Kategoriarkiv: Furesø

Nytårshilsen 2013-2014

Styr på økonomien, stærke fællesskaber og god servicenytaar
Det er nytår med tid til at gøre status og sætte nye mål. Vi har de seneste 4 år fået styr på økonomien. Budgetterne holder, og vi sparer op til fremtiden. Nu er der plads til at udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber. Vi vil være en omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service.

Økonomisk genopretning
Fra nytår betaler alle i Furesø samme skat. Særskatten i Farum forsvinder,  og skatteprocenten i Værløse bliver også mindre, end den var i 2010. Furesø er den kommune i landet, der har sat skatten mest ned de seneste år. Genforhandlingen af Furesøaftalen i 2011 gav årlige lettelser i budgettet på 80 mio. kr. Samtidig har vi gennemført effektiviseringer, så vi i dag driver kommunen 120 millioner kroner billigere end for fire år siden.

I Furesø skaber vi løsninger sammen
Udviklingen af Furesø skal ske i samarbejde med borgerne, vores mange foreninger og vores velfungerende lokalsamfund. Vi er en kommune med mange engagerede borgere, der tager ansvar. Det skal vi udnytte. Når borgerne får brug for hjælp, skal vi kunne yde den hurtigt og omsorgsfuldt. God, effektiv sagsbehandling og en god borgerdialog vil være vigtige fokusområder i de kommende år.

Vi skal tiltrække nye borgere
Skov og sø, masser af sport og kultur, gode boliger midt i naturen, gode skoler og daginstitutioner. Der er rigtig mange grunde til at flytte til Furesø, og der kommer flere til.  I juni 2013 indgik vi en aftale om ejerskabet til flyvestationen, som vi nu skal i gang med at udvikle med natur, fritidsoplevelser, boliger, kultur og erhverv. Borgere, foreninger og erhvervslivet vil blive inviteret med i arbejdet.

Furesøs børn og unge – vores fælles fremtid
Furesø byråd besluttede i 2013, at give skoler og daginstitutioner et økonomisk løft for at styrke børnenes trivsel og læring. Skolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014. Vi skal gøre vores gode skoler endnu bedre. Alle børn skal udfordres. Ingen må lades tilbage på perronen. Skolen skal åbne sig mod samfundet. Der er stadig mange spørgsmål, der skal afklares i løbet af foråret, før reformen er på plads. Men vi er godt i gang i samarbejde med lærere, pædagoger, elever, forældrebestyrelser, ledere, foreninger og mange flere.

Det skal være godt at blive ældre i Furesø
Furesøs borgere lever længere og sundere end landsgennemsnittet. I 2020 vil hver fjerde Furesøborger være 65 år eller derover. Vi får brug for flere ældreegnede boliger, flere plejehjemspladser og et nyt genoptræningscenter. Arbejdet er sat i gang og vil blive fulgt op i de kommende år i et tæt samarbejde med Ældrerådet og Ældresagen.

Flere virksomheder og lokale arbejdspladser
En god infrastruktur, hurtig byggesagsbehandling og stærke netværk. Det var nogle af argumenterne, da kommunen og erhvervslivet en tidlig aprilmorgen i 2013 gik på gaden for at trække flere virksomheder til Furesø. Kampagnen hed ”Furesø Fordele”, og dem er der mange af. For tredje år i træk holder vi den 7. januar 2014 nytårskur i Galaksen sammen med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening. Det bliver et festligt startskud til det kommende samarbejde på erhvervsområdet. Handlen i vores bycentre skal styrkes. Vi skal udvikle Værløse Bymidte og sikre en snarlig udvidelse af Farum Bytorv.

Et byråd, der skaber løsninger sammen
Stemmeprocenten i Furesø til kommunalvalget i november blev på 79,1 procent og dermed den 10. højeste i landet. Det er dejligt med det store engagement i lokaldemokratiet. I byrådet er vi blevet gode til at samarbejde og har de seneste 4 års vedtaget budgetterne i enighed. Det giver holdbare resultater og fremdrift for kommunen. Det byråd, der tiltræder den 1/1-2014, har da også konstitueret sig i enighed mellem alle partrier.

Jeg vil gerne sige det afgående byråd tak for indsatsen de seneste 4 år – og hilse det nye byråd velkommen. Tak til alle borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere, der har været med til at sikre fremgang for Furesø. Lad os fortsætte samarbejdet om at gøre vores dejlige kommune endnu bedre i de kommende år.

Godt nytår!
Ole Bondo Christensen
Borgmester

sejlbådPolitiske målsætninger for byrådsperioden 2014-2017
Vi har fået styr på økonomien i Furesø. Budgetterne holder, skatten og dækningsafgiften er sat ned, og der spares op til fremtidig gældsafvikling. Vi har nu overskud til at udvikle Furesø og arbejde videre med ”Vision Furesø”, som hele byrådet tiltrådte i 2012. Vi skal udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service. Aftalepartierne er enige om at have særlig fokus på følgende målsætninger:

1. Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune.

• Vi vil fortsætte den ansvarlige økonomiske politik med budgetter i balance, afdrag på gælden og skatter og afgifter, der holdes i ro.

• Vi vil drive kommunen stadig mere effektivt, så vi kan udvikle Furesø, yde service af god kvalitet og – om muligt – skabe rum for yderligere skattenedsættelser.

• Vi vil gennemføre servicetjek på socialområdet, på ældreområdet og på børne- og familieområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog.

• Vi vil udvikle kommunens ledelse og organisation for at sikre størst mulig sammenhæng mellem de politiske prioriteringer og resultaterne i den kommunale forvaltning. Vi vil måle effekten af den indsats, vi sætter i gang, og bede borgerne vurdere den service, som kommunen leverer.

• Vi gennemfører byrådets beslutning om at samle rådhuset på Stiager 2 i Værløse for at skabe en effektiv administration og tværfaglig opgaveløsning til gavn for borgerne.

• Vores dygtige og engagerede medarbejdere skal trives og have mulighed for at udvikle sig fagligt. Sygefraværet skal ned.

2. Alle børn skal have mulighed for at udvikle og uddanne sig optimalt.

• Vores daginstitutioner skal udgøre en tryg og udviklende ramme for kommunens børn. Dialogen med forældrene skal styrkes. Vi skal etablere gode institutioner, der modsvarer udviklingen i børnetallet i de enkelte lokalområder.

• Vi vil fastholde, at vi velfungerende og sammenhængende dagpleje og gæstedagpleje.

• Lokalrådenes og institutionsledelses/dagplejeledelses rolle skal styrkes.

• Vi vil sikre gode overgange fra daginstitution til skole ved at sikre sammenhæng mellem skole- og daginstitutionsdistrikter.

• Den vedtagne plan for skolereformen gennemføres i foråret 2014 i samarbejde med lærere, pædagoger, ledere og forældre med det mål at skabe bedre undervisning og trivsel for alle skolebørn. Der skal være klare værdier og forventninger til børnene på den enkelte skole. Skolebestyrelsens og skoleledelsens rolle skal styrkes.

• Der afsættes de nødvendige ressourcer til at forbedre undervisning og trivsel på skolerne, herunder til opgradering af de fysiske rammer, til kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger og til samarbejde med fritidstilbud, foreninger, erhvervsliv mv.

• Vi styrker uddannelsesvejledningen. Ingen ung skal forlade folkeskolen uden en uddannelsesplan. Erhvervspraktikken skal styrkes gennem et øget samarbejde mellem skole og erhvervsliv i hele Furesø.

• De unges inddragelse i samfundslivet og demokratiske erfaringer skal højnes bl.a. gennem etablering af et ungeråd.

• Vi vil vurdere om de eksisterende ungdomsboliger i Furesø modsvarer de unges behov nu og i fremtiden.

• Vi skaber forudsætningerne for en ny erhvervsfaglig ungdomsuddannelse inden for film, animation og design på Flyvestationen og undersøge mulighederne for et sportscollege i kommunen.

3. Det skal være godt at blive ældre i Furesø.

• Vi vil i samarbejde med Ældrerådet formulere en konkret plan for 200 ekstra ældreegnede boliger, som gradvist gennemføres frem til 2017.

• Vi fremmer mulighederne for seniorbofællesskaber og seniorboliger i almennyttigt og privat byggeri.

• Vi udbygger plejehjemskapaciteten.

• Vi arbejder for flere rehabiliterings- og aflastningspladser og styrker den koordinerede indsats for borgere, der vender hjem fra hospitalsbehandling.

• Vi arbejder videre med hjælp efter selvhjælpsprincippet, så så mange ældre som muligt kan blive i eget hjem, indgå i stærke fællesskaber og tage ansvar for eget liv.

• Vi vil styrke samarbejdet med Ældresagen og Ældrerådet om det gode ældreliv.

4. Borgere med sociale, psykiske og fysiske problemer skal støttes mest muligt gennem effektiv forebyggelse og hjælp til selvhjælp

• Vi styrker den tidlige og tværgående indsats for børnefamilier med særlige udfor-dringer.

• Vi gennemfører i 2014 et servicetjek og en brugerundersøgelse for at optimere indsatsen for borgere, der er i kontakt med og modtager service på det specialiserede socialområde, fx forældre til børn med særlige udfordringer.

• Vi forbedrer vores aktivitets- og botilbud for voksne handicappede.

• Vi vil modvirke social isolation for borgere med psykiske vanskeligheder bl.a. gennem aktiviteter i vores væresteder for socialt udsatte og Fontænehuset.

• Samarbejdet med frivillighedscentret og frivillige foreninger skal styrkes.

5. Furesø skal have et stærkt lokalt kultur- og idrætsliv.

• Vi vil styrke vores eksisterende kulturtilbud, herunder Galaxen, Undergrunden, Skovhuset, Stien og Farum Kulturhus gennem tilstrækkelige bevillinger, øget synlighed og bedre samarbejde mellem institutionerne.

• Vi vil udvikle nye kulturtilbud med udgangspunkt i kommunens blomstrende for-eningsliv.

• Vi vil styrke ungdomskulturen, arbejde for cafémiljøer i bykernerne, styrke og bruge det lokale rytmiske miljø, Ungdomsskolen og Ungehuset i Farum og i Værløse.

• Vi vil sammen med idrætsorganisationerne arbejde for, at Furesø bliver årets idrætskommune i 2017.

• Vi vil i samarbejde med FIR og andre styrke idrættens muligheder og udbygge idrætsfaciliteterne bl.a. på Flyvestationen.

• Vi vil skabe fleksible muligheder for streetsport og forbedrer mulighederne for brug af åbne idrætsfaciliteter for alle borgere, og især for unge, der ikke er foreningsmedlemmer, men ønsker on-off forbrug af idræt.

6. Vores byer skal være fulde af liv og rare at færdes i. Samtidig skal vi beskytte vores dej-lige natur.

• Vi vil udarbejde en arkitekturpolitik og gennemføre en byudvikling, der giver liv og kvalitet i bybilledet.

• Vi vil bygge 430 energirigtige boliger på Flyvestationen, udbygge Laanshøj, Skovlinjen, Kasernen, fortætte bykernerne i Værløse og Farum, og samarbejde med boligorganisationerne om at renovere de sociale boligbyggerier i Furesø.

• Vi vil pleje naturen på grundlag af den grønne plan og kommuneplanen, udbygge vores stisystemer og etablere et lokalt naturoplevelsescenter ved Sønder-sø/Flyvestationen.

• Vi vil fastholde vores ambitiøse klima- og energipolitik, udbygge vedvarende energi og samarbejde med grundejere og boligselskaber, samt erhvervsliv om energieffektivisering.

• Vi vil sammen med de nye ejere af Flyvestationen sikre en hensigtsmæssig anvendelse af området med natur, kultur, rekreative oplevelser, boliger og erhverv.

7. Trafikken i kommunen skal forbedres.

Vi vil gennemføre Furesøs vedtagne trafikplan 2013 – 2020, så vi får skabt:

• et effektivt trafikflow på vejnettet gennem Furesø,
• gode sammenhængende kollektive transportmuligheder for borgere på tværs af kommunen og fra Furesø til andre kommuner,
• en effektiv bekæmpelse af støj,
• et incitament til fremme af brug af cykler og
• den bedst mulige trafiksikkerhed for alle.

8. Vi ønsker en tryg kommune hvor alle har mulighed for at bidrage til fællesskabet.

• Vi vil fastholde det gode samarbejde mellem politi, kommune, SSP, grundejerfor-eninger og boligselskaber om en tryg kommune.

• Vi vil forebygge mistrivsel, misbrug og kriminalitet hos unge bl.a. gennem fokus på job, uddannelse og praktikpladser.

• Vi ønsker en mangfoldig kommune, hvor borgere med forskellig etnisk baggrund kommer til orde og kan bidrage til den kulturelle rigdom i kommunen.

• Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at begrænse ytringsfrihed, ligestilling mellem køn eller andre former for diskriminering.

• Vi vil reducere de forskelle, der i dag findes i forhold til forskellige samfundsgruppers deltagelse i arbejdsmarkedet og samfundslivet.

• Vi vil fastholde fokus på tilgængelighed

9. Vi vil skabe flere lokale arbejdspladser. Vores virksomheder skal opleve en god service.

• Vi vil udbygge det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv i Erhvervskontaktudvalget og etablere en særlig taskforce, der skal komme med bud på den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen.

• Vi vil fastholde en god erhvervsservice, fastholde korte sagsbehandlingstider på byggesager, udvikle vores erhvervsområder, gøre det lettere for lokale virksomheder at komme i betragtning til kommunale indkøb, etablere et iværksætterhus samt fortsætte de mange netværks- og rådgivningstilbud for lokale virksomheder.

• Vi vil fremme en udbygning af Farum Bytorv og Værløse Bymidte, så vi kan fastholde og tiltrække handel til kommunen.

• Vi vil fremme turisme rettet mod de særlige kvaliteter, vi har i kommunen som f.eks. de mange sportsfaciliteter, naturen, kulturen, lokal fødevareproduktion og de fremtidige oplevelsesmuligheder på flyvestationen.

• Vi vil sikre, at alle får en chance på arbejdsmarkedet – også de med nedsat arbejdsevne og de med særlige psykiske/fysiske forudsætninger.

• Vi vil i arbejde for en aftale med de lokale erhvervsforeninger og fagbevægelsen om at sænke og på sigt afvikle dækningsafgiften i takt med, at der oprettes flere job og praktikpladser.

10. Furesøs borgere, foreninger og lokalsamfund skal spille en aktiv rolle i fremtidens Fu-resø.

• Alle politiske spørgsmål skal løses tæt på de borgere, foreninger og lokalsamfund, som de berører.

• Byrådet og forvaltningen skal videreudvikle metoder til inddragelse af borgere og lokale interessenter, afholde borger- og lokalsamfundsmøder og åbne debatter i byrådet for at indsamle flest mulige kvalificerede synspunkter.

• Vi vil på baggrund af erfaringerne i andre kommuner etablere en borgerrådgiver, der skal hjælpe borgere, der oplever problemer i dialogen med kommunen, og bidrage til at sager, der går på tværs i forvaltningen, løses hurtigt og effektivt.

• Vi vil løbende samle op på erfaringerne med den gode borgerdialog for at sikre, at borgerne føler sig hørt og oplever en god service, når de er i kontakt med Furesø kommune.

Underskrevet den 11. december 2013:

Det konservative Folkeparti: ___________________________

Det radikale Venstre: ___________________________

Socialdemokraterne: ___________________________

Blæst om Furesøpjece

Der er blæst om Furesøs nye informationspjece. Det er jeg glad for, for det er den bedste reklame, pjecen kan få! Vi har lavet en pjece , som vækker debat, og som kan være med til at promovere Furesø Kommune. Og heldigvis får jeg mange positive tilbagemeldinger på pjecen fra borgere, ejendomsmæglere, erhvervsfolk m.v., som synes kampagnen rammer plet.

Udfordringen er til at tage og føle på: Vi ligger i skarp konkurrence med andre kommuner i hovedstadsregionen om at tiltrække nye borgere. Furesøs omdømme har været blakket af fortiden. Derfor er det ekstra vigtigt at fortælle om fordelene ved at bo i Furesø.

Et enigt byråd har besluttet at sætte gang i en kampagne, der skal tiltrække nye borgere. Informationspjecen er en del af kampagnen. Pjecen handler ikke om valgkamp, politikere eller partier, men alene om hvor dejlig en kommune Furesø er, og at der er plads til, at flere kan slå sig ned her og leve et godt liv.

Venstre har sagt, at de synes pjecen er flot og sober, men at den først skal sendes ud efter valget. Det forstår jeg ikke. Vi kan jo ikke sætte kommunen i stå, fordi der er kommunalvalg om nogle måneder. Vi skal ikke spilde tiden, når ejendomsmæglere og andre siger, at der er brug for pjecen nu. Mit temperament er ikke at sidde med hænderne i skødet, stikke hovedet i busken og tro, at udfordringerne går væk af sig selv. Furesø har flyttet sig de seneste år, fordi vi har handlet, når der var brug for det. Det skal vi fortsætte med og meget gerne i fællesskab, så vi skaber løsninger sammen, som det hedder i Furesøvisionen.

Pjecen har kostet knapt 140.000 alt inkl. (tekst, billeder, opsætning, grafik, tryk, og husstandsomdeling).Det er altså ikke dyrt!

Læs pjecen her og bedøm selv, om det er politisk propaganda

Samlet rådhus rykker tættere på

1. juli næste år rykker Furesø Kommune ud af lokalerne på Rådhustorvet 2 i Farum. I aftes besluttede byrådet at opsige lejekontrakten og gav samtidig grønt lys for første etape af en proces, der skal samle kommunens rådhusfunktioner. Med byrådets beslutning tager Furesø Kommune første skridt mod ét samlet rådhus på Stiager 2 i Værløse. Her har vi allerede en administrationsbygning, som efter planen skal ombygges til at huse alle rådhusfunktioner. Arbejdet med at planlægge byggeriet går nu i gang, og det skal stå klar til indflytning i 2016.

Kommunens medarbejdere rykker tættere sammen
Opsigelsen af lejemålet på Rådhustorvet 2 i Farum vil ske fra 1. juli 2014. Dermed sparer kommunen ca. 4 mio. kr. årligt i husleje. Opsigelsen betyder, at der bliver 1500 færre m2 til administrationen, og kommunens medarbejdere skal derfor rykke tættere sammen i kommunens andre bygninger i både Farum og Værløse. Det forudsætter, at lokalerne tilpasses dette. Kommunen benytter lejligheden til at styrke og udvikle den borgerrettede service på velfærdsområdet ved at samle medarbejdere fra Jobcentret, dele af Center for Børn og Familie og dele af Center for Social og Sundhed.Byrådet har afsat fem mio. kroner til bygningsmæssige justeringer i forbindelse med den midlertidige flytning og til projektering af ombygningen i Værløse.

Billigere drift og bedre betjening
Målet med ét samlet rådhus er bl.a. at nedbringe udgifterne til transport, varme, husleje, drift og vedligehold, og kommunen vil kunne spare cirka 11 mio. kroner om året. Ved at rykke rådhusfunktionerne tættere på hinanden ønsker byrådet også at styrke samarbejdet og øge synergien på tværs af kommunen, så borgerne oplever en mere sammenhængende og koordineret betjening.

Samlingen af rådhusfunktionerne rokker ikke ved, at borgerne også fremover kan få hjælp og vejledning i lokalområdet, nemlig på bibliotekerne i Farum og Værløse og til september også i Hareskov.

SOS Børnebyer, Furesø

SOS Børnebyer hjælper nødstedte, forældreløse børn i hele verdenen. Lokalafdelingen for SOS Børnebyer i Furesø hører til landets ældste. I lørdags inviterede foreningen til familiedag på Falck-stationen i Farum.

153 millioner børn i verdenen er uden forældre, og mange af børnene bruger al deres energi på at sørge over tabet og på at skaffe sig mad, klæder og tag over hovedet.

SOS bygger børnebyer til forældreløse børn. Mere end 530 børnebyer er det blevet til med plads til over 80.000 børn. I børnebyerne får de forældreløse børn en ”SOS-mor” og 6-10 “søskende”, så børnene får en fast ramme for livet. Ud over trygge rammer og kærlighed får børnene mad, medicin og skolegang. Det giver dem mod på at lære og dermed mulighed for at kunne klare sig senere i livet.

Og pengene rækker langt! Et bidrag på 50 kr. kan sikre vaccination af 10 børn. For 100 kr. kan man brødføde en familie en måned og for 1000 kr. kan man give 2 børn skolegang i 2 år, med skoleuniform og undervisningsmateriale og det hele!

Der er grund til at takke SOS Børnebyernes lokalafdeling ved formand Dot Boye for arbejdet med forældreløse børn i hele verdenen. Og tak til Falck ved stationsledere Henrik Rasmussen og Kim Iversen for at sætte fokus på arbejdet og skabe en god og sjov dag for familier i Furesø.

Læs mere om hvordan, du kan hjælpe her

Ét samlet rådhus

Furesø er én kommune. Vi bør kunne nøjes med ét samlet rådhus. Siden 2008 er antallet af administrative medarbejdere i Furesø reduceret med 23 pct. I dag har vi derfor ledige kvadratmetre på vores rådhuse i Farum og Værløse. Der er mange penge at spare ved at samle rådhusfunktionerne ét sted. Samtidig kan vi få mere kvalitet og sammenhæng i sagsbehandlingen til gavn for borgerne.

Byrådet har derfor med et meget stort flertal besluttet, at Furesø skal have ét samlet rådhus. Og det skal ligge på adressen Stiager 2 i Værløse. Byrådet har dermed tiltrådt indstillingen fra det særlige Rådhusudvalg, som Byrådet nedsatte i foråret 2012. Vurderingen er, at en samling af rådhuspersonalet i en om- og tilbygning af det eksisterende byggeri på Stiager, vil spare kommunen for ca. 11 mio. kr. om året.

Rådhusudvalget har set på mange forskellige løsningsmuligheder for et samlet rådhus – lige fra nybyggeri, til leje af ledige kontorlokaler i kommunen, og om- og tilbygning af de eksisterende rådhusbygninger i Farum og Værløse. Vi ønskede alle muligheder belyst ud fra kriterier som a) økonomi, b) tilgængelighed for borgerne, c) mulighed for bedre, mere sammenhængende sagsbehandling og d) arbejdsmiljø for medarbejderene. Kravet har således været, at en samling af rådhuset skal give en økonomisk gevinst for kommunen og sikre den bedst mulige borgerbetjening. Et enigt Rådhusudvalg indstillede ud fra de kriterier Stiager 2 i Værløse som den mest fordelagtige løsning for Furesø Kommune. Det er super godt for Furesø, at 20 ud af 21 byrådsmedlemmer kunne tiltræde Rådhusudvalgets indstilling til et fremtidigt fælles rådhus. Samtidig har vi lagt vægt på, at der også fremover være borgerbetjening i de enkelte bydele.

I første omgang betyder beslutningen, at den lejede del af rådhuset på Rådhustorvet i Farum bliver opsagt. Samtidig går man i gang planlægge en mere hensigtsmæssig indretning af rådhusbygningen på Stiager 2 i Værløse, så den kan rumme flere medarbejdere. Rådhusudvalget fortsætter sit arbejde og skal bl.a. fastlægge, hvilke funktioner, der skal placeres på det samlede rådhus og komme med forslag til konkrete om- og tilbygninger af Rådhusbygningen på Stigager 2 i Værløse.

Planen er, at den bygning, som kommunen ejer på Frederiksborgvej i Farum, og som i dag huser kommunens børn- og familieafdeling, kan sælges, når medarbejderne på et tidspunkt kan rykkes til Stiager i Værløse. Der lægges op til en gradvis samling af rådhusfunktionerne i Værløse, for at sikre god borgerbetjening og gode arbejdsforhold for medarbejderne i den periode, hvor de nødvendige om- og tilbygninger finder sted. Samtidig lægger Byrådet vægt på, at der kommer nye funktioner ind i de nuværende rådhusbygninger i Farum, så de ikke kommer til at stå tomme hen.

Nytårstale til medarbejderne i Furesø 2013

Godt nytår
Godmorgen og rigtig godt nytår. Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god juleferie, hvor I har kunnet slappe af og finde stunder til alt det, vi forsømmer i dagligdagen.

Vi skal ikke glemme, at mens de fleste af os, der er samlet her, har haft en velfortjent juleferie, så har flere af vores kollegaer været på arbejde i vores ældrecentrer, vej og park, hjemmehjælpen, det udgående team osv. Furesø kommune er der for borgerne 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tak til de af kollegaerne, der har haft vagten gennem jul og nytår.

Styr på økonomien og fælles vision for Furesø
Vi har nået rigtig meget i Furesø de seneste tre år. Vi har fået styr på økonomien og skabt plads til forandring. Vi sætter skatten ned i 2013 og kan fjerne særskatten helt i Farum i 2014, hvor vi omsider bliver én kommune med ensartet skattetryk. At få styr på økonomien har krævet en kæmpeindsats fra jer alle sammen med vores dygtige økonomiafdeling i spidsen

Byrådet vedtog i 2012 i enighed en fælles vision for kommunen. Under overskriften ”Vi skaber løsninger sammen” siger vi, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. En kommune, med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv hele livet, hvor børn og unge får mulighed for at uddanne og udvikle sig maksimalt, hvor vi har et rigt kultur-, idræts- og friluftsliv og værner om vores smukke natur. Vi siger også, at vi vil være en effektiv og omsorgsfuld kommune og samarbejde med andre kommuner om at præge regionens udvikling.

Med styr på økonomien, en fælles Furesøvision og udsigt til et ensartet skatteniveau har vi skabt et rigtig godt fundament for den videre udvikling af kommunen. I 2012 tog vi i fællesskab en række skridt der flytter Furesø fremad.

God borgerdialog
Vi formulerede i 2012 seks ledetråde for den gode borgerdialog, som vi skal arbejde videre med i de kommende år. Den gode borgerdialog kræver, at vi har styr på vores egne arbejdsprocesser, at sagerne er oplyste og vores afgørelser veldokumenterede, at vi får koordineret tilstrækkeligt internt og har en tillidsfuld og løsningsorienteret dialog med de borgere, der har brug for vores assistance.

Det lyder banalt, men er ofte svært, bl.a. fordi en række af vores sager er komplekse og fordi, der ofte skal koordineres på tværs af vores afdelinger.

Jeg ved, at bl.a. center for Børn og Familie har arbejdet målrettet med at beskrive, forenkle og sikre bedre styring af interne arbejdsprocesser i 2012, og det er mit håb, at erfaringerne herfra kan udbredes til andre af kommunens arbejdsområder.

Når vi ønsker høj kvalitet i sagsbehandlingen og høj grad af borgertilfredshed, skal vi også have værktøjer, der gør os i stand til at måle, om vi bevæger os i den rigtige retning. Det kan være faktorer som udvikling i sagsbehandlingstider og antal klage- og ankesager, men det kan også være mere subjektive borgertilfredshedsundersøgelser, hvor vi spørger borgeren, om vi har ramt skiven i forhold til vores målsætning om kvalitet og god dialog.

Vi skal bryde den negative sociale arv
Furesø er en ressourcestærk kommune, hvor rigtig mange kan selv. Men vi har også mange udsatte familier, og vi har – som andre kommuner – en meget vigtig udfordring i forhold til at forebygge negativ social arv. Når børn vokser op i familier med problemer som ledighed, dårligt helbred, manglende lektiehjælp, dårlig boligsituation, misbrug og vold – ja så er der en meget stor risiko, for at disse børn ender i samme situation som deres forældre. Det er ulykkeligt for børnene og rigtig dyrt for kommunen.

At bryde den negative sociale arv er et langt sejt træk på tværs af forvaltninger – hvor vi bør overveje, om ikke vi skal styrke den koordinerede rolle, eksempelvis i form af en fast gennemgående sagsbehandler.

Børn og unge – vores fælles fremtid
På børne- og skoleområdet, er det min opfattelse, at vi har en god dialog med personale og forældrebestyrelser, hvor debatten om ny struktur er afløst af en diskussion om kvalitet. Vi skal på børne- og skoleområdet både være inkluderende, have alle med og have et højt ambitionsniveau, så hvert enkelt barn får mulighed for at udvikle og uddanne sig optimalt. At stille krav, have forventninger til hinanden og klare værdier– tror jeg er helt afgørende for at vi kan lykkes med at skabe de bedste børneinstitutioner og folkeskoler i landet og ruste børnene til fremtidens udfordringer.

Jeg vil her ikke undlade at nævne skolebyrådsdagen, der inddrog alle kommunens folkeskoler. Det var en kæmpeoplevelse at mærke de unge menneskers engagement i lokaldemokratiet og evne til at finde løsninger sammen – helt i tråd med Furesøvisionen.

Sundt og aktivt liv – hele livet
På sundheds- og ældreområdet har kursen jo været klar i flere år: Hjælp til selvhjælp, længst muligt i eget liv, fokus på rehabilitering, det koordinerede patientforløb, bedre udskrivningskoordination. Alt sammen handler om, at støtte op om borgerens muligheder for at levet er sundt, og aktivt liv hele livet. Planlægningen af et nyt pleje- og genoptræningscenter vil være en kæmpeopgave i det år, vi går ind i, men vi skal også have tid til at se på muligheden for flere ældreegnede boliger – en målsætning, der indgå i budgettet for 2013.

Kultur, idræt og fritid binder kommunen sammen
På kultur- idræts- og fritidsområdet, vil jeg starte med at prale af Claus Holm fra vores effektiviseringsenhed, som kom på andenpladsen i 2012 udgaven af Farum Sø-løbet. Jeg deltog selv i løbet og havde den glæde, at løbe fra mine borgmesterkollegaer fra Allerød og Fredensborg.

Når vi taler om Farum Sø vil jeg også nævne Farum Sø Stien, som blev indviet i forsommeren. Stien og åbningsarrangementet er et resultatet af et forbilledligt samarbejde mellem vores kultur- idræts- og fritidsfolk og vores natur og miljøfolk. Et samarbejde, der jo blev gentaget med stor succes senere på efteråret, da Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden. Endnu en vigtig milepæl i Furesø kommunes historie

2012 blev året, hvor vi fik lagt kunstgræs og jordvarme i Farum Park, hvor FCN blev Danmarksmestre, hvor Furesø blev årets spil dansk kommune hvor vi fik et ungekulturhus og et egnsteater efter meget dramatik.

Her i Kulturhuset sørger Zanne Jahn og hendes medarbejdere for et sandt overflødighedshorn af udstillinger og arrangementer. I kombination med det der sker i regi af Skovhuset, Galaksen, Furesø Museer og bibliotekerne, må vi sige, at vi står rigtig flot på kulturområdet ikke mindst takket være et rigtig godt samarbejde med de frivillige foreninger. I årene, der kommer, vil der være mange nye tiltag som ombygning af Satellitten, ny idrætshal, parkourbane og udstillings- og nye aktivitetslokaler på Bybækgrunden.

By og natur
Furesø er i fuld gang med en lang række nyskabende byudviklingsprojekter: I 2012 åbnede en ny dagligvarebutik ved Farum Kaserne, hvor der også om ganske kort tid vil være rejsegilde for 73 nye lejeboliger. Planopgaverne nærmer hober sig op med spændende nyskabelser som udvikling af Værløse Bymidte, flere nye boliger i Laanshøj, nye butikker i Hareskovby og Jonstrup, udvikling af Bybækgrunden og udvidelse af Farum Bytorv. De mange byudviklingsmuligheder skal styres igennem med sikker hånd, så vi udvikler levende byer og lokalsamfund med respekt for Furesøs mange natur- og kulturværdier. Vi har sat ekstra midler af i 2013 til at få turbo på byudviklingen og håber meget, at den vakante stilling som centerchef på området kan besættes meget snart.

Vi har i 2012 vedtaget en meget ambitiøs grøn plan for at beskytte vores naturområder. Kommunen går foran med energirenovering af den kommunale bygningsmasse og samarbejder med kommunens grundejerforeninger og erhvervsforeninger om klimaforbedringer. Vi har et forbilledligt godt samarbejde med de grønne organisationer på disse områder. Som gammel grøn græsrod, vil jeg gerne sige særlig tak for det.

Vækst og beskæftigelse
Jeg har i julen læst Bill Clintons nye bog ”Back to work”, der i et globalt perspektiv understreger behovet for at møde finanskrisen med tiltag, der kan fremme beskæftigelse. Hvad Clinton ønsker på verdensplan skal vi gøre – i lidt mindre målestok – her i Furesø. Vi har et godt samarbejde med kommunens erhvervsforeninger om at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og vil i løbet af 2013 sammen gå ud og lancere Furesø som en attraktiv erhvervskommune. Vores Jobcenter spiller en afgørende rolle for at hjælpe ledige i gang. Vi indførte i 2012 ”Grøn Aktivering”, hvor unge på kontanthjælp og borgere med psykiske handicap udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundet, og vi har etableret Furesø Fontænehus, hvor de unge med psykiske udfordringer indgår i forpligtende fællesskaber og får hjælp til deres videre udvikling. At kunne bidrage til fællesskabet gennem et arbejde er afgørende også selv om ens arbejdsevne ikke er på omgangshøjde med normen.

Fra de indre linjer
På de interne linjer fik vi i 2012 en ny kommunaldirektør, Rasmus Bjerregård, der har været en stor gevinst for Furesø. Rasmus blev kastet i ilden fra dag ét og havnede midt i diskussionen om tilskud til skattelettelser. Også det klarede du rigtig godt, Rasmus. Min oplevelse er, at vi har en velfungerende direktion, der arbejder rigtig godt sammen på tværs og giver god plads til centerchefer og medarbejdere. Medarbejdertilfredsheden i kommunen ligger over gennemsnittet, og sygefraværet er for nedadgående. Det er rigtig godt gået i betragtning af de store omstillinger, vi har været igennem, og det store arbejdspres alle har været udsat for.

Vi er stadig opdelt på to rådhuse, men lige før jul vedtog byrådet med alle stemmer for, at Furesø Rådhus i fremtiden skal samles på én adresse. De næste måneder vil vi forberede den endelig beslutning om, hvilke af de to mulige placeringer, vi vil lægge os fast på.

Tusind tak for indsatsen
En ting er sikker: Vi kommer ikke til at kede os de kommende år. Der er masser af spændende, opgaver foran os, som vi skal løse sammen. Jeg er hver dag fuld af beundring over den arbejdsindsats og det engagement, I lægger for dagen. Det er en stor ære og et stort privilegium at være borgmester i Furesø. Der er ikke noget at sige til, at andre også gerne vil være det! I skal have tusind tak for indsatsen i 2012 og al mulig held og lykke med 2013. Lad os sammen gøre året, vi går ind i, til endnu et fantastisk år for Furesø og for hver enkelt af os. Rigtig godt nytår.

Mit besøg hos borgmesteren

Cecilie Nørtoft har været i praktik i borgmestersekretariatet. Cecilie er gået frisk til de mange opgaver og har hjulpet rigtig godt til. Hun er god til at skrive. Hurtig og præcis og med en god humor. Se bare denne afslutningsrapport:

Rapport fra erhvervspraktikant:
Hej Ole, Jacob og Trine.. Jeg er meget skræmt over at have været på besøg hos jer, og jeg har hyret en psykolog, som skal kunne få mig til at blive normal igen, har nemlig aldrig før oplevet at være SÅ afhængig af en slags lakridser….

Men altså, når man ser bort fra det, så har det været virkelig virkelig virkelig virkeliiiiiig fedt, at være i praktik, og være sammen med jer. Jeg har virkelig bare følt, at jeg har kunne gøre mit bedste, og kunne gøre en forskel, og jeg er så glad for at have fået muligheden for, at være her hos jer, og håber på at se jer igen næste år.

Jeg har fået brugt mine dansk kompetencer, hvilket jeg er rigtig glad for, og jeg glæder mig til at kunne vise dette til min dansklærer. Det bliver virkelig godt, det er jeg sikker på!

Jeg har fået rigtig meget ud af at være her, og jeg har lært så mange nye ord og begreber, som jeg kan bruge fremover. Jeg har virkelig kun positivt at sige.

Og så er jo også bare nogle mega søde, sjove og rare mennesker alle sammen! Jeg kan sagtens se nu, jeg havde intet at frygte!

Tusind tak fordi at jeg måtte være her!

Cecilie Nørtoft, skolepraktikant 8. klasse

Borgermøde for nytilflyttere i Furesø kommune

Skrevet af Cecilie Nørtoft, skolepraktikant 8. klasse

Tirsdag den 20. november blev der afholdt et borgermøde for nytilflyttere i Furesø kommune. Der mødte omkring 70 personer op, og folk var veloplagte og trådte ind i den store sal i Galaksen med et smil.

Først havde Galaksens musicalhold forberedt et lille musikalsk input, som fik folk i endnu bedre humør, og fik startet borgermødet op på en super god og aktiv måde.

Derefter gav borgmester Ole Bondo Christensen en velkomst og gav de nye borgere et indblik i, hvad Furesø kommune står inde for, hvad de gerne vil have udrettet, og hvad hans egne forventninger til de nye borgere var.  han forklarede borgerne om de nye byggeprojekter, der er i gang i Furesø, og at de byggede dem ud fra borgernes velfærdsbehov, hvilket der også bliver lagt stor vægt på i Furesø kommune. Han fik også givet de nye borgere et indblik på, at Furesø kommune ønsker et grønt og velfungerende samfund, hvor alle mennesker kan hjælpe hindanden, således at alt fungere. Her fik han igen stemplet sit motto  ’’Vi skaber løsninger sammen’’ ind i folks hoveder.

Udover ovenstående, blev der også holdt foredrag af bl.a. centerchef Peter Rosgaard, som fortalte om hvor og hvordan man kan anvende selvbetjening, og selv løse sine problemer via Furesøs hjemmeside. Også museeumsinspektør Ellen E. Jensen mødte op og fik fortalt en masse om, hvornår og hvordan Farum og Værløse slog sig sammen og blev til Furesø kommune.

Borgermødet blev afsluttet ved, at folk gik rundt ved de forskellige stande, som var gjort klar, således at de kunne få et større overblik over hvad Furesø kommune kan tilbyde.

New York Times i Furesø – og omvendt

New York Times anses for et af USAs mest indflydelsesrige massemedier på linje med Washington Post og Los Angeles Times. Siden avisens start i 1851 har New York Times modtaget Pulizerprisen hele 95 gange

En regnfuld forårsmorgen kom en journalist fra avisen, Sally McGrane, til Farum med S-toget fra København. Med sig havde hun en udlejningscykel og ønsket om at afprøve supercykelstien fra Farum til København.

Jeg tog imod ved stationen og cyklede med. Undervejs talte vi om cyklens mange fordele: Mindre trængsel, mere motion, mindre overvægt, mindre CO2 forurening, mere trafiksikkerhed og levende byer.

Jeg fortalte, at vi i Furesø gør meget ud af at lære børnene at cykle, så gode trafikvaner grundlægges tidligt. Sammenhængende cykelstier og mulighed for at kombinere cykel og offentlig transport er også vigtig. Og så er der det med medvinden på cykelstien, som næsten kommer af sig selv, hvis man vil.

Hjemme i New York skrev Sally McGrane en artikel, så Furesø nu er kendt i det ganske USA. (I hvert fald mailede min fætter fra Maryland til mig og gjorde mig opmærksom på artiklen).

Artiklen i New York Times kan læses her.