Kategoriarkiv: Flyvestationen

Det swinger i Jonstrup

Skynd dig til Jonstrup Jazz Festival, der har et fantastisk flot program i år. Tak til de mange lokale, frivillige ildsjæle, der står for arrangementet.

I år er det 18. gang der indbydes til Jonstrup Jazz Festival. I weekenden kan der opleves et dejligt miks af jazz, svedig blues og medrivende jive. Fra helt nye kræfter som Sex City Stompers til Leonardo Pedersens Jazzkapel med mere end 50 års optræden på bagen. Fra den zimbabwiske sangfugl, Miariam Mandipia, til den lokale banjohelt Ole Sterndorff.

Jonstrup Jazz Festival er en kulturbegivenhed til glæde for såvel Furesøborgere som for hele regionen. Den adskiller sig for andre jazzfestivaler ved at satse bredt. Jonstrup Jazz Festival er stedet hvor der sker noget udfordrende for alle og ser det som en del af opgaven at bidrage med kulturoplevelser også for børnene.

Furesøs vision er at være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Vi vil også være en kommune med et rigt kultur- og fritidsliv. Jonstrup Jazz festival er et levende eksempel på den vision. Tak til alle frivillige, der gør det muligt. Uden jer – ingen festival.

Jonstrup og hele Furesø er med rette stolte af, at festivalen har sat den lille by med den store kulturelle begivehed på Danmarkskortet.

Læs mere her

Aftale om Flyvestationen

Furesø Byråd tiltrådte i går en samarbejdsaftale om ejerskabet til Flyvestation Værløse. Samarbejdsaftalen sikrer, at Furesø Kommune ikke løber nogen økonomisk risiko og ikke får udgifter til udvikling,oprensning af forurening og pleje af området. Kommunen er til gengæld sikret indflydelse på, hvordan området skal udvikles og andel i et overskud fra videresalg af Sydlejren.

Aftalen indebærer, at:
• Naturstyrelsen: Overtager den del af flyvestationen, der ligger inden for ”den grønne kile”, og som derfor primært skal udlægges til naturområdermed rekreative formål.
• Kulturstyrelsen: Overtager de to store hangarer og operationsbygninger i den nordlige del af flyvestationen, der kan anvendes til kultur- og udstillingsfaciliteter.
• Freja ejendomme A/S: Overtager området omkring Sydlejren, hvor der kan udvikles nye boliger og et erhvervsområde med udgangspunkt i visionen i Masterplanskitsen fra 2007. Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune samarbejder om udviklingsopgaven gennem en særligt nedsat styregruppe.

Indflydelse på udvikling og ingen økonomisk risiko
Furesø Kommune får indflydelse på udvikling og drift af flyvestationen i sin egenskab af myndighed på natur-, miljø- og planområdet og sommedlem af den særligt nedsatte styregruppe.

Samarbejdsaftalerne sikrer, at kommunen ikke skal deltage i finansieringen af byudviklingen i Sydlejren, ikke løber nogen risiko for udgifter til jordforurening og ikke skal betale for driften af arealerne i den grønne kile.

Herudover sikrer aftalerne, at et nettooverskud ved salg af ejendomme ogbyggeretter i Sydlejren deles mellem Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune.

”Det er en rigtig god løsning for Furesø, som hele byrådet bakker op om. Vi har fundet en model, der giver Furesø mulighed for indflydelse på udvikling af området og andel af et fremtidigt overskud. Samtidig bliver Furesø frigjort for den økonomisk risiko ved udviklingen og oprensning af flyvestationen.

Der tegner sig et spændende samarbejde med de kommende
ejere af flyvestationen, som vi vil se frem til og gå konstruktivt ind i”

Attraktivt bosætningsområde og mulighed for erhvervsudvikling
I den sydlige del af flyvestationen er der mulighed for etablering af nye attraktive boliger og erhvervsudvikling. Freja ejendomme A/S og Furesø Kommune har en fælles interesse i en udvikling af området, der sikrer høj kvalitet, størst mulig værdiforøgelse og høj værdi for fremtidige brugere
og ejere.

Vi har nu muligheden for sammen at skabe et enestående naturområde med offentlig adgang, hvor der også bliver mulighed for masser af friluftsaktiviteter og kulturtilbud til glæde for hele regionen Samtidig vil der blive åbnet op for spændende nye boliger og erhvervsudvikling i Sydlejren i respekt for miljø, klima og den omkringliggende natur.
.

Landing af Flyvestationen

Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden i efteråret 2012. Åbningen har været en stor succes med mange besøgende. Furesø Byråd og staten er nu enige om at tage det næste skridt. Der skal findes en snarlig løsning på det fremtidige ejerskab, så der for alvor kan sættes skub i udviklingen af det store område.

Vi har gennem længere tid forhandlet med Forsvarsministeriet og andre ministerier om en model for det fremtidige ejerskab til flyvestationen. Vores udgangspunkt har været, at Furesø Kommune skal have indflydelse på områdets udvikling og muligheder for at få del i overskuddet ved udvikling af området. Samtidig har vi fastholdt, at det ikke er en kommunal opgave at rydde op efter den forurening, der er på området.

Flyvestationen skal udvikles til et enestående naturområde med offentlig adgang og med mulighed for masser af friluftsaktiviteter. Den sydlige del af flyvestationen giver mulighed for spændende nye boliger og erhvervsudvikling i respekt for miljø, klima og den omkringliggende natur.

Den model, der p.t. forhandles, indebærer, at flyvestationen overdrages fra Forsvarsministeriet til hhv. Miljøministeriet, Kulturministeriet og Freja Ejendomme A/S. De store grønne områder skal ejes og drives af Naturstyrelsen, mens Kulturstyrelsen skal overtage de to store hangarer og to operationsbygninger i nord.

Området omkring Sydlejren, hvor der kan planlægges en vis byudvikling, overdrages til Freja Ejendomme A/S. Et eventuelt nettooverskud ved salg af ejendomme og byggeretter i Sydlejren deles mellem Freja A/S og Furesø Kommune. Furesø Kommune vil undersøge mulighederne for at overtage enkelte bygninger på området til brug for kommunale aktiviteter, foreningsformål mv.

Kommunens indflydelse på udviklingen af flyvestationen vil blive tilgodeset gennem kommunens ansvar som planmyndighed og gennem samarbejdsaftaler med de involverede parter.

Den grønne kile vil fortsat være naturområde med offentlig adgang, hvor der også er mulighed for friluftsaktiviteter og events.

Vi skal i de kommende måneder forhandle detaljer på plads i aftalen. Et enigt Byråd står bag den skitserede løsningsmodel, der er en god løsning for Furseø

Nytårsudtalelse 2012/2013

Styr på økonomien og fortsat fremgang i Furesø
2012 blev endnu et godt år for Furesø. Byrådet har i et bredt og tillidsfuldt samarbejde fået styr på økonomien. For tredje år i træk kommer vi ud af året med et flot budgetoverskud. Siden det nuværende byråd tiltrådte for 3 år siden har vi forenklet, strammet op og forebygget, så vi hvert år sparer 100 mio. kr. på driften. Vi har omlagt kommunens dyre lån og er ude af alle swap-aftaler. Særskatten i Farum forsvinder helt i 2014, og vi kan sætte skatten ned allerede i 2013. Budgetterne holder, og vi har fået råd til udvikling.

Furesøvisionen
Byrådet har i 2012 formuleret en samlet vision for Furesø under overskriften: ”Vi skaber løsninger sammen”. I visionen hedder det, at Furesø vil fremme stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune, hvor det bliver stadig bedre at bo, leve og arbejde. Furesøvisionen er et rigtigt godt grundlag for den videre udvikling af kommunen. Med budget 2013 har sat vi penge af til en række nye initiativer, der skal give visionen kød og blod – som for eksempel en ny idrætshal, høj faglighed i folkeskolen, flere ældreegnede boliger, nyt ældrecenter, job- og praktikpladser til unge, flere solceller, klimarenovering, beskyttelse af naturområder, turbo på byudvikling og erhvervsfremme. Læs mere om visionsarbejdet her

Børn og unge For de unge har vi i 2012 indført en årlig ungemusical, etableret et Ungehus og gennemført caféaftener på Billen. Det er i høj grad de unge selv, der får lov at tage ansvar. Vi har afholdt et ”Skolebyråd”, hvor elever fra alle byens skoler har besluttet konkrete projekter, der skal gennemføres på de enkelte skoler. Se video fra Skolebyrådsdagen her. Vi har i budget 2013 afsat midler til et yderligere løft på skoleområdet og til forbedring af fritidstilbuddene.

Tryghed
Tryghed er en vigtig forudsætning for det gode liv. Derfor har vi i 2012 indgået et partnerskab med Nordsjællands Politi om trygge boligområder.

Årets Spil Dansk kommune
Furesø har et rigt foreningsliv med en meget bred vifte af kultur-, idræts og fritidstilbud.  Vi er tæt på hovedstadens udbud af kulturelle oplevelser, men vi kan også selv. Vi blev i 2012 udpeget som årets Spil Dansk Kommune bl.a. fordi, vi er lykkedes med at bringe borgere og kunstnere sammen på tværs af genrer – fra rap til opera. I 2012 blev der tilføjet endnu en blomst i buketten af kulturtilbud, nemlig egnsteateret Undergrunden.  Se en dejlig video om Spil Dansk Dagen her

Danmarks- og verdensmestre 
På det sportslige område blev 2012 også minderigt. Her skal blot nævnes tre resultater, der gav genlyd nationalt og internationalt: FC-Nordsjællands Danmarksmesterskab og deltagelse i Champions League, Henrik Stephansens verdensmesterskab i roning og Thorbjørn Olesen sejr i golfturneringen Sicilien Open.

Udvikling med omtanke
Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden i 2012 ikke mindst takket være en stor frivillig indsats fra ”Åbningsgruppen”. Vi har nu adgang til et helt nyt naturområde, der skal bevares og beskyttes, men der er også mulighed for nye boliger og spændende ny erhvervsudvikling på området. Furesø er i fuld gang med en lang række nyskabende byudviklingsprojekter: I 2012 åbnede en ny købmandsbutik ved Farum Kaserne, hvor der også om ganske kort tid vil være rejsegilde for 73 nye lejeboliger. Furesøs planudvalg arbejder samtidig med udvikling af Værløse Bymidte, flere nye boliger i Laanshøj, nye butikker i Hareskovby og Jonstrup, udvikling af Bybækgrunden og udvidelse af Farum Bytorv. De mange byudviklingsmuligheder skal styres igennem med sikker hånd, så vi udvikler levende byer og lokalsamfund med respekt for Furesøs mange natur- og kulturværdier. 

Plads til alle der vil
Vi indførte i 2012 ”Grøn Aktivering”, hvor unge på kontanthjælp og borgere med psykiske handicap udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundet: Naturpleje ved Søndersø, åbning af Flyvestation Værløse, hjælp til Skolelandbruget, Spejdernes Genbrug og bådudlejning på Farum Sø. Vi har i 2012 etableret et Fontænehus, hvor de unge indgår i forpligtende fællesskaber og får hjælp til deres videre udvikling. Vi har et godt samarbejde med kommunens erhvervsforeninger om vækst og jobskabelse og vil i løbet af 2013 sammen gå ud og lancere Furesø som en attraktiv erhvervskommune.

En grøn oase i hovedstadsregionen
Vi har i 2012 vedtaget en meget ambitiøs grøn plan for at beskytte vores naturområder. Kommunen går foran med energirenovering af den kommunale bygningsmasse og samarbejder med kommunens grundejerforeninger og erhvervsforeninger om klimaforbedringer. Mere end 60.000 biler passerer hver dag gennem Furesø på vej til og fra København. Vi har derfor i 2012 foreslået, at man undersøger mulighederne for en forlængelse af S-togsbanen mod nord. Lokalt arbejder vi på bedre busforbindelser og bedre forhold for cyklister.

God borgerdialog
Dialogen mellem borgerne og kommunen skal være tillidsfuld, respektfuld og løsningsorienteret. Uden borgernes aktive medvirken og positive medspil, når kommunen ingen vegne. Vi har derfor i 2012 formuleret en række ledetråde for en god borgerdialog, som de forskellige forvaltninger i kommunen er i fuld gang med at indarbejde i den daglige sagsbehandling. Læs ledetrådene her

Fortsat fremgang for for Furesø
Lad 2013 være året, hvor Furesø for alvor ranker ryggen og viser omverdenen, at Furesø er en kommune med fantastiske muligheder. Vi skal også i 2013 skabe løsninger sammen og sikre, at Furesø bliver et endnu bedre sted bo, leve og arbejde. Tak for samarbejdet i 2012. Rigtig godt nytår til alle.

 

Så er Flyvestation Værløse åbnet

Mange hundrede børn, forældre, bedsteforældre var her til formiddag med til at åbne Flyvestation Værløse. Trods bidende kulde var der smil på alles læber.

Jeg holdt følgende tale:

I dag er en historisk dag. Når vi om lidt åbner Flyvestation Værløse for offentligheden, åbner vi samtidig nogle døre til fremtiden af stor betydning ikke bare for Furesø men også for de andre kommuner, der grænser op til Flyvestationen: Ballerup og Egedal – ja hele Hovedstadsregionen.

Mennesket har gennem alle tider ønsket at nedbryde mure, overvinde barrierer og udforske nye muligheder. Det var den nysgerrighed, der drev Columbus mod Amerika og fløj Armstrong til månen.

Det areal vi nu åbner omfatter ca. 450 hektar svarende til 4,5 mio. kvadratmeter – eller knapt en tiendedel af Furesø Kommunes samlede areal.

Det er først og fremmest et naturområde, vi åbner portene til. Tre fjerdedel af området er slette, overdrev og engarealer, og mere end halvdelen af området har økologisk status.

Området skal også i fremtiden først og fremmest anvendes til naturoplevelser og rekreative formål, men der er også – specielt i den sydlige del af Flyvestationen – mulighed for boligbyggeri og erhvervsudvikling. Nye spændende muligheder åbner sig. Dem skal vi gribe.

Den 12 juni 1987 var den amerikanske præsident Ronald Reagan i Berlin og holdt en tale ved Brandenburger Tor vendt mod Berlinmuren. “Mr. Gorbachev tear down this wall”, nærmest råbte han. Året efter brød muren endelig sammen og borgerne kunne frit bevæge sig på tværs af tidligere barrier og grænser.

I Furesø har vi ikke en Ronald Reagan. Til gengæld har vi ”Åbningsgruppen”, der har arbejdet ihærdigt – for ikke at kalde det stædigt – på at gøre denne dag mulig.

Gruppen, der blev etableret for mere end 2 ½ år siden, består af:

– Steen Prytz Jensen og Alf Blume fra Danmarks Naturfredningsforening
– Gunnar Brüsch og Ingvar Frier fra Friluftsrådet
– Anna Bodil Hald fra Bevar Naturen på Flyvestation Værløse og
– Lone Christensen, Kr. Værløse borger og byrådsmedlem

Gruppen har arbejdet målrettet med at forberede åbningen. Rigtigt mange ting skulle på plads: Oprydning af det store område, indhegning, afklaring af adgangsforhold og parkering, information og skiltning.

Åbningen har samtidig kun været mulig gennem stor velvillighed og bidrag fra Forsvaret og – omkringboede lodsejere.

Åbningsgruppen har søgt og fået økonomisk støtte fra Friluftsrådet, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Boligejendom ApS-koncernen
, Naturstyrelsen og 
Ballerup kommune.

Furesø kommune har støttet idéen fra start og har lagt en del midler og mandsskabstimer i projektet. Derudover har unge ledige bidraget som led i deres aktiverings/uddannelsesforløb.

Åbningsgruppen og alle andre, der har bidraget, fortjener en kæmpe tak for indsatsen. Ikke blot for, at vi kan stå her i dag – men også fordi I har vist, hvad Furesøvisionen ”vi skaber løsninger sammen” kan udrette i praksis.

Ser vi tilbage, så har Flyvestation Værløse haft en kolossal betydning for den tidligere Værløse Kommune. Det var kommunens største arbejdsplads med op imod 3.000 ansatte. Mange har selv arbejdet eller aftjent deres værnepligt her – og alle har kendt nogen, der gjorde det.

Ser vi frem, så er det min – og hele byrådets vision, at vi skal bygge videre på den gode historie om Flyvestation Værløse. I Furesøvisionen siger vi, at vi skal videreudvikle Furesø, som en grøn kommune, hvor det er godt at leve, bo og arbejde. Her er Flyvestationen en vigtig brik med rigtig mange muligheder for mere natur, flere spændende fritidsoplevelser, nyskabende arbejdspladser og boliger.

Miraklernes tid er allerede begyndt! Meget er igang. Anders Engelbrecht og Thomas Kristensen har etableret ”Filmstationen” i nogle af de tidligere hangarer, og flyvestationen er dermed allerede kendt som hjemsted for eksempelvis TV-serierne ”Lærkevej” og ”Lulu og Leon”, der er optaget herude.

Den videre udviklingen af flyvestationen vil byde på mange udfordringer, men der skal ikke være tvivl om, at Furesø Kommune vil spille en aktiv rolle og arbejde for, at udviklingen bliver til mest mulig gavn for borgerne i Furesø og de omkringliggende kommuner

Jeg ved, at rigtigt mange drømmer om, at der åbnes for flere anvendelser af flyvestationsområdet: Ridning, motions- og cykelløb, triatlon, koncerter, firmafester, svæveflyvning, modelflyvning og meget, meget mere. Ingen tvivl om at byrådet i Furesø også ønsker, at dette kæmpe store område skal kunne danne ramme om meget af dette i fremtiden. Men det er samtidig vigtigt – bl.a. af hensyn til dyrelivet herude, at området ikke bliver væltet over ende. Vi skal kunne styre en etapevis udvikling, som vil skulle tage hensyn til mange og forskellige interesser – og jeg håber, at I vil vise forståelse for dette.

Inden jeg åbner lågen, vil direktør Peter Kjølby fra Boligejendom Aps, som ejer af den jord, vi står på her, plante et træ til minde om åbningsdagen.

Nyd dagen på flyvestationen – og pas godt på den…

Læs mere her

Nu åbner Flyvestation Værløse!

Så sker det endeligt. Flyvestation Værløse åbnes for offentligheden. Den officielle åbning finder sted søndag 25. november ved parkeringspladsen for enden af Sandet, Kirke Værløse. kl. 10.00

Det er en stor milepæl for Furesø Kommune, at vi nu får adgang til det store naturområde på flyvestationen. Samarbejdet mellem åbningsgruppen, Forsvaret og kommunen har været forbilledligt. Stor tak til åbningsgruppen for at have taget initiativet og det store slæb med at gennemføre projektet. I Furesø skaber vi løsninger sammen. Det er åbningen af flyvestationen et meget tydeligt udtryk for. Jeg håber, at de besøgende vil være med til at passe godt på vores nye store naturområde,

Åbningsdagen bliver fejret med taler, dragebygning, hyrdehundeopvisning samt fortællinger om området af lokalkendte og brugere.

Find kørselsvejledning, læs mere om flyvestationen og se det foreløbige program her.

Se Furesø fra oven

Visionsdebat i helikopterperspektiv

På debatmødet om Vision Furesø den 9. juni, vil det være muligt at vinde en unik tur i helikopter over flyvestationen.

Normalt ligger Flyvesation Værløse gemt væk bag hegn og pigtråd, men den 9. juni er der en enestående mulighed for at se det store naturområde både indefra og oppefra.

På kommunens visionshjemmeside er der allerede kommet rigtig mange gode idéer til fremtidens Furesø. Efter borgermødet om visionen, der foregår på Flyvestation Værløse lørdag den 9. juni mellem kl. 13-15, vil der være udlodning af en helikoptertur, hvor den heldige vinder vil kunne nyde Furesø fra oven. Der vil også være musik, guidet rundvisning for alle og mulighed for at vinde flotte gavekurve fra Rokkedyssegård, Skovlyst og Stengården.

Det er første gang i lang tid, at nogen går i luften over flyvestationen, og det er dermed en enestående mulighed for at se vores smukke og grønne kommune i fuldt flor i helikopterperspektiv

På kommunens hjemmeside  er det frem til den 6. juni muligt at debattere og komme med konkrete idéer til, hvordan Furesø-visionen skal føres ud i livet.

Tilmelding og busser
Tilmelding til debatmødet og efterfølgende rundvisning kan ske via kommunens hjemmeside: www.furesoe.dk/vision frem til den 6. juni. Her kan du også læse det visionsudkast, som byrådet vedtog den 28. marts samt vælge, hvilke temaer du helst vil debattere på mødet.

Bustransport til og fra flyvestationen på dagen vil også blive annonceret på visionshjemmesiden.

Giv Vision Furesø luft under vingerne!

Oplev flyvestationen lørdag den 9. juni fra kl. 13-16

Furesø Byråd inviterer alle furesøborgere til debatmøde om den fremtidige vision for Furesø.

Hvad er dine konkrete ideer til en bedre Furesø kommune? Kom med dine input til debatmødet, og få samtidig en guidet rundvisning på flyvestationen!

Vær med til at forme fremtidens Furesø – sæt handling bag ordene i visionsteksten!

Der er allerede kommet mange gode forslag i debatten:
– Et nyt gymnasium med kreative fag
– Naturstation på Hjortøgård
– Furesø som filmkommune
– Værksted for ældre
– Aktivitetspladser med mulighed for leg og motion
– Furesø selvforsynende med energi
– Idrætshøjskole og flymuseeum på flyvestationen

Tilmeldingen er åben nu og indtil den 1. juni på furesoe.dk/vision. På hjemmesiden finder du også program, indlæggene fra online-debatten og byrådets udkast til visionstekst: Vi finder løsninger sammen!

———————-
– Mulighed for bustransport til og fra Værløse Station og Farum Station

– Gratis rundvisning på flyvestationen

Furesø Kommune skal være blandt de mest attraktive bosætningskommuner i hovedstadsområdet, hvor vi værner om naturen, finder kreative løsninger, og hvor alle har mulighed for at bidrage til udviklingen af kommunen.

Hul i hegnet

Bag hegnet om Flyvestationen ligger store spændende naturområder. Overdrev, mose, skov, rådyr, firben, salamander, tårnfalk.  Forsvaret har som ejer hidtil ikke villet åbne Flyvestationen for publikum. “Det er alt for farligt, at have folk rendende rundt” er begrundelsen. “Forurenet jord, faldefærdige huse og pumpestationer er ikke til familieture”, bliver der sagt.  Og noget er der jo om snakken. Der bestemt områder på Flyvestationen, der er “forbudt for børn”. Men nu har en lokal borgergruppe fået en rigtig god idé: Hvorfor ikke hegne forureningen og de farlige områder inde og give offentlig adgang til de store dele af Flyvestationen, der er mindre farlige end turen rundt Søndersø. Det er godt tænkt og kan ved en koordineret indsats af alle gode kræfter forhåbentlig realiseres i praksis. Jeg har i den forløbne uge talt med departementschefen i Forsvarsministeriet, som de store miljøorganisationer også har haft i tale om sagen. Vi er enige om at fortsætte snakken og få klarlagt mulighederne meget snart. Den store hurdle kan blive udgifterne til hegn, hvor flere vil istemme sangen “hvem skal nu betale”. Men lad os gøre forsøget. Det kan blive en win-win-situation, hvor de egentlige helte er de lokale miljøfolk, der kom på idéen og stædigt har fremført den.  Og hvor de, der får glæde af initiativet, er borgerne i Furesø.

“Bag hegnet”

Flyvestation Værløse har været en afgørende brik i det danske forsvar i efterkrigstiden og dermed i forsvaret for demokrati og menneskerettigheder. Flyvestationens redningshelikoptere har betydet forskellen mellem liv og død for mennesker i nød. Arbejdet på flyvestationen har betydet mening, sammenhold og smør på brødet for mange mennesker i lokalområdet.

Ca. 2000 mennesker havde deres daglige arbejde på flyvestationen. De store fly, redningshelikopterne, teknikken og værkstederne var kernen i Flyvestationen, men idrætsdage, åbent hus arrangementerne, feriebørn og et godt kollegialt sammenhold hører i høj grad også med til historien.

Nu er det alt sammen historie og komet på museum. Axel Sandemose skrev en bog med titlen: ”Det svundne er en drøm”. Udstillinger som denne hjælper os med at holde fast på drømmen, så værdier og erfaringer fra en svunden tid ikke går tabt, men kan bringes ind i vores tid.

Udstillingen ”Bag Hegnet” fortæller, hvordan Flyvestation Værløse er opstået og har udviklet sig. Den fortæller om de mange forskellige opgaver og om det sammenhold, der var på flyvestationen.

I 1999 blev det besluttet at lukke Flyvestation Værløse. Der er endnu ikke taget endelig stilling til, hvad området skal bruges til. Der er – for nu at sige det mildt – delte meninger. Hvem skal overtage ejerskabet efter Forsvaret? Hvem skal forestå oprydning af forurenet jord og grundvand? Hvor meget nybyggeri skal der være plads til? Hvornår får offentligheden adgang til de store naturområder?

Der er mange spørgsmål og delte meninger, men én ting er vi enige om: Vi skal i den fremtidige anvendelse tage afsæt i de værdier og kulturhistoriske spor, som er skabt på Flyvestationen.

Når det handler om de fysiske spor, som landingsbanen og de store hangarer, er de jo ikke lige til at ændre på. Dem skal vi udnytte kreativt og med omtanke i den fremtidige anvendelse af Flyvestationen. På værdisiden kan Flyvestationens historie lære os om vigtigheden at vide, hvad man har med at gøre, om at tænke stort og visionært og om at få mange forskellige professioner til at arbejde sammen om et fælles og større mål. At viderebringe de værdier i den fremtidige udvikling af Flyvestation Værløse er en tung arv at løfte, men en opgave, som vi i Furesø Byråd for alvor har sat på dagsordenen.

En udstilling som denne kan være med til at sætte denne udfordring i perspektiv. Så tak for udstillingen og tak til de, der har været med til at skabe den. Stor tak til vores egne museumsfolk med Chathrine Kyø i spidsen og en særlig varm tak til Flyvevåbnet, som har ydet en hel enestående hjælp med at få udstillingen til at lykkes.

Baggrund
Værløselejren, som den hed den gang, startede som en sommerlejr for hæren. I 1934 begyndte Flyverskolen permanent flyvetræning fra Værløse. Det satte gang i byggerier af hangarer og andre faciliteter.

Tidligt om morgenen den 9. april 1940 blev flyvepladsen angrebet af tyskerne. Kun et dansk fly nåede på vingerne og blev skudt ned. To mand, 25-årige løjtnant Godtfredsen og 26-årige sekondløjtnant Brodersen, mistede livet. Af de 92 fly, der befandt sig i Værløse den 9. april 1940, blev 28 beskadiget ved angrebet.

Luftwaffes tilstedeværelse i Værløse betød store anlægsarbejder og udvidelser bl.a. af rullebaner, hangarer osv. Landsbyen Bringe, der havde ligget midt i det militære område, blev nedlagt i 1942 da vejen mellem Kirke Værløse og Jonstrup blev lukket. Ved anden verdenskrigs afslutning stod man med et større oprydningsarbejde: Resterne af det tyske krigsmateriel – herunder ca. 150 fly blev solgt til skrothandlere eller transporteret til England som engelsk krigsbytte. Noget blev tilbage og noget blev smidt i de moser og vandhuller, der findes i området, hvor man hvis man graver lidt kan finde hjelme, flydele og sikkert også det, der er værre.

Den 2. januar 1946 rykkede Hærens Flyvetropper ind i Værløselejren og opbygningen af et dansk flyvevåben kunne begynde.

Flyvestation Værløse husede en række af Flyvevåbnets uddannelser, bl.a. mekanikerskolen (eller Flyvevåbnets Specialskole), der flyttede ind allerede i 1947. Derudover holdt også Flyvevåbnets Officersskole, Forsvarets Hundeskole, Flyvevåbnets Sergentskole og flere andre uddannelser til i Værløse gennem årene.

Men Flyvestationen var naturligvis andet end uddannelse. Transporteskadrillen (721) stod for transport af gods og personel til forskellige missioner i hele verden. Der blev f.eks. fløjet militært materiel og soldater til Irak 2003, og nødhjælp bl.a. til Angola i 1975 og til Tyrkiet i 1992. Med til eskadrillens opgaver hører også flyvninger for kongehuset, regeringen og forsvarsledelsen.

Eskadrille 721 var også ansvarlig for flyvninger til og på Grønland og bistod således Geodætisk institut med kortlægning og fotografering af Grønland i 1940erne og 50erne og har stået for proviantering af diverse ekspeditioner – herunder Siriuspatruljen.

På Flyvestationen var også flyvevåbnets redningseskadrille, der med redningshelikoptere foretager redninger, eftersøgninger, patienttransporter osv. En af de mest omtalte redningsaktioner fandt sted i 1966, hvor færgen Skagerak led havsnød mellem Kristianssand og Hirtshals og de i alt 144 passagerer og besætningsmedlemmer blev undsat i stærk vind og 10 meter høje bølger.

Endelig var der på Flyvestation Værløse et af Flyvevåbnets tre hovedværksteder, Flyvematerielkommandoen (FMK), der stod for indkøb af udstyr til Flyvevåbnet både i Danmark og udstyr til Grønland og Færøerne.

Tale til åbning af udstillingen: ”Bag hegnet”
Furesø Museer den 16. januar 2011