Kategoriarkiv: Budget 2011

Flot Furesøregnskab

Økonomiudvalget i Furesø Kommune behandlede onsdag aften regnskabet for 2011, og udvalget kunne sende et regnskab med et overskud på 107 mio. kroner videre til byrådet.  Det flotte resultat skyldes en meget stram økonomistyring og indgåelsen af den nye Furesøaftale, der samlet betyder et overskud på driften og færre renteudgifter som følge af låneomlægningen. Serviceudgifterne ligger ca 13 mio. kroner under, hvad der var budgetteret med.

Stort set alle fagudvalg har overholdt deres budgetter. Dog er der på Social- og Sundhedsudvalgets område en afvigelse, som primært skyldes kommunale merudgifter til overførsler som fx førtidspensioner.

Resultatet betyder samtidig en en positiv udvikling i kommunens kassebeholdning. Kassen er i 2011 steget fra 48 mio. til 114 mio. kroner. Det positive regnskab giver plads til nyudvikling og afvikling af gælden i Furesø.

Borgermøde om budget

Der er kommet styr på Furesø Kommunes økonomi. Vi holder budgetterne og har gjort op med tidligere års store budgetunderskud. Med budgetforslaget for 2012 har det nye byråd  gennemført effektiviseringer for ca. 69 mio. kr.

Sådan lød hovedbudskaberne, da der torsdag aften blev afholdt borgermøde om næste års budget i Furesø Kommune. Budgettet sendes nu i høring frem til 12. september. Det samlede høringsmateriale kan findes på Furesø kommunes hjemmeside.

Omkring 60 furesøborgere mødte op i Galaksen i Værløse på en aften, der også bød på aften-åbent på bymidten med åbne butikker og live-musik.
På mødet præsenterede borgmester og udvalgsformænd budgetforslaget og de forudsætninger, der ligger bag. De fremmødte fik udleveret en pjece som i tal og ord beskriver fakta og baggrund for budgetforslaget.

Budget for borgere – ikke bogholdere
Jeg understregede i min indledning, at budgettet er for borgere og ikke kun bogholdere. Byrådets budgetforslag afspejler nemlig visionen om en kommune, der er slank, grøn, kreativ og inkluderende. Furesø Kommune skal være en attraktiv kommune at bo og arbejde i, og budgettet forudsætter, at vi fortsat holder fokus på at inkludere flere, forebygge og kvalitetsudvikle, styrke den frivillige indsats og tiltrække og hjælpe nye virksomheder på vej.
Vi har prøvet letsindige eksperimenter og casino-økonomi, og derfor fremlægger Byrådet et budget, der er robust og i balance,

Mulighedskatalog blev udfordret
Udvalgsformændene fik lejlighed til at præsentere de overordnede forudsætninger og perspektiver for de i alt 27 budgetforslag på driftsområdet og 6 anlægsforslag, der er sendt i høring og indgår i det såkaldte mulighedskatalog. Budgetforslagene indeholder besparelser på i alt 20 mio. kr. i budget 2012

Efter de politiske indlæg var det borgernes tur til at komme på banen. Aftenens debat blev en livlig ordveksling, styret af en veloplagt kommunaldirektør, Klaus Majgaard, der forsøgte at dele sol og vind lige mellem borgere og panelet af repræsentanter fra de politiske partier.

Livlig debat
Spørgsmålene samlede sig i sær om forslagene til budgetreduktioner på Social- og Sundhedsområdet og på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet.
På Social- og Sundhedsområdet blev der især spurgt til et forslag om en besparelse på 0,5 mio. kroner i forbindelse med harmonisering af tilbuddene på Gedevasevang og Skovgården. På Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet var der knubbede ord til forslaget om omlægningen af lokaletilskud og udlån – et forslag, der skal reducere budgettet med 1 mio. kroner i 2012.

Også behovet for renoveringer af skolebygninger og legepladser blev understreget kraftigt. Herudover var et anlægsforslag om en investering i Flyvestationen genstand for debat. I budgetforslaget er der afsat 2 mio. kroner til arbejdet med at åbne Flyvestation Værløse.

Styr på økonomien

En af de vigtigste målsætninger for det nye Furesø Byråd er lykkedes. Vi har fået styr på økonomien. Og ikke nok med det. Vores samlede regnskabsresultat for 2010 viser et overskud på godt 65 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på knap 4 mio. kr. Det vil sige, at der er en forbedring på 61 mio. kr. Resultatet betyde, at kassebeholdningen ved udgangen af 2010 er knap 48 mio. kr. – en forbedring på ca. 18 mio. kr.

Det er et rigtig flot resultat – specielt set i lyset af af de foregående års meget store budgetunderskud og træk på kassebeholdningen. Af landets 98 kommuner er blot 10 kommuner kommet ud af 2010 med budgetoverskud – og her er Furesø altså en af dem.

Resultatet er en konsekvens af en benhård økonomistyring. Alle konti er gået igennem med en tættekam. Budgettet er åbnet flere gange i løbet af året. Effektiviseringer og besparelser har haft førsteprioritet. Et enigt Byråd har stået fast på målsætningen om, at budgettet skulle holdes. Alle Furesøs medarbejdere er gået til opgaven med stor ildhu og idérigdom.

At få styr på økonomien er afgørende for at fastholde et godt serviceniveau og få politisk råderum til nye initiativer. Regnskab 2010 og den nye Fursøaftale lover godt for Furesøs fremtid.