man vil.

Hjemme i New York skrev Sally McGrane en artikel, så Furesø nu er kendt i det ganske USA. (I hvert fald mailede min fætter fra Maryland til mig og gjorde mig opmærksom på artiklen).

Artiklen i New York Times kan læses her.