Kategoriarkiv: Visioner

Nytårshilsen 2013-2014

Styr på økonomien, stærke fællesskaber og god servicenytaar
Det er nytår med tid til at gøre status og sætte nye mål. Vi har de seneste 4 år fået styr på økonomien. Budgetterne holder, og vi sparer op til fremtiden. Nu er der plads til at udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber. Vi vil være en omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service.

Økonomisk genopretning
Fra nytår betaler alle i Furesø samme skat. Særskatten i Farum forsvinder,  og skatteprocenten i Værløse bliver også mindre, end den var i 2010. Furesø er den kommune i landet, der har sat skatten mest ned de seneste år. Genforhandlingen af Furesøaftalen i 2011 gav årlige lettelser i budgettet på 80 mio. kr. Samtidig har vi gennemført effektiviseringer, så vi i dag driver kommunen 120 millioner kroner billigere end for fire år siden.

I Furesø skaber vi løsninger sammen
Udviklingen af Furesø skal ske i samarbejde med borgerne, vores mange foreninger og vores velfungerende lokalsamfund. Vi er en kommune med mange engagerede borgere, der tager ansvar. Det skal vi udnytte. Når borgerne får brug for hjælp, skal vi kunne yde den hurtigt og omsorgsfuldt. God, effektiv sagsbehandling og en god borgerdialog vil være vigtige fokusområder i de kommende år.

Vi skal tiltrække nye borgere
Skov og sø, masser af sport og kultur, gode boliger midt i naturen, gode skoler og daginstitutioner. Der er rigtig mange grunde til at flytte til Furesø, og der kommer flere til.  I juni 2013 indgik vi en aftale om ejerskabet til flyvestationen, som vi nu skal i gang med at udvikle med natur, fritidsoplevelser, boliger, kultur og erhverv. Borgere, foreninger og erhvervslivet vil blive inviteret med i arbejdet.

Furesøs børn og unge – vores fælles fremtid
Furesø byråd besluttede i 2013, at give skoler og daginstitutioner et økonomisk løft for at styrke børnenes trivsel og læring. Skolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014. Vi skal gøre vores gode skoler endnu bedre. Alle børn skal udfordres. Ingen må lades tilbage på perronen. Skolen skal åbne sig mod samfundet. Der er stadig mange spørgsmål, der skal afklares i løbet af foråret, før reformen er på plads. Men vi er godt i gang i samarbejde med lærere, pædagoger, elever, forældrebestyrelser, ledere, foreninger og mange flere.

Det skal være godt at blive ældre i Furesø
Furesøs borgere lever længere og sundere end landsgennemsnittet. I 2020 vil hver fjerde Furesøborger være 65 år eller derover. Vi får brug for flere ældreegnede boliger, flere plejehjemspladser og et nyt genoptræningscenter. Arbejdet er sat i gang og vil blive fulgt op i de kommende år i et tæt samarbejde med Ældrerådet og Ældresagen.

Flere virksomheder og lokale arbejdspladser
En god infrastruktur, hurtig byggesagsbehandling og stærke netværk. Det var nogle af argumenterne, da kommunen og erhvervslivet en tidlig aprilmorgen i 2013 gik på gaden for at trække flere virksomheder til Furesø. Kampagnen hed ”Furesø Fordele”, og dem er der mange af. For tredje år i træk holder vi den 7. januar 2014 nytårskur i Galaksen sammen med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening. Det bliver et festligt startskud til det kommende samarbejde på erhvervsområdet. Handlen i vores bycentre skal styrkes. Vi skal udvikle Værløse Bymidte og sikre en snarlig udvidelse af Farum Bytorv.

Et byråd, der skaber løsninger sammen
Stemmeprocenten i Furesø til kommunalvalget i november blev på 79,1 procent og dermed den 10. højeste i landet. Det er dejligt med det store engagement i lokaldemokratiet. I byrådet er vi blevet gode til at samarbejde og har de seneste 4 års vedtaget budgetterne i enighed. Det giver holdbare resultater og fremdrift for kommunen. Det byråd, der tiltræder den 1/1-2014, har da også konstitueret sig i enighed mellem alle partrier.

Jeg vil gerne sige det afgående byråd tak for indsatsen de seneste 4 år – og hilse det nye byråd velkommen. Tak til alle borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere, der har været med til at sikre fremgang for Furesø. Lad os fortsætte samarbejdet om at gøre vores dejlige kommune endnu bedre i de kommende år.

Godt nytår!
Ole Bondo Christensen
Borgmester

sejlbådPolitiske målsætninger for byrådsperioden 2014-2017
Vi har fået styr på økonomien i Furesø. Budgetterne holder, skatten og dækningsafgiften er sat ned, og der spares op til fremtidig gældsafvikling. Vi har nu overskud til at udvikle Furesø og arbejde videre med ”Vision Furesø”, som hele byrådet tiltrådte i 2012. Vi skal udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service. Aftalepartierne er enige om at have særlig fokus på følgende målsætninger:

1. Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune.

• Vi vil fortsætte den ansvarlige økonomiske politik med budgetter i balance, afdrag på gælden og skatter og afgifter, der holdes i ro.

• Vi vil drive kommunen stadig mere effektivt, så vi kan udvikle Furesø, yde service af god kvalitet og – om muligt – skabe rum for yderligere skattenedsættelser.

• Vi vil gennemføre servicetjek på socialområdet, på ældreområdet og på børne- og familieområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog.

• Vi vil udvikle kommunens ledelse og organisation for at sikre størst mulig sammenhæng mellem de politiske prioriteringer og resultaterne i den kommunale forvaltning. Vi vil måle effekten af den indsats, vi sætter i gang, og bede borgerne vurdere den service, som kommunen leverer.

• Vi gennemfører byrådets beslutning om at samle rådhuset på Stiager 2 i Værløse for at skabe en effektiv administration og tværfaglig opgaveløsning til gavn for borgerne.

• Vores dygtige og engagerede medarbejdere skal trives og have mulighed for at udvikle sig fagligt. Sygefraværet skal ned.

2. Alle børn skal have mulighed for at udvikle og uddanne sig optimalt.

• Vores daginstitutioner skal udgøre en tryg og udviklende ramme for kommunens børn. Dialogen med forældrene skal styrkes. Vi skal etablere gode institutioner, der modsvarer udviklingen i børnetallet i de enkelte lokalområder.

• Vi vil fastholde, at vi velfungerende og sammenhængende dagpleje og gæstedagpleje.

• Lokalrådenes og institutionsledelses/dagplejeledelses rolle skal styrkes.

• Vi vil sikre gode overgange fra daginstitution til skole ved at sikre sammenhæng mellem skole- og daginstitutionsdistrikter.

• Den vedtagne plan for skolereformen gennemføres i foråret 2014 i samarbejde med lærere, pædagoger, ledere og forældre med det mål at skabe bedre undervisning og trivsel for alle skolebørn. Der skal være klare værdier og forventninger til børnene på den enkelte skole. Skolebestyrelsens og skoleledelsens rolle skal styrkes.

• Der afsættes de nødvendige ressourcer til at forbedre undervisning og trivsel på skolerne, herunder til opgradering af de fysiske rammer, til kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger og til samarbejde med fritidstilbud, foreninger, erhvervsliv mv.

• Vi styrker uddannelsesvejledningen. Ingen ung skal forlade folkeskolen uden en uddannelsesplan. Erhvervspraktikken skal styrkes gennem et øget samarbejde mellem skole og erhvervsliv i hele Furesø.

• De unges inddragelse i samfundslivet og demokratiske erfaringer skal højnes bl.a. gennem etablering af et ungeråd.

• Vi vil vurdere om de eksisterende ungdomsboliger i Furesø modsvarer de unges behov nu og i fremtiden.

• Vi skaber forudsætningerne for en ny erhvervsfaglig ungdomsuddannelse inden for film, animation og design på Flyvestationen og undersøge mulighederne for et sportscollege i kommunen.

3. Det skal være godt at blive ældre i Furesø.

• Vi vil i samarbejde med Ældrerådet formulere en konkret plan for 200 ekstra ældreegnede boliger, som gradvist gennemføres frem til 2017.

• Vi fremmer mulighederne for seniorbofællesskaber og seniorboliger i almennyttigt og privat byggeri.

• Vi udbygger plejehjemskapaciteten.

• Vi arbejder for flere rehabiliterings- og aflastningspladser og styrker den koordinerede indsats for borgere, der vender hjem fra hospitalsbehandling.

• Vi arbejder videre med hjælp efter selvhjælpsprincippet, så så mange ældre som muligt kan blive i eget hjem, indgå i stærke fællesskaber og tage ansvar for eget liv.

• Vi vil styrke samarbejdet med Ældresagen og Ældrerådet om det gode ældreliv.

4. Borgere med sociale, psykiske og fysiske problemer skal støttes mest muligt gennem effektiv forebyggelse og hjælp til selvhjælp

• Vi styrker den tidlige og tværgående indsats for børnefamilier med særlige udfor-dringer.

• Vi gennemfører i 2014 et servicetjek og en brugerundersøgelse for at optimere indsatsen for borgere, der er i kontakt med og modtager service på det specialiserede socialområde, fx forældre til børn med særlige udfordringer.

• Vi forbedrer vores aktivitets- og botilbud for voksne handicappede.

• Vi vil modvirke social isolation for borgere med psykiske vanskeligheder bl.a. gennem aktiviteter i vores væresteder for socialt udsatte og Fontænehuset.

• Samarbejdet med frivillighedscentret og frivillige foreninger skal styrkes.

5. Furesø skal have et stærkt lokalt kultur- og idrætsliv.

• Vi vil styrke vores eksisterende kulturtilbud, herunder Galaxen, Undergrunden, Skovhuset, Stien og Farum Kulturhus gennem tilstrækkelige bevillinger, øget synlighed og bedre samarbejde mellem institutionerne.

• Vi vil udvikle nye kulturtilbud med udgangspunkt i kommunens blomstrende for-eningsliv.

• Vi vil styrke ungdomskulturen, arbejde for cafémiljøer i bykernerne, styrke og bruge det lokale rytmiske miljø, Ungdomsskolen og Ungehuset i Farum og i Værløse.

• Vi vil sammen med idrætsorganisationerne arbejde for, at Furesø bliver årets idrætskommune i 2017.

• Vi vil i samarbejde med FIR og andre styrke idrættens muligheder og udbygge idrætsfaciliteterne bl.a. på Flyvestationen.

• Vi vil skabe fleksible muligheder for streetsport og forbedrer mulighederne for brug af åbne idrætsfaciliteter for alle borgere, og især for unge, der ikke er foreningsmedlemmer, men ønsker on-off forbrug af idræt.

6. Vores byer skal være fulde af liv og rare at færdes i. Samtidig skal vi beskytte vores dej-lige natur.

• Vi vil udarbejde en arkitekturpolitik og gennemføre en byudvikling, der giver liv og kvalitet i bybilledet.

• Vi vil bygge 430 energirigtige boliger på Flyvestationen, udbygge Laanshøj, Skovlinjen, Kasernen, fortætte bykernerne i Værløse og Farum, og samarbejde med boligorganisationerne om at renovere de sociale boligbyggerier i Furesø.

• Vi vil pleje naturen på grundlag af den grønne plan og kommuneplanen, udbygge vores stisystemer og etablere et lokalt naturoplevelsescenter ved Sønder-sø/Flyvestationen.

• Vi vil fastholde vores ambitiøse klima- og energipolitik, udbygge vedvarende energi og samarbejde med grundejere og boligselskaber, samt erhvervsliv om energieffektivisering.

• Vi vil sammen med de nye ejere af Flyvestationen sikre en hensigtsmæssig anvendelse af området med natur, kultur, rekreative oplevelser, boliger og erhverv.

7. Trafikken i kommunen skal forbedres.

Vi vil gennemføre Furesøs vedtagne trafikplan 2013 – 2020, så vi får skabt:

• et effektivt trafikflow på vejnettet gennem Furesø,
• gode sammenhængende kollektive transportmuligheder for borgere på tværs af kommunen og fra Furesø til andre kommuner,
• en effektiv bekæmpelse af støj,
• et incitament til fremme af brug af cykler og
• den bedst mulige trafiksikkerhed for alle.

8. Vi ønsker en tryg kommune hvor alle har mulighed for at bidrage til fællesskabet.

• Vi vil fastholde det gode samarbejde mellem politi, kommune, SSP, grundejerfor-eninger og boligselskaber om en tryg kommune.

• Vi vil forebygge mistrivsel, misbrug og kriminalitet hos unge bl.a. gennem fokus på job, uddannelse og praktikpladser.

• Vi ønsker en mangfoldig kommune, hvor borgere med forskellig etnisk baggrund kommer til orde og kan bidrage til den kulturelle rigdom i kommunen.

• Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at begrænse ytringsfrihed, ligestilling mellem køn eller andre former for diskriminering.

• Vi vil reducere de forskelle, der i dag findes i forhold til forskellige samfundsgruppers deltagelse i arbejdsmarkedet og samfundslivet.

• Vi vil fastholde fokus på tilgængelighed

9. Vi vil skabe flere lokale arbejdspladser. Vores virksomheder skal opleve en god service.

• Vi vil udbygge det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv i Erhvervskontaktudvalget og etablere en særlig taskforce, der skal komme med bud på den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen.

• Vi vil fastholde en god erhvervsservice, fastholde korte sagsbehandlingstider på byggesager, udvikle vores erhvervsområder, gøre det lettere for lokale virksomheder at komme i betragtning til kommunale indkøb, etablere et iværksætterhus samt fortsætte de mange netværks- og rådgivningstilbud for lokale virksomheder.

• Vi vil fremme en udbygning af Farum Bytorv og Værløse Bymidte, så vi kan fastholde og tiltrække handel til kommunen.

• Vi vil fremme turisme rettet mod de særlige kvaliteter, vi har i kommunen som f.eks. de mange sportsfaciliteter, naturen, kulturen, lokal fødevareproduktion og de fremtidige oplevelsesmuligheder på flyvestationen.

• Vi vil sikre, at alle får en chance på arbejdsmarkedet – også de med nedsat arbejdsevne og de med særlige psykiske/fysiske forudsætninger.

• Vi vil i arbejde for en aftale med de lokale erhvervsforeninger og fagbevægelsen om at sænke og på sigt afvikle dækningsafgiften i takt med, at der oprettes flere job og praktikpladser.

10. Furesøs borgere, foreninger og lokalsamfund skal spille en aktiv rolle i fremtidens Fu-resø.

• Alle politiske spørgsmål skal løses tæt på de borgere, foreninger og lokalsamfund, som de berører.

• Byrådet og forvaltningen skal videreudvikle metoder til inddragelse af borgere og lokale interessenter, afholde borger- og lokalsamfundsmøder og åbne debatter i byrådet for at indsamle flest mulige kvalificerede synspunkter.

• Vi vil på baggrund af erfaringerne i andre kommuner etablere en borgerrådgiver, der skal hjælpe borgere, der oplever problemer i dialogen med kommunen, og bidrage til at sager, der går på tværs i forvaltningen, løses hurtigt og effektivt.

• Vi vil løbende samle op på erfaringerne med den gode borgerdialog for at sikre, at borgerne føler sig hørt og oplever en god service, når de er i kontakt med Furesø kommune.

Underskrevet den 11. december 2013:

Det konservative Folkeparti: ___________________________

Det radikale Venstre: ___________________________

Socialdemokraterne: ___________________________

4 år med fremgang for Furesø

Det nuværende byråd, har fra dag ét lagt vægt på at få styr på økonomien. Hele 5 partier indgår i den nuværende konstituering, nemlig: Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

Styr på økonomien
Vi tog straks ved byrådsperiodens begyndelse i 2010 fat på at forhandle nogle bedre økonomiske vilkår med daværende indenrigsminister Bertel Haarder. Kommunens kæmpe gæld på 3. mia. kr og løbende underskud på budgetterne udgjorde en alvorlig trussel. I marts 2011 kunnet et samlet byråd tiltræde en ny aftale med regeringen, der indebar væsentlig lavere renteudgifter, et ekstra statstilskud og en frigørelse fra de risikofyldte SWAP-aftaler. Samtidig tog vi fat på at effektivisere kommunens drift, så vi i dag driver kommunen 100 mio. kr. billigere end i 2009. Budgetterne holder, og vi har fået plads til både skattelettelser og udvikling.

Lavere skat
Fra 2014 er det slut med 2 forskellige skatteniveauer i Furesø Kommune. Særskatten i Farum forsvinder, og vi får en ensartet personskat lidt under det niveau, som Værløse havde i 2010. For en gennemsnitlig Farum familie vil det betyde, at skatteregningen årligt bliver ca. 14.000 kr. mindre. Furesø vil i 2014 have landets 15. laveste grundskyldspromille (ud af 98 kommuner).

Vision Furesø
I 2012 vedtog et enigt byråd en samlet vision for Furesø. Vi vil være en endnu mere attraktiv bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Derfor prioriterer vi et godt samarbejde med frivillige, foreninger og lokalsamfund.

Rigt kultur- og idrætsudbud
Vi har sat en række nye initiativer i gang på idræts-, og kulturområdet som eksempelvis en årlig ungemusical, et ungekulturhus, et egnsteater, en ny idrætshal i Værløse og en ny kunstgræsbane i Farum Park.

Børn og unge skal udvikle sig optimalt
Vi er i fuld gang med at gøre vores gode folkeskoler endnu bedre og har sat penge af til at øge fagligheden, så børnene bliver godt rustet til fremtiden.

Sundt og aktivt liv – hele livet
Vi har et godt samarbejde med Ældrerådet om at udvikle vores ældrepleje, skabe flere ældreegnede boliger og bygge et nyt pleje- og genoptræningscenter i kommunen.

Flyvestation Værløse
Vi har åbnet adgangen for offentligheden til Flyvestation Værløse og forhandlet en ny aftale på plads med regeringen, så vi nu for alvor kan komme gang med udviklingen af området. Furesø får andel af et kommende overskud, og vi slipper for den økonomiske risiko ved at rydde op efter forureningen.

Natur og miljø
Vi har udarbejdet en grøn plan for at bevare og udvikle vores mange skønne naturområder. Vi investerer i vedvarende energi og har sparet hele 16 pct. på kommunens CO2 udledning i de seneste 3 år.

Vækst og beskæftigelse
Vi har etableret et Erhvervskontaktråd, hvor vi samarbejder med de lokale erhvervsdrivende om at sikre vækst og beskæftigelse i Furesø. Sagsbehandlingstiden for erhvervsager er sat markant ned, og samtidig har vi nedsat den dækningsafgift, som virksomhederne skal betale til kommunen.

God borgerdialog og effektiv service
Kommunen er til for borgerne. Vi har udarbejdet 6 ledetråde for den gode borgerdialog og arbejder målrettet for en effektiv og omsorgsfuld kommunal service. Vi er i gang med at samle rådhuset på én adresse med færre kvadratmetre. Det vil give en bedre, mere helhedsorienteret service og spare penge på driften.

Vi skaber løsninger sammen
Furesø er en dejlig kommune med rigtig gode muligheder for fællesskaber og et aktivt, trygt liv for borgere i alle aldre. Vi skal fortsætte den gode udvikling i Furesø, og vi skal gøre det i et godt tillidsfuldt samarbejde. ”I Furesø skaber vi løsninger sammen”.

Sommer og fremgang i Furesø

Furesø kommune er inde i en meget positiv udvikling. Vores ejendomsmæglere fortæller, at salget af boliger er kraftigt stigende. Flere og flere får øjnene op for, at Furesø er en kommune med styr på økonomien, et godt serviceniveau og faldende skatter. Vi har nogle af de bedste børneinstitutioner og folkeskoler i landet, og vi ligger midt i den grønne natur – omgivet af skove, søer og marker.

I dag drives kommunen effektivt, og det kan mærkes i budgetterne. Samtidig har vi gennem en genforhandling af Furesøaftalen fået omlagt vores lån og forøget vores statstilskud. Furesø har i dag en sund økonomi, som gør det muligt både at udvikle vores service over for borgerne og sætte skatten ned.

Furesø blev født med to forskellige skatteniveauer. Vi har lagt afgørende vægt på, at både personskat og grundskyld kunne blive ens på det laveste niveau. Vi er startet på den udvikling allerede i år, og i 2014 vil vi helt fjerne særskatten i Farum og dertil gennemføre en yderligere generel sænkning af personskatten på 0,1 procentpoint. Herefter forventes Furesø i 2014 at høre til blandt den laveste beskattede fjerdedel af landets kommuner, hvor vi før 2010 lå i den øverste del.

Vi ønsker en fortsat ansvarlig økonomisk udvikling af Furesø. Når der er styr på økonomien, bliver der plads til forbedringer. Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde om dette i denne byrådsperiode og håber, at samarbejdet kan fortsætte også efter næste valg.

God sommer til alle i Furesø!
Venlig hilsen
Ole Bondo Christensen (S), Borgmester
Susanne Mortensen (C), Viceborgmester

Samlet rådhus rykker tættere på

1. juli næste år rykker Furesø Kommune ud af lokalerne på Rådhustorvet 2 i Farum. I aftes besluttede byrådet at opsige lejekontrakten og gav samtidig grønt lys for første etape af en proces, der skal samle kommunens rådhusfunktioner. Med byrådets beslutning tager Furesø Kommune første skridt mod ét samlet rådhus på Stiager 2 i Værløse. Her har vi allerede en administrationsbygning, som efter planen skal ombygges til at huse alle rådhusfunktioner. Arbejdet med at planlægge byggeriet går nu i gang, og det skal stå klar til indflytning i 2016.

Kommunens medarbejdere rykker tættere sammen
Opsigelsen af lejemålet på Rådhustorvet 2 i Farum vil ske fra 1. juli 2014. Dermed sparer kommunen ca. 4 mio. kr. årligt i husleje. Opsigelsen betyder, at der bliver 1500 færre m2 til administrationen, og kommunens medarbejdere skal derfor rykke tættere sammen i kommunens andre bygninger i både Farum og Værløse. Det forudsætter, at lokalerne tilpasses dette. Kommunen benytter lejligheden til at styrke og udvikle den borgerrettede service på velfærdsområdet ved at samle medarbejdere fra Jobcentret, dele af Center for Børn og Familie og dele af Center for Social og Sundhed.Byrådet har afsat fem mio. kroner til bygningsmæssige justeringer i forbindelse med den midlertidige flytning og til projektering af ombygningen i Værløse.

Billigere drift og bedre betjening
Målet med ét samlet rådhus er bl.a. at nedbringe udgifterne til transport, varme, husleje, drift og vedligehold, og kommunen vil kunne spare cirka 11 mio. kroner om året. Ved at rykke rådhusfunktionerne tættere på hinanden ønsker byrådet også at styrke samarbejdet og øge synergien på tværs af kommunen, så borgerne oplever en mere sammenhængende og koordineret betjening.

Samlingen af rådhusfunktionerne rokker ikke ved, at borgerne også fremover kan få hjælp og vejledning i lokalområdet, nemlig på bibliotekerne i Farum og Værløse og til september også i Hareskov.

Tillykke til studenterne fra Marie Kruse 2013

Kære studenter – smukke unge mennesker. Knib jer i armen. Den er god nok! I dag kan i høste frugten af 3 år, 156 uger og ca. 600 skoledage. Eksamensbeviset bliver jeres lige om lidt. I gjorde det. Tusind tillykke!

Vejen til studenterhuen er brolagt med hårdt arbejde. Timerne, lektierne, afleveringsopgaverne, eksamenerne. Det vil ingen ende tage – og så er det alligevel pludselig slut. Og I tror det er løgn, men en dag vil I komme til at savne det.

Det er lidt som et maratonløb. Ens præstation er jo både afhængig af, hvor godt man er disponeret for at løbe og hvor meget man får trænet. I dag er alle helte. Både Jer, der er strøget lige igennem – og ikke mindst Jer der har måttet kæmpe med alt, hvad i havde i jer, for at nå frem til målstregen.

Vejen til studenterhuen er fuld af arbejde men også af indsigt, udsyn, forelskelser, musik, poesi, fest og ballade. Den rejse, I startede for tre år siden, har nok ført jer til målet – i form af eksamensbeviset, men rejsen har også ført jer til steder, I ikke drømte om, og som I ikke anede fandtes. Sådan er det med livet, hvis man åbner sig mod det, og kommer det i møde. Så sker der mere end man aner og tør drømme om.

I har været heldige at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Se jer omkring. Det bliver ikke bedre. I har tanket hovedet op med viden. I har mærket blodet bruse og – vigtigst af alt – I har fået næring til nye drømme om det fantastiske liv, der venter jer alle

I Furesø har vi en vision om at være en kommune med stærke fællesskaber, hvor vi engagerer os og tager ansvar. I har gennem de sidste 3 år delt jeres liv med andre i et trygt fællesskab – til tider et meget krævende fællesskab, og andre gange et måske lidt for sjovt fællesskab, hvis I spørg’ jeres forældre.

Folk fra min generation har en tendens til at tro, at fællesskaber hører det tabte paradis til. Altså dengang vi selv var unge – os der er næsten samtidige med Grundtvig og Grauballemanden.

Men det er misforstået. Aldrig har fællesskaber betydet så meget for unge, som de gør i dag. Fællesskaberne har bare ændret karakter. Dengang var det måske det nære lokale fællesskab, som vi blev formet gennem. Da jeg gik i gymnasiet på Katedralskolen i Viborg var den vildeste rejse, jeg deltog i, en ekskursion til Læsø.

I indgår i fysiske og virtuelle fællesskaber på kryds og tværs af kommune- og landegrænser, og uanset hvor I går og står, har i gennem nettet kontakt med verdenen og omegn.

Kontakt og fællesskaber på tværs af landegrænser, folkeslag og religioner ændrer verden! Tænk bare på det arabiske forår, hvor unge mennesker anvendte de digitale medier til at kæmpe for personlig frihed og demokrati.

Fællesskabet er blevet en del af jeres DNA. Dyrk det og pas på det – i alle former og varianter – både det virtuelle og fjerne og det nære – lige dér, hvor I er.

I er rundet af en skole med stærke faglige traditioner og værdier. Jeg har besøgt Marie Kruse mange gange de senere år og er imponeret over, hvordan jeres værdigrundlag (”ikke at synes – men at være”) rent faktisk leves hver eneste dag.

Hver generation bør have en ambition om at efterlade en bedre verden til deres børn, end de vi selv overtog den. Men vi skal også efterlade bedre børn til vores verden: børn og unge med lidt større indsigt, viden og mod, end vi gamle havde, da vi var unge. Det kræver et ambitiøst skolevæsen, hvor man ikke er bange for at sætte mål, have forventninger og stille krav til elever, lærere og forældre. Det mod har I på Kruse, og det skal i have tak for.

Jeg har læst, at to af jer: Lasse og Jacob skal deltage i de internationale olympiske lege i henholdsvis geografi og matematik. Det er godt gået. Hvis I kommer hjem med medaljer, giver jeg pandekager på rådhuset.

Skudsmålet for Jeres årgang er, at I er målrettede og har opnået flotte resultater, men I er også en rummelig årgang med plads til alle. Der kom det med fællesskabet ind igen.

Jeg har selvfølgelig også været inde og læse på jeres Facebook. I deler information om spændende foredrag fra forskere; oplevelser fra studierejse fra Bruxelles til Kina, informationer om matematik- og science camps osv.

Jeg blev en anelse lettet, da jeg læste en af beskederne på Facebook, hvor der stod ” Vejret er godt, øllene billige og nedtællingen til sidste skoledag er begyndt! Kom og hyg dig med vennerne til sidste Café Kruse i år”. Nogen fællesskaber ændrer sig åbenbart aldrig! Heldigvis!

Den verden, I kommer ud til, har brug for sådan nogen som jer, Der er brug for jeres viden og engagement – og jeres drømme og idéer om en bedre tid. Og husk: talent forpligter: Gå ind I jeres tid. Hvis I vil, kan I forandre verden til det bedre.

I dag forlader I Marie Kruses trygge rammer og skal ud og finde retningen for jeres liv – skabe jeres fremtid. Men først er det tid til glæde og fest. Nyd det her og nu. Nyd dansen på Williams Plads, nyd turen rundt på ladet af lastbilen (og hold nu godt fast – så I ikke falder af).

Nyd striben af fester. Nyd sommeren med solskin og varme – skybrud og tordenbulder.

Om ganske kort tid vil I intet kunne huske af denne tale – og det er måske godt det samme. Men I vil – så længe I kan tygge smør – kunne huske jeres tid sammen på Kruse, kammeraterne, kantinen, kyssene og – måske – lidt af kongerækken. Tag det hele med jer som livslang inspiration og drivkraft.

Drag ud i verden fulde af håb og drømme. Opsøg nye fællesskaber og hold fast I de gamle. Grib livet. Det er kæmpestort, smukt og dyrebart.

Søren Kirkegård har sagt: At vove er at tabe fodfæste et kort sekund. Ikke at vove er at tabe sig selv.

Vov livet. Pas godt på jer selv og hinanden. Held og lykke med det hele.

Midsommer med fælleskab i Furesø

Sankt Hans er midsommer og den berusende glæde over varmen og lyset. De korte, mørke dage er lagt bag os for en stund. Taknemmeligheden over lyset og sommerens komme har vi mennesker markeret fra de første tider.

Sidste år udkom bogen Furesøhistorien. Omslaget på bogen er et billede af Claus Ørntofts smukke skulptur ”Udsyn”, der med ryggen mod Fiskebækken skuer ud over Furesø. Skulpturen kan tolkes som et fortidsvæsen, der har set de første jægere dukke frem på Furesøegnen for 15.000 år siden. Men skulpturen skuer samtidig ind i fremtiden – deraf navnet ”udsyn”.

Også den gang, da de første jægere kom, var egnen her et godt sted at bo, med masser af fisk i søerene og vildt i skovene. Tænk jer, at der er ved Værebro å er fundet en spydspis af flint, der har 13.000 år på bagen. Siden da har slægt fulgt slægters gang. Hver generation er gået ind i sin tid for at skabe et godt liv og med ønsket om at efterlade jorden lidt bedre, end da de selv overtog den.

500 meter her fra, mellem Frederiksborgvej og Motorvejen, kan man se meget tydelige hulveje, boret sig ned terrænet af generationers færden til fods, med oksekærre og heste. Hulvejene har ført tidligere generationer hen til og over Fiskebækken – noget mindre støjende, end motorvejen gør det i dag.

Farum er oldnordisk og betyder “pladsen ved passagen”, ”overfart” eller ”overgang”. Hulvejene var en del af datiden hovedfærdselsåre fra Roskilde til Helsingør. Furesø lå også den gang helt centralt i Nordsjælland.

Sidste år vedtog byrådet en vision for fremtidens Furesø. Vi har alle muligheder for at blive et af landets mest attraktive, grønne bosætningskommuner. Her er godt at slå sig ned – som det var dengang, da de første jægere sejlede op gennem Mølleåen. Vi ligger centralt i hovedstadsregionen med en enestående natur. Men det vigtigste er, at vi er en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgenre engagere sig og tager ansvar. Vi er den kommune i landet, der har flest foreningsaktive borgere. Se Furesø Marina her, der huser en lang række foreninger, hvor borgere finder sammen om en fælles interesse og på frivillig basis skaber rammer for det gode liv.

Siden de første tider har mennesker i Furesø mødtes på årets længste dag. Kikket ind i bålets gløder. Tænkt på den tid, der var, og den der ligger foran os. Sankt Hans indbyder til eftertanke og fremsyn og til at dvæle ved de værdier, det er vigtigt for os. Og her er heldigvis meget mere der samler, end der deler os. Vi ønsker, at vores børn vokser op i tryghed og bliver godt rustet til fremtiden. At de bliver en del af historien og fællesskabet. Vi ønsker demokrati og frihed, hvor meninger kan brydes i gensidig respekt. Vi ønsker at bevare den smukke natur, vi lever midt i.

I Holger Drachmanns midsommervise synger vi om lidt: ”mod ufredens ånd vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde”. Der har været nok af ufred i Furesø. I aften lyder det: ”Vi vil fred her til lands – Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende kolde”.

Det er ikke så svært – og så alligevel for: ”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde”. Lad i aften os sende troldene til Bloksbjerg. Lad os nyde bålet og fællesskabet. Lad os hjælpe hinanden med at holde hjerterne varme, hovedet koldt og troen på fremtiden lyslevende. Rigtig god midsommer til alle.

Ét samlet rådhus

Furesø er én kommune. Vi bør kunne nøjes med ét samlet rådhus. Siden 2008 er antallet af administrative medarbejdere i Furesø reduceret med 23 pct. I dag har vi derfor ledige kvadratmetre på vores rådhuse i Farum og Værløse. Der er mange penge at spare ved at samle rådhusfunktionerne ét sted. Samtidig kan vi få mere kvalitet og sammenhæng i sagsbehandlingen til gavn for borgerne.

Byrådet har derfor med et meget stort flertal besluttet, at Furesø skal have ét samlet rådhus. Og det skal ligge på adressen Stiager 2 i Værløse. Byrådet har dermed tiltrådt indstillingen fra det særlige Rådhusudvalg, som Byrådet nedsatte i foråret 2012. Vurderingen er, at en samling af rådhuspersonalet i en om- og tilbygning af det eksisterende byggeri på Stiager, vil spare kommunen for ca. 11 mio. kr. om året.

Rådhusudvalget har set på mange forskellige løsningsmuligheder for et samlet rådhus – lige fra nybyggeri, til leje af ledige kontorlokaler i kommunen, og om- og tilbygning af de eksisterende rådhusbygninger i Farum og Værløse. Vi ønskede alle muligheder belyst ud fra kriterier som a) økonomi, b) tilgængelighed for borgerne, c) mulighed for bedre, mere sammenhængende sagsbehandling og d) arbejdsmiljø for medarbejderene. Kravet har således været, at en samling af rådhuset skal give en økonomisk gevinst for kommunen og sikre den bedst mulige borgerbetjening. Et enigt Rådhusudvalg indstillede ud fra de kriterier Stiager 2 i Værløse som den mest fordelagtige løsning for Furesø Kommune. Det er super godt for Furesø, at 20 ud af 21 byrådsmedlemmer kunne tiltræde Rådhusudvalgets indstilling til et fremtidigt fælles rådhus. Samtidig har vi lagt vægt på, at der også fremover være borgerbetjening i de enkelte bydele.

I første omgang betyder beslutningen, at den lejede del af rådhuset på Rådhustorvet i Farum bliver opsagt. Samtidig går man i gang planlægge en mere hensigtsmæssig indretning af rådhusbygningen på Stiager 2 i Værløse, så den kan rumme flere medarbejdere. Rådhusudvalget fortsætter sit arbejde og skal bl.a. fastlægge, hvilke funktioner, der skal placeres på det samlede rådhus og komme med forslag til konkrete om- og tilbygninger af Rådhusbygningen på Stigager 2 i Værløse.

Planen er, at den bygning, som kommunen ejer på Frederiksborgvej i Farum, og som i dag huser kommunens børn- og familieafdeling, kan sælges, når medarbejderne på et tidspunkt kan rykkes til Stiager i Værløse. Der lægges op til en gradvis samling af rådhusfunktionerne i Værløse, for at sikre god borgerbetjening og gode arbejdsforhold for medarbejderne i den periode, hvor de nødvendige om- og tilbygninger finder sted. Samtidig lægger Byrådet vægt på, at der kommer nye funktioner ind i de nuværende rådhusbygninger i Farum, så de ikke kommer til at stå tomme hen.

Nytårstale til medarbejderne i Furesø 2013

Godt nytår
Godmorgen og rigtig godt nytår. Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god juleferie, hvor I har kunnet slappe af og finde stunder til alt det, vi forsømmer i dagligdagen.

Vi skal ikke glemme, at mens de fleste af os, der er samlet her, har haft en velfortjent juleferie, så har flere af vores kollegaer været på arbejde i vores ældrecentrer, vej og park, hjemmehjælpen, det udgående team osv. Furesø kommune er der for borgerne 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tak til de af kollegaerne, der har haft vagten gennem jul og nytår.

Styr på økonomien og fælles vision for Furesø
Vi har nået rigtig meget i Furesø de seneste tre år. Vi har fået styr på økonomien og skabt plads til forandring. Vi sætter skatten ned i 2013 og kan fjerne særskatten helt i Farum i 2014, hvor vi omsider bliver én kommune med ensartet skattetryk. At få styr på økonomien har krævet en kæmpeindsats fra jer alle sammen med vores dygtige økonomiafdeling i spidsen

Byrådet vedtog i 2012 i enighed en fælles vision for kommunen. Under overskriften ”Vi skaber løsninger sammen” siger vi, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. En kommune, med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv hele livet, hvor børn og unge får mulighed for at uddanne og udvikle sig maksimalt, hvor vi har et rigt kultur-, idræts- og friluftsliv og værner om vores smukke natur. Vi siger også, at vi vil være en effektiv og omsorgsfuld kommune og samarbejde med andre kommuner om at præge regionens udvikling.

Med styr på økonomien, en fælles Furesøvision og udsigt til et ensartet skatteniveau har vi skabt et rigtig godt fundament for den videre udvikling af kommunen. I 2012 tog vi i fællesskab en række skridt der flytter Furesø fremad.

God borgerdialog
Vi formulerede i 2012 seks ledetråde for den gode borgerdialog, som vi skal arbejde videre med i de kommende år. Den gode borgerdialog kræver, at vi har styr på vores egne arbejdsprocesser, at sagerne er oplyste og vores afgørelser veldokumenterede, at vi får koordineret tilstrækkeligt internt og har en tillidsfuld og løsningsorienteret dialog med de borgere, der har brug for vores assistance.

Det lyder banalt, men er ofte svært, bl.a. fordi en række af vores sager er komplekse og fordi, der ofte skal koordineres på tværs af vores afdelinger.

Jeg ved, at bl.a. center for Børn og Familie har arbejdet målrettet med at beskrive, forenkle og sikre bedre styring af interne arbejdsprocesser i 2012, og det er mit håb, at erfaringerne herfra kan udbredes til andre af kommunens arbejdsområder.

Når vi ønsker høj kvalitet i sagsbehandlingen og høj grad af borgertilfredshed, skal vi også have værktøjer, der gør os i stand til at måle, om vi bevæger os i den rigtige retning. Det kan være faktorer som udvikling i sagsbehandlingstider og antal klage- og ankesager, men det kan også være mere subjektive borgertilfredshedsundersøgelser, hvor vi spørger borgeren, om vi har ramt skiven i forhold til vores målsætning om kvalitet og god dialog.

Vi skal bryde den negative sociale arv
Furesø er en ressourcestærk kommune, hvor rigtig mange kan selv. Men vi har også mange udsatte familier, og vi har – som andre kommuner – en meget vigtig udfordring i forhold til at forebygge negativ social arv. Når børn vokser op i familier med problemer som ledighed, dårligt helbred, manglende lektiehjælp, dårlig boligsituation, misbrug og vold – ja så er der en meget stor risiko, for at disse børn ender i samme situation som deres forældre. Det er ulykkeligt for børnene og rigtig dyrt for kommunen.

At bryde den negative sociale arv er et langt sejt træk på tværs af forvaltninger – hvor vi bør overveje, om ikke vi skal styrke den koordinerede rolle, eksempelvis i form af en fast gennemgående sagsbehandler.

Børn og unge – vores fælles fremtid
På børne- og skoleområdet, er det min opfattelse, at vi har en god dialog med personale og forældrebestyrelser, hvor debatten om ny struktur er afløst af en diskussion om kvalitet. Vi skal på børne- og skoleområdet både være inkluderende, have alle med og have et højt ambitionsniveau, så hvert enkelt barn får mulighed for at udvikle og uddanne sig optimalt. At stille krav, have forventninger til hinanden og klare værdier– tror jeg er helt afgørende for at vi kan lykkes med at skabe de bedste børneinstitutioner og folkeskoler i landet og ruste børnene til fremtidens udfordringer.

Jeg vil her ikke undlade at nævne skolebyrådsdagen, der inddrog alle kommunens folkeskoler. Det var en kæmpeoplevelse at mærke de unge menneskers engagement i lokaldemokratiet og evne til at finde løsninger sammen – helt i tråd med Furesøvisionen.

Sundt og aktivt liv – hele livet
På sundheds- og ældreområdet har kursen jo været klar i flere år: Hjælp til selvhjælp, længst muligt i eget liv, fokus på rehabilitering, det koordinerede patientforløb, bedre udskrivningskoordination. Alt sammen handler om, at støtte op om borgerens muligheder for at levet er sundt, og aktivt liv hele livet. Planlægningen af et nyt pleje- og genoptræningscenter vil være en kæmpeopgave i det år, vi går ind i, men vi skal også have tid til at se på muligheden for flere ældreegnede boliger – en målsætning, der indgå i budgettet for 2013.

Kultur, idræt og fritid binder kommunen sammen
På kultur- idræts- og fritidsområdet, vil jeg starte med at prale af Claus Holm fra vores effektiviseringsenhed, som kom på andenpladsen i 2012 udgaven af Farum Sø-løbet. Jeg deltog selv i løbet og havde den glæde, at løbe fra mine borgmesterkollegaer fra Allerød og Fredensborg.

Når vi taler om Farum Sø vil jeg også nævne Farum Sø Stien, som blev indviet i forsommeren. Stien og åbningsarrangementet er et resultatet af et forbilledligt samarbejde mellem vores kultur- idræts- og fritidsfolk og vores natur og miljøfolk. Et samarbejde, der jo blev gentaget med stor succes senere på efteråret, da Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden. Endnu en vigtig milepæl i Furesø kommunes historie

2012 blev året, hvor vi fik lagt kunstgræs og jordvarme i Farum Park, hvor FCN blev Danmarksmestre, hvor Furesø blev årets spil dansk kommune hvor vi fik et ungekulturhus og et egnsteater efter meget dramatik.

Her i Kulturhuset sørger Zanne Jahn og hendes medarbejdere for et sandt overflødighedshorn af udstillinger og arrangementer. I kombination med det der sker i regi af Skovhuset, Galaksen, Furesø Museer og bibliotekerne, må vi sige, at vi står rigtig flot på kulturområdet ikke mindst takket være et rigtig godt samarbejde med de frivillige foreninger. I årene, der kommer, vil der være mange nye tiltag som ombygning af Satellitten, ny idrætshal, parkourbane og udstillings- og nye aktivitetslokaler på Bybækgrunden.

By og natur
Furesø er i fuld gang med en lang række nyskabende byudviklingsprojekter: I 2012 åbnede en ny dagligvarebutik ved Farum Kaserne, hvor der også om ganske kort tid vil være rejsegilde for 73 nye lejeboliger. Planopgaverne nærmer hober sig op med spændende nyskabelser som udvikling af Værløse Bymidte, flere nye boliger i Laanshøj, nye butikker i Hareskovby og Jonstrup, udvikling af Bybækgrunden og udvidelse af Farum Bytorv. De mange byudviklingsmuligheder skal styres igennem med sikker hånd, så vi udvikler levende byer og lokalsamfund med respekt for Furesøs mange natur- og kulturværdier. Vi har sat ekstra midler af i 2013 til at få turbo på byudviklingen og håber meget, at den vakante stilling som centerchef på området kan besættes meget snart.

Vi har i 2012 vedtaget en meget ambitiøs grøn plan for at beskytte vores naturområder. Kommunen går foran med energirenovering af den kommunale bygningsmasse og samarbejder med kommunens grundejerforeninger og erhvervsforeninger om klimaforbedringer. Vi har et forbilledligt godt samarbejde med de grønne organisationer på disse områder. Som gammel grøn græsrod, vil jeg gerne sige særlig tak for det.

Vækst og beskæftigelse
Jeg har i julen læst Bill Clintons nye bog ”Back to work”, der i et globalt perspektiv understreger behovet for at møde finanskrisen med tiltag, der kan fremme beskæftigelse. Hvad Clinton ønsker på verdensplan skal vi gøre – i lidt mindre målestok – her i Furesø. Vi har et godt samarbejde med kommunens erhvervsforeninger om at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og vil i løbet af 2013 sammen gå ud og lancere Furesø som en attraktiv erhvervskommune. Vores Jobcenter spiller en afgørende rolle for at hjælpe ledige i gang. Vi indførte i 2012 ”Grøn Aktivering”, hvor unge på kontanthjælp og borgere med psykiske handicap udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundet, og vi har etableret Furesø Fontænehus, hvor de unge med psykiske udfordringer indgår i forpligtende fællesskaber og får hjælp til deres videre udvikling. At kunne bidrage til fællesskabet gennem et arbejde er afgørende også selv om ens arbejdsevne ikke er på omgangshøjde med normen.

Fra de indre linjer
På de interne linjer fik vi i 2012 en ny kommunaldirektør, Rasmus Bjerregård, der har været en stor gevinst for Furesø. Rasmus blev kastet i ilden fra dag ét og havnede midt i diskussionen om tilskud til skattelettelser. Også det klarede du rigtig godt, Rasmus. Min oplevelse er, at vi har en velfungerende direktion, der arbejder rigtig godt sammen på tværs og giver god plads til centerchefer og medarbejdere. Medarbejdertilfredsheden i kommunen ligger over gennemsnittet, og sygefraværet er for nedadgående. Det er rigtig godt gået i betragtning af de store omstillinger, vi har været igennem, og det store arbejdspres alle har været udsat for.

Vi er stadig opdelt på to rådhuse, men lige før jul vedtog byrådet med alle stemmer for, at Furesø Rådhus i fremtiden skal samles på én adresse. De næste måneder vil vi forberede den endelig beslutning om, hvilke af de to mulige placeringer, vi vil lægge os fast på.

Tusind tak for indsatsen
En ting er sikker: Vi kommer ikke til at kede os de kommende år. Der er masser af spændende, opgaver foran os, som vi skal løse sammen. Jeg er hver dag fuld af beundring over den arbejdsindsats og det engagement, I lægger for dagen. Det er en stor ære og et stort privilegium at være borgmester i Furesø. Der er ikke noget at sige til, at andre også gerne vil være det! I skal have tusind tak for indsatsen i 2012 og al mulig held og lykke med 2013. Lad os sammen gøre året, vi går ind i, til endnu et fantastisk år for Furesø og for hver enkelt af os. Rigtig godt nytår.

Nytårsudtalelse 2012/2013

Styr på økonomien og fortsat fremgang i Furesø
2012 blev endnu et godt år for Furesø. Byrådet har i et bredt og tillidsfuldt samarbejde fået styr på økonomien. For tredje år i træk kommer vi ud af året med et flot budgetoverskud. Siden det nuværende byråd tiltrådte for 3 år siden har vi forenklet, strammet op og forebygget, så vi hvert år sparer 100 mio. kr. på driften. Vi har omlagt kommunens dyre lån og er ude af alle swap-aftaler. Særskatten i Farum forsvinder helt i 2014, og vi kan sætte skatten ned allerede i 2013. Budgetterne holder, og vi har fået råd til udvikling.

Furesøvisionen
Byrådet har i 2012 formuleret en samlet vision for Furesø under overskriften: ”Vi skaber løsninger sammen”. I visionen hedder det, at Furesø vil fremme stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune, hvor det bliver stadig bedre at bo, leve og arbejde. Furesøvisionen er et rigtigt godt grundlag for den videre udvikling af kommunen. Med budget 2013 har sat vi penge af til en række nye initiativer, der skal give visionen kød og blod – som for eksempel en ny idrætshal, høj faglighed i folkeskolen, flere ældreegnede boliger, nyt ældrecenter, job- og praktikpladser til unge, flere solceller, klimarenovering, beskyttelse af naturområder, turbo på byudvikling og erhvervsfremme. Læs mere om visionsarbejdet her

Børn og unge For de unge har vi i 2012 indført en årlig ungemusical, etableret et Ungehus og gennemført caféaftener på Billen. Det er i høj grad de unge selv, der får lov at tage ansvar. Vi har afholdt et ”Skolebyråd”, hvor elever fra alle byens skoler har besluttet konkrete projekter, der skal gennemføres på de enkelte skoler. Se video fra Skolebyrådsdagen her. Vi har i budget 2013 afsat midler til et yderligere løft på skoleområdet og til forbedring af fritidstilbuddene.

Tryghed
Tryghed er en vigtig forudsætning for det gode liv. Derfor har vi i 2012 indgået et partnerskab med Nordsjællands Politi om trygge boligområder.

Årets Spil Dansk kommune
Furesø har et rigt foreningsliv med en meget bred vifte af kultur-, idræts og fritidstilbud.  Vi er tæt på hovedstadens udbud af kulturelle oplevelser, men vi kan også selv. Vi blev i 2012 udpeget som årets Spil Dansk Kommune bl.a. fordi, vi er lykkedes med at bringe borgere og kunstnere sammen på tværs af genrer – fra rap til opera. I 2012 blev der tilføjet endnu en blomst i buketten af kulturtilbud, nemlig egnsteateret Undergrunden.  Se en dejlig video om Spil Dansk Dagen her

Danmarks- og verdensmestre 
På det sportslige område blev 2012 også minderigt. Her skal blot nævnes tre resultater, der gav genlyd nationalt og internationalt: FC-Nordsjællands Danmarksmesterskab og deltagelse i Champions League, Henrik Stephansens verdensmesterskab i roning og Thorbjørn Olesen sejr i golfturneringen Sicilien Open.

Udvikling med omtanke
Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden i 2012 ikke mindst takket være en stor frivillig indsats fra ”Åbningsgruppen”. Vi har nu adgang til et helt nyt naturområde, der skal bevares og beskyttes, men der er også mulighed for nye boliger og spændende ny erhvervsudvikling på området. Furesø er i fuld gang med en lang række nyskabende byudviklingsprojekter: I 2012 åbnede en ny købmandsbutik ved Farum Kaserne, hvor der også om ganske kort tid vil være rejsegilde for 73 nye lejeboliger. Furesøs planudvalg arbejder samtidig med udvikling af Værløse Bymidte, flere nye boliger i Laanshøj, nye butikker i Hareskovby og Jonstrup, udvikling af Bybækgrunden og udvidelse af Farum Bytorv. De mange byudviklingsmuligheder skal styres igennem med sikker hånd, så vi udvikler levende byer og lokalsamfund med respekt for Furesøs mange natur- og kulturværdier. 

Plads til alle der vil
Vi indførte i 2012 ”Grøn Aktivering”, hvor unge på kontanthjælp og borgere med psykiske handicap udfører opgaver, der er vigtige for lokalsamfundet: Naturpleje ved Søndersø, åbning af Flyvestation Værløse, hjælp til Skolelandbruget, Spejdernes Genbrug og bådudlejning på Farum Sø. Vi har i 2012 etableret et Fontænehus, hvor de unge indgår i forpligtende fællesskaber og får hjælp til deres videre udvikling. Vi har et godt samarbejde med kommunens erhvervsforeninger om vækst og jobskabelse og vil i løbet af 2013 sammen gå ud og lancere Furesø som en attraktiv erhvervskommune.

En grøn oase i hovedstadsregionen
Vi har i 2012 vedtaget en meget ambitiøs grøn plan for at beskytte vores naturområder. Kommunen går foran med energirenovering af den kommunale bygningsmasse og samarbejder med kommunens grundejerforeninger og erhvervsforeninger om klimaforbedringer. Mere end 60.000 biler passerer hver dag gennem Furesø på vej til og fra København. Vi har derfor i 2012 foreslået, at man undersøger mulighederne for en forlængelse af S-togsbanen mod nord. Lokalt arbejder vi på bedre busforbindelser og bedre forhold for cyklister.

God borgerdialog
Dialogen mellem borgerne og kommunen skal være tillidsfuld, respektfuld og løsningsorienteret. Uden borgernes aktive medvirken og positive medspil, når kommunen ingen vegne. Vi har derfor i 2012 formuleret en række ledetråde for en god borgerdialog, som de forskellige forvaltninger i kommunen er i fuld gang med at indarbejde i den daglige sagsbehandling. Læs ledetrådene her

Fortsat fremgang for for Furesø
Lad 2013 være året, hvor Furesø for alvor ranker ryggen og viser omverdenen, at Furesø er en kommune med fantastiske muligheder. Vi skal også i 2013 skabe løsninger sammen og sikre, at Furesø bliver et endnu bedre sted bo, leve og arbejde. Tak for samarbejdet i 2012. Rigtig godt nytår til alle.