Kategoriarkiv: Økonomi

Furesø investerer i Fremtiden

Flere penge til skoler, idrætsanlæg og nyt aktivitetscenter for voksne handicappede

Partierne i valggruppe ét (S, C, SF, DF og RV) er enige om at anvende ca. 85 mio. kr. over de næste 4 år til at forbedre de fysiske rammer på skolerne samt renovere kommunens idrætsanlæg og Satellitten. Herudover bliver der ekstra midler til folkeskolereformen, et nyt aktivitetscenter for voksne handicappede og et løft til Farum Hovedgade.

Der er enighed om hovedsigtet, men det sidste punktum er endnu ikke sat i budgetforhandlingerne. Vi afventer høringssvar fra borgerene til budgettet med frist den 23. september. Venstre vil også blive inviteret til endnu en forhandling for at afklare, om et samlet byråd kan tiltræde budgettet.

Med forslaget kan vi passe godt på værdierne i Furesø. Vi skal ikke skubbe en regning for dårlig vedligeholdelse foran os. Furesø får et tiltrængt ansigtsløft på en række områder, der er vigtige for fremtiden. Vi får mulighed for at renovere vores skoler og ekstra midler til at gennemføre folkeskolereformen. Vi kan skabe et endnu bedre aktivitetstilbud for voksne handicappede i en ny og større bygning på Kr. Værløsevej, og vi kan sætte ekstra midler af til den nødvendige renovering af Værløsehallerne samt andre idrætsanlæg i kommunen.

Det er alt sammen godt for Furesø!

Sommer og fremgang i Furesø

Furesø kommune er inde i en meget positiv udvikling. Vores ejendomsmæglere fortæller, at salget af boliger er kraftigt stigende. Flere og flere får øjnene op for, at Furesø er en kommune med styr på økonomien, et godt serviceniveau og faldende skatter. Vi har nogle af de bedste børneinstitutioner og folkeskoler i landet, og vi ligger midt i den grønne natur – omgivet af skove, søer og marker.

I dag drives kommunen effektivt, og det kan mærkes i budgetterne. Samtidig har vi gennem en genforhandling af Furesøaftalen fået omlagt vores lån og forøget vores statstilskud. Furesø har i dag en sund økonomi, som gør det muligt både at udvikle vores service over for borgerne og sætte skatten ned.

Furesø blev født med to forskellige skatteniveauer. Vi har lagt afgørende vægt på, at både personskat og grundskyld kunne blive ens på det laveste niveau. Vi er startet på den udvikling allerede i år, og i 2014 vil vi helt fjerne særskatten i Farum og dertil gennemføre en yderligere generel sænkning af personskatten på 0,1 procentpoint. Herefter forventes Furesø i 2014 at høre til blandt den laveste beskattede fjerdedel af landets kommuner, hvor vi før 2010 lå i den øverste del.

Vi ønsker en fortsat ansvarlig økonomisk udvikling af Furesø. Når der er styr på økonomien, bliver der plads til forbedringer. Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde om dette i denne byrådsperiode og håber, at samarbejdet kan fortsætte også efter næste valg.

God sommer til alle i Furesø!
Venlig hilsen
Ole Bondo Christensen (S), Borgmester
Susanne Mortensen (C), Viceborgmester

Nytårsudtalelse 2012/2013

Styr på økonomien og fortsat fremgang i Furesø
2012 blev endnu et godt år for Furesø. Byrådet har i et bredt og tillidsfuldt samarbejde fået styr på økonomien. For tredje år i træk kommer vi ud af året med et flot budgetoverskud. Siden det nuværende byråd tiltrådte for 3 år siden har vi forenklet, strammet op og forebygget, så vi hvert år sparer 100 mio. kr. på driften. Vi har omlagt kommunens dyre lån og er ude af alle swap-aftaler. Særskatten i Farum forsvinder helt i 2014, og vi kan sætte skatten ned allerede i 2013. Budgetterne holder, og vi har fået råd til udvikling.

Furesøvisionen
Byrådet har i 2012 formuleret en samlet vision for Furesø under overskriften: ”Vi skaber løsninger sammen”. I visionen hedder det, at Furesø vil fremme stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune, hvor det bliver stadig bedre at bo, leve og arbejde. Furesøvisionen er et rigtigt godt grundlag for den videre udvikling af kommunen. Med budget 2013 har sat vi penge af til en række nye initiativer, der skal give visionen kød og blod – som for eksempel en ny idrætshal, høj faglighed i folkeskolen, flere ældreegnede boliger, nyt ældrecenter, job- og praktikpladser til unge, flere solceller, klimarenovering, beskyttelse af naturområder, turbo på byudvikling og erhvervsfremme. Læs mere om visionsarbejdet her

Børn og unge For de unge har vi i 2012 indført en årlig ungemusical, etableret et Ungehus og gennemført caféaftener på Billen. Det er i høj grad de unge selv, der får lov at tage ansvar. Vi har afholdt et ”Skolebyråd”, hvor elever fra alle byens skoler har besluttet konkrete projekter, der skal gennemføres på de enkelte skoler. Se video fra Skolebyrådsdagen her. Vi har i budget 2013 afsat midler til et yderligere løft på skoleområdet og til forbedring af fritidstilbuddene.

Tryghed
Tryghed er en vigtig forudsætning for det gode liv. Derfor har vi i 2012 indgået et partnerskab med Nordsjællands Politi om trygge boligområder.

Årets Spil Dansk kommune
Furesø har et rigt foreningsliv med en meget bred vifte af kultur-, idræts og fritidstilbud.  Vi er tæt på hovedstadens udbud af kulturelle oplevelser, men vi kan også selv. Vi blev i 2012 udpeget som årets Spil Dansk Kommune bl.a. fordi, vi er lykkedes med at bringe borgere og kunstnere sammen på tværs af genrer – fra rap til opera. I 2012 blev der tilføjet endnu en blomst i buketten af kulturtilbud, nemlig egnsteateret Undergrunden.  Se en dejlig video om Spil Dansk Dagen her

Danmarks- og verdensmestre 
På det sportslige område blev 2012 også minderigt. Her skal blot nævnes tre resultater, der gav genlyd nationalt og internationalt: FC-Nordsjællands Danmarksmesterskab og deltagelse i Champions League, Henrik Stephansens verdensmesterskab i roning og Thorbjørn Olesen sejr i golfturneringen Sicilien Open.

Udvikling med omtanke
Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden i 2012 ikke mindst takket være en stor frivillig indsats fra ”Åbningsgruppen”. Vi har nu adgang til et helt nyt naturområde, der skal bevares og beskyttes, men der er også mulighed for nye boliger og spændende ny erhvervsudvikling på området. Furesø er i fuld gang med en lang række nyskabende byudviklingsprojekter: I 2012 åbnede en ny købmandsbutik ved Farum Kaserne, hvor der også om ganske kort tid vil være rejsegilde for 73 nye lejeboliger. Furesøs planudvalg arbejder samtidig med udvikling af Værløse Bymidte, flere nye boliger i Laanshøj, nye butikker i Hareskovby og Jonstrup, udvikling af Bybækgrunden og udvidelse af Farum Bytorv. De mange byudviklingsmuligheder skal styres igennem med sikker hånd, så vi udvikler levende byer og lokalsamfund med respekt for Furesøs mange natur- og kulturværdier. 

Plads til alle der vil
Vi indførte i 2012 ”Grøn Aktivering”, hvor unge på kontanthjælp og borgere med psykiske handicap udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundet: Naturpleje ved Søndersø, åbning af Flyvestation Værløse, hjælp til Skolelandbruget, Spejdernes Genbrug og bådudlejning på Farum Sø. Vi har i 2012 etableret et Fontænehus, hvor de unge indgår i forpligtende fællesskaber og får hjælp til deres videre udvikling. Vi har et godt samarbejde med kommunens erhvervsforeninger om vækst og jobskabelse og vil i løbet af 2013 sammen gå ud og lancere Furesø som en attraktiv erhvervskommune.

En grøn oase i hovedstadsregionen
Vi har i 2012 vedtaget en meget ambitiøs grøn plan for at beskytte vores naturområder. Kommunen går foran med energirenovering af den kommunale bygningsmasse og samarbejder med kommunens grundejerforeninger og erhvervsforeninger om klimaforbedringer. Mere end 60.000 biler passerer hver dag gennem Furesø på vej til og fra København. Vi har derfor i 2012 foreslået, at man undersøger mulighederne for en forlængelse af S-togsbanen mod nord. Lokalt arbejder vi på bedre busforbindelser og bedre forhold for cyklister.

God borgerdialog
Dialogen mellem borgerne og kommunen skal være tillidsfuld, respektfuld og løsningsorienteret. Uden borgernes aktive medvirken og positive medspil, når kommunen ingen vegne. Vi har derfor i 2012 formuleret en række ledetråde for en god borgerdialog, som de forskellige forvaltninger i kommunen er i fuld gang med at indarbejde i den daglige sagsbehandling. Læs ledetrådene her

Fortsat fremgang for for Furesø
Lad 2013 være året, hvor Furesø for alvor ranker ryggen og viser omverdenen, at Furesø er en kommune med fantastiske muligheder. Vi skal også i 2013 skabe løsninger sammen og sikre, at Furesø bliver et endnu bedre sted bo, leve og arbejde. Tak for samarbejdet i 2012. Rigtig godt nytår til alle.

 

Hvem sagde Swap?

Sikker økonomi i Furesø
Furesøs borgere vågnede i morges op til “nyheden” om store tab på kommunens lån. Sandheden er, at vi for længst har fået ryddet op og omlagt alle lån til fast forrentede statslån. Kommunen har desuden vedtaget en finansiel strategi, der betyder, at kommunen ikke indgår swapaftaler eller andre spekulative forretninger.

Da jeg blev borgmester for tre år siden overtog jeg ansvaret for Danmarkshistorien største kommunale gæld, som var skabt under tidligere byråd. En stor del af gælden på 3 mia. kr. var den gang bundet af såkaldte swap-aftaler, hvor renten lægges fast på et bestemt niveau.

Problemet var, at renten var bundet på et for højt niveau, og at kommunen derfor betalte alt for mange penge til renter og afdrag. Derudover indeholder swap-aftaler en betydelig kursrisiko.Det skulle vi have ryddet op, hvis kommunen skulle hænge sammen økonomisk.

Med indgåelse af den nye Furesøaftale i 2011 indfriede Furesø Kommune derfor alle sine swapaftaler og omlagde hele gælden til et langfristet fastforrentet statslån til en lav rente. Dette betyder en årlig besparelse på 70 mio. kr., som blandt andet gør, at skatten kan sættes markant ned i Furesø, så hele kommunen har ens skat på 24,9 procent i 2014 og frem.

Omlægningen til fast forrentede lån og kommunens nye finansielle strategi sikrer ro om kommunens økonomi og faste rammer for afvikling af gælden.

Vi skal fokusere på at levere god service til borgerne, og vi skal bestemt ikke give os i kast med risikable spekulationer for borgernes penge.

Byråd vedtager budget i enighed

Furesø Byråd vedtog her til aften budgettet for 2013 i fuld enighed. Med budgettet fastholder vi et godt serviceniveau, sætter gang i en lang række udviklingsprojekter og får plads til skattelettelser.

Baggrund for budgettet
Budgettet et meget kraftigt signal om, at Furesø har fået styr på økonomien. Vi er en stærk, samlet, attraktiv og grøn bosætningskommune.
Det har været en lang rejse, at nå så langt. Siden det nye byråd tiltrådte i januar 2010 har vi arbejdet målerettet med 4 spor for at flytte Furesø fremad:

For det første har vi indført en benhård budgetstyring. Budgetterne holders. Vi lægger penge i kassen.

For det andet har vi arbejdet målrettet med at reducere vore driftsudgifter gennem effektiviseringer og forebyggelse.

For det tredje har vi genforhandlet Furesøaftalen, hvilket har reduceret vores omkostninger til renter og afdrag med mere end 70 mio. kr. om året

Og endelig for det fjerde har vi fastholdt, at vi ikke bare kunne spare os ud af problemerne. Vi vil udvikle kommunen i et tillidsfuldt samarbejde med borgene. Med Furesøvisionen, som hele Byrådet står bag, og med dette budget har vi fået et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde.

Tak
Der er i grund til at rette en stor tak til de mange borgere, der har været engageret i visionsdebatten og som har bidraget med høringssvar til budgettet. ”Vi skaber løsninger sammen” er mottoet for Furesøvisionen. Tak for engagementet til borgerne i den forbindelse.

Tak også til forvaltningen, der har udført et hestearbejde i forbindelse med budgetprocessen. Uden medarbejdernes flid, kreativitet og udholdenhed var vi aldrig nået i mål med budgettet. Og det er jo i høj grad også medarbejderne, der nu står med den store opgave at føre budgettet ud i livet. Held og lykke med den opgave.

Og endelig tak til alle partier i Byrådet for at have bidraget positivt til at nå i mål med et samlet resultat, som vi alle kan bakke op om. Det er rigtig godt gået og viser, at byrødderne i Furesø er deres opgave voksen: Vi arbejder sammen om at skabe de bedst mulige løsninger for borgerene i Furesø.

Hovedelementer i budget 2013-2016
Budget 2013-2016 indeholder følgende hovedelementer:
• Vi har overskud og kan lægge penge i kassen i 2013 og årene, der følger
• Vi sparer op til afvikling af Furesøgælden med en hensættelse på 50 mio. kr. i 2013 og yderligere 12 mio. kr. årligt i 2015 og 2016. Samlet har vi siden 2010 således sparet 220 mio. kr. op til nedbringelse af Furesøgælden.
• Vi gennemfører konkrete driftsbesparelser/effektiviseringer for 24 mio. kr. i 2013 stigende til 36 mio. kr. i 2016. Dertil kommer, at der er indlagt en ikke udmøntet effektiviseringsramme på 25 mio. kr. årligt fra 2014-2016.
• Vi har indlagt i alt 26 forslag til budgetudvidelser i driftsbudgettet og en række nye anlægsforslag, som samlet set vil løfte kommunen videre. Som eksempler kan nævnes: Styrkelse af den forebyggende sundhedsindsats, flere timer til holddannelse i Furesøs folkeskoler, øget kvalitet i dagtilbud, ny idrætshal, turbo på byudviklingsopgaver, årlig ungemusical, aktiv erhvervspolitik, familieuddannelse samt job og uddannelse til unge med særlige udfordringer.
• Hertil kommer en særlig – endnu ikke udmøntet – udviklingspulje på i alt 78 mio. kr. Puljen kan bruges til nye initiativer, der kan styrke Furesø Kommune som en attraktiv grøn bosætningskommune.
• Vi sætter personskatten ned i 2013 med 1 procentpoint fra 24,9 til 23,9 i Værløse og fra 27,2 til 26,2 i Farum. I 2014 sættes at skatteprocenten op i Værløse med 1 procentpoint til 24,9 procent, og skatteprocenten i Farum nedsættes med yderlige 1,3 procentpoint – så alle Furesøborgere i 2014 får en kommuneskat på 24,9 procent. Furesø vil omsider være én kommune med et ensartet skatteniveau.
• Dækningsafgiften sættes ned fra 10 promille til 9,5 promille, hvilket har været meget efterspurgt af efterhvervslivet.
• På anlægsområdet budgetteres med anlægsudgifter på godt 70 mio. kr.. Af væsentlige nye anlægsprojekter kan nævnes midler til en parkourbane, midler til renovering af Satellitten og til investeringer på klima- og miljøområdet.

Skatten ned i Furesø

Med budget 2013-2016 falder skatten i Furesø et år før planlagt. I Værløse får borgerne en ekstraordinær og midlertidig skattelettelse i 2013, og i Farum falder skatten både i 2013 og 2014.
Vi har i byrådet for mere end et år siden besluttet, at skatten i Furesø skal være den samme i hele kommunen og ned på Værløseniveau i 2014. Med statens pulje til skattelettelser, der kom før sommerferien i år, fik vi en enestående mulighed for et tilskud til denne skattesænkning. På grund af Furesøaftalen er vi forpligtet til at have en forskel i skatteniveauet mellem Farum og Værløse på 2,3 pct. point frem til 2014. Derfor var vi nødt til at udtænke en særlig model, som Indenrigsministeriet nu har sagt god for. Modellen betyder, at vi begynder processen med en skattelettelse på 1 procentpoint i Farum allerede i 2013. Værløseborgerne får midlertidigt 1 procentpoint lavere skat i 2013, inden hele kommunen i 2014 ender på den samme skatteprocent på 24,9 procent. Hvad der sker er svært at forklare i ord, men denne graf skulle gerne fortætte det hele 🙂

Hele byrådet bag budgettet

For tredje år i træk er det lykkedes at skabe et bredt budgetforlig i Furesø.
Budgettet for 2013 sikrer fortsat balance i kommunens økonomi med mulighed for at udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune. Med et anlægsprogram for godt 80 mio. kr. samt en lang række nye udviklingsinitiativer bliver der bl.a. plads til flere idrætsfaciliteter, turbo på bolig- og byudvikling, investering i skoler og dagtilbud og bedre forhold for erhvervslivet. Målsætningerne i Vision Furesø sætter retningen. Vi skaber løsninger sammen!

Styr på økonomien
Siden det nye byråd trådte til i 2010, er der gennemført effektiviseringer for mere end 70 mio. kr. Og med forslagene i Budget 2013 når effektiviseringerne samlet op på 95 mio. kr. Omkostningerne til administration er faldet med 26 procent siden 2008. Budgetterne holdes, og der spares op til afvikling af Furesøgælden.

Ensartet skatteprocent
Alle furesøborgere får samme skatteniveau i 2014, hvor særskatten i Farum på 2,3 procentpoint endeligt forsvinder, og skatten bliver sat ned allerede i 2013. Borgerne i Værløse får en midlertidig ét-årig skattenedsættelse på 1 procentpoint i 2013, og borgerne i Farum vil både i 2013 og 2014 opleve, at skatten bliver sat ned. Fra 2014 har alle borgere i kommunen den samme skatteprocent på 24,9 procent.

——————————-

Fakta om budgettet:
– Særskatten på 2,3 pct. point i Farum forsvinder i 2014. Skatten harmoniseres således på Værløse niveau.
– Skattesænkningen starter allerede i 2013.
– Dækningsafgiften for erhvervsvirksomheder nedsættes fra 10 til 9,5 promille.
– Der gennemføres effektiviseringer i 2013 for 24. mio. kr.
– Siden 2010 er kommunens drift dermed blevet effektiviseret med samlet knapt 100 mio. kr.
– Der afsættes en særlig udviklingspulje på samlet små 80 mio. kr. over de kommende år (2013- 2016) til
– Der igangsættes en lang række nye initiativer som for eksempel:

o Flere seniorboliger
o Gang i Furesø – turbo på en række af de store byudviklingsopgaver
o Årlig ungemusical
o Fælles kulturkalender
o Ny idrætshal
o Styrket dialog om svære børne- og ungesager og handicapområdet
o Permanent tilskud til indkøbsbus
o Forebyggelse af indlæggelser og faldulykker
o Aktiv erhvervspolitik og markedsføring af Furesø som erhvervskommune
o Job og uddannelse til unge med særlige udfordringer
o Flere ressourcer til daginstitutionsområdet
o Flere ressourcer til skoleområdet – gennem ny arbejdstidsaftale
o Bedre fritidstilbud for større børn
o Ungefester på tværs i kommunen
o Familieuddannelse
o Brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte forvaltningsområder

Flot Furesøregnskab

Økonomiudvalget i Furesø Kommune behandlede onsdag aften regnskabet for 2011, og udvalget kunne sende et regnskab med et overskud på 107 mio. kroner videre til byrådet.  Det flotte resultat skyldes en meget stram økonomistyring og indgåelsen af den nye Furesøaftale, der samlet betyder et overskud på driften og færre renteudgifter som følge af låneomlægningen. Serviceudgifterne ligger ca 13 mio. kroner under, hvad der var budgetteret med.

Stort set alle fagudvalg har overholdt deres budgetter. Dog er der på Social- og Sundhedsudvalgets område en afvigelse, som primært skyldes kommunale merudgifter til overførsler som fx førtidspensioner.

Resultatet betyder samtidig en en positiv udvikling i kommunens kassebeholdning. Kassen er i 2011 steget fra 48 mio. til 114 mio. kroner. Det positive regnskab giver plads til nyudvikling og afvikling af gælden i Furesø.

Efter Farum Kommissionen

– Vi har for længst lagt Farumtiden bag os
Furesø er kommet videre og er i dag en kommune som alle andre, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) som kommentar til dagens beretning fra Farum-Kommissionen
Af Sine Riis Lund, sine@kommunen.dk

FURESØ: Misrøgt af kommunale midler og ulovligheder i Farum for mere end ti år siden ser nu ud til at få sit endelige punktum med Farum-Kommissionens 16 bind store beretning i dag.

Men for Furesø, der er er sammenlagt af de tidligere Farum og Værløse Kommuner, fik sagen for alvor sin afslutning sidste år, fortæller borgmester Ole Bondo Christensen (S) til dknyt.

– Vi synes jo, at vi lagde fortiden bag os, da vi indgik Furesøaftalen 8. marts sidste år. Aftalen gør, at vi har et fair finansielt grundlag. Derfor vil vi se på det her, som alle andre kommuner vil se på denne rapport, som noget man kan hente lære, og som man kan bruge til at drøfte, hvordan vi kan gøre en god forvaltningsskik endnu bedre.

Sagerne er afsluttet
Farum-kommissionens beretning har været næsten et årti undervejs, men Ole Bondo Christensen oplever det ikke som et åg, der i dag bliver løftet fra kommunen.

– Nej, det vil jeg ikke sige, fordi de sager som omtales og som behandles, er jo sager, der for længst er afsluttet. Der har også været tilsynssager på mange af dem og nogle af dem har også været behandlet i retssager osv., så der har vi jo løbende hakket de konkrete sager af, som nu hele Farums-komplekset udspringer af, siger han til dknyt og fortsætter:

– Vi er et helt andet sted i dag, og vi er et sted, hvor vi er fuldstændigt på linje med andre kommuner, når det handler om at have bragt orden i sagerne og sikre god forvaltningsskik.

Byrådsmedlemmers arbejdsbetingelser
Ole Bondo Christensen vil blandt andet holde øje med, hvad der står om byrådsmedlemmernes forudsætninger for at få indsigt i sagerne, og hvad der kan gøres for at sikre, at sagerne er godt belyst.

– Det er vel i høj grad det, som man hele tiden skal arbejde med at sikre. Et godt beslutningsgrundlag og transparens i den kommunale forvaltning, så der er indseende med, hvad der sker. Jeg kunne forestille mig, at det er noget i den retning, at der vil være nogle anbefalinger. Det er jo så også noget, som vi og alle andre kommuner arbejder med hele tiden. Der diskuteres hele tiden løbende, om arbejdsbetingelserne og vilkårene for byrådsmedlemmer. Og forholdet mellem embedsværket og politikerne, og vigtigheden af, at der er nogle demokratiske processer, der kører og embedsværket håndterer sagerne på en måde, så der er reel mulighed for at gennemskue det som almindelige byrådspolitikere. Og med denne rapport kommer man jo også ind i denne her diskussion.