Kategoriarkiv: Social og sundhed

Støt Børnecancerfonden

Furesøborgere cykler til Paris til fordel for Børnecancerfonden. Du kan støtte den gode sag ved at gå ind på denne side. Alle beløb, små og større er velkomne. Det er pære-nemt!

Støt kampen mod kræften!

Vi er 6 borgere fra Furesø, der denne sommer cykler med Team Rynkeby til Paris for at støtte Børnecancerfonden. De indsamlede midler går til kræftramte børn og deres familier samt til forskning og forebyggelse. Vi håber, du vil støtte Børnecancerfonden gennem et bidrag på denne side.

Vi skal hver cykle ca. 1370 km for at nå frem til Paris. Vores mål er at samle 3 kr. ind pr. kørt km. Hver dag på touren skal vi cykle ca. 200 km. Hvis du vil støtte 10 km. for én af os indbetaler du 30 kr. Hvis du vil støtte en halv dags arbejde i sadlen (100 km.) indbetaler du 300 kr. Støtte til en hel dag i sadlen for én af os bliver 600 kr. o.s.v. Vi håber du vil være med.

Alle bidrag – store og små er velkomne.

Mange hilsener

Anette Tønnes, overlæge på Rigshospitalet, Stavnsholt, Farum
Charlotte Kyhl, manager Novo Nordisk, Hareskovby
Anders Juul, overlæge på Rigshospitalet, Stavnsholt, Farum
Kenneth Johansen, direktør i Becker, Farum
Lasse Hoff, projektleder Nianet, Kr. Værløse
Ole Bondo Christensen, borgmester Furesø

Flere ældreboligere til Furesø

De henvendelser, vi får ind fra borgerne, viser, at der er et stort behov for flere ældreegnede boliger i Furesø. Samme melding får vi på vores møder med Ældrerådet og Ældresagen.

Vi vil meget gerne samle op på dette behov og formidle det videre til boligselskaber, pensionskasser og andre, der bygger boliger her i kommunen.

Furesø har tidligere, som en arv fra den gamle Farum Kommune, haft en venteliste for ældre, der ønskede en seniorbolig. Problemet med listen var, at kommunen efter loven ikke må administrere en sådan venteliste og, at der i øvrigt var forsvindende få boliger i forhold til det antal personer, der var skrevet op på ventelisten.

Vi vil i stedet bede forvaltningen om at skriver ud til de, der stod på den gamle venteliste for at høre, om de stadig er interesseret i en seniorbolig i kommunen, så kommunen kan videreformidler oplysningerne til de, der i fremtiden skal administrere ventelister til nye ældreegnede boliger i Furesø.

Vi vil samtidig tage en snarlig snak med Ældrerådet og boligselskaberne om hvordan, vi samler op på behovet, og hvilken rolle kommunen, rådet og boligselskaberne kan spille i den forbindelse.

Seniorbofællesskaber

Furesø Kommune vil gerne hjælpe seniorbofællesskaber i gang. Første skridt var et informationsmøde den 8. april for alle interesserede furesø-borgere. Interessen var overvældende med mere end 250 tilmeldte. Mødet gav mulighed for, at borgere, der har nået eller nærmer sig senioralderen kunne mødes og høre mere om det at etablere og at bo i et seniorbofællesskab.

Bofællesskaber giver en særlig mulighed for kontakt og samvær med andre i hverdagen, og nærheden til hjælpsomme bofæller giver tryghed og gode rammer for at klare sig som ældre i eget hjem. En indsats på området indgår i byrådets Budgetaftale 2013.

Mange seniorer vil gerne flytte i en mindre bolig uden trapper og andre forhindringer – og samtidig gerne bo i et fællesskab. Flere seniorboliger vil kunne betyde et generationsskifte i de boliger, der er blevet for store for ældre, og dermed give plads til nye familier – til glæde for befolkningsudviklingen i kommunen.

På informationsmødet fortalte fire oplægsholdere om, hvordan man bærer sig ad med at realisere et bofællesskab af henholdsvis ejer-, andels- og lejerboliger og om, hvordan det er at bo i et bofællesskab.

Læs mere her

Indsats for unge med autisme og asperger

Byrådet besluttede med Budget 2012 at afsætte 500.000 kr. årligt til en målrettet indsats over for unge 18-25-årige med diagnoser indenfor autisme og asperger.

Målet er at støtte de unge, så de i størst muligt omfang kan bo alene og gennemføre en uddannelse eller passe et arbejde. I Furesø har 9 unge været tilknyttet projektet. Heraf er 5 flyttet i egen bolig, og 4 støttes med henblik på at blive i stand til at flytte hjemmefra. 8 er i gang med en ungdomsuddannelse, og en enkelt er under erhvervsafklaring.

De unge trænes blandt andet i praktiske gøremål i hjemmet. For eksempel rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask og strukturering af hverdagen for at kunne klare et selvstændigt voksenliv.

Der er her tale om unge mennesker, som på trods af deres særlige udfordringer har en masse ressourcer, de skal lære at bruge – både i deres eget liv og som samfundsborgere. Vi skal fremme det, som vores unge mennesker kan frem for at stirre os blind på det, de ikke kan.

Indsatsen vil blive fulgt op med et samarbejde med lokale virksomheder om at skaffe job- og praktikpladser til unge med autisme og asperger.

Aktive hænder

Til fælles gavn
Projekt Aktive Hænder er et nyt initiativ under Furesø Frivillighedscenter, Formålet er at at udvikle sammenhængen i lokalsamfundet. Projektet bygger på en tro på, at førtidspensionister har kompetencer, som de gerne vil bruge til fordel for foreningslivet. Der er et stort potentiale for gensidigt udbytte – både menneskeligt og praktisk – ved at tænke i nye baner. Den enkelte vokser ved at udføre opgaver for fællesskabet.

Tilbud til førtidspensionister
Aktive hænder er et tilbud til alle førtidspensionister i Furesø Kommune. Formålet er at give fortidspensionister mulighed for at udvikle sig i et arbejdsfælleskab, hvor man bliver stillet meningsfulde opgaver, som hjælper foreninger i kommunen. Tilbuddet er en håndsrækning til dig, som ønsker at bidrage med frivilligt arbejde!

En ny sparringspartner for foreninger
Med “Aktive Hænder” har foreningerne i Furesø Kommune fået et nyt tilbud. Projektet vil gerne hjælpe din forening med administrative opgaver, men også med udvikling af foreningernes potentiale, synlighed, rekruttering og medlemsfastholdelse. Projektet tænker i nye baner, når det kommer til at løse foreningernes udfordringer.

Kontakt
Projekt Aktive Hænder retter sig mod førtidspensionister, som ønsker at tilegne sig færdigheder til brug for frivilligt arbejde for foreninger i Furesø Kommune. Vil du være en del af et fællesskab og lære nye ting sammen med andre førtidspensionister? Henvend dig til projektleder Hanna Gregersen på hanna@aktivehaender.dk eller 20 90 97 08.

Til julefest på Gerlev Kro med Gedevasevang

Omkring 160 feststemte ældre Furesøborgere havde sagt ja tak til invitationen fra Gedevasevang om at komme til julefest. Sneen dalede stemningfuldt da to turistbusser stævnede ud med kurs mod den hyggelige Gerlev Kro

Det er første gang, at Gedevasevang indbyder til en fælles julefest for brugere, personale og bestyrelsesmedlemmer. Jeg var også inviteret og havde en dejlig eftermiddag. Mange, jeg talte med, har boet i Farum eller Værløse i mere end en menneskealder og kunne fortælle spændende historier om Slangerupbanen, ture med hestevogn, byggegrunde man kunne købe for blot 5.000 kr., og baller på for længst lukkede forlystelser. Levet liv, visdom og meget glæde.

Gedevasevang bygger i høj grad på frivillighed og gensidig hjælp. Nogle brugere kommer dagligt, andre flere gange ugentligt eller, som det nu byder sig, men fælles for alle er de mange gode sociale aktiviteter, der hver uge tilbydes, og som giver så mange oplevelser og venskaber.

Jeg møder meget tit tilfredse brugere af Gedevasevang, der fortæller om interesante foredrag, spændende ferieture og veltillavede måltider indtaget i dejlige rammer. Jeg hører også, at stedet for mange betyder rigtigt meget i hverdagen. At Gedevasevang betyder trivsel og mere overskud til at klare for eksempel sygdomsperoder og svære stunder i livet. Ja, på Gedevasevang ”smitter” man hinanden med en positiv tilgang til tilværelsen.

Der er grund til at være både imponeret og taknemmelig for det store frivillige engagement, som jo er grundstenen i Gedevasevangs virke.

Efter en formidabel julefrokost, sange og dans blev vi atter hentet af bussserne og kørt hjem i det sneklædte landskab  – en dejlig oplevelse og mange nye bekendtskaber rigere.

Gedevasevang gør en forskel. Tak til alle medarbejderne med  Birgit i spidsen. Tak til de mange frivillige og tak til bestyrelsen for jeres fælles bidrag til at gøre Gedevasevang til et godt sted for alle.

Rigtig glædelig jul og god nytår til alle på Gedevasevang.

Task Force om integration

Regeringen vil styrke integrationsindsatsen. En af de nye initiativer er en særlige task force, der skal samle gode erfaringer med integrationsarbejdet i kommunerne. Jeg er blevet bedt om at være formand for task forcen, der  skal se på, hvordan kommunerne kan skabe en bedre sammenhæng i integrationsindsatsen, og hvordan nydanskernes aktive medborgerskab styrkes. Det skal blandet ske ved at besøge kommuner med gode erfaringer, som andre kan lære af. (På billedet har jeg en snak med formanden for det lokale integrationsråd  i Furesø Neslihan Diksan)

Jeg har sagt ja tak til opgaven, fordi en vellykket integration efter min mening er helt afgørende for sammenhængskraften i samfundet og for samfundsøkonomien. Mange indvandrere og efterkommere klarer sig godt i det danske samfund. De bidrager på arbejdsmarkedet, og mange unge klarer sig fint i uddannelsessystemet.

Men vi har også reelle integrationsudfordringer i Danmark. Alt for mange er uden for arbejdsmarkedet, for mange – især drenge – får ikke en uddannelse og i nogle boligområder er der en koncentration af sociale problemer. Integrationsproblemer, der ikke er blevet løst, og som kan blive større, hvis vi ikke gør noget.

Det er vigtigt, at mennesker, der kommer hertil for at blive en del af det danske samfund, får hjælp til at klare udfordringer med eksempelvis sprog, uddannelse, job, og bolig. Samtidig skal vi have forventninger og stille krav om, at alle, der kan, bidrager til samfundet. Det er afgørende vigtigt, at integrationsindsatsen bliver grebet rigtigt an, så så mange som muligt kommer i gang med job og uddannelse og bliver en del af det danske samfund så tidligt som muligt. Problemer med sprog, beskæftigelse, uddannelse, sociale forhold og sundhed skal ses i en sammenhæng og løses på tværs og i samarbejde eksempelvis med arbejdsmarkedets parter. Det har nogle kommuner gode erfaringer med, og de erfaringer skal nu samles op og udbredes til hele landet

Task Forcen skal også se på, hvordan vi styrker nydanske borgeres aktive medborgerskab for eksempel gennem deltagelse i det frivillige arbejde i fodboldklubber, beboerforeninger og skolebestyrelser. Vi skal pege på konkrete erfaringer, der har inspireret nydanskere til at tage medansvar og deltage på lige fod i samfundets fællesskaber, som andre.

Når jeg er valgt til opgaven, tror jeg det er fordi, at Furesø er en mangfoldig kommune med mange forskellige nationaliteter. Vi har forventninger til hinanden og skaber løsninger sammen. Det gælder også på integrationsområdet. Samtidig har vi vist, at det er muligt at løse kommunale opgaver enklere, bedre, billigere og smartere. Det skal vi på landsplan også gøre på integrationsområdet, der i nogen grad lider af, at for mange projekter med for lille en effekt falder over hinanden.

De øvrige medlemmer af Task Forcen Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund Kommune, Agi Csonka, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut, Else Marie Ringgaard, chefkonsulent i Dansk Flygtningehjælp og Michael Petterson, arbejdsmarkedschef i Vejle Kommune.

Økologisk mad i Furesøs køkkener

Furesø kommune laver mad til rigtig mange hver eneste dag: Til børnene i vuggestuer, skoler, og fritidsordninger. Til idrætsudøvere i vores sportshaller, til de ældre på plejecentrene og til medarbejderne på rådhuset.

Mindre end 1 pct. af det mad, vi serverer, er i dag økologisk. Det vil vi gerne gøre meget bedre, og nu har vi chancen.

Furesø har søgt og fået 3 mio. kr. fra Fødevareministeriet til at omlægge vores køkkenener, så der bruges flere økologiske råvare. Målet er at 60 % af maden skal være økologisk indenfor de nuværende budgetter.

Furesø Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Økologi ++, der tidligere har været involveret i at gennemføre omlægningen af bl.a. Københavns køkkener til økologi. Øko++ har således erfaringer med at omlægge køkkener i alt fra daginstitutioner og skoler til plejecentre og hospitaler.

Øko ++ vil gennemføre kursusforløb for alle, der har med madlavning at gøre i Furesø. Kurserne afholdes så vidt muligt i de enkelte køkkener. Omlægningen vil ske ved, at ændre menuer og anvendelsen af råvarer, og derved frigøre midler til, at købe de lidt dyrere økologiske råvarer.

Formålet er bedre og mere sundt mad til Furesøs borgere,. idet de økologiske menuer vil blive sammensat af friske årstidsbestemte råvarer, med masser af vitaminer, mineraler og mindre ”dårligt” fedt og mindre kød.

Herudover vil der være en lang række andre fordele ved projektet så som

• mindre CO2 udledning – bl.a. som følge af flere lokalt producerede råvarer
• reduceret madspild
• mindre forurening af grundvandet, idet de økologiske arealer dyrkes uden pesticider.

Hurra! Furesø har fået et Fontænehus

Tale ved åbningen af fontænehuset den 2. november 2012
 
Jeg er virkelig glad for, at vi nu sammen kan fejre den officielle åbning af Fontænehuset Furesø.

For et par år siden fortalte en bekendt mig om et Fontænehus, hun kom i som medlem og om den store glæde, hun havde ved være med til at styre huset sammen med andre med psykiske vanskeligheder.  ”Sådan et godt sted skal du også have i din kommune”, sagde hun til mig.

Og jeg havde faktisk netop set en fjernsynsudsendelse om Fountain House i København, hvor jeg kunne se, at tilbuddet gav mennesker med psykiske vanskeligheder et godt afsæt til at komme videre i livet.

Kort efter fik jeg kontakt til Hanne Gingold fra Fonden Fontænehusene Danmark, som oplyste, at det var det helt rigtige tidspunkt for Furesø Kommune at starte arbejdet med vores eget Fontænehus, da der var mulighed for økonomisk støtte fra Socialministeriet.
En delegation af politikere og embedsfolk fra Furesø tog derefter på besøg i et Fontænehus i Tåstrup for at se, hvordan de arbejdede, og det blev på den baggrund besluttet at søge fondsmidler til vores eget Fontænehus her i Furesø.

Det er derfor en særlig stor glæde for mig at stå her til indvielsen og ved selvsyn konstatere, at vi kom i mål. Vi har nu fået et supplerende tilbud i kommunen til borgere med psykiske udfordringer, som har et ønske om at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

I Fontænehuset bliver man en del af et socialt fællesskab, der bygger på frivillighed, ligeværdighed og medindflydelse. Man tilbydes meningsfyldt arbejde. Der forventes noget af medlemmerne. Alle skal bidrage, men det sker i fred og ro med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder.
Jeg er stolt af, at vi, som en relativ lille kommune nu har fået suppleret tilbuddene til borgere med psykiske vanskeligheder med et stærkt tilbud, der forhåbentlig kan vise vej til
nye fællesskaber og nye muligheder. Fontænehuset Furesø har en særlig forpligtelse til at udvikle et tilbud for de unge – og det er et arbejde, der allerede er godt i gang. Her skal Fontænehuset samarbejde godt med jobcentret, ungeenheden, lokale virksomheder og andre kommuner.
Tak til medlemmerne og medarbejderne for at have forberedt denne festlige dag og for at have sat huset så godt i stand. Tak til Socialministeriet for at bevillige
SATS-puljemidler til Fontænehuset Furesø. Jeg ønsker huset al mulig held og lykke og god vind fremover

Yderligere fakta om Fontænehuset
Fontænehuset Furesø startede for 9 måneder siden i tomme lokaler. Fontænehuset Furesø samarbejder tæt med socialpsykiatri og jobcenterets ungeenhed– og der er nu 25 indmeldte medlemmer, hvor af de 18 medlemmer er aktive i huset for tiden. Heraf er en tredjedel under 30 år.

Folkemøde med solidaritet på dåse

Det kvartalsvise møde mellem kommuner i hovedstadsregionen var i anledning af Folkemødet henlagt til Bornholm. Det gav mulighed for at deltage i Folkemødet, som var en rigtig god oplevelse med masser af politik, hygge og højt humør. Jeg deltog i en paneldebat arrangeret af scleroseforeningen under overskriften: Har kommunerne ikke råd til at følge loven?
Loven siger, at der skal foretages et individuelt skøn og laves handleplan for det enkelte menneske med handicap. Men det har mange kommuner tilsyneladende ikke penge til. Er vi ligeglade med retssikkerheden og har vi ikke råd til at leve op til landets love?

Faktisk fik Furesø kommune ros på mødet, fordi vi har relativt få sager, som scleroseforeningen må gå ind i. Jeg sagde, at Furesøs vision om, at: “Vi finder løsninger sammnen” også forpligter i forhold til den enkelte borger. Derfor er vi ude og lave individuelle handlingsplaner og finde målrettede løsninger i dialog med de pågældende. Vi lægger vægt på en respektfuld dialog, hvor vi er lydhøre, rettidige og klare i mælet, når det handler om gensidig forventningsafstemning. På den måde søger vi løsninger frem for konflikter. Det betyder ikke, at vi friholder voksenhandicapområdet for effektiviseringer og besparelser. Som de økonomiske vinde blæser nu, skal vi på alle omåder prioritere og gøre tingene enklere, bedre, billigere og smartere. På voksenhandicapområdet handler det bl.a. om vores hjemtagningsstrategi og en forstærket rehabiliteringsindsats.

Jeg talte efter mødet med en pårørende, der gav eksempler på, hvor benhårdt det kan være, når en kommune ikke er lydhør og løsningsorienteret. Det er en stor udfordring af være pårørende til en alvorlig syg. Hvis man oven i den bekymring også skal slås med kommunen, er det næsten ikke til at bære.

Det skal vi huske på – og så skal vi huske på, at et svagt mindretal ikke kan stemme sig til deres rettigheder. De er afhængige af vores andres solidaritet. Jeg fik som tak for indlægget en konservesdåse med overskriften “Velfærd på dybt vand” og med påskriften “Solidariteten er under pres i krisetider. Sommetider ville vi ønske os, at vi kunne komme solidariteten på dåse – og gøre den langtidsholdbar”“.

Der er 12.500 danskere, der har sclerose