Kategoriarkiv: Taler

Åbning af kulturhus Stien

En sti skal benyttes – ellers gror den til. Sådan er det jo også med os mennesker. Denne afdeling af den gamle Bybækskole hed Stien. Alt for længe har den stået tom og ubenyttet hen.

Groet til var den – og tømt for liv. Men så fik vi en idé: Hvorfor ikke sætte lokalerne i stand med hjælp fra nogle af de ledige i kommunen. Stiens mange tomme kvadratmetre burde kunne benyttes af de mange foreninger og borgere, der mangler plads til al deres virketrang.

Vi tog for et års tid siden en snak med Zanne Jahn om idéen, og hun var straks fyr og flamme. Zanne fik låst sig ind på den lukkede skole, målte op, lagde planer og fik meget hurtigt engageret Lars Verdich i at bygge Stien op og om.

Siden er det gået slag i slag og i dag kan vi åbne og byde velkommen til foreninger og borgere i Furesø, der nu skal betræde Stien og skabe nyt liv.

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Rigtig mange har bidraget til at Stien har kunnet åbne i dag. En særlig tak skal lyde til Zanne og Lars og til de, der har knoklet med det hårde manuelle arbejde med at vælte vægge, sætte nye op, spartle huller, male og udsmykke Stien. Hvor er det blevet flot!

Vi er i Furesø kendt for stærke fælleskaber og for at kunne bygge bro på tværs. I stien vil man fremover kunne høre rap, opera og rockmusik. Man vil kunne male og dyrke pilates, afholde møder og meget, meget mere. På den gamle fodboldbane uden for er der godt gang i folkehaverne.

Som Inger Christensen skrev i 1967 i digtet ”Det”: “Et samfund kan være så stenet, at alt er en eneste blok, og indbyggermassen så benet, at alt er gået i chok, Og hjertet er helt i skygge, og hjertet er næsten hørt op. Til nogen begynder at bygge, en by, der er blød som en krop”.

Mit håb er rigtig mange Furesøborgerne i fremtiden kan mødes ”på Stien”. Her er plads til oplevelser og stærke fællesskaber, som er den særlige styrke ved Furesø.

Nytårstale til medarbejderne i Furesø 2013

Godt nytår
Godmorgen og rigtig godt nytår. Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god juleferie, hvor I har kunnet slappe af og finde stunder til alt det, vi forsømmer i dagligdagen.

Vi skal ikke glemme, at mens de fleste af os, der er samlet her, har haft en velfortjent juleferie, så har flere af vores kollegaer været på arbejde i vores ældrecentrer, vej og park, hjemmehjælpen, det udgående team osv. Furesø kommune er der for borgerne 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tak til de af kollegaerne, der har haft vagten gennem jul og nytår.

Styr på økonomien og fælles vision for Furesø
Vi har nået rigtig meget i Furesø de seneste tre år. Vi har fået styr på økonomien og skabt plads til forandring. Vi sætter skatten ned i 2013 og kan fjerne særskatten helt i Farum i 2014, hvor vi omsider bliver én kommune med ensartet skattetryk. At få styr på økonomien har krævet en kæmpeindsats fra jer alle sammen med vores dygtige økonomiafdeling i spidsen

Byrådet vedtog i 2012 i enighed en fælles vision for kommunen. Under overskriften ”Vi skaber løsninger sammen” siger vi, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. En kommune, med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv hele livet, hvor børn og unge får mulighed for at uddanne og udvikle sig maksimalt, hvor vi har et rigt kultur-, idræts- og friluftsliv og værner om vores smukke natur. Vi siger også, at vi vil være en effektiv og omsorgsfuld kommune og samarbejde med andre kommuner om at præge regionens udvikling.

Med styr på økonomien, en fælles Furesøvision og udsigt til et ensartet skatteniveau har vi skabt et rigtig godt fundament for den videre udvikling af kommunen. I 2012 tog vi i fællesskab en række skridt der flytter Furesø fremad.

God borgerdialog
Vi formulerede i 2012 seks ledetråde for den gode borgerdialog, som vi skal arbejde videre med i de kommende år. Den gode borgerdialog kræver, at vi har styr på vores egne arbejdsprocesser, at sagerne er oplyste og vores afgørelser veldokumenterede, at vi får koordineret tilstrækkeligt internt og har en tillidsfuld og løsningsorienteret dialog med de borgere, der har brug for vores assistance.

Det lyder banalt, men er ofte svært, bl.a. fordi en række af vores sager er komplekse og fordi, der ofte skal koordineres på tværs af vores afdelinger.

Jeg ved, at bl.a. center for Børn og Familie har arbejdet målrettet med at beskrive, forenkle og sikre bedre styring af interne arbejdsprocesser i 2012, og det er mit håb, at erfaringerne herfra kan udbredes til andre af kommunens arbejdsområder.

Når vi ønsker høj kvalitet i sagsbehandlingen og høj grad af borgertilfredshed, skal vi også have værktøjer, der gør os i stand til at måle, om vi bevæger os i den rigtige retning. Det kan være faktorer som udvikling i sagsbehandlingstider og antal klage- og ankesager, men det kan også være mere subjektive borgertilfredshedsundersøgelser, hvor vi spørger borgeren, om vi har ramt skiven i forhold til vores målsætning om kvalitet og god dialog.

Vi skal bryde den negative sociale arv
Furesø er en ressourcestærk kommune, hvor rigtig mange kan selv. Men vi har også mange udsatte familier, og vi har – som andre kommuner – en meget vigtig udfordring i forhold til at forebygge negativ social arv. Når børn vokser op i familier med problemer som ledighed, dårligt helbred, manglende lektiehjælp, dårlig boligsituation, misbrug og vold – ja så er der en meget stor risiko, for at disse børn ender i samme situation som deres forældre. Det er ulykkeligt for børnene og rigtig dyrt for kommunen.

At bryde den negative sociale arv er et langt sejt træk på tværs af forvaltninger – hvor vi bør overveje, om ikke vi skal styrke den koordinerede rolle, eksempelvis i form af en fast gennemgående sagsbehandler.

Børn og unge – vores fælles fremtid
På børne- og skoleområdet, er det min opfattelse, at vi har en god dialog med personale og forældrebestyrelser, hvor debatten om ny struktur er afløst af en diskussion om kvalitet. Vi skal på børne- og skoleområdet både være inkluderende, have alle med og have et højt ambitionsniveau, så hvert enkelt barn får mulighed for at udvikle og uddanne sig optimalt. At stille krav, have forventninger til hinanden og klare værdier– tror jeg er helt afgørende for at vi kan lykkes med at skabe de bedste børneinstitutioner og folkeskoler i landet og ruste børnene til fremtidens udfordringer.

Jeg vil her ikke undlade at nævne skolebyrådsdagen, der inddrog alle kommunens folkeskoler. Det var en kæmpeoplevelse at mærke de unge menneskers engagement i lokaldemokratiet og evne til at finde løsninger sammen – helt i tråd med Furesøvisionen.

Sundt og aktivt liv – hele livet
På sundheds- og ældreområdet har kursen jo været klar i flere år: Hjælp til selvhjælp, længst muligt i eget liv, fokus på rehabilitering, det koordinerede patientforløb, bedre udskrivningskoordination. Alt sammen handler om, at støtte op om borgerens muligheder for at levet er sundt, og aktivt liv hele livet. Planlægningen af et nyt pleje- og genoptræningscenter vil være en kæmpeopgave i det år, vi går ind i, men vi skal også have tid til at se på muligheden for flere ældreegnede boliger – en målsætning, der indgå i budgettet for 2013.

Kultur, idræt og fritid binder kommunen sammen
På kultur- idræts- og fritidsområdet, vil jeg starte med at prale af Claus Holm fra vores effektiviseringsenhed, som kom på andenpladsen i 2012 udgaven af Farum Sø-løbet. Jeg deltog selv i løbet og havde den glæde, at løbe fra mine borgmesterkollegaer fra Allerød og Fredensborg.

Når vi taler om Farum Sø vil jeg også nævne Farum Sø Stien, som blev indviet i forsommeren. Stien og åbningsarrangementet er et resultatet af et forbilledligt samarbejde mellem vores kultur- idræts- og fritidsfolk og vores natur og miljøfolk. Et samarbejde, der jo blev gentaget med stor succes senere på efteråret, da Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden. Endnu en vigtig milepæl i Furesø kommunes historie

2012 blev året, hvor vi fik lagt kunstgræs og jordvarme i Farum Park, hvor FCN blev Danmarksmestre, hvor Furesø blev årets spil dansk kommune hvor vi fik et ungekulturhus og et egnsteater efter meget dramatik.

Her i Kulturhuset sørger Zanne Jahn og hendes medarbejdere for et sandt overflødighedshorn af udstillinger og arrangementer. I kombination med det der sker i regi af Skovhuset, Galaksen, Furesø Museer og bibliotekerne, må vi sige, at vi står rigtig flot på kulturområdet ikke mindst takket være et rigtig godt samarbejde med de frivillige foreninger. I årene, der kommer, vil der være mange nye tiltag som ombygning af Satellitten, ny idrætshal, parkourbane og udstillings- og nye aktivitetslokaler på Bybækgrunden.

By og natur
Furesø er i fuld gang med en lang række nyskabende byudviklingsprojekter: I 2012 åbnede en ny dagligvarebutik ved Farum Kaserne, hvor der også om ganske kort tid vil være rejsegilde for 73 nye lejeboliger. Planopgaverne nærmer hober sig op med spændende nyskabelser som udvikling af Værløse Bymidte, flere nye boliger i Laanshøj, nye butikker i Hareskovby og Jonstrup, udvikling af Bybækgrunden og udvidelse af Farum Bytorv. De mange byudviklingsmuligheder skal styres igennem med sikker hånd, så vi udvikler levende byer og lokalsamfund med respekt for Furesøs mange natur- og kulturværdier. Vi har sat ekstra midler af i 2013 til at få turbo på byudviklingen og håber meget, at den vakante stilling som centerchef på området kan besættes meget snart.

Vi har i 2012 vedtaget en meget ambitiøs grøn plan for at beskytte vores naturområder. Kommunen går foran med energirenovering af den kommunale bygningsmasse og samarbejder med kommunens grundejerforeninger og erhvervsforeninger om klimaforbedringer. Vi har et forbilledligt godt samarbejde med de grønne organisationer på disse områder. Som gammel grøn græsrod, vil jeg gerne sige særlig tak for det.

Vækst og beskæftigelse
Jeg har i julen læst Bill Clintons nye bog ”Back to work”, der i et globalt perspektiv understreger behovet for at møde finanskrisen med tiltag, der kan fremme beskæftigelse. Hvad Clinton ønsker på verdensplan skal vi gøre – i lidt mindre målestok – her i Furesø. Vi har et godt samarbejde med kommunens erhvervsforeninger om at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og vil i løbet af 2013 sammen gå ud og lancere Furesø som en attraktiv erhvervskommune. Vores Jobcenter spiller en afgørende rolle for at hjælpe ledige i gang. Vi indførte i 2012 ”Grøn Aktivering”, hvor unge på kontanthjælp og borgere med psykiske handicap udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundet, og vi har etableret Furesø Fontænehus, hvor de unge med psykiske udfordringer indgår i forpligtende fællesskaber og får hjælp til deres videre udvikling. At kunne bidrage til fællesskabet gennem et arbejde er afgørende også selv om ens arbejdsevne ikke er på omgangshøjde med normen.

Fra de indre linjer
På de interne linjer fik vi i 2012 en ny kommunaldirektør, Rasmus Bjerregård, der har været en stor gevinst for Furesø. Rasmus blev kastet i ilden fra dag ét og havnede midt i diskussionen om tilskud til skattelettelser. Også det klarede du rigtig godt, Rasmus. Min oplevelse er, at vi har en velfungerende direktion, der arbejder rigtig godt sammen på tværs og giver god plads til centerchefer og medarbejdere. Medarbejdertilfredsheden i kommunen ligger over gennemsnittet, og sygefraværet er for nedadgående. Det er rigtig godt gået i betragtning af de store omstillinger, vi har været igennem, og det store arbejdspres alle har været udsat for.

Vi er stadig opdelt på to rådhuse, men lige før jul vedtog byrådet med alle stemmer for, at Furesø Rådhus i fremtiden skal samles på én adresse. De næste måneder vil vi forberede den endelig beslutning om, hvilke af de to mulige placeringer, vi vil lægge os fast på.

Tusind tak for indsatsen
En ting er sikker: Vi kommer ikke til at kede os de kommende år. Der er masser af spændende, opgaver foran os, som vi skal løse sammen. Jeg er hver dag fuld af beundring over den arbejdsindsats og det engagement, I lægger for dagen. Det er en stor ære og et stort privilegium at være borgmester i Furesø. Der er ikke noget at sige til, at andre også gerne vil være det! I skal have tusind tak for indsatsen i 2012 og al mulig held og lykke med 2013. Lad os sammen gøre året, vi går ind i, til endnu et fantastisk år for Furesø og for hver enkelt af os. Rigtig godt nytår.

Nytårsudtalelse 2012/2013

Styr på økonomien og fortsat fremgang i Furesø
2012 blev endnu et godt år for Furesø. Byrådet har i et bredt og tillidsfuldt samarbejde fået styr på økonomien. For tredje år i træk kommer vi ud af året med et flot budgetoverskud. Siden det nuværende byråd tiltrådte for 3 år siden har vi forenklet, strammet op og forebygget, så vi hvert år sparer 100 mio. kr. på driften. Vi har omlagt kommunens dyre lån og er ude af alle swap-aftaler. Særskatten i Farum forsvinder helt i 2014, og vi kan sætte skatten ned allerede i 2013. Budgetterne holder, og vi har fået råd til udvikling.

Furesøvisionen
Byrådet har i 2012 formuleret en samlet vision for Furesø under overskriften: ”Vi skaber løsninger sammen”. I visionen hedder det, at Furesø vil fremme stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune, hvor det bliver stadig bedre at bo, leve og arbejde. Furesøvisionen er et rigtigt godt grundlag for den videre udvikling af kommunen. Med budget 2013 har sat vi penge af til en række nye initiativer, der skal give visionen kød og blod – som for eksempel en ny idrætshal, høj faglighed i folkeskolen, flere ældreegnede boliger, nyt ældrecenter, job- og praktikpladser til unge, flere solceller, klimarenovering, beskyttelse af naturområder, turbo på byudvikling og erhvervsfremme. Læs mere om visionsarbejdet her

Børn og unge For de unge har vi i 2012 indført en årlig ungemusical, etableret et Ungehus og gennemført caféaftener på Billen. Det er i høj grad de unge selv, der får lov at tage ansvar. Vi har afholdt et ”Skolebyråd”, hvor elever fra alle byens skoler har besluttet konkrete projekter, der skal gennemføres på de enkelte skoler. Se video fra Skolebyrådsdagen her. Vi har i budget 2013 afsat midler til et yderligere løft på skoleområdet og til forbedring af fritidstilbuddene.

Tryghed
Tryghed er en vigtig forudsætning for det gode liv. Derfor har vi i 2012 indgået et partnerskab med Nordsjællands Politi om trygge boligområder.

Årets Spil Dansk kommune
Furesø har et rigt foreningsliv med en meget bred vifte af kultur-, idræts og fritidstilbud.  Vi er tæt på hovedstadens udbud af kulturelle oplevelser, men vi kan også selv. Vi blev i 2012 udpeget som årets Spil Dansk Kommune bl.a. fordi, vi er lykkedes med at bringe borgere og kunstnere sammen på tværs af genrer – fra rap til opera. I 2012 blev der tilføjet endnu en blomst i buketten af kulturtilbud, nemlig egnsteateret Undergrunden.  Se en dejlig video om Spil Dansk Dagen her

Danmarks- og verdensmestre 
På det sportslige område blev 2012 også minderigt. Her skal blot nævnes tre resultater, der gav genlyd nationalt og internationalt: FC-Nordsjællands Danmarksmesterskab og deltagelse i Champions League, Henrik Stephansens verdensmesterskab i roning og Thorbjørn Olesen sejr i golfturneringen Sicilien Open.

Udvikling med omtanke
Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden i 2012 ikke mindst takket være en stor frivillig indsats fra ”Åbningsgruppen”. Vi har nu adgang til et helt nyt naturområde, der skal bevares og beskyttes, men der er også mulighed for nye boliger og spændende ny erhvervsudvikling på området. Furesø er i fuld gang med en lang række nyskabende byudviklingsprojekter: I 2012 åbnede en ny købmandsbutik ved Farum Kaserne, hvor der også om ganske kort tid vil være rejsegilde for 73 nye lejeboliger. Furesøs planudvalg arbejder samtidig med udvikling af Værløse Bymidte, flere nye boliger i Laanshøj, nye butikker i Hareskovby og Jonstrup, udvikling af Bybækgrunden og udvidelse af Farum Bytorv. De mange byudviklingsmuligheder skal styres igennem med sikker hånd, så vi udvikler levende byer og lokalsamfund med respekt for Furesøs mange natur- og kulturværdier. 

Plads til alle der vil
Vi indførte i 2012 ”Grøn Aktivering”, hvor unge på kontanthjælp og borgere med psykiske handicap udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundet: Naturpleje ved Søndersø, åbning af Flyvestation Værløse, hjælp til Skolelandbruget, Spejdernes Genbrug og bådudlejning på Farum Sø. Vi har i 2012 etableret et Fontænehus, hvor de unge indgår i forpligtende fællesskaber og får hjælp til deres videre udvikling. Vi har et godt samarbejde med kommunens erhvervsforeninger om vækst og jobskabelse og vil i løbet af 2013 sammen gå ud og lancere Furesø som en attraktiv erhvervskommune.

En grøn oase i hovedstadsregionen
Vi har i 2012 vedtaget en meget ambitiøs grøn plan for at beskytte vores naturområder. Kommunen går foran med energirenovering af den kommunale bygningsmasse og samarbejder med kommunens grundejerforeninger og erhvervsforeninger om klimaforbedringer. Mere end 60.000 biler passerer hver dag gennem Furesø på vej til og fra København. Vi har derfor i 2012 foreslået, at man undersøger mulighederne for en forlængelse af S-togsbanen mod nord. Lokalt arbejder vi på bedre busforbindelser og bedre forhold for cyklister.

God borgerdialog
Dialogen mellem borgerne og kommunen skal være tillidsfuld, respektfuld og løsningsorienteret. Uden borgernes aktive medvirken og positive medspil, når kommunen ingen vegne. Vi har derfor i 2012 formuleret en række ledetråde for en god borgerdialog, som de forskellige forvaltninger i kommunen er i fuld gang med at indarbejde i den daglige sagsbehandling. Læs ledetrådene her

Fortsat fremgang for for Furesø
Lad 2013 være året, hvor Furesø for alvor ranker ryggen og viser omverdenen, at Furesø er en kommune med fantastiske muligheder. Vi skal også i 2013 skabe løsninger sammen og sikre, at Furesø bliver et endnu bedre sted bo, leve og arbejde. Tak for samarbejdet i 2012. Rigtig godt nytår til alle.

 

FuresøHistorien – læs den før din nabo

Furesø har fået sin helt egen historiebog. En lokal Danmarkshistorie, der dækker perioden fra istiden frem til 1660. Bogen blev afsløret i dag. Jeg har smuglæst i bogen og holdt følgende tale ved dagens reception på Mosegården. Læs her, hvor du kan købe bogen.

Tale ved udgivelsen af ”FuresøHistorien” den 2. December 2012

I dag er det 1. søndag i advent – starten på et nyt kirkeår. Vores lokale præst fra Stavnsholtkirken, Ulla Salicath, sagde ved dagens prædiken, at “alt nyt tager sin begyndelse i det, der var”. Sikkert er det, at samtiden og fremtiden tager form af fortiden. Derfor er det også så vigtigt at kende til tiden før vores. Og derfor er bogen om ”FuresøHistorien” en gave til alle os, der tager del i livet her på egnen – i den tid vi nu lever i.

Med inspiration fra Christian Winters sang, ”Flyv fugl flyv over Furesøens vande”, står der i bogens indledningen, at forfatternes intention er at ”iklæde sig et lagtidslevende væsens fjerdragt og overflyve Furesøegnes 15.000  årige historie”. Det er en svær opgave, men I er kommet rigtig godt af sted med det.

Omslaget på bogen er et billede af Claus Ørntofts smukke skulptur ”Udsyn”, der med ryggen mod Fiskebækken skuer ud over Furesø. Skulpturen kan tolkes som et fortidsvæsen, der har set de første jægere dukke frem på Furesøegnen for 15.000 år siden. Men skulpturen skuer samtidig ind i fremtiden – deraf navnet ”udsyn”.

Når man dykker ned i bogen bliver man straks grebet af den spændende fortælling om, hvordan Furesøs smukke landskab er formet af is og smeltevand: Tunneldale, morænebakker, smeltevandsaflejringer, dødishuller.

Jægerstenalderen varede i knapt 10.000 år. Fra 13.000 år før vor tidsregning (f.v.t.). Tænk jer, at der er fundet en spydspis af flint ved Værebro å, der kan dateres til 11.000 år f.v.t., og som ligger her på museet.

Efter jægerstenalderen fulgte bondestenalderen fra 4000 år f.v.t med mange fund af flintøkser og tydelige spor i landskabe i form af stendysser og jettestuer.

Herefter fulgte bronzealderen fra 1.700 f.v.t til 500 f.v.t med et rigt lokalt fund ved Lundsbakkegraven.

Om jernalderen kan man i bogen læse om Alugod kvinden – en rig høvdingedatter, der blev stedt til hvile i år 230 efter vor tidsregning på det, der i dag er Flyvestation Værløse. Man fandt graven i 1944 med meget velbevarede knogler og et unikt smykke kaldet ”Værløsefiblen”. Alugodkvinden er Furesøs svar på Tut Ankh Amon!

Efter Jernalderen fulgte Vikingetiden, hvor man i bogen kan læse om sporene af en trækirke fra sidst i 1000 tallet, der blev fundet  ved restaurering af Kr. Værløse kirke, og om vikingegårde i Værløse Vest og Kr. Værløse.

Middelalderen og Renæssancen er beskrevet med et stadig stærkere kongedømme, herremænd, fæstebønder, hoveri, pestens hærgen, et begyndende skolesystem og et ”byting” – den første forløber for vores tids byråd. Gennem citater fra kirkebøger og retsbøger får læseren et indblik i det barske liv her i lokalområdet med meget stor børnedødelighed og et skørlevned, hvor øl var en stor del af ”den daglige kost”.

Det har tydeligvis været en kæmpe opgave, at samle disse mange års lokalhistorier i én bog. Det er første gang, at FuresøHistorien fortælles i en sammenhæng og opgaven er lykkedes rigtig godt. Kommunens to historiske foreninger, Farum Lokalhistoriske Forening og Værløseegnens Historiske Forening har slået sig sammen om opgaven. I fortjener virkelig anerkendelse for dette arbejde. Tak.

Bind 1 fortæller historien frem til enevælden i 1660. Bind 2, der vil bekrive FuresøHistorien frem til vor tid, er endnu kun på begyndelsesstadiet. Men vi kan godt begynde at glæde os. Som borgmester er det et privilegium, at jeg på denne flotte måde kan få serveret en hel masse viden og indsigt i vores egnshistorie og udvikling. Der er skrevet meget godt og spændende om Danmarkshistorien. Og nu har vi så også vores helt egen gennemgang af FuresøHistorien. Tusind tak for det.

Tale til studenterne 2012 – Marie Kruses Gymnasium

Kære studenter – smukke unge mennesker. Knib jer i armen. Bid en ekstra gang i studenterhueskyggen. Den er god nok!

3 års hårdt arbejde har ført jer til jeres drømmes mål. Eksamensbeviset bliver jeres lige om lidt. I gjorde det. Tusind tillykke!

Vejen til studenterhuen er brolagt med hårdt arbejde. Timerne, lektierne afleveringsopgaverne, prøverne, eksamenerne. Det vil ingen ende tage – og så er det alligevel pudselig slut. Og I tror det er løgn, men en dag vil I komme til at savne det.

Vejen til studenterhuen er også fuld af indsigt, udsyn, ny viden, der åbner sig for én med kraft og skønhed, forelskelser, musik, poesi, fest og ballade. Den rejse, I startede for tre år siden, har nok ført jer til målet – i form af eksamensbeviset – , men rejsen har også ført jer til steder, I ikke drømte om, og som I ikke anede fandtes. Sådan er det med livet, hvis man åbner sig mod det, og kommer det i møde. Så sker der mere end man aner og tør drømme om.

I har været heldige at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt med de rigtige mennesker. Når det sker, udvikler man sig med raketfart. Se jer omkring. Det bliver ikke bedre. I har tanket hovedet op med viden. I har mærket blodet bruse og – vigtigst af alt – I har fået næring til nye drømme om det fantastiske liv, der venter jer alle – hver og en.

Jeg har spurgt jeres rektor om, hvad studenterne på Marie Kruse 2012 er for nogle. “En festglad årgang” lød svaret. Og det er jo ikke noget dårligt skudsmål. I har også været en engageret årgang, MKS var sidste år det gymnasium der i forhold til størrelse samlede mest ind til Operation Dagsværk til gavn for skoleprojekter i Peru. Mere lokalt har flere af jer arbejdet på skolen i weekender for at indrette jeres lokaler mere æstetiske og flotte. Mange af jer har også haft overskud til at passe en “idrætskarriere” eller en ”musikkarriere” ved siden af skolen.

Samlet set repræsenterer I en nysgerrighed, empati og en kritisk sans, der  lover godt for fremtiden. Den verden, I kommer ud til, har brug for sådan nogen som jer, Der er brug for jeres viden og engagement – og jeres drømme og idéer om en bedre tid.

I aviserne kan man læse om finanskrise, arbejdsløshed, klimaforandringer, vigende konkurrenceevne. Hvis man vil, kan man male billedet meget dystert. Og givet er det, at der i Danmark, i Europa og i verden er udfordringer, der skal overvindes. Men målt med tidligere tider er vi meget privilegerede – fordi generationer før os har dygtiggjort sig, knoklet og sat en ære i at efterlade en verden til deres børn, der var en lille smule bedre end den verden de selv overtog.

Et enigt byråd vedtog i onsdags en vision under overskriften: Vi skaber løsninger sammen. Her siger vi, at Furesø er en ressourcestærk kommune med engagerede, kreative borgere. Videre siger vi, at vi vil bruge vores ressourcer til sammen at skabe løsninger på nutidens udfordringer og forme fremtidens Furesø, som en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig.

Se, den vision kunne jo også dække Jer. I er engagerede, kreative og ressourcestærke. Blomsten af Danmarks ungdom. Det forpligter til at tage ansvar og involveres sig, indgå i fællesskaber og skabe løsninger sammen.

I dag forlader I Marie Kruses trygge rammer og skal ud og finde retningen for jeres liv – skabe jeres fremtid. Men først er det tid til glæde og fest. Nyd det her og nu. Nyd dansen på Williams Plads, nyd turen rundt til hinandens hjem, familier og venner. Nyd striben af fester. Nyd sommeren – hvad enten den bliver fuld af solskin og varme – eller med skybrud og tordenbulder.

Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Marie Kruse for at sætte meget høje ambitioner for elevernes faglige og personlig udvikling. Vi skal ikke bare efterlade en bedre verden til vores børn. Vi skal også efterlade bedre børn til vores verden: børn og unge med lidt større indsigt, viden og mod, end vi gamle havde, da vi var unge. Det kræver et ambitiøst skolevæsen, hvor man ikke er bange for at sætte mål og stille krav. En særlig tak til dig rektor Frank for et formidabelt arbejde gennem årene og for at have sat varige fingeraftryk på skolen. Det har været en fornøjelse at lære dig at kende. Held og lykke med din tid efter Kruse.

Til sidst kære studenter. Om ganske kort tid vil I intet kunne huske af denne tale – og det er måske godt det samme. Men I vil – så længe I kan tygge smør – kunne huske jeres tid sammen på Kruse, kammeraterne, kantinen, kyssene og – måske –  kvantemekanikken. Tag det hele med jer som varme minder.

Drag ud i verden fulde af håb og drømme. Grib livet. Det er kæmpestort, smukt og dyrebart. Held og lykke med det. Pas godt på jer selv og hinanden.

God midsommer til alle

Tale ved Sank Hans bålet ved Gedevasevang

Sankt Hans er midsommer og den berusende glæde over, at lyset omsider har fortrængt mørket. De korte, mørke dage er lagt bag os for en stund. Taknemmeligheden over lyset og sommerens komme har mennesket markeret gennem alle tider.

”Slægt skal følge slægters” gang synger vi i Ingemans dejlige samle ”Dejlig er Jorden” Og slægter har haft deres gang her på egnen, siden de første jægere strejfede rundt i skovene omkring Farum Sø og Furesø for mere end 13.000 år siden. Lige i det område, hvor vi står nu, har der været en meget rig kultur i oldtiden. Det vidner jættestuen Gretteshøj bl.a. om. Jættestuen ligger et par herfra stenkast herfra – nede i skoven i den vestlige ende af Farum sø. Jættestuen fungerede som fælles gravsted for de bopladser, der har ligget på baggedragene lige her, hvor vi står.

For en uge siden blev et det første stykke af oldtidsstien i Furesø indviet. Formålet er at formidle viden om spor i landskabet fra tidligere slægter. Sporerne i landskabet er også stier og hulveje, der har boret sig ned terrænet af generationers færden til fods, med oksekærre og heste. Furesø har nogle af landets dybeste hulveje ved vadestederne i den vestlige og østlige ende af Farum sø. Kong Volmersvej er en sådan hulvej og en del af det gamle oldtidsvejsstrøg. Og går man lige over på den anden, sydlige, side af Farum sø kan se ikke mindre end 12 parallelle hulveje, der føre ned til søen.

Farum er oldnordisk og betyder “pladsen ved passagen” ,”vejspor”, ”overfart” eller ”overgang”. Hulvejene var en del af datiden hovedfærdselsåre fra Roskilde til Helsingør. Farum og Furesø lå også den gang helt centralt i Nordsjælland.

Vi lever i en hurtig tid, hvor det er vigtigt at få plads til fordybelse og se vores tid i sammenhæng med tidligere slægters stræben. Og her er vi i Furesø begunstiget af mange kulturhistoriske spor, der ligger lige for øjnene af os midt i vores skønne natur.

Igennem alle årene – fra de første jægere til i dag – har mennesker mødtes på årets længste dag. Kikket ind i bålets gløder. Tænkt på den tid, der var, og den tid der ligger foran os. Sankt Hans indbyder til eftertanke og fremsyn.

I Byrådet har vi sat et arbejde i gang om en vision for fremtidens Furesø. Vi startede så småt arbejdet for et års tid siden, da vi kom i mål med forhandlingerne om en ny Furesøaftale. Tiden var kommet til at se fremad. Længe nok havde vi syntes det var synd for os i Furesø med den store gæld, tvangssammenlægningen, det blakkede renomme fra fortiden, splid og strid. Med Furesø er alt andet end stakkels. Vi er en fantastisk kommune med meget store udviklingsmuligheder, som vi skal gribe ud efter. Vi rager op. Vi vil noget og kan noget på rigtig mange områder. I byrådets udkast til en vision, har vi formuleret det således: ”Furesø er et ressourcestærkt lokalsamfund, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer og er kendetegnet ved mange engagerede, kreative borgere”

Visionsdebatten handler om, hvad der i særlig grad skal kendetegne Furesø i fremtiden. Her er der særligt tre temaer, der er gået igen: Furesø som en grøn kommune midt i naturen. Furesø som en kreativ kommune med masser af kunst, kultur og idræt. Furesø som en kommune, hvor borgerne involverer sig og tager ansvar.

I Holger Drachmanns midsommervise synger vi om lidt: ”mod ufredens ånd vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde”. Der har været nok af ufred i Farum og Furesø. I aften lyder det: ”Vi vil fred her til lands – Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende kolde”.

Lad os nyde bålet og fællesskabet. Lad os hjælpe hinanden med at holde hjerterne varme, hovedet koldt og troen på fremtiden lyslevende. Rigtig god midsommer til alle.

Oldtidsstier viser vej

I dag indviede jeg sammen med Jens Hald fra ”Oldtidsstifonden” det første stykke oldtidssti i Furesø. Formålet er at formidle viden om spor i landskabet fra tidligere slægters færden her i Furesø og i Nordsjælland. BS Ingeman skriver i ”Dejlig er Jorden”: ”Tider skal komme, tider skal henrulle. Slægt skal følge slægters gang”.

Og slægter har haft deres gang her i Furesø gennem årtusinder, og sat sig spor, man stadig kan finde, hvis man får lidt hjælp. Ikke store, larmende og naturødelæggende spor som vores tids motorvejsmarkeringer i landskabet.

Slægterne har færdes i Furesø, fra de første jægere dukkede op for mere end 10.000 år siden – efterfulgt af bondestenalderen, bronzealderen, jernalderen, vikingetiden, middelalderen og frem til vores tid.

Og slægternes virke har gennem årtusinder sat sig spor i form er langdysser, runddysser og jættestuer. I jettestuerne har man gjort rige fund fra bl.a. Grækenland, der vidner om, at den tids ”slægters gang” gik helt til Romerriget.

Sporerne i landskabet er også stier og hulveje, der har boret sig ned i landskabet af generationers færden til fods, med oksekærre og heste. Furesø har nogle af landets dybeste hulveje ved vadestederne i den vestlige og østlige ende af Farum sø. Hulvejene er del af datiden hovedfærdselsåre fra Roskilde til Helsingør. Furesø lå også den gang helt centralt i Nordsjælland.

Vi lever i en hurtig tid, hvor det er vigtigt at få plads til fordybelse og se vores tid i sammenhæng med tidligere slægters stræben. Derfor er Oldtidsstifonden et fremragende initiativ, der leder os på sporet af vores kulturhistorie, som ligger lige der for øjnene af os midt i vores skønne natur.

Tak til Oldtidsstifonden og jo da i særlig grad til Jens Hald, der som fondens stifter har taget initiativet, doneret midlerne og lagt masser af frivillig arbejdskraft i projektet.

Læs mere her

Indledning til borgermøde om Vision Furesø den 9. juni 2012

Vi har glædet os rigtig meget til dette møde om Furesøs fremtid. Interessen har været overvældende. Mere end 60 visionsindlæg er der kommet på kommunens hjemmeside. Og mere end 160 har tilmeldt sig mødet i dag. Der er vi rigtig glade for – og I skal have rigtig mange tak fordi, I villet være med.

Det er ikke verdens nemmeste opgave at holde borgermødet her på Flyvestationen. Men vi syntes, det var det rigtige sted, at give Furesøvisionen luft under vingerne, vise flyvestationen frem og slutte dagen af med en helikoptertur for de særligt heldige. Vi håber I vil bære over med de praktiske problemer, der måtte opstå

En vision kan beskrives som noget, der er uden for rækkevidde, men inden for synsvidde. En vision er altså en ønsket fremtidig tilstand, som det kræver en væsentlig indsats at opnå.

Vi startede så småt arbejdet med visionen, da vi for et års tid siden kom i mål med forhandlingerne om en ny Furesøaftale. Vi havde fået styr på økonomien. Tiden var kommet til at se fremad. Længe nok havde vi syntes det var synd for os selv med den store gæld, tvangssammenlægning, det blakkede renomme fra fortiden, ævl og kævl, splid og strid.

Med Furesø er alt andet end stakkels. Vi er en fantastisk kommune med meget store udviklingsmuligheder, som vi skal gribe ud efter. Vi rager op. Vi vil noget og kan noget på rigtig mange fronter: miljø, erhverv, natur, kunst, skole og sport med FCNs mesterskabs som det seneste eksempel, der er med til løfte Furesø fremad.

I byrådets udkast til en vision, har vi formuleret det således:
Furesø er et ressourcestærkt lokalsamfund, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer og er kendetegnet ved mange engagerede, kreative borgere

Vi er den kommune med det 5 højeste uddannelsesniveau i landet og vi ligger på en klar førsteplads, når det handler om borgernes medlemskab af foreninger. Vi er en rigtig ressourcestærk kommune!

Visionsdebatten handler om, hvad der i særlig grad kendetegne Furesø i fremtiden. Her er der særligt tre temaer, der er gået igen: Furesø som en grøn kommune midt i naturen. Furesø som en kreativ kommune med masser af kunst, kultur og idræt. Furesø som en kommune, hvor borgerne involvere sig og tager ansvar.

Det har fået os til at formulere denne vision for Furesø – under overskriften ”Vi finder løsninger sammen”:

Furesø Kommune vil være blandt de mest attraktive bosætningskommuner i hovedstadsområdet med et godt fællesskab, hvor vi værner om naturen, finder kreative løsninger, og hvor alle har mulighed for at bidrage til udviklingen af kommunen.

Samtidig tillader vi os at løfte hovedet , rette ryggen og føje til: ”Vi vil sætte vores præg på hovedstadsregionens udvikling, dele løsninger og indgå samarbejder, så udviklingen i hovedstadsregionen bliver bæredygtig – både økonomisk, socialt og miljømæssigt”.

Pæne ord, som ikke kan stå alene. Visionen skal have kød og blod. Den skal følges op med konkrete initiativer.

Vi har samlet de mange gode forslag fra borgerne i et idékatalog, der er systematiseret under de temaer, som I skal drøfte i dag

Her vil vi gerne have Jeres bud på, hvad der skal til for at gøre Furesø til en endnu bedre kommune. Rammer vi rigtigt i vores udkast til vision – eller er der brug for justeringer? Og hvilke konkrete initiativer, synes I, vi skal tage fat på for at bevæge Furesø i den rigtige retning.

Vi kan i sagens natur ikke love, at alle forslag bliver til virkelighed. Vi er nødt til at prioritere ud fra økonomiske, politiske, praktiske og juridiske hensyn. Det er jo sådan, at Byrådet arbejder. Men vi kan love at lytte, skrive ned, samle op og lade guldkorene indgå i det videre arbejde.

Og så kan vi også love, at vi fremadrettet – når vi skal i gang med at realisere idéerne – vil invitere Jer – borgerene – med i arbejdet. Vi kan slet ikke gøre det uden Jer.

Rigtig god arbejdslyst.

Farverige Furesø

Man er en heldig kartoffel, når man som borgmester får mulighed for at åbne to vigtige arrangementer på samme dag: Farverige Furesø og visionsdagen på flyvestationen.

Overskriften på Furesøvisionen, ”Vi finder løsninger sammen”, passer meget fint med Farverige Furesø, hvor vores mange forskellige etniske grupper inviterer til kulturmøde. For tredje år i træk kan man her i kulturhuset få smagsprøver fra alverdens lande, høre musik, opleve folkedanse og tale med Furesøborgerne med rødder fra Tyrkiet, Argentina, Indien, Kina, Marokko og så videre. Det giver gensidig forståelse og fælleskab på tværs – som jo er forudsætningen for at kunne finde løsninger sammen.

Som formanden for Integrationsrådet, Neslihan Diksan, siger det: ”Nationaliteter mødes og sød musik opstår”.

Vi er heldige kartofler i Furesø at have den rigdom af kulturelle udtryk. Og apropos kartoflen, som de fleste jo mener er noget af det mest danske, der findes: Kartoflen kommer fra Sydamerika. Spanierne bragte den til Europa og kartoffeltyskerne lærte de jyske hede bønder at dyrke den. Jeg har her i foråret lagt kartofler i mit lille sjællandske jordstykke sammen med mit dansk svenske barnebarn. Vi er heldige kartofler, hvis vi tør række ud efter verden og hinanden.

Tak til Integrationsrådet og alle foreninger og frivillige, der står bag arrangementet. En særlige tak til Kay Geels for som formand for arbejdsgruppen for Farverige Furesø at have trukket det store læs med forberedelserne.

Rigtig god fornøjelse med dagen

Grundlovstale til møde i Rotary den 4. Juni 2012

I morgen er det Grundlovsdag. Vi fejrer, det danske demokrati, Folkestyret den personlige frihed og retten til at tale og udtrykke sig frit. Grundloven kom til verden i 1849. Det er 163 år siden. I menneskehedens historie er det et kort øjeblik. Men der er sket flere omvæltninger i danskernes levevilkår i de sidste 163 år end i hele den foregående lange historie.

Middellevetiden i Danmark var i 1849 bare 42 år. Hvert femte barn døde inden for det første leveår. Fattigdom og dårlig hygiejne førte i 1853 til udbrud af kolera, hvor 5 pct. af Københavns befolkning blev ramt.

I sidste halvdel af det 1800 tallet brød industrialismen for alvor igennem. Septemberforliget i 1899 satte rammen for dialogen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om at udnytte de helt nye produktionsmetoder til mere velstand for alle. Den danske model var født.

Efter århundredeskiftet blev der overskud til at kæmpe for kvindernes ligestilling. Grundlovsændringen i 1915 gav omsider kvinderne valgret.
Så fulgte 1. verdenskrig og den spanske syge, der i Europa tog lige så mange liv, som der omkom i skyttegravene. I Danmark alene bukkede mellem 12.000 og 14.000 under for epidemien. Mine bedsteforældre oplevede 1. verdenskrig og den spanske syge. Længere tid er det ikke siden.

Mine forældre oplevede som børn den økonomiske krise i 30érne og de 5 mørke år under besættelsen, men de oplevede også og nyder – som nu mere end 80-årige – stadig gavn af det store ryk fremad i velfærden. Maden, der både blev rigelig og god. Rødvinen som først blev brygget på balloner i kældere og som senere kunne købes i Brugsen. Boligstandarden, der blev løftet. Den vældige investering i uddannelse, børnepasning, ældreomsorg og sygehuse. Folkepensionen

Min generation voksende op med stadig velstandsstigning men også i skyggen af jerntæppet og den kolde krig. Freden i Europa holdt. Kampen for demokrati og menneskerettigheder viste sig også i Østeuropa at kunne overvinde et totalitært regime og give plads for velstand og udvikling.

Historien har vist, at demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder frigør kolossale ressourcer og har været afgørende for at bringe vores samfund til der, hvor vi er i dag.

Det danske folkestyre hviler på dialog. Vi ønsker at samarbejde. Vi ved, at de bedste løsninger findes, når meninger brydes. Når vi udfordres af andre synspunkter og løsningsmuligheder end dem, vi selv I første omgang evner at se. Demokrati må ikke tages for givet. Det kræver en indsats af alle, og at alle har lyst og viden nok til at deltage aktivt i den demokratiske debat og i samfundet – hver på sin måde.

Vi er i Danmark – og i Furesø i særdeleshed – begunstiget af engagerede borgere, stærke foreninger, folkelige organisationer og netværk. Rotary er en af disse foreninger, der er med til at gøre en forskel. Både gennem konkret hjælp til de, der har hjælp behov og gennem en styrkelse af det sociale netværk i nærområdet, som er så vigtig for demokratiet.

I Furesø Byråd er vi enige om, at borgernes synspunkter, viden og engagement er en ressource, som skal kvalificere de politiske beslutninger i kommunen. Bl.a. derfor har vi sat en stor visionsdebat i gang om Fremtidens Furesø, der kulminerer med et borgermøde nu på lørdag på Flyvestation Værløse. Det vil jeg vende tilbage til

Grundloven understreger, at den enkelte borger skal have frie udfoldelsesmuligheder. Vi ønsker stor personlig frihed. Men vi ønsker også et samfund, der hænger sammen, og hvor vi kærer os om hinanden. Friheden til bare at være sig selv – og være sig selv nok, er der ikke meget ved i længden. Den amerikanske pop-diva Madonna har et slogan, som rammer det meget godt: I am because we are. Altså: ”Jeg er noget i kraft af, at vi kan noget sammen”.

Vi ved jo godt, at den enkelte først har frihed til at udfolde sine evner og anlæg, når hun eller han har en grundlæggende social tryghed. Derfor skal vi – også i disse krisetider – bevare velfærdssamfundet. Det er alle folketingets partier enige om. Uenigheden begynder der, hvor man skal finde svaret på det lille spørgsmål “hvordan?

Alle er også enige om, at Velfærdssamfundet skal følge med tiden. Vi står foran store udfordringer med økonomisk smalhals, problemer med konkurrenceevnen, mange borgere uden for arbejdsmarkedet og en befolkningssammensætning med stadig flere ældre.

I USA har man et udtryk, der hedder: dont miss a good crises.. Vi kan ikke bare spare os ud af krisen. Samtidig med den nødvendige økonomiske genopretning er vi nødt til også at skabe vækst, forandring og fornyelse. Samfundets store udfordringer kan – hvis vi griber det rigtigt an – blive startskuddet til ny vækst og velstand. Nye løsningerne må findes gennem nye alliancer med deltagelse af alle dele af samfundet – det private såvel som det offentlige. Vi må ikke spilde krisen ved blot at gøre lidt mindre af det, vi plejer. Hvordan gør vi så det?

For første skal vi sikre bæredygtig vækst og beskæftigelse. Det kræver investeringer i miljø, uddannelse, forskning og infrastruktur. Vores børn og børnebørn skal blive dygtigere, end vi var, og alle skal med, når “læringstoget” kører. Vækst og beskæftigelse kræver også en forbedring af konkurrenceevnen og et stærkt offentligt privat samarbejde. I Furesø arbejder vi sammen med erhvervsorganisationerne om at gøre det letter at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i kommunen.

For det andet skal vi sikre en god og effektiv offentlig sektor. Hver skattekrone skal anvendes, så vi får mest mulig service for pengene. Budgetterne skal holde og pengene passe. Mangel på økonomisk styring er spild af borgernes skattebetaling. En effektiv offentlig service kræver gode arbejdspladser i stat og kommune med tillid til de ansatte.

For det tredje skal vi fremme borgernes mulighed for at tage ansvar for eget og hinandens liv. Alle skal have noget at leve for – ikke kun noget at leve af. Vi har for mange borgere på passiv forsørgelse, for mange der lever for usundt med alvorlige livstilssygdomme og for mange, der er socialt isolerede og står uden for fællesskabet. Det er synd og skam, spild af liv og (rasende) dyrt. Svaret her er ikke nødvendigvis flere udgifter til overførelses- og sundhedsydelser. Svaret er snarere, at gøre så mange borgere så stærke og selvhjulpne som muligt bl.a. gennem en tidlig forebyggende indsats. Vi skal have forventninger og stille krav til hinanden. Vi skal styrke familierne, foreningslivet, og det frivillige arbejde. Og vi skal gøre det muligt at bidrage til arbejdslivet, også selv om ens arbejdsevne ikke er 100 pct.

I Furesø har vi skudt en visionsproces i gang under overskriften: ”Vi finder løsninger sammen”,

Vores udgangspunkt er godt: Furesø er et ressourcestærkt lokalsamfund, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer og er kendetegnet ved mange engagerede, kreative borgere. Vi vil bruge vores ressourcer til sammen at finde løsninger på fremtidens udfordringer, så vi alle er med til at forme fremtidens Furesø. Vi vil sætte vores præg på hovedstadsregionens udvikling, dele løsninger og indgå samarbejder med andre kommuner, så udviklingen bliver bæredygtig – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Det har fået os til at formulere følgende vision: Furesø Kommune vil være blandt de mest attraktive bosætningskommuner i hovedstadsområdet med et godt fællesskab, hvor vi værner om naturen, finder kreative løsninger, og hvor alle har mulighed for at bidrage til udviklingen af kommunen.

”Vi finder løsninger sammen”. Det er et godt slogan, som også de gamle grundlovsfædre ville have syntes om. Vi har bedt borgerne om bud på, hvordan Furesøvisionen kan få kød og blod. Det er der kommet rigtig mange gode forslag ud af, som kan læses på kommunes hjemmeside. Vi er ved at bearbejde forslagene og vil drøfte dem på et stort visionsmøde på Flyvestation Værløse nu på lørdag. Jeg håber meget at nogen af Jer har mulighed for at deltage.

Det er en god måde at holde demokratiet levende på. Længe leve demokratiet i Furesø. Rigtig god grundlovsdag i morgen.